Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heerhugowaard

Ziekteverzuimreglement 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeerhugowaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingZiekteverzuimreglement 2010
CiteertitelZiekteverzuimreglement 2010
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpregelgeving

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

CAR/UWO

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2010Regelgeving

15-12-2009

Stadsnieuws d.d. 26-10-2010

BW 09-0930

Tekst van de regeling

Intitulé

Ziekteverzuimreglement 2010

 

 

Ziekteverzuimreglement 2010

Inhoudsopgave Ziekteverzuimreglement

I

Inleiding

II

Ziekteverzuimreglement Heerhugowaard

 

1.

Ziekmelding

 

2.

Oproep voor het spreekuur

 

3.

Thuisblijven

 

4.

Bereikbaarheid

 

5.

Het juiste adres

 

6.

Vakantie in binnen- en buitenland

 

7.

Op het spreekuur komen

 

8.

Bevorderen van herstel

 

9.

Het verrichten van werkzaamheden

 

10.

Werkhervatting bij herstel

 

11.

Second opinion

 

12.

Re-integratie

 

12B.

Loon doorbetaling bij ziekte

 

13.

Problemen rondom werkhervatting

 

14.

Informatieverplichting en deelname aan onderzoek

 

15.

Maatregelen en beroep

III

Checklist “Belangrijke regels ziekteverzuimreglement gemeente Heerhugowaard”

 

 

 

 

 

 

I

Inleiding

In dit reglement zijn de ziekteverzuimregels van de Gemeente Heerhugowaard vastgelegd. Het gaat hierbij om de rechten en plichten die voor alle medewerkers van de Gemeente Heerhugowaard gelden in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid en re-integratie.

De OR heeft met dit reglement ingestemd.

Het reglement is in 15 punten onderverdeeld. Per punt worden de rechten en plichten aangegeven die voor jou aan de orde kunnen komen vanaf het moment dat je ziek wordt.

In de Checklist ‘Belangrijke regels Ziekteverzuimreglement Gemeente Heerhugowaard’ tref je een aantal belangrijke regels in het kort aan. De checklist heeft slechts de bedoeling je op een snelle wijze over een aantal regels en plichten te informeren.

Let wel: alle rechten en plichten, zoals deze in het Ziekteverzuimreglement Gemeente Heerhugowaard staan vermeld, zijn op alle medewerkers van de gemeente Heerhugowaard van toepassing.

Bij interpretatieverschillen tussen leidinggevende en medewerker is de richtlijn ‘geschillen in de lijn’ van toepassing.

 

 

 

 

 

 

II

Ziekteverzuimreglement Heerhugowaard

 

1.

Ziekmelding

 

 

I) In Nederland:

 

 

1.

Als je wegens ziekte niet kunt werken dan meld je dit zo spoedig mogelijk (van maandag t/m vrijdag tussen 08.30 en 09.30 uur) bij je direct leidinggevende (noot: hier geldt voor het gehele reglement: je direct leidinggevende of diens vervanger”) en als je daar geen gehoor krijgt bij diens vervanger.

Voor de medewerkers van de gemeentewerf geldt dat je je ziek meldt een kwartier vóór aanvang van je werktijd.

 

 

2.

Indien er op je afdeling andere afspraken met betrekking tot de ziekmelding zijn gemaakt, dan dien je je daaraan te houden.

 

 

3.

Je meldt je ook bij je direct leidinggevende ziek, wanneer je tijdens de werkdag ziek wordt. De ziekmelding vindt dus plaats voordat je naar huis gaat. Ook hier geldt het gestelde onder I.1 en I.2.

 

 

4.

Als je niet op jouw woonadres verblijft, dan moet je bij de ziekmelding tevens je verpleegadres doorgeven.

 

 

5.

In geval van twijfel aan de rechtmatigheid (“noot: onrechtmatigheid is wanneer iemand zich ziek meldt terwijl men niet ziek is”) van jouw ziekmelding bestaat de mogelijkheid om, op initiatief van je direct leidinggevende, controle toe te passen. Dit controlebezoek door de Arbodienst vindt tijdens de eerste twee dagen van je ziekte plaats. De bevindingen van de controle worden vervolgens zo snel mogelijk teruggekoppeld aan je direct leidinggevende.

 

 

II) Vanuit het buitenland:

 

 

Indien je ziek wordt tijdens een verblijf in het buitenland - tijdens een vakantie of een buitenlands dienstverblijf - moet je het volgende doen:

 

 

1.

