Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Albrandswaard

RAADSBESLUIT

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAlbrandswaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRAADSBESLUIT
CiteertitelTreasurystatuut 2011 gemeente Albrandswaard
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, artikel 212
 2. Wet financiering decentrale overheden
 3. Regeling uitzettingen derivaten overheden
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-201101-01-201101-01-2017Onbekend

14-03-2011

De Schakel Albrandswaard

93399

Tekst van de regeling

Intitulé

RAADSBESLUIT

Besluitnr. 93399

Onderwerp:Treasurystatuut 2011 gemeente Albrandswaard

 

 

De raad van de gemeente Albrandswaard;

 

Gezien het voorstel van het college van de gemeente Albrandswaard d.d. ;

 

Overwegende, dat het Treasurystatuut 2011 gemeente Albrandswaard een uitwerking betreft van de door u vastgestelde Financiële Verordening ex artikel 212 Gemeentewet;

 

Gelet op artikel 212 Gemeentewet, de Wet Financiering Decentrale Overheden en de Regeling uitzettingen derivaten overheden;

 

B E S L U I T :

Het treasurystatuut 2011 gemeente Albrandswaard vast te stellen:

 

Hoofdstuk 1 - Begrippenkader

ARTIKEL 1 Begrippenkader

In dit artikel worden de belangrijkste begrippen gedefinieerd die met betrekking tot treasury relevant zijn.

 • 1.

  Algemene begrippen treasuryfunctie:

  • a.

   De treasuryfunctie omvat alle activiteiten die zich richten op het sturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële stromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico’s.

  • b.

   Het treasurybeleid bestaat uit de uitgangspunten, doelstellingen, richtlijnen en limieten, de organisatorische en administratieve kaders, de informatievoorziening en de administratieve organisatie ter uitvoering van de treasuryfunctie. Het beleid leggen wij vast in een treasurystatuut.

  • c.

   Het treasurybeheer is de (beleids)uitvoering van de treasuryfunctie, binnen de kaders van het treasurystatuut. De beleidsuitvoering vindt zijn weerslag in specifieke beleidsplannen zoals financierings- en liquiditeitsplanning of het incassobeleid. Deze en de realisaties daarvan komen aan de orde in de treasuryparagraaf van achtereenvolgens de programmabegroting en de programmarekening.

 • 2.

  De treasuryfunctie bestaat uit drie treasurydeelfuncties:

2.1 Risicobeheer:

 • -

  renterisicobeheer

 • -

  koersrisicobeheer

 • -

  kredietrisicobeheer

 • -

  intern liquiditeitsrisicobeheer

 • -

  valutarisicobeheer

2.2 Gemeentefinanciering:

 • -

  financiering (voor minimaal 1 jaar)

 • -

  uitzettingen (voor minimaal 1 jaar)

 • -

  relatiebeheer

2.3 Kasbeheer:

 • -

  geldstromenbeheer (inclusief betalingsverkeer)

 • -

  saldobeheer op dagbasis

 • -

  liquiditeitenbeheer (tot 1 jaar)

In dit statuut verstaan wij onder:

Administrateur: is de 1e medewerker van de financiële administratie. Deze voert de aan hem opgedragen treasury-activiteiten uit.

 

Comptabele: is de door het college aangewezen functionaris die de finale handtekening zet bij de betalingsopdrachten.

 

Concerncontroller: draagt zorg voor de interne controle en de autorisatie van een aantal uitvoeringszaken op het gebied van de treasury. De medewerker interne controle is de eerste plaatsvervanger van de concerncontroller in het kader van het Treasurystatuut 2011.

 

Derivaten: financiële instrumenten die hun bestaan ontlenen aan een bepaalde onderliggende waarde. De onderliggende waarden kunnen financiële producten, zoals leningen of obligaties zijn. Derivaten worden onder andere gebruikt om renterisico’s te sturen en financieringskosten te minimaliseren.

