Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Weststellingwerf

Besluit (onder)mandaat waarmerken en bekend maken in digitale verschijningsvorm van ruimtelijke instrumenten (plannen en besluiten)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWeststellingwerf
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit (onder)mandaat waarmerken en bekend maken in digitale verschijningsvorm van ruimtelijke instrumenten (plannen en besluiten)
CiteertitelBesluit (onder)mandaat waarmerken en bekend maken in digitale verschijningsvorm van ruimtelijke instrumenten (plannen en besluiten)
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht, afdeling 10.1.1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-11-2009Nieuwe regeling

29-12-2009

Officiële bekendmakingen, 2010, week 2

20090-2744\1

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit (onder)mandaat waarmerken en bekend maken in digitale verschijningsvorm van ruimtelijke instrumenten (plannen en besluiten)

Nummer: 2009-2744\1 Intern/DIRBurgemeester en wethouders van de gemeente Weststellingwerf, onderscheidenlijk de Burgemeester van de gemeente Weststellingwerf, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft;overwegende dat de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Oost- en Weststellingwerf:1. werkafspraken hebben gemaakt met betrekking tot het samenwerken bij de uitvoering van specifieke (toekomstige) wettelijke taken en een daaruit voortvloeiende doelmatige taakverdeling;2. in gezamenlijkheid willen overgaan tot het aanwijzen van ambtelijke beheerders, belast met het elektronisch waarmerken en bekend maken van bestemmingsplannen en andere ruimtelijke instrumenten;3. het wenselijk vinden om afspraken vast te leggen over het bestuurlijke en ambtelijke beheer, vooruitlopend op de invoering per 1 januari 2010 van een andere verschijningsvorm van ruimtelijke plannen en besluiten als bedoeld in het Besluit ruimtelijke ordening; in aanmerking nemend dat hiertoe is vereist:a. mandaat te verlenen aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Ooststellingwerf, welk college niet in een ambtelijke rechtsbetrekking staat tot de gemeente Weststellingwerf, maar wel met betrekking tot de uitvoering van deze taak werkzaam is onder haar verantwoordelijkheid; en b. volmacht of machtiging te verlenen aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Ooststellingwerf met betrekking tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en/of het verrichten van handelingen die noch als een besluit, noch als een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn aan te merken; gelet op de verkregen instemming van burgemeester en wethouders van de gemeente Ooststellingwerf en het bepaalde in artikel 160 Gemeentewet, in samenhang met Afdeling 10.1.1 Algemene wet bestuursrecht en het “Mandaatbesluit gemeente Weststellingwerf 2007”;b e s l u i t e n:vast te stellen het navolgende “Besluit (onder)mandaat waarmerken en bekend maken in digitale verschijningsvorm van ruimtelijke instrumenten (plannen en besluiten)”

Artikel 1 Reikwijdte mandaat

 • 1.

  Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Ooststellingwerf mandaat te verlenen tot het verrichten van de wettelijk vereiste handelingen met betrekking tot in digitale verschijningsvorm beschikbare ruimtelijke instrumenten (plannen en besluiten), strekkende tot:

  • a.

   het actueel houden;

  • b.

   het elektronisch waarmerken;

  • c.

   het melden van de vindplaats aan de landelijke voorziening;

  • d.

   het plaatsen van het elektronische waarmerk via speciale software, gebruikmakend van een zogenaamd ‘PKI-certificaat’;

 • 2.

  Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Ooststellingwerf toe te staan ondermandaat te verlenen met betrekking tot het verrichten van alle wettelijk vereiste handelingen ter waarborging van de beschikbaarstelling, authenticiteit, integriteit, volledigheid, waarmerking en bekendmaking van digitale ruimtelijke informatie.

Artikel 2 Volmacht uitvoering

Ter uitvoering van dit besluit aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Ooststellingwerf volmacht te verlenen tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen, of machtiging te verlenen tot het verrichten van handelingen die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.

Artikel 3 Aanwijzing functionaris digitale ruimtelijke informatie

 • 1.

  Het hoofd van de afdeling Administratie & Ondersteuning (A&O), werkzaam onder de verantwoordelijkheid van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Ooststellingwerf, aan te wijzen als functionaris belast met het verzorgen van de digitale ruimtelijke informatie.

 • 2.

  De functionaris bedoeld in het eerste lid toe te staan om het verzorgen van de digitale ruimtelijke informatie - in ondermandaat - te laten verrichten door medewerkers, werkzaam onder de verantwoordelijkheid van burgemeester en wethouders van de gemeenten Oost- en Weststellingwerf.

Artikel 4 Verantwoording

 • 1.

  Het college van Burgemeester en Wethouders van Ooststellingwerf en/of de beheerder stellen de mandaat- en volmachtgever in kennis van:

  • a.

   in (onder)mandaat genomen besluiten; en/of

  • b.

   bij volmacht of machtiging verrichte handelingen, waarvan redelijkerwijs aannemelijk is dat kennisneming door de mandaatgever van belang is.

 • 2.

  De mandaat- en volmachtgever kan zich door het college van Burgemeester en Wethouders van Ooststellingwerf en/of de beheerder laten informeren over alle in (onder)mandaat genomen besluiten en/of alle bij volmacht of machtiging verrichte handelingen.

Artikel 5 Herroeping

De (onder)mandaten, volmachten of machtigingen, die met inachtneming van dit besluit worden uitgeoefend, eindigen door herroeping van de mandaat- en volmachtgever.

Artikel 6 Bekendmaking

Dit besluit op de gebruikelijke wijze bekend te maken en toe te voegen aan het mandaatregister van de gemeente Weststellingwerf.

Artikel 7 Slotbepaling

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op 30 november 2009.

 • 2.

  Citeertitel: “Besluit (onder)mandaat waarmerken en bekend maken in digitale verschijningsvorm van ruimtelijke instrumenten (plannen en besluiten)”.

Wolvega, 29 december 2009Burgemeester en wethouders van Weststellingwerf,de secretaris, de burgemeester,de Burgemeester van Weststellingwerf,G. van Klaveren