Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heerhugowaard

Vervoerplan gemeente Heerhugowaard 2009

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeerhugowaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVervoerplan gemeente Heerhugowaard 2009
CiteertitelVervoerplan 2009
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpregelgeving

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

CAR/UWO

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2009Regelgeving

25-11-2008

Stadsnieuws d.d. 26 oktober 2010

BW08-0928

Tekst van de regeling

Intitulé

Vervoerplan gemeente Heerhugowaard 2009

 

 

Inhoud

 • 1.

  Inleiding

 • 2.

  Woon-werkverkeer

2.1 Inleiding

2.2 De fiets

2.2.1 Fietsen is gezond!

2.2.2 Karakteristieken Bedrijfsfietsenplan

2.2.3 Fietsenstalling

2.2.4 Kleedruimte

2.3 Het openbaar vervoer

2.3.1 Fiscale voordelen

2.3.2 De openbaarvervoerkaart woon-werkverkeer in combinatie met het cafetariamodel

2.4 De auto

2.4.1 Reiskosten woon-werkverkeer

2.4.2 Medische indicatie

2.4.3 Tegemoetkoming woon-werkverkeer in combinatie met een opgelegde verhuisplicht

2.4.4 Tegemoetkoming verhuiskosten in combinatie met een opgelegde verhuisplicht

3. Parkeren

3.3.1 Noodzaak parkeerregulering

3.3.2 Parkeerregulering

3.3.3 Aanvullende informatie parkeren

3.3.4 Fietsers die buiten Heerhugowaard wonen

4. Dienstreizen

4.4.1 Reglement dienstreizen gemeente Heerhugowaard

4.4.2 Gebruik van dienstfiets en dienstauto

Bijlagen

Bijlage 1: Bedrijfsfietsenplan Gemeente Heerhugowaard 2006

Bijlage 2: Overeenkomst bedrijfsfietsenplan

Bijlage 3: Reglement openbaarvervoerkaarten Heerhugowaard

Bijlage 4: Berekening behoefte en aanbod parkeerplaatsen voor personeel

Bijlage 5: Reglement dienstreizen gemeente Heerhugowaard 2007

 

1.Inleiding

De invoering van de regeling dienstreizen in 2004 kan gezien worden als een eerste stap in de richting van een bedrijfsvervoerplan. De veranderingen in het parkeerregiem in en rond het stadshart maken een bedrijfsvervoerplan noodzakelijk.

De bestuurlijke wens dat bedrijven in Heerhugowaard bijdragen aan oplossing van de eigen parkeerbehoefte geeft richting aan het bedrijfsvervoerplan. De gemeente wil zelf ook bijdragen aan de oplossing van haar parkeerprobleem.

Het vervoerplan betreft zowel woon-werkverkeer, dienstreizen als parkeren. Deze onderwerpen staan niet los van elkaar. Met andere woorden: keuzes bij het ene onderwerp, kunnen consequenties hebben voor de andere onderwerpen.

Dit vervoerplan richt zich op 2 pijlers: woon-werkverkeer en dienstreizen. Door enerzijds het woon-werkverkeer met de auto te ontmoedigen en andere vormen te stimuleren en anderzijds dienstreizen per dienstauto, fiets en openbaar vervoer te laten plaatsvinden wordt invulling gegeven aan de wens bij te dragen aan de oplossing van de eigen parkeerbehoefte.

Dit plan geldt voor alle medewerkers en bestuurders van de gemeente Heerhugowaard. Het onderdeel parkeren, met name het verstrekken van een abonnement tot parkeren met een vergunning achter het gemeentehuis en de tijdtegoedkaart (uitrijdkaart), heeft alleen betrekking op hen die op het gemeentehuis werken. Medewerkers van de werf en brandweer komen niet in aanmerking voor een abonnement, vergunning of tijdtegoedkaart.

 

 • 2.

  Woon-werkverkeer

  2.1 Inleiding

  De bestuurlijke wens is dat bedrijven in Heerhugowaard bijdragen aan een oplossing van de eigen parkeerbehoefte. Dit geldt dus ook voor de gemeente zelf. De gemeente kiest er nadrukkelijk niet voor om te voorzien in de maximale parkeerbehoefte voor haar medewerkers, noch kiest de gemeente er voor zijn voorkeurspositie door het bezit van een parkeergarage te gebruiken om in die parkeerbehoefte te voorzien. De gemeente kiest er voor de parkeerbehoefte te beperken, door enerzijds ander vervoer dan de auto te stimuleren en anderzijds de mogelijkheden voor het parkeren op het terrein van de gemeente te beperken. Het maken van dienstreizen met een dienstauto in plaats van de eigen auto past in dit kader. Als deze maatregelen onvoldoende blijken, dan wordt het parkeerterrein nabij het Horizon college gezien als een reële uitwijkmogelijkheid.