 

Wet Fido Wet Financiering Decentrale Overheden

 

Financiering: het aantrekken van benodigde financiële middelen voor een periode van minimaal één jaar. Deze middelen kunnen bestaan uit zowel eigen vermogen (interne financiering) als vreemd vermogen (externe financiering)

 

Financieringsplanning: een langjarige prognose van in- en uitgaande geldstromen, voortvloeiende uit de gemeentelijke investeringen, verstrekking van leningen aan derden en de financiering daarvan en de belegging van overtollige middelen.

 

Garantie: een borgstelling waarbij de gemeente Albrandswaard zich tegenover een geldverstrekker verbindt een of meerdere vorderingen van een geldverstrekker op een debiteur te voldoen indien de debiteur niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet.

 

Garantieproducent: zijn beleggingsproducten waarbij de uitgevende (financiële) instelling garandeert dat op de afloopdatum de hoofdsom wordt uitgekeerd.

 

Geldstromenbeheer: al die activiteiten die nodig zijn om liquiditeiten te transfereren zowel binnen de organisatie zelf als tussen de organisatie en derden (betalingsverkeer)

 

Intern liquiditeitsrisico: de risico’s van mogelijke wijzigingen in de liquiditeitenplanning en meerjaren investeringsplanning waardoor financiële resultaten kunnen afwijken van de verwachtingen.

 

Kasgeldlening: Opname of uitzetting van geldmiddelen voor korte termijn (van 1 week tot 12 maanden)

 

Kasgeldlimiet: het maximum van de kortlopende financieringspositie op basis van de Wet Fido (wordt berekend aan de hand van een wettelijk vastgesteld percentage van het begrotingstotaal aan het begin van het jaar)

 

Kassier de functionaris die verantwoordelijk is voor het dagelijkse beheer van de tegoeden van de gemeente Albrandswaard en het genereren van betalingsvoorstellen.

 

Koersrisico: het risico dat de financiële activa van de organisatie in waarde verminderen door negatieve koersontwikkelingen.

 

Kredietrisico: de risico’s op een waardedaling van een vordering als gevolg van het niet (tijdig) na kunnen komen van de verplichtingen door de tegenpartij.

 

Liquiditeitenbeheer: het aantrekken en uitzetten van middelen voor een periode tot één jaar;

 

Liquiditeitsbehoefte: behoefte aan geldmiddelen

 

Liquiditeitenplanning: een gestructureerd overzicht van de toekomstige inkomsten en uitgaven ingedeeld naar aard en tijdseenheid.

 

Onderhandsegeldleningen: leningen waarbij de voorwaarden van de lening in onderling overleg met de geld gevende partij worden vastgesteld.

 

Publieke taak: Gemeenten kunnen uitsluitend leningen aangaan, middelen uitzetten en garanties verlenen voor de uitoefening van de publieke taak.

De Wet Fido geeft aan het begrip publieke taak een beperkte invulling. Bankachtige activiteiten (het aantrekken en uitzetten van middelen met als doel het genereren van inkomen) worden hiertoe niet gerekend en zijn verboden. Overigens is het de raad van de gemeente Albrandswaard die het kader van de publieke taak, binnen de normen van de wet Fido bepaalt.

 

Rating: de inschatting van de kans op eventuele wanbetalingen bij toekomstige rente- en aflossingsbetalingen op schuldpapier;

 

Relatiebeheer: is het onderhouden van relaties met financiële instellingen

 

Rekening-courant: lopende rekening bij een bank

 

Renterisico: het gevaar van ongewenste veranderingen van de (financiële) resultaten van de gemeente Albrandswaard door rentewijzigingen.

 

Renteriscionorm: het maximumbedrag conform de wet Fido waarover in enig jaar renterisico mag worden gelopen als gevolg van aflossing en renteherziening gebaseerd op een wettelijk vastgesteld percentage van het totaal van de vaste schuld bij aanvang van het jaar

 

Rentetypische looptijd: Het tijdsinterval gedurende de looptijd van een geldlening, waarin op basis van de voorwaarden van de geldlening sprake is van een door de verstrekker van de geldlening niet beïnvloedbare, constante rentevergoeding.