Je meldt je ziek zijn zo spoedig mogelijk (van maandag t/m vrijdag, tussen 08:30 en 09:30 uur) telefonisch bij je direct leidinggevende en als je daar geen gehoor krijgt dan bij zijn/haar vervanger (dit geldt ook voor de medewerkers van de gemeentewerf).

 

 

2.

Na je terugkeer in Nederland moet je je zo spoedig mogelijk bij je direct leidinggevende melden.

 

 

3.

Als je na de verlofperiode dan wel het buitenlands dienstverblijf door ziekte niet in staat bent om te reizen, dan stel je je direct leidinggevende daarvan onmiddellijk in kennis. Tevens dien je een schriftelijke verklaring van je behandelend arts in het buitenland te overleggen aan de bedrijfsarts. Uit deze verklaring moet blijken waarom je niet naar Nederland terug kunt reizen en hoelang jouw ongeschiktheid tot reizen zal voortduren.

 

2.

Oproep voor het spreekuur/driegesprek

 

 

De bedrijfsarts is bevoegd om jouw ziekte te beoordelen. Verder bepaalt de bedrijfsarts de aanpak van de begeleiding aan de hand van informatie van je direct leidinggevende en/of de sectoradviseur HRM en eventueel verdere informatie van jou.

Bij een ziekmelding zal de bedrijfsarts in eerste instantie kiezen uit:

 

 

1.

Afwachten

 

 

2.

Telefonisch contact

 

 

3.

Huisbezoek

 

 

4.

Oproepen voor een driegesprek/spreekuur

 

 

Een oproep voor het eerstvolgende spreekuur vindt in de volgende gevallen in ieder geval plaats, indien:

 

 

1.

Jijzelf of je direct leidinggevende daarom verzoekt.

 

 

2.

Het vermoeden bij je direct leidinggevende bestaat dat de oorzaak van jouw ziekmelding gelegen kan zijn in het werk.

 

 

3.

Er twijfel bij je direct leidinggevende bestaat ten aanzien van de rechtmatigheid van de ziekmelding.

 

 

4.

Je ziekteperiode twee weken duurt.

 

 

5.

Je je voor de derde maal binnen een half jaar hebt ziek gemeld. In dat geval vindt vooraf overleg tussen de bedrijfsarts en je direct leidinggevende plaats.

 

 

6.

De bedrijfsarts dat wenselijk acht.

 

 

Je kan niet op het spreekuur van de bedrijfarts komen zonder vooraf een afspraak te maken.

 

3.

Thuisblijven

 

 

1.

De eerste twee dagen moet je thuis blijven, met uitzondering van een bezoek aan jouw arts, de bedrijfsarts of de apotheek.

 

 

2.

De daarop volgende drie weken moet je tot 11.00 uur thuis blijven, met uitzondering van een bezoek aan jouw arts, de bedrijfsarts, de apotheek of andere zorgverlener.

 

 

3.

Als je meent dat daartoe aanleiding is, kun je aan de bedrijfsarts vrijstelling vragen van de verplichting gedurende bepaalde uren thuis of op jouw verpleegadres te zijn. De bedrijfsarts zal je direct leidinggevende hier vervolgens over adviseren.

 

 

4.

Wanneer je ziekte langer dan drie weken plus twee dagen duurt, vervalt de plicht om tijdens de hiervoor vermelde uren thuis te zijn, tenzij door de bedrijfsarts anders wordt bepaald.

 

 

5.

Zodra je weer in staat bent om aan het werk te gaan moet je dit doen, ook al heb je een afspraak staan voor het driegesprek/spreekuur van de bedrijfsarts. Deze afspraak zeg je dan af. De afspraak moet je uiterlijk 24 uur van tevoren bij de Arbodienst en bij je direct leidinggevende afzeggen. Verder meld je zo spoedig mogelijk de datum van je herstel aan je direct leidinggevende.

 

4.

Bereikbaarheid

 

 

1.

Je direct leidinggevende en de bedrijfsarts moeten je kunnen bereiken en eventueel op je woonadres of verpleegadres kunnen bezoeken. Uitgangspunt is dat de bezoeken plaatsvinden na afspraak.

 

 

2.

Je telefoonnummer dient in principe bij je direct leidinggevende bekend te zijn. Mocht dit echter uit privacy-overwegingen voor jou op bezwaren stuiten, dan dien je bij de eerste gelegenheid zelf contact op te nemen met je direct leidinggevende.