  In dit hoofdstuk wordt aangegeven hoe de gemeente de fiets en het openbaarvervoer als alternatief voor de auto stimuleert. In het volgende hoofdstuk wordt aangegeven hoe de gemeente de mogelijkheden tot parkeren van de eigen auto beperkt.

   

  2.2 De fiets

  2.2.1 Fietsen is gezond!

  Fietsen is gezond, ontspannend, milieuvriendelijk, snel, veilig en (fiscaal) voordelig. De gemeente wil graag het gebruik van de fiets voor het woon-werkverkeer en dienstreizen bevorderen. Om de fiscale voordelen te benutten, is per 1 januari 2006 een nieuw bedrijfsfietsenplan in werking getreden (zie bijlage 1: Bedrijfsfietsenplan Gemeente Heerhugowaard 2006). De aanschaf van een fiets voor het woon-werkverkeer is hiermee zo aantrekkelijk mogelijk gemaakt.

   

  2.2.2 Karakteristieken Bedrijfsfietsenplan

  De werkgever vergoedt fiscaal aan de deelnemer een fiets, eventueel met specifieke accessoires en een verzekering. Het brutosalaris van de deelnemer wordt eenmalig verlaagd met de factuurprijs van de fiets na aftrek (eventuele) korting van de leverancier. Ter compensatie verstrekt de werkgever een renteloze lening ter grootte van het netto effect hiervan. Deze lening dient in maximaal 36 maandelijkse termijnen te worden afgelost (zie bijlage 2: Overeenkomst Bedrijfsfietsenplan).

   

  2.2.3 Fietsenstalling

  In de fietsenstalling is ruimte voor het stallen van 250 fietsen. Brommers, scooters en motoren worden buiten geplaatst.Het is een afgesloten fietsenstalling. De toegang is door middel van dezelfde toegangsbadge als die van het gemeentehuis geregeld.

   

  2.2.4 Kleedruimte

  Op de begane grond van het gemeentehuis bevinden zich 3 douches en bij de douches is een ruimte aanwezig waar kleding kan worden opgehangen.

   

  2.3 Het openbaar vervoer

  2.3.1 Fiscale voordelen

  De medewerker die met het openbaar vervoer naar zijn werk gaat, kan voor zijn aangifte inkomstenbelasting recht hebben op de reisaftrek (woon-werkverkeer). Een medewerker komt hiervoor in aanmerking als hij regelmatig (minimaal 1 keer per week of 40 keer per kalenderjaar) met het openbaar vervoer naar zijn werk reist. Een van de voorwaarden voor de reisaftrek is dat de medewerker een verklaring overlegt. In de meeste gevallen is dit een openbaarvervoerverklaring die door het openbaarvervoerbedrijf aan de werknemer is afgegeven. Als de werknemer niet met abonnementen reist, omdat hij bijvoorbeeld in deeltijd werkt, dan kan hij toch voor de reisaftrek in aanmerking komen. Daarvoor moet hij behalve- trein en buskaartjes een reisverklaring van zijn werkgever kunnen overleggen. Deze reisverklaring moet in ieder geval de volgende gegevens bevatten:

  • o

   Naam en adres van de werkgever;

  • o

   Naam en adres van de werknemer;

  • o

   Een verklaring die door de werkgever is ondertekend waarin hij aangeeft hoeveel dagen per week de werknemer meestal met het openbaar vervoer naar zijn werkplek(ken) reist.

  Er is geen recht op reisaftrek wanneer een medewerker met eigen vervoer naar het werk reist.

   

  2.3.2 De openbaarvervoerkaart in combinatie met het cafetariamodel

  Voor medewerkers die buiten Heerhugowaard wonen heeft de gemeente Heerhugowaard de Openbaarvervoerkaart (OV-kaart) in het cafetariamodel betrokken (zie bijlage 3: reglement openbaar vervoerkaarten Heerhugowaard). Indien de medewerker kiest voor een OV-kaart, wordt deze door de werkgever verstrekt onder gelijktijdige verlaging van het brutoloon, de eindejaarsuitkering, de vakantietoelage of het aantal vakantie-uren (conform CAR-UWO Artikel 4a:3). Door de salarisverlaging wordt de grondslag voor de belastingheffing verlaagd, waardoor de medewerker een belastingvoordeel geniet. De medewerker is op de hoogte van een tijdelijk verlagen van het brutoloon, wat consequenties kan hebben voor eventuele uitkeringsgrondslagen (pensioen, FPU, WW en WIA).