 

Rentevisie: toekomstverwachting over de rente-ontwikkeling.

 

Saldobeheer: het beheer van de dagelijkse saldi op de rekeningen.

 

Solovabiliteitsratio van 0%: Status die door een bancaire toezichthouder in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER, lidstaten van de Europese Unie uitgebreid met Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) aan het schuldpapier van een instelling kan worden toegekend.

 

Solvabiliteit: de mate waarin de organisatie op lange termijn aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen.

 

Treasurer: is de coördinator financiën en draagt zorg voor de uitvoering van alle treasury-activiteiten. Het afdelingshoofd Adviseurs & Administratie is de eerste plaatsvervanger.

 

Treasuryfunctie: de treasuryfunctie omvat alle activiteiten die zich richten op het besturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële stromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico’s. De treasuryfunctie bestaat uit de deelfuncties risicobeheer, gemeentefinanciering en kasbeheer (inclusief debiteuren- en crediteurenbeheer).

 

Uitzetting: het tijdelijk toevertrouwen van liquiditeiten aan derden tegen vooraf overeengekomen condities. Kortlopende uitzettingen hebben betrekking op een periode tot één jaar en langlopende uitzettingen hebben betrekking op een periode van één jaar of langer.

 

Vaste schuld: schuldtitels met een looptijd van minimaal één jaar en één dag

 

Vlottende schuld: schuldtitels met een looptijd van maximaal één jaar

ARTIKEL 2 Algemene doelstellingen van de treasuryfunctie

De treasuryfunctie van de gemeente Albrandswaard dient tot:

 • 1.

  Het verzekeren van duurzame toegang tot financiële markten tegen acceptabele condities;

 • 2.

  Het beschermen van de gemeentelijke vermogens- en (rente-)resultaten tegen ongewenste financiële risico’s zoals renterisico’s, koersrisico’s, liquiditeitsrisico’s en kredietrisico’s.

 • 3.

  Het minimaliseren van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de geldstromen en financiële posities.

 • 4.

  Het optimaliseren van de renteresultaten binnen de kaders van de wet Fido respectievelijk de limieten en richtlijnen van het treasurystatuut.

 • 5.

  Het generen van informatie ter ondersteuning van het te voeren treasurybeleid en de af te leggen verantwoording over het gevoerde beheer.

Hoofdstuk 2 - Risicobeheer

ARTIKEL 3 Uitgangspunten risicobeheer

Met betrekking tot risicobeheer gelden de volgende algemene uitgangspunten:

 • 1.

  De gemeente Albrandswaard mag leningen, rekening courantverstrekkingen of garanties uit hoofde van de “publieke taak” uitsluitend verstrekken aan door de raad van de gemeente Albrandswaard goed te keuren derde partijen, tegen acceptabele voorwaarden, waarbij vooraf advies aan team financiën wordt ingewonnen over de financiële positie en de kredietwaardigheid van de betreffende partij;

 • 2.

  De gemeente Albrandswaard kan middelen uitzetten uit hoofde van de treasuryfunctie indien deze uitzettingen een prudent karakter hebben en niet zijn gericht op het genereren van inkomen door het lopen van overmatig risico. Het prudente karakter van deze uitzettingen wordt gewaarborgd middels de richtlijnen en limieten van dit treasurystatuut;

 • 3.

  Het uitzetten van geldmiddelen in de vorm van aandelen is verboden;

 • 4.

  Het beleid betreffende de financiering is gericht op spreiding van toekomstige renterisico’s. Hierdoor wordt voorkomen dat een ongewenst budgettaire belasting kan ontstaan in een jaar waarin voor een substantieel deel van de leningportefeuille hoog rentende leningen c.q. leningconversies moeten worden gesloten c.q. plaatsvinden;

 • 5.