 

 

3.

Je moet er voor zorgen dat je verblijfplaats bekend is bij je direct leidinggevende.

 

 

4.

Indien je er ernstig bezwaar tegen hebt om met je direct leidinggevende contact te hebben, dan kun je rechtstreeks contact opnemen met de sectoradviseur HRM en/of met de bedrijfsarts.

 

5.

Het juiste adres

 

 

Indien je tijdens je ziekte verhuist of tijdelijk elders verblijft of van verpleegadres verandert (bijvoorbeeld een opname in of ontslag uit een ziekenhuis of andere verpleeginrichting), dan moet je dit zo spoedig mogelijk aan je direct leidinggevende doorgeven.

 

6.

Vakantie in binnen- of buitenland

 

 

I) In Nederland:

 

 

1.

Indien je tijdens je ziekte een meerdaagse vakantie in Nederland wilt houden, dan moet je voorafgaand aan je vakantie van je direct leidinggevende toestemming daarvoor hebben. Tevens moet je verlofgeschikt zijn verklaard door de bedrijfsarts.

 

 

2.

Je dient je verblijfadres aan je direct leidinggevende door te geven.

 

 

3.

Als je geen toestemming hebt gevraagd, kunnen disciplinaire maatregelen worden getroffen (conform artikel 16 van de CAR/UWO).

 

 

II) In het buitenland:

 

 

1.

Tijdens je ziekte moet je voor een meerdaagse vakantie in het buitenland voorafgaand toestemming te hebben van je direct leidinggevende. Tevens moet je verlofgeschikt zijn verklaard door de bedrijfsarts.

 

 

2.

Je verblijfadres geef je aan je direct leidinggevende door.

 

 

3.

Als je geen toestemming hebt gevraagd, kunnen disciplinaire maatregelen worden getroffen (conform artikel 16 van de CAR/UWO).

 

 

III) Aard van de activiteiten:

 

 

Je bent verplicht je tijdens je vakantie in binnen- of buitenland zodanig te gedragen, dat je genezing daardoor niet wordt belemmerd. In het geval dat het tegenovergestelde wordt geconstateerd, kunnen disciplinaire maatregelen worden getroffen (conform artikel 16 van de CAR/UWO).

 

7.

Op het spreekuur komen

 

 

1.

Je ontvangt, indien jouw ziekte voortduurt, na 14 dagen een schriftelijke oproep voor een driegesprek (een driegesprek wordt gehouden tussen jou, de bedrijfsarts en je

Leidinggevende en gaat niet over inhoudelijk medische zaken) op het spreekuur van de bedrijfsarts. Je bent verplicht om gehoor te geven aan de oproep om op het driegesprek of het spreekuur van de bedrijfsarts te verschijnen. Ook ben je verplicht om op het spreekuur bij een door de bedrijfsarts aangewezen specialist te verschijnen. Als je niet kunt komen, moet je de afspraak voor het driegesprek/spreekuur uiterlijk 24 uur van tevoren bij de Arbodienst en je direct leidinggevende afzeggen. Als je zonder tijdig bericht geen gehoor geeft aan de oproep om op het driegesprek/spreekuur te komen, worden de kosten van de afspraak voor een deel verhaald op de medewerker ( € 35,- prijspeil 1 januari 2009).

 

 

2.

Wanneer je, ondanks jouw afspraak voor het driegesprek/spreekuur van de bedrijfsarts, weer in staat bent aan het werk te gaan, dan dien je dat te doen. De afspraak met je leidinggevende en/of de bedrijfsarts zeg je dan af.

 

 

3.

Tijdens het spreekuur kan de bedrijfsarts je medisch onderzoeken, dit zal niet plaatsvinden in aanwezigheid van je leidinggevende.

 

 

4.

De bedrijfsarts rondt het gesprek met jou en de leidinggevende af met een afspraak over wat er verder moet gebeuren. Een verslag van het driegesprek wordt door de leidinggevende gemaakt. In dit verslag worden de afspraken genoteerd. Het verslag wordt door de leidinggevende en de medewerker ondertekend. Dit formulier gaat naar het personeelsdossier.

 

 

5.

Soms heb je een gesprek met alleen de bedrijfsarts; na deze afspraak bel je direct je leidinggevende. Het is immers van belang om contact te houden met je direct leidinggevende en je collega’s en dat geldt ook voor hen richting jou.