  Verder is het van belang dat de medewerker aan kan tonen dat hij daadwerkelijk een OV-kaart (woon-werkverkeer) heeft aangeschaft. Dit kan door een (kopie van het) betalingsbewijs van de OV-kaart te overhandigen aan de werkgever, die deze bewaart in zijn administratie. Daarnaast tekent de medewerker jaarlijks een aanvullende overeenkomst om de geldende arbeidsvoorwaarden te wijzigen.

  Wanneer een medewerker kiest voor het inzetten van het cafetariamodel voor het aanschaffen van een OV-kaart woon-werkverkeer, wordt er aan de betreffende ambtenaar geen parkeervergunning verstrekt. Per jaar kan een medewerker die buiten Heerhugowaard woont en op de locatie gemeentehuis werkt, de keuze maken tussen cafetariamodel “openbaarvervoerkaart” of de parkeervergunning.

  Voor de verrekening van de OV-kaart woon-werkverkeer hebben de medewerkers de volgende keuze:

  • o

   Inhouding van een maandelijks bruto bedrag (maximaal 12 termijnen);

  • o

   Inzetten eindejaarsuitkering;

  • o

   Inzetten vakantietoeslag;

  • o

   Inzetten verlofuren (de werknemer kan geen afstand doen van zijn recht op een minimaal aantal verlofdagen).

    

   2. 4 De auto

  2.4.1 Reiskosten woon-werkverkeer

  Voor reiskosten woon-werkverkeer wordt u verwezen naar de reiskostenregeling woon-werkverkeer.

   

  2.4.2 Medische indicatie

  Voor medewerkers die vanwege een medische indicatie voor het “woon-werkverkeer” geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer kan het college van burgemeester & wethouders in een besloten vergadering besluiten een woon-werkverkeer vergoeding en een abonnement voor de parkeergarage te verstrekken.

   

  2.4.3 Tegemoetkoming woon-werkverkeer in combinatie met een opgelegde verhuisplicht Conform de CAR-UWO geldt een reiskostenvergoeding woon-werkverkeer wanneer er een verhuisplicht wordt opgelegd en de afstand (enkele reis) meer dan 10 km bedraagt. Gedurende de eerste twee jaar van een aanstelling heeft een medewerker, indien dat het geval is, recht op een vergoeding over de volledige afstand tussen huis en werk (zie hoofdstuk 18 CAR-UWO).

   

  2.4.4 Tegemoetkoming verhuiskosten in combinatie met een opgelegde verhuisplichtConform de CAR-UWO kan voor zelfstandig gehuisveste en verhuisplichtigeambtenaren een tegemoetkoming in de verhuiskosten worden gegeven indien men binnen twee jaar na indiensttreding verhuist naar een woning in Heerhugowaard. De vergoeding bestaat o.a. uit: verhuiskosten en herinrichtingskosten (zie hoofdstuk 18 CAR-UWO).

   

  3. Parkeren

3.3.1 Noodzaak parkeerregulering

Gegeven:

 • o

  De parkeerregulering in de omgeving van het gemeentehuis.

 • o

  De beperkte beschikbaarheid van parkeerplaatsen achter het gemeentehuis (zie bijlage 4: Berekening behoefte en aanbod van parkeerplaatsen).

 • o

  De bestuurlijke wens dat bedrijven in Heerhugowaard bijdragen aan oplossing van eigen parkeerbehoefte.

Is het noodzakelijk dat de gemeente het parkeren van medewerkers reguleert.

 

3.3.2 Parkeerregulering

Medewerkers uit Heerhugowaard worden geacht met de fiets naar het werk te komen (uitzonderingen daar gelaten). Medewerkers van buiten Heerhugowaard worden gestimuleerd niet met de auto naar het werk te komen. Hiermee wordt getracht de vraag naar parkeerplaatsen te beperken.

Verdere regels:

 • 1.

  Het parkeerterrein achter het gemeentehuis is aangewezen als “gebied eigen terrein, parkeren voor vergunninghouders gedurende werkdagen van 07.00 – 19.00 uur, “ daarbuiten blauwe zone.

 • 2.

  In aanmerking voor een vergunning voor het parkeren achter het gemeentehuis komen:

 • ·

  Medewerkers werkzaam op de locatie gemeentehuis die buiten Heerhugowaard wonen;

 • ·

  Dienstauto’s met het gemeentehuis als uitvalsbasis.

 • 3.