  Het gebruik van derivaten is toegestaan maar deze worden uitsluitend toegepast ter beperking van financiële risico’s. Alvorens de derivatentransactie wordt afgesloten wordt het advies ingewonnen bij een externe ter zake kundig adviseur;

 • 6.

  Het uitzetten van geldmiddelen in de vorm van deelnemingen in rechtspersonen, maatschappen en verenigingen, zoals opgenomen in artikel 160 van de Gemeentewet, is alleen toegestaan op basis van een besluit van de raad dat de vereiste goedkeuring heeft van de provincie.

ARTIKEL 4 Renterisicobeheer

De gemeente Albrandswaard voert het renterisicobeheer als volgt uit:

 • 1.

  De raad van de gemeente Albrandswaard stelt jaarlijks in de begroting een rentevisie vast. Deze rentevisie is gebaseerd op de rentevisie van onze huisbankier.

 • 2.

  Het te voeren en gevoerde beleid met betrekking tot het renterisicobeheer lichten wij toe in de treasuryparagraaf van de programmabegroting, de programmarekening en indien relevant de tussentijdse rapportages.

 • 3.

  Nieuwe leningen/uitzettingen/vervroegde aflossingen van bestaande leningen worden afgestemd op de financiële positie van de gemeente Albrandswaard en de opgestelde financieringsplanning.

 • 4.

  De gemeente Albrandswaard streeft naar spreiding in de rentetypische looptijd van de aangetrokken middelen en uitzettingen.

 • 5.

  De kasgeldlimiet (wet Fido) wordt niet overschreden.

 • 6.

  De renterisiconorm (wet Fido) wordt niet overschreden.

ARTIKEL 5 Koersrisicobeheer

 • 1.

  De gemeente Albrandswaard beperkt de koersrisico’s op uitzettingen uit hoofde van treasury door daarbij uitsluitend de volgende producten te hanteren: rekening courant, spaarrekening, daggeld, deposito’s, obligaties, medium term notes (MTN) en garantieproducten die tenminste 100% van de hoofdsom plus een aanvaardbaar rendement uitkeren;

 • 2.

  Tevens beperkt de gemeente Albrandswaard de koersrisico’s door conform artikel 7 de looptijd van de uitzettingen af te stemmen op de liquiditeitenplanning.

ARTIKEL 6 Kredietrisicobeheer

 • 1.

  Bij het uitzetten van middelen uit hoofde van treasury gelden de volgende uitgangspunten: Uitzettingen vinden uitsluitend plaats bij: a. instellingen, voor wiens waardepapier een solvabiliteitsratio van 0% geldt; b. financiële instellingen gevestigd in Nederland met ten minste een AA-rating opgesteld door gezaghebbende ratingbureau’s.

 • 2.

  Bij het verstrekken van leningen uit hoofde van de publieke taak worden, indien mogelijk, zekerheden of garanties geëist.

ARTIKEL 7 Intern liquiditeitsrisicobeheer

De gemeente Albrandswaard beperkt haar interne liquiditeitsrisico’s door haar treasuryactiviteiten te baseren op een korte termijn liquiditeitenplanning in relatie tot de bestaande leningportefeuille, het meerjarige investeringsprogramma en de beschikbare reserves en voorzieningen. De op basis van bovenstaande gegevens berekende financieringsbehoefte maakt onderdeel uit van de treasuryparagraaf van de begroting.

ARTIKEL 8 Valutarisicobeheer

Valutarisico’s worden in de gemeente Albrandswaard uitgesloten door uitsluitend leningen te verstrekken, aan te gaan of te garanderen in euro’s.

Hoofdstuk 3 - Gemeentefinanciering

ARTIKEL 9 Aantrekken van lang vermogen

Bij het aantrekken van financieringen voor een periode van één jaar en langer gelden de volgende uitgangspunten:

 • 1.