 

 

6.

De bedrijfsarts heeft wekelijks spreekuur in het gemeentehuis. Kan je daar niet naar toe komen voor een gesprek of wens je dat niet te doen, dan kan er ook een afspraak worden gemaakt bij de arbodienst of kan de bedrijfsarts je eventueel thuis bezoeken.

 

 

7.

Als je een geldige reden voor verhindering meent te hebben, dan behoor je dit zo spoedig mogelijk te melden. Op de uitnodiging voor het spreekuur staat vermeld hoe je dit kunt doen.

 

 

8.

Als je ernstige bezwaren hebt tegen een driegesprek dan moet je hierover zo spoedig mogelijk maar minimaal 24 uur van tevoren contact opnemen met de bedrijfsarts. De bedrijfsarts beslist of het driegesprek omgezet zal worden naar een tweegesprek. Is dit laatste het geval dan zal het eerstvolgende gesprek een driegesprek zijn.

 

8.

Bevorderen van het herstel

 

 

1.

Wanneer je ziek bent moet je maatregelen nemen die een spoedig herstel bevorderen, bijvoorbeeld door bij een arts of specialist advies in te winnen, dan wel je onder behandeling van een arts of specialist te stellen. Uiteraard moet je de voorschriften van de bedrijfsarts opvolgen.

 

 

2.

Als een voorschrift van de bedrijfsarts in strijd is met een voorschrift of advies van jouw huisarts of behandelend arts, dan moet je de bedrijfsarts hiervan onmiddellijk in kennis stellen zodat het voorschrift van de bedrijfsarts kan worden aangepast

 

 

3.

Je moet je tijdens je ziekte zodanig gedragen, dat je genezing daardoor niet wordt belemmerd. Je moet juist inspanningen plegen die het genezingsproces bevorderen.

 

 

4.

Je direct leidinggevende kan met de bedrijfsarts overleggen, bijvoorbeeld om te bespreken wat er ten aanzien van jouw werk(situatie) moet gebeuren om je herstel te bevorderen.

 

 

5.

Samen met je direct leidinggevende ga je, bij dreiging van blijvende ziekte, je mogelijkheden van herplaatsing na. Dit gebeurt in samenwerking met de bedrijfsarts, die zo snel mogelijk een inschatting van jouw mate van arbeidsgeschiktheid maakt.

 

9.

Het verrichten van werkzaamheden

 

 

1.

Je mag geen betaald of onbetaald werk verrichten tijdens je ziekte, m.u.v. herstelbevorderende werkzaamheden waarvoor je direct leidinggevende toestemming heeft verleend. Als wordt geconstateerd dat je dit toch doet, dan wordt doorbetaling van de bezoldiging gestaakt (conform artikel 7.13.2 onder fvan de CAR/UWO).

 

 

2.

Om een volledig herstel van je gezondheid te bevorderen, kunnen aan jou door je direct leidinggevende werkzaamheden worden opgedragen. Deze werkzaamheden zijn dan voorgeschreven middels het advies van de bedrijfsarts. Er kan dan sprake zijn van werkzaamheden in het kader van arbeidstherapie of werkzaamheden in het kader van een gedeeltelijk herstel.

 

10.

Werkhervatting bij herstel

 

 

Zodra je weer in staat bent om aan het werk te gaan, moet je dit doen, ook al heb je een afspraak voor een driegesprek of voor het spreekuur van de bedrijfsarts. Deze afspraak zeg je dan af ( zie punt 7.1). Verder meld je zo spoedig mogelijk de datum van je herstel aan je direct leidinggevende. Je direct leidinggevende voert de datum van je herstelmelding in PIMS in.

In onderstaande gevallen neem je eerst contact op met de bedrijfsarts voordat je het werk gaat hervatten:

 

 

-

Je wilt het werk gedeeltelijk hervatten, bijvoorbeeld voor halve dagen of onder aangepaste omstandigheden. De bedrijfsarts adviseert hierover.

 

 

-

Je wilt, nadat je je werk eerst gedeeltelijk hebt hervat, weer volledig aan het werk. De bedrijfsarts adviseert hierover.

 

11.

Second opinion

 

 

1.

Door middel van het advies van de bedrijfsarts (afgesproken in het driegesprek) verklaart de bedrijfsarts dat je in staat bent om het werk geheel of gedeeltelijk te hervatten. Indien je het niet eens bent met dit advies kan je tegen deze beslissing een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Heerhugowaard binnen een termijn van zes weken na verzending van deze brief.