  Medewerkers die niet in aanmerking komen voor een vergunning (werkzaam op locatie gemeentehuis) krijgen 12 maal per jaar de mogelijkheid om gebruik te maken van de parkeergarage d.m.v. tijdtegoedkaarten.

 • 4.

  Als het parkeren vol blijkt, kunnen medewerkers parkeren nabij het Horizon College.

 • 5.

  Medewerkers met een medische indicatie (toets bedrijfsarts) hebben de mogelijkheid in de parkeergarage te parkeren op kosten van de werkgever.

   

3.3.3 Aanvullende informatie parkeren

Op het parkeerterrein achter het gemeentehuis (G) kunnen medewerkers die in het bezit zijn van een parkeervergunning van maandag t/m zondag van 00.00 – 24.00 uur vrij parkeren. Echter na 19.00 uur en op zaterdag en zondag is de parkeerplaats tevens toegankelijk voor mensen zonder parkeervergunning (externen), d.m.v. parkeerschijf (maximaal 2 uur parkeren).

Het parkeerterrein achter het gemeentehuis heeft 119 parkeerplaatsen. Vaste plaatsen hierop krijgen de dienstauto’s. Daarnaast is 1 parkeerplaats gereserveerd voor de afgifte vaneen tijdelijke vergunning, denk aan een leverancier die met een grote bus komt en niet in de parkeergarage past.

Volgens de theoretische berekening (zie bijlage 4: Berekening behoefte en aanbod parkeerplaatsen voor personeel) zal de parkeerplaats achter het gemeentehuis niet helemaal voorzien in de behoefte. Wanneer de parkeerplaats vol blijkt, kunnen medewerkers uitwijken naar de parkeerplaats achter het Horizon College. Bezoekers kunnen in de parkeergarage parkeren.

 

3.3.4 Fietsers die buiten Heerhugowaard wonen

Medewerkers die buiten Heerhugowaard wonen en op de fiets naar het werk komen kunnen in aanmerking komen voor de 12 tijdtegoedkaarten van de parkeergarage wanneer zij afzien van de Openbaarvervoerkaart via het Cafetariamodel en de parkeervergunning.

 

4.Dienstreizen

4.4.1 Reglement dienstreizen gemeente Heerhugowaard

Conform het reglement dienstreizen gemeente Heerhugowaard 2007 (zie bijlage 4: reglement dienstreizen gemeente Heerhugowaard 2007) kan een dienstreis uitsluitend worden vergoed met toestemming van de direct leidinggevende. Dienstreizen worden uitgevoerd met vervoermiddelen die beschikbaar zijn gesteld en passen bij de uit te voeren werkzaamheden, afstand en weersomstandigheden. Gebruik van eigen vervoer is mogelijk en wordt vergoed tegen 28 eurocent netto per kilometer. Dienstreizen met de trein wordt 2e klas vergoed, er bestaat geen onderscheid tussen dienstreis en studiereis. Als de medewerker in het openbaar vervoer de tijd aantoonbaar besteed aan werk, dan kunnen MT-leden toestemming geven 1e klas te reizen. MT-leden mogen in redelijkheid uitzonderingen maken op het voorgestane vervoermiddel en de vergoeding als gezondheidsredenen daartoe aanleiding geven.

 

4.4.2 Gebruik van dienstfiets en dienstauto

Bij een dienstreis van 1 t/m 10 kilometer v.v. kan een medewerker gebruik maken van de dienstfiets. Bij meer dan 10 kilometer v.v. kan een medewerker gebruik maken van een dienstauto. Iedere sector heeft de beschikking over dienstauto’s. Reserveren kan via het servicepunt.

 

 

 

Bijlage 1: Bedrijfsfietsenplan Gemeente Heerhugowaard 2006

Nieuw privé-fietsenplan per 1-1-2006

Het nieuwe fietsenplan per 1 januari 2006 is op 13 december door B & W definitief vastgesteld. Het oude fietsenplan komt hierdoor per 31 december 2005 te vervallen. Het oude fietsprivé-plan is vastgesteld in 1998. Basis van het fietsprivé plan was een overeenkomst met Batavus waardoor wij 15% korting krijgen op fietsen van Batavus. Dit bracht wel de beperking met zich mee dat wij waren gebonden aan het merk Batavus. De fietsprivé-regeling uit 1998 maakt echter geen gebruik van de huidige belastingmogelijkheden. Het nieuwe fietsenplan doet dit wel. Dit levert voordeel op voor zowel medewerker als gemeente. Daarnaast is het nu mogelijk een fiets te kopen van elk merk. Bovendien is bij plaatselijke rijwielhandelaren een korting van 17,5% (Edwin Groen) of 20% (Vriend) bedongen. Dit leidt ertoe dat de nu voorliggende fietsprivé-regeling voordeel oplevert voor de medewerker. Een vergelijkbare fiets is goedkoper met de voorgestelde regeling. Daarnaast is het ook mogelijk een fiets te kopen bij andere leveranciers dan bovengenoemde rijwielhandelaren.