  Financieringen worden slechts aangetrokken ten behoeve van de uitoefening van de publieke taak binnen de voorwaarden en limieten zoals aangegeven in de paragraaf financiering van de begroting;

 • 2.

  Financiering met externe financieringsmiddelen wordt zoveel mogelijk beperkt door primair de beschikbare interne financieringsmiddelen te gebruiken teneinde de renterisico’s en het renteresultaat te optimaliseren;

 • 3.

  Toegestane instrumenten bij het aantrekken van financieringen zijn: onderhandse leningen en medium term notes (MTN);

 • 4.

  De administrateur vraagt offertes op bij minimaal twee financiële instellingen voordat een financiering wordt aangetrokken. Deze offertes worden door de treasurer schriftelijk vastgelegd;

 • 5.

  Het aantrekken van middelen op lange termijn is voorbehouden aan de treasurer

 • 6.

  Voordat de treasurer besluit tot het aantrekken van middelen toetst de controller het voorgenomen besluit.

 • 7.

  Het aantrekken van financieringen met het oogmerk deze winstgevend weg te zetten is niet toegestaan;

 • 8.

  Afwijkingen van bovenstaande punten dienen door het college te worden goedgekeurd.

ARTIKEL 10 Langlopende uitzettingen

Bij het uitzetten van middelen uit hoofde van de treasuryfunctie voor een periode van één jaar of langer gelden de volgende uitgangspunten:

 • 1.

  Uitzettingen worden uitsluitend gedaan onder de in artikel 4,5,6 en 8 genoemde voorwaarden;

 • 2.

  De administrateur vraagt offertes op bij minimaal twee instellingen voordat een langlopende uitzetting wordt gedaan. De offertes worden door de treasurer schriftelijk vastgelegd;

 • 3.

  Er wordt per financiële instelling maximaal € 3.000.000,- uitgezet in het kader van risicospreiding.

 • 4.

  Het uitzetten van middelen op lange termijn is met uitzondering van de aan- en verkoop van aandelen en obligaties voorbehouden aan de treasurer.

 • 5.

  Voordat de treasurer besluit tot het uitzetten van middelen toetst de controller het voorgenomen besluit

 • 6.

  De aan- en verkoop van aandelen en obligaties is voorbehouden aan de raad van de gemeente Albrandswaard.

 • 7.

  De treasurer rapporteert in de eerstvolgende tussenrapportage over de uitgezette middelen. De wethouder Financiën wordt tussentijds geïnformeerd.

 • 8.

  In de programmarekening legt het college finale verantwoording af over de uitvoering van het uitzettingsbeleid.

ARTIKEL 11 Leningen en garanties

Voor te verstrekken leningen en garanties vanaf het moment van inwerkingtreding van dit statuut, gelden de volgende bepalingen:

 • 1.

  De gemeente Albrandswaard verstrekt in principe geen leningen anders dan genoemd in artikel 10.

 • 2.

  Het verstrekken van leningen anders dan genoemd in artikel 10 dient plaats te vinden middels een expliciet raadsbesluit.

 • 3.

  Het verstrekken van garanties is voorbehouden aan de raad van de gemeente Albrandswaard. Hieronder is niet begrepen de achtervangovereenkomst met het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) waartoe het college bevoegd is op basis van artikel 160 lid 1 onder e van de Gemeentewet.

 • 4.

  Het rendement op het uit te zetten vermogen moet in overeenstemming zijn met geldende kapitaalmarkttarieven bij de verschillende financiële relaties van de gemeente Albrandswaard.

 • 5.

  Er worden geen leningen verstrekt uit hoofde van de uitoefening van de publieke taak zonder zekerheden of garanties.

ARTIKEL 12 Relatiebeheer

De gemeente Albrandswaard beoogt het realiseren van gunstige c.q. marktconforme condities voor af te nemen financiële diensten. Hiervoor gelden de volgende uitgangspunten:

 • 1.