 

 

2.

Je hebt recht op een second opinion, wanneer de bedrijfsarts, ondanks je bezwaar, wederom verklaart dat je in staat bent om het werk geheel of gedeeltelijk te hervatten. Je deelt de bedrijfsarts mee dat je het daar opnieuw niet mee eens bent en een second opinion wilt aanvragen. Je moet deze second opinion dan binnen twee werkdagen na de uitspraak van de bedrijfsarts aanvragen bij het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen; voorheen USZO). Tevens moet je je direct leidinggevende hierover inlichten.

 

 

3.

Indien je in het bovengenoemde geval geen gebruik maakt van het recht op een second opinion, dan geldt het advies van de bedrijfsarts.

Hervat je het werk dan niet, dan kunnen disciplinaire maatregelen worden getroffen (conform artikel 16 van de CAR/UWO).

 

 

4.

Je direct leidinggevende heeft eveneens het recht om een second opinion aan te vragen. Ook dit moet binnen twee werkdagen na de uitspraak van de bedrijfsarts worden gedaan.

 

12.

Re-integratie

 

 

1.

Je direct leidinggevende is verplicht je te re-integreren in voor jou passend werk als je niet langer volledig maar slechts gedeeltelijk arbeidsgeschikt bent voor je eigen werkzaamheden; dan wel geheel of gedeeltelijk arbeidsgeschikt bent voor ander werk. Deze verplichting geldt indien en voor zover de direct leidinggevende daartoe in staat is.

 

 

2.

Wat passend werk is, wordt bepaald door de bedrijfsarts, dan wel door de deskundigen van het UWV (= Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen), na overleg met jou.

 

 

3.

De verantwoordelijkheid voor het slagen van je re-integratie ligt bij jou en je direct leidinggevende. Je bent verplicht, net als je direct leidinggevende, maximale inspanning te leveren voor een succesvolle re-integratie.

 

 

4.

Wanneer je ziekte langer dan zes weken gaat duren wordt een re-integratieverslag *) opgesteld. Dit verslag omvat o.a. de probleemanalyse en het plan van aanpak. De bedrijfsarts nodigt je, ten behoeve van het opstellen van de probleemanalyse, vóór de zesde week van je ziekteverzuim voor een gesprek op het re-integratiespreekuur uit. Je direct leidinggevende stelt het plan van aanpak op. Dit plan van aanpak is de basis voor jouw re-integratie. Van jou wordt verwacht dat je meewerkt aan het plan van aanpak. Bovendien dient het plan jouw instemming te hebben. Dit plan van aanpak moet vóór de achtste week van je ziekte gereed zijn. Zowel jij als je direct leidinggevende zijn verantwoordelijk voor dit plan van aanpak. Het plan van aanpak dient schriftelijk te worden vastgelegd.

 

 

5.

Jij en je direct leidinggevende voeren de activiteiten uit die in het plan van aanpak zijn opgenomen. Je hebt daarbij regelmatig contact met je direct leidinggevende en met de bedrijfsarts.

 

 

6.

Bij onvoldoende re-integratie-inspanning van jouw kant loop je het risico van geen aanspraak op doorbetaling van de bezoldiging (conform artikel7.11 en 7.14 van de CAR/UWO). Bij onvoldoende inspanning door je werkgever kan het UWV een boete opleggen en/of je werkgever verplichten jouw loon door te betalen.

 

 

7.

Je bent verplicht aangeboden passend werk en bij afwezigheid hiervan gangbare arbeid te aanvaarden. Indien je het door jouw werkgever aangeboden passende werk of bij afwezigheid hiervan gangbare arbeid weigert, worden de inkomsten die je met deze passende/gangbare arbeid had kunnen ontvangen geheel in mindering gebracht op je bezoldiging (conform artikel 7.18.1 van de CAR/UWO).

 

 

*)

Het opstellen van een re-integratieverslag vindt plaats in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Doel van de Wet Verbetering Poortwachter (ingangsdatum: 1 april 2002) is te voorkomen dat werknemers die ziek worden, onnodig lang ziek blijven of onnodig in de WIA terechtkomen. Hiertoe moeten de werkgever en de medewerker aantonen voldoende inspanning te hebben geleverd om te re-integreren. Voldoende inspanning wordt aangetoond door het re-integratieverslag.