Helpdesk personeelsinfo Y. Plomp 14 december 2005

 

Voorwaarden zoals beschreven in het Bedrijfsfietsenplan gemeente Heerhugowaard

Inleiding

Fietsen is gezond, ontspannend, milieuvriendelijk, snel, veilig en (fiscaal) voordelig. De gemeente wil graag het gebruik van de fiets voor het woon-werkverkeer bevorderen. Om de (fiscale) voordelen te benutten en te zorgen voor meerdere aanbieders, heeft de Gemeente Heerhugowaard een nieuw fietsenplan opgesteld. De aanschaf van de fiets is dan ook zo aantrekkelijk mogelijk gemaakt. Verzoek salarisadministratie:

 • ·

  de overeenkomst inleveren bij de salarisadministratie, met een kopie kunt u naar de leverancier.

 • ·

  accessoires moeten op de factuur gespecificeerd worden.

Artikel 1 Definities

 • ·

  de regeling / het plan: Bedrijfsfietsenplan van Gemeente Heerhugowaard;

 • ·

  de werkgever: Gemeente Heerhugowaard;

 • ·

  de deelnemer: de ambtenaar, zoals beschreven in artikel 1:1, sub a van de CAR, raadsleden van de gemeente Heerhugowaard en de vrijwilligers van de brandweer;

 • ·

  de fiets: fietsen zowel met als zonder elektrische trapondersteuning.

Artikel 2 Karakteristieken van de regeling

Werkgever vergoedt aan deelnemer een fiets, eventueel met specifieke accessoires en een verzekering. Het brutosalaris van de deelnemer wordt eenmalig verlaagd met de factuurprijs na aftrek korting. Ter compensatie verstrekt de werkgever een renteloze lening ter grootte van het netto effect hiervan. Deze lening dient in maximaal 36 maandelijkse termijnen te worden afgelost. Deelnemer mag geen gebruik maken van deze regeling als hij/zij binnen 3 maanden uit dienst gaat bij werkgever. Bij beëindiging van het dienstverband dient het restant van de renteloze lening tegelijk met de laatste salarisbetaling te worden afgelost.

Artikel 3 Uitvoering van de regeling

 • ·

  De werkgever vergoedt een fiets, eventueel met accessoires en verzekering.

 • ·

  Deelname aan de regeling geschiedt door het sluiten van de voor dat doel bestemde overeenkomst tussen de deelnemer en de werkgever (zie bijlage 1).

 • ·

  De in het vorige lid bedoelde overeenkomst dient te worden ingeleverd bij de salarisadministratie.

 • ·

  Indien aan de in de vorige leden gestelde voorwaarden is voldaan zorgt de salarisadministratie van de Gemeente Heerhugowaard, na ontvangst van de factuur, zo spoedig mogelijk voor de (salaris)administratieve verwerking.

Artikel 4 Fiscale voorwaarden

 • ·

  Teneinde gebruik te kunnen maken van de fiscale voordelen, dient de fiets op meer dan de helft van de dagen waarop de deelnemer werkzaamheden verricht, te worden gebruikt voor het woon-werkverkeer. Het is waarschijnlijk dat de deelnemer per fiets komt als deze binnen een straal van 15 kilometer van het werk woont. Ook kan de fiets op een gedeelte van de woon-werk route gebruikt worden.

 • ·

  De werkgever vergoedt de fiets. De fiscale waarde van deze vergoeding wordt gesteld op € 68,-.

 • ·

  De factuurprijs na aftrek korting bedraagt maximaal € 749,- (inclusief BTW) voor de fiets en maximaal ? 250,- voor accessoires. Het gaat hierbij om zaken die bij uitstek bij woon-werkverkeer op de fiets van pas komen. Voorbeelden zijn een extra slot, een steun voor een aktetas en een regenpak. Zaken die normaal ook zonder fiets worden gebruikt, zoals warme kleding, vallen hier niet onder. Ook kunnen de kosten van de verzekeringspremie onder de regeling vergoedt worden.

 • ·

  De deelnemer stelt brutosalaris tot een bedrag van de (maximum) factuurprijs na aftrek korting van de fiets, accessoires en verzekeringspremie aan werkgever ter beschikking.