  Het college beoordeelt de algemene voorwaarden van bankrelaties, hun bancaire condities minimaal ééns in de vijf jaar gerekend vanaf het ingangsmoment dan dit statuut.

 • 2.

  Bankrelaties dienen wat betreft hun kredietwaardigheid minimaal te voldoen aan de eisen die zijn gesteld in artikel 6;

 • 3.

  Financiële instellingen (banken, kredietinstellingen, beleggingsinstellingen, effecteninstellingen, verzekeraars en pensioenfondsen) dienen onder Nederlands toezicht te vallen, zoals De Nederlandsche Bank en de Verzekeringskamer;

 • 4.

  Tussenpersonen moeten geregistreerd staan bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en daarvan een vergunning als makelaar hebben ontvangen.

Hoofdstuk 4 Kasbeheer

ARTIKEL 13 Geldstromenbeheer

Voor het geldstromenbeheer gelden de volgende bepalingen:

 • 1.

  De gemeente Albrandswaard voert het betalingsverkeer zoveel mogelijk elektronisch uit via één bank.

 • 2.

  De gemeente Albrandswaard houdt een kas aan bij team Uitvoering, team Publiekszaken en team Financiën.

 • 3.

  De afdelingshoofden van de in lid 2 genoemde teams zijn verantwoordelijk voor het beheer van de bij het team behorende kas.

ARTIKEL 14 Saldo- en liquiditeitenbeheer

Voor het saldo- en liquiditeitenbeheer gelden de volgende bepalingen:

 • 1.

  De gemeente Albrandswaard heeft voor onbeperkte duur een rekening courant overeenkomst afgesloten bij de NV Bank Nederlandse Gemeenten. Voor het saldo- en liquiditeitenbeheer maakt de gemeente Albrandswaard primair gebruik van deze overeenkomst.

 • 2.

  Op het aantrekken van vermogen anders dan gebruik makende van de rekening courant overeenkomst met de Bank Nederlandse Gemeenten, voor een periode kleiner of gelijk aan twaalf maanden zijn de bepalingen van artikel 9 van toepassing. De treasurer besluit op voordracht van de administrateur tot het aantrekken van kortlopende middelen.

 • 3.

  Op het uitzetten van vermogen anders dan gebruik makende van de rekening courant overeenkomst met de Bank Nederlandse Gemeenten, voor een periode kleiner of gelijk aan twaalf maanden zijn de bepalingen en limieten van artikel 10 van toepassing. De treasurer besluit op voordracht van de administrateur tot het uitzetten van kortlopende middelen.

 • 4.

  Toegestane financieringsinstrumenten bij het aantrekken van kortlopende middelen: a. daggeld; b. kasgeldleningen; c. kredietlimiet op rekening courant.

 • 5.

  Toegestane financieringsinstrumenten bij het uitzetten van gelden korter dan één jaar zijn: a. rekening-courant; b. daggeld; c. spaarrekeningen; d. deposito’s;

 • 6.

  Periodiek rapporteert de treasurer in de tussentijdse rapportages over het saldo- en liquiditeitenbeheer.

 • 7.

  Jaarlijks rapporteert het college in de paragraaf financiering van de programmarekening over het saldo- en liquiditeitenbeheer.

 • 8.

  Gezien het kortlopende karakter en de opgenomen restricties in de artikelen 9 en 10 vindt hiervoor geen afzonderlijke toets door de concerncontroller plaats.

Hoofdstuk 5 Administratieve organisatie en interne controle

ARTIKEL 15 Administratieve organisatie en interne controle

In het kader van de treasuryfunctie gelden de volgende algemene uitgangspunten op het gebied van administratieve organisatie en interne controle.

 • 1.

  De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van treasuryactiviteiten zijn op eenduidige wijze schriftelijk vastgelegd.

 • 2.

  Bevoegdheden kunnen verder gemandateerd worden. Dit mandaat wordt nader schriftelijk vastgelegd.

 • 3.

  Bij de uit te voeren treasuryactiviteiten inclusief de gemandateerde activiteiten is functiescheiding doorgevoerd met als belangrijkste voorwaarden:

 • 4.

  a. minimaal twee functionarissen autoriseren iedere transactie

(het vier ogenprincipe); b. de uitvoering en controle gebeurt door afzonderlijke functionarissen; c. de uitvoering en registratie in de financiële administratie gebeurt door afzonderlijke functionarissen.

 • 5.

  Tegenpartijen moeten de bevestigingen van iedere transactie versturen naar de administrateur zonder tussenkomst van de personen die bevoegd zijn tot het sluiten van de transacties

 • 6.

  De transacties worden onmiddellijk geregistreerd door de administrateur en gecontroleerd door de functionaris die de transactie heeft afgesloten.

 • 7.

  Na ontvangst van de transactiebevestiging wordt de transactie direct gecontroleerd door de functionaris belast met de interne controle.

ARTIKEL 16 Verantwoordelijkheden

De verantwoordelijkheden met betrekking tot de treasuryfunctie van de gemeente Albrandswaard staan in onderstaande tabel gedefinieerd.

Functie

Verantwoordelijkheden

gemeenteraad

Het vaststellen van treasurydoelstellingen, het treasurybeleid, beleidskaders en limieten;

Het jaarlijks vaststellen van de treasuryparagraaf in de programmabegroting en de programmarekening;

Het houden van toezicht op de uitvoering van het treasurybeleid;

Het evalueren en als gevolg daarvan (eventueel) bijstellen van het treasurybeleid;

Het uitvoeren van de niet aan het college overgedragen treasuryactiviteiten.

college

Het uitvoeren van het treasurybeleid (formele verantwoordelijkheid);

Het uitvoeren van de niet aan de ambtelijke organisatie overgedragen treasuryactiviteiten;

Het rapporteren en afleggen van verantwoording aan de raad van de gemeente Albrandswaard over de uitvoering van het treasurybeleid;

treasurer

Het uitvoeren van de aan hem opgedragen treasuryactiviteiten conform het treasurystatuut en paragraaf financiering;

Het zorgdragen voor de liquiditeitenplanning en de financieringsprognose;

Het rapporteren en het afleggen van verantwoording aan het college over de uitvoering van het treasurybeheer.

Afdelingshoofden

Het zorgdragen voor een goede kwaliteit van de informatie die hun afdeling aanlevert aan team Financiën met betrekking tot toekomstige uitgaven en ontvangsten.

administrateur

Het uitvoeren van de aan hem opgedragen treasuryactiviteiten conform het treasurystatuut en paragraaf financiering;

Het opstellen van de liquiditeitenplanning en meerjarige financieringsprognose;

Het ontvangen van de orderbevestiging van derden en het controleren of deze overeenkomt met de transactie-informatie zoals verstrekt door de treasurer;

kassier

Het beheren van de geldstromen;

Het overboeken van saldi tussen bankrekeningen;

Het afhandelen van het betalingsverkeer;

Het incasseren van openstaande vorderingen;

Het rapporteren en afleggen van verantwoording aan de coördinator financiën over de uitvoering van de aan hem/haar gemandateerde activiteiten.

financieel adviseurs

Het adviseren van de klantgroepen/teams over de financiële gevolgen/geldstromen van hun activiteiten en projecten.

financiële administratie

Het juist en volledig administreren van de bezittingen, schulden, rechten, verplichtingen, inkomsten en uitgaven in de financiële administratie.

concerncontroller

Het bewaken van de kwaliteit van de treasuryprocessen;

Het uitvoeren van de interne controle op de uitgevoerde treasurytransacties.