Bij langdurige ziekte moet de medewerker in het re-integratieverslag zijn/haar eigen re-integratie-inspanningen aangeven. De medewerker ontvangt in week 87 van het UWV de papieren voor de WIA-aanvraag. Met de direct leidinggevende kan de medewerker overleg voeren over eventueel uitstel van deze aanvraag. Het re-integratieverslag moet uiterlijk week 91 door de medewerker worden ingediend bij het UWV, tegelijkertijd met de aanvraag van de WIA-uitkering.

 

12B.

Loondoorbetaling bij ziekte

 

 

Je bezoldiging tijdens de ziekte wordt conform artikel 7.3 van de CAR/UWO uitbetaald.

 

13.

Problemen rondom werkhervatting

 

 

1.

Indien je meent niet tot werkhervatting in staat te zijn op de dag waarop de bedrijfsarts je geheel of gedeeltelijk arbeidsgeschikt heeft verklaard, dan ben je verplicht hiervan onmiddellijk bericht te geven aan je direct leidinggevende en aan de bedrijfsarts. Je zult via de bedrijfarts een nieuwe oproep voor een driegesprek of spreekuur ontvangen.

 

 

2.

Als je niet in staat bent op het spreekuur te verschijnen, ben je verplicht verder te handelen zoals bij punt 7.7 van dit Ziekteverzuimreglement is aangegeven.

 

 

3.

Als je binnen drie dagen na je werkhervatting opnieuw met je werkzaamheden stopt, dan ben je verplicht hiervan onmiddellijk bericht te geven aan je direct leidinggevende en aan de bedrijfsarts. Je zult via de bedrijfsarts een nieuwe oproep voor een driegesprek of spreekuur ontvangen. Ook in dit geval geldt dat, indien je niet in staat bent op het spreekuur te verschijnen, je verder dient te handelen zoals bij punt 7.7 van dit Ziekteverzuimreglement is aangegeven.

 

 

4.

De bedrijfsarts is bevoegd om je instructies te geven en maatregelen te nemen, die ertoe dienen jouw arbeids(on)geschiktheid te kunnen beoordelen. Je bent verplicht deze instructies op te volgen, ongeacht of je bij de bedrijfsarts bent geweest.

 

 

5.

Wanneer je weigert jouw werk te hervatten nadat de bedrijfsarts je (gedeeltelijk) arbeidsgeschikt heeft verklaard en je direct leidinggevende je erop heeft gewezen dat je jouw werk (gedeeltelijk) moet hervatten dan is er sprake van onterecht verzuim. In dat geval heb je geen aanspraak op doorbetaling van de bezoldiging (conform artikel 7.11.2 en 7.13.2 onder h en 7.14 (opzettelijke verhindering) van de CAR/UWO).

 

14.

Informatieverplichting en deelname aan onderzoek

 

 

1.

Tijdens je ziekte ben je verplicht binnen de wettelijke kaders alle informatie die zij noodzakelijk achten te verstrekken aan je direct leidinggevende, de bedrijfsarts en de deskundigen van het UWV (= Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen), dit conform artikel 7.10 van de CAR/UWO.

 

 

2.

Met het oog op je toekomstige re-integratie ben je verplicht je direct leidinggevende, de bedrijfsarts en de deskundigen van het UWV alle informatie te verstrekken, die zij noodzakelijk achten voor het bepalen van de mate van je arbeidsgeschiktheid, evenals voor het opstellen van het re-integratieverslag en het uitvoeren van de re-integratie activiteiten.

 

 

3.

Indien de bedrijfsarts nader onderzoek door specialisten noodzakelijk acht, dan moet je daaraan je medewerking verlenen.

 

15.

Maatregelen en beroep

 

 

I) Maatregelen:

 

 

1.

Als je je niet houdt aan de gedragsregels tijdens ziekte en re-integratie of aan de regels en plichten van het ziekteverzuimreglement kan je werkgever disciplinaire maatregelen aan je opleggen (conform artikel 16 van de CAR/UWO).

 

 

2.

Een maatregel wordt je schriftelijk meegedeeld.

 

 

3.

Bij een aan jou opgelegde maatregel zal steeds de wijze waarop je beroep kunt instellen, worden vermeld.

 

 

II) Beroep:

 

 

1,

Indien je het met een door je werkgever opgelegde maatregel niet eens bent, kun je beroep aantekenen bij de rechtbank.

 

 

2.

Je kunt bij de rechtbank in beroep gaan tegen beslissingen over jouw arbeids(on)geschiktheid en het daaraan gekoppelde recht op doorbetaling van het salaris. Voor het instellen van een dergelijk beroep moet je beschikken over de uitslag van een second opinion. Zie hiervoor punt 11 van dit Ziekteverzuimreglement

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.

Checklist ‘Belangrijke regels Ziekteverzuimreglement Gemeente Heerhugowaard’

 

In het reglement zijn de rechten en plichten vastgelegd van de medewerker bij de Gemeente Heerhugowaard in geval van ziekte en re-integratie.

Een aantal belangrijke regels en plichten zijn:

1 Je meldt je zo spoedig mogelijk ziek (van maandag t/m vrijdag, tussen 08:30 en 09:30 uur) bij je direct leidinggevende en indien je daar geen gehoor krijgt bij diens vervanger. Voor de medewerkers van de gemeentewerf geldt dat je je ziek meldt een kwartier vóór aanvang van je werktijd.

2 Je direct leidinggevende en de bedrijfsarts moeten je tijdens jouw ziekte kunnen bereiken en je eventueel op je woonadres of verpleegadres kunnen bezoeken.

3 Je dient tijdens de eerste twee dagen thuis te zijn. Je mag jouw woon- of verpleegadres alleen verlaten voor een bezoek aan jouw arts, de bedrijfsarts, de apotheek of een andere zorgverlener.

De daarop volgende drie weken dien je tot 11;00 uur thuis te blijven, met uitzondering van een bezoek aan jouw arts, de bedrijfsarts, zorgverlener of de apotheek.

4 Zodra je weer in staat bent aan het werk te gaan, dan moet je dit doen, ook al heb je een geplande afspraak voor het driegesprek/spreekuur van de bedrijfsarts. Deze afspraak zeg je dan af, zowel bij de bedrijfsarts als bij je leidinggevende. Verder meld je zo spoedig mogelijk de datum van je herstel aan je direct leidinggevende.

5 Als je nog ziek bent ontvang je na 14 dagen een schriftelijke oproep voor het spreekuur van de bedrijfsarts. In principe is dit een driegesprek. Je bent verplicht gehoor te geven aan deze oproep. Heb je een afspraak met alleen de bedrijfsarts dan bel je na deze afspraak direct je leidinggevende.

6 Als je tijdens je ziekte verhuist of tijdelijk elders verblijft of van verpleegadres verandert, dan ben je verplicht dit zo spoedig mogelijk aan je direct leidinggevende door te geven.

7 Bij ziekte ben je verplicht maatregelen te nemen die een spoedig herstel bevorderen en moet je de voorschriften van de bedrijfsarts opvolgen.

8 Je mag tijdens je ziekte geen betaald of onbetaald werk verrichten.

9 Om een gedeeltelijk of volledig herstel van je gezondheid te bevorderen, kan aan jou door de leidinggevende werkzaamheden worden opgedragen. Deze werkzaamheden zijn voorgeschreven middels het werkhervattings-advies van de bedrijfsarts.

10 Als je het niet eens bent met dit advies kan je tegen deze beslissing een bezwaarschrift indienen bij: burgemeester en wethouders van Heerhugowaard, binnen een termijn van zes weken na verzending van het werkhervattings-advies.. Blijft de bedrijfsarts bij het eerdere werkhervattings-advies, dan kun je opnieuw bezwaar daartegen aantekenen en heb je recht op een second opinion.

11 Je direct leidinggevende is verplicht je te re-integreren in voor jouw passend werk, als je niet langer volledig maar slechts gedeeltelijk arbeidsgeschikt bent voor jouw eigen werkzaamheden, dan wel geheel of gedeeltelijk arbeidsgeschikt voor ander werk. Deze verplichting geldt als en voor zover de direct leidinggevende daartoe in staat is.

12 De verantwoordelijkheid voor het slagen van je re-integratie ligt bij jou en je direct leidinggevende. Je moet, net als je direct leidinggevende, maximale inspanning leveren voor een succesvolle re-integratie. Dit dient te worden aangetoond middels het re-ïntegratieverslag.

13 Je hebt de verplichting tot het geven van informatie aan je direct leidinggevende, de bedrijfsarts, evenals aan de deskundigen van het UWV (= Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen) en je hebt de verplichting deel te nemen aan ieder nader onderzoek welke de bedrijfsarts noodzakelijk acht.