 • ·

  De deelnemer dient er rekening mee te houden dat, indien achteraf blijkt dat hij onvoldoende aannemelijk kan maken dat de fiets voor minder dan de helft van de werkdagen wordt ingezet bij het woon-werkverkeer, de fiscale gevolgen voor zijn rekening komen.

 • ·

  De deelnemer kan maximaal één keer per drie kalenderjaren een fiets, accessoires en een verzekering via deze regeling verstrekt krijgen.

Artikel 5 Eigendom

De fiets is in zowel juridisch als economisch opzicht eigendom

van de deelnemer.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

De werkgever aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan de deelnemer, aan hem toebehorende zaken en/of schade aan derden, die voortvloeit uit het gebruik, uit gebreken en/of schade die anderszins verband houdt met de fiets. De werkgever aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de mogelijke financiële gevolgen die deelname aan deze regeling kan hebben voor toekomstige aanspraken van de deelnemer in het kader van zijn rechtspositie, de pensioenvoorziening en sociale verzekeringswetten. De deelnemer kan na aflevering de werkgever op geen enkele wijze aanspreken voor verplichtingen die voortvloeien uit de garantiebepalingen van de leverancier. De deelnemer dient zich in geval van klachten over de fiets uitsluitend te wenden tot de leverancier.

Artikel 7 Beëindiging overeenkomst

De overeenkomst, als bedoeld in artikel 3, lid 2, eindigt: a. bij beëindiging van het dienstverband; b. bij overlijden van de deelnemer; c. na het verstrijken van de overeengekomen periode; d. na een wijziging welke de overeenkomst in strijd maakt met de huidige c.q. dan geldende wetgeving;

Artikel 8 Leveranciers

Aanschaf van een fiets is mogelijk bij elke willekeurige leverancier. Indien de aanschaf wordt gedaan bij Edwin Groen Tweewielers BV of Vriend's Tweewielerscentrum zal de factuur worden doorgestuurd aan de gemeente Heerhugowaard, tav. Centrale Administratie, met vermelding van de naam van de deelnemer. Indien de aanschaf wordt gedaan bij een andere leverancier, dient de medewerker de fiets zelf aan de leverancier te betalen en vervolgens te declareren bij de salarisadministratie. De uitbetaling volgt dan bij het salaris evenals boeking van fiscale aftrekpost / bijtelling / lening. Gemeente Heerhugowaard heeft gekozen voor de volgende leveranciers: Edwin Groen Tweewielers BV T.a.v. Edwin Groen Middenweg 554 1704 BP Heerhugowaard tel: 072-5716100 Edwin Groen levert alle grote merken, zoals bijvoorbeeld Batavus, Gazelle, Sparta, Giant en Union. Door zijn grote voorraad kan Edwin Groen bijna altijd direct leveren. Tevens is het mogelijk dat een fiets na overleg gratis thuis of bij de gemeente Heerhugowaard bezorgd wordt. Edwin Groen biedt 17,5% korting op de aanschaf (adviesprijs) van een nieuwe fiets van alle merken. De korting is niet geldig op aanbiedingen en niet op gebruikte fietsen. Ook krijgt de medewerker van de gemeente Heerhugowaard bij aankoop van een fiets gratis een extra Axa kabelslot. Vriend's Tweewielerscentrum T.a.v. Arie Vriend Middenweg 205 1701 GB Heerhugowaard tel: 072-571 14 23 Vriend's Tweewielerscentrum biedt 20% korting op de aanschaf van een nieuwe fiets van alle merken. De korting is geldig op de adviesprijs van de fiets. Inruilen is dan niet mogelijk. Vriend?s bezorgt de fiets in overleg gratis thuis of bij Gemeente Heerhugowaard. Tevens is het mogelijk om via Edwin Groen of Vriend’s Tweewielerscentrum een fietsverzekering af te sluiten bij ENRA verzekeringen bv. Hierbij kan worden gekozen tussen een verzekering voor twee, drie of vier jaar. Er zijn vervolgens twee mogelijkheden:

 • ·

  een diefstalverzekering (zonder eigen risico);

 • ·

  een diefstal- plus cascoverzekering (€ 25,- eigen risico per schadegeval).

Voor de overige voorwaarden zie de folder of www.ENRA.nl Indien de medewerker een fiets wil aanschaffen, dient de medewerker een kopie van de overeenkomst bedrijfsfietsenplan (zie bijlage 1), mee te nemen om te bewijzen dat hij/ zij daadwerkelijk bij Gemeente Heerhugowaard in dienst is. De factuur dient geadresseerd te worden aan Gemeente Heerhugowaard, tav. Centrale Administratie, met vermelding van de naam van de deelnemer.