Het controleren en bewaken van de volledigheid en betrouwbaarheid van de informatievoorziening van de treasuryfunctie en hierover rapporteren aan het college van B&W

Comptabele

Autoriseren van betalingsvoorstellen

accountant

Controleren van de feitelijke naleving van het treasurystatuut;

Controleren van de volledigheid en betrouwbaarheid van de informatievoorziening van de treasuryfunctie en hierover rapporteren aan burgemeester en wethouders en de raad van de gemeente Albrandswaard.

ARTIKEL 17 Bevoegdheden

In onderstaande tabel staan bevoegdheden met betrekking tot treasuryactiviteiten weergegeven, mits deze vallen binnen de gestelde limieten.

Omschrijving

Bevoegd functionaris

Autorisatie

Saldo-, liquiditeiten- en geldstromenbeheer tot één jaar:

 

 

Het uitzetten van geld.

Het aantrekken van geld.

Betalingsopdrachten voorbereiden en versturen.

Administrateur

administrateur

kassier

treasurer

idem

comptabele

Bankrelatiebeheer

 

 

Bankrekeningen openen/sluiten/wijzigen.

Bankcondities en tarieven afspreken.

treasurer

treasurer

controller

controller

Risicobeheer

 

 

Het afsluiten van derivatentransacties

treasurer

College

Financiering en uitzettingen

 

 

Het aantrekken van langlopende middelen.

Het uitzetten van langlopende middelen.

Het beleggen in garantieproducten

Het verstrekken van leningen aan derden uit hoofde van de publieke taak.

Aan- en verkoop van aandelen en obligaties.

Het verstrekken van garanties anders dan Waarborgfonds Sociale Woningbouw.

treasurer

treasurer

treasurer

college

college

college

controller

controller

college

gemeenteraad

gemeenteraad

gemeenteraad

Hoofdstuk 6 Informatievoorziening

ARTIKEL 18 Informatievoorziening

Om de uitvoering van het treasurybeleid en de daarbij behorende transparantie te optimaliseren moeten de betrokkenen de informatie juist en tijdig aanleveren.

De beheersmatige informatievoorziening richten wij hiervoor in op basis van het navolgende schema.

 

Omschrijving

frequentie

Verstrekker

Ontvanger

1.

Gegevens met betrekking tot toekomstige uitgaven en inkomsten

begroting

tussentijdse rapportages

afdelingshoofden/

budgethouders

treasurer /

administrateur

2.

Liquiditeitenplanning

Begroting

treasurer / administrateur

directie / college / raad

3.

Rapportage over liquiditeitspositie

Programmabegroting en programmarekening

treasurer

directie / college / raad

4.

Beoordeling bankrelaties

vijf-jaarlijks

treasurer / administrateur

college

5.

Beleidsplannen treasury in paragraaf financiering van de begroting

jaarlijks

college

raad

6.

Rapportage debiteurenpositie en invorderingsbeleid

tussenrapportages en jaarrekening

kassier

treasurer / directie / college / raad

7.

Verantwoording treasuryactiviteiten

tussenrapportages en jaarrekening

kassier /

treasurer /

college / administrateur

directie / college / raad

8.

Informatie voor derden volgend uit de treasury

(toezichthouder en CBS)

Kwartaal

administrateur

derden

9.

Lenings-, uitzettings-, en garantiebesluiten

Binnen 14 dagen na besluit

college

provincie.

Hoofdstuk 7 Inwerkingtreding en citeertitel

ARTIKEL 19 Inwerkingtreding en slotbepaling

 • 1.

  Het “Treasurystatuut uit 2007” wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum;

 • 2.

  De regeling kan worden geciteerd als “treasurystatuut 2011 gemeente Albrandswaard”

 • 3.

  Dit treasurystatuut treedt in werking met ingang van 1 januari 2011.

 

 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente

Albrandswaard in zijn openbare vergadering van

14 maart 2011.

 

 

De griffier, De voorzitter,

Renske van der Tempel mr. H.M. Bergmann