 

Artikel 9 Wat kost de fiets?

Voorbeeldberekening:

Adviesprijs/aanschafprijs van de fiets

€ 950,00

 

Korting leverancier 17,5%

€ 166,00

 

Factuurprijs

€ 784,00

 

Direct afrekenen, inhouding op netto salaris

€    35,00    

  €     35,00

Subtotaal

€ 749,00

 

Accessoires/verzekeringspremie

€ 100,00

 

Totaal inhouding op salaris

€ 849,00

 

Is basis voor berekening loonheffing en sv-premies     

 

 

Loonheffing en sv-premies (38 á 52%) plm.

€ 382,00

 

Fiscale bijtelling

€   68,00

 

Loonheffing

€   30,00

 

Renteloze lening

€ 497,00   

   € 497,00

De fiets kost de deelnemer uiteindelijk ongeveer:

 

   € 532,00

Artikel 10 Bijlage

Bij deze regeling behoort als bijlage: 1) overeenkomst Bedrijfsfietsenplan

 

Artikel 11 Inwerkingtreding

Deze regeling wordt geacht in werking te zijn getreden met ingang van 1 januari 2006 en wordt aangehaald als: het 'Bedrijfsfietsenplan Gemeente Heerhugowaard' en vervangt het 'Fietspriveplan'. Aldus vastgesteld in de vergadering d.d. 13 december 2005.

 

Mensen met vragen kunnen zich wenden tot Wilma Kenter: Centrale administratie tel.nr.374. Voor vragen over fiscale aangelegenheden kunt u terecht bij Jan Arie Strooper. Aangeleverd door: CAO/HRM, Y. Plomp. 14 december 2005

 

Bijlage 2: Overeenkomst bedrijfsfietsenplan 2006

Ondergetekenden:

Gemeente Heerhugowaard (de werkgever)

en

de heer/mevrouw1,2): .........................................................................................................

(de deelnemer)

adres : ………………………………………………………………………….…

postcode woonplaats : ..........................................................................................................

werkzaam bij de afdeling: .......................................................................................................

telefoon werk : ...........................................................................................................

fietstraject als bedoeld in artikel 3: startplaats: ………………………… eindbestemming:……………………….

enkele reisafstand: ………………

Komen het volgende overeen:

1. Doel

Middels het bedrijfsfietsenplan wil de werkgever bevorderen dat deelnemers voor het woon-werkverkeer zoveel als mogelijk gebruik maken van de fiets. De werkgever vergoedt de fiets, accessoires en verzekering.

2. Eigendom

De fiets is zowel in juridisch als economisch opzicht eigendom van de deelnemer.

3. Fiscale aspecten

De deelnemer verklaart dat hij op meer dan de helft van het aantal dagen dat hij voor werkgever werkzaamheden verricht voor het woon-werkverkeer gebruik maakt van de fiets.

Deelnemer krijgt een eenmalige fiscale bijtelling van € 68,= op het salaris.

Daarnaast wordt het bruto salaris van de deelnemer eenmalig verlaagd met de factuurprijs van de fiets na aftrek van de korting tot een max. van € 749,=. Ook de waarde (maximaal € 250,=) van de door de werkgever verstrekte accessoires, mits bij uitstek geschikt voor woon-werkverkeer op de fiets, alsmede de verzekeringspremie vallen onder deze regeling. De verlaging van het bruto salaris mag niet leiden tot een salaris dat lager is dan in de CAO en de Wet Minimumloon is bepaald. In die situatie moet de verlaging van het bruto salaris worden verdeeld over zoveel maanden als noodzakelijk.

4. Renteloze lening

Ter compensatie van het netto-effect van de verlaging van het bruto salaris verstrekt werkgever een renteloze lening aan deelnemer. Vervolgens zal deelnemer deze lening in max. 36 maandelijkse termijnen aflossen.

5. Schuldbekentenis

De hoogte van de renteloze lening en het aantal aflossingstermijnen zal worden opgenomen in een schuldbekentenis. Deze schuldbekentenis wordt na de verstrekking opgemaakt en door werkgever en deelnemer ondertekent.

6. Aansprakelijkheid

De werkgever aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan de deelnemer, aan hem toebehorende zaken en/of schade aan derden, die voortvloeit uit het gebruik van de fiets en uit gebreken en/of schade die anderszins verband houden met de fiets.

Indien mocht blijken dat de deelnemer (achteraf) onvoldoende aannemelijk kan maken dat hij de fiets voor woon-werkverkeer als omschreven in artikel 3 heeft gebruikt, komen de fiscale gevolgen voor rekening van de deelnemer.

7. Tussentijdse uitdiensttreding

Bij beëindiging van de dienstbetrekking vóórdat de renteloze lening als bedoeld in artikel 4 is afgelost zal het restant van de lening direct opeisbaar zijn.

Aldus overeengekomen te Heerhugowaard op............................................200……

………………………………………… …………………………………………

(Werkgever) (Deelnemer)

____________________________________________________________________________________________________________________

1) Doorhalen wat niet van toepassing is.

2) Indien gehuwd tevens uw meisjesnaam vermelden s.v.p.

 

 

Bijlage 3: Reglement openbaar vervoerkaarten Heerhugowaard

 

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard;

gelet op:

het sectorale (gemeenten) arbeidsvoorwaardenakkoord 1999-2000, zoals neergelegd in hoofdstuk 4a van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling, hierna aan te duiden met CAR, inzake het uitwisselen van arbeidsvoorwaarden i.c. wijziging van beloning;

de door het Georganiseerd Overleg verkregen instemming d.d. 4 oktober 2006

 

Overwegende dat:

conform het CAO akkoord 2004-2005 het basismodel kan worden uitgebreid met een vergoeding van de openbaar vervoerkaarten;

b e s l u i t e n :

vast te stellen de navolgende regeling:

Openbaar Vervoerkaarten gemeente Heerhugowaard

Artikel 1 Deelname

Deelnemers zijn medewerkers van de gemeente Heerhugowaard.

Artikel 2 Karakteristiek van de regeling

De medewerker kan een belast loonbestanddeel ruilen tegen een onbelaste vergoeding voor openbaar vervoerkaarten.

Artikel 3 Uitvoering van de regeling

De medewerker tekent jaarlijks een aanvullende overeenkomst om de geldende arbeidsvoorwaarden te wijzigen in verband met de verstrekking van de onbelaste vergoeding voor openbaar vervoerkaarten. In verband hiermee ziet de werknemer af van verlofuren, bruto maandloon of incidenteel loon.

De medewerker is op de hoogte van een tijdelijk verlagen van het brutoloon, hetgeen consequenties kan hebben voor de eventuele uitkeringsgrondslagen (pensioen, FPU, WW en WAO).

Artikel 4 Waardebepaling

Voor de waardebepaling van de waarde van de brutolooncomponenten geldt het navolgende.

De waarde van een verlofuur ingevolge artikel 3 komt overeen met een bruto bedrag gelijk aan 1/156 van het van toepassing zijnde schaalbedrag in de maand januari van het kalenderjaar waarin aan de regeling wordt deelgenomen.

De waarde van het incidentele loon (eindejaarsuitkering, vakantietoelage) komt overeen met het bruto bedrag van de uitkering/toelage.

Artikel 5 Fiscale voorwaarden

De medewerker zal jaarlijks een aanvraag bij de werkgever moeten indienen om gebruik te kunnen maken van de ruilmogelijkheid. De werkgever zal de afspraak met de medewerker schriftelijk moeten vastleggen en verwerken in de salarisadministratie. De medewerker moet aantonen dat hij daadwerkelijk een openbaar vervoerkaart heeft aangeschaft. Dit kan door een (kopie van het) betalingsbewijs van de openbaar vervoerkaart te overhandigen aan de werkgever, die deze bewaard in zijn administratie.

Artikel 6 Verrekening vergoeding openbaar vervoerkaarten

De volgende keuzemogelijkheden zijn voor de werknemers aanwezig: (bij al deze mogelijkheden kan een verlaging –zover als wettelijk mogelijk- van de pensioengrondslag van toepassing zijn, dit heeft dan gevolgen voor eventuele berekening van USZO- en ABP uitkeringen)

inhouding van een maandelijks bruto bedrag (maximaal 12 termijnen)

inzetten eindejaarsuitkering

inzetten van de vakantietoeslag

inzetten verlofuren (de werknemer kan geen afstand doen van zijn recht op een minimaal aantal verlofdagen. Bij een fulltime dienstverband gaat het om 144 verlofuren per jaar. Bij het inzetten van verlofuren dient hiermee rekening te worden gehouden).

Artikel 7 Beëindiging overeenkomst

De overeenkomst ingevolge deze regeling eindigt:

bij beëindiging van het dienstverband;

bij overlijden van de werknemer;

na een wijziging welke de overeenkomst in strijd maakt met de huidige c.q. dan geldende wetgeving.

Het nog openstaande bedrag (restantschuld) wordt bij beëindiging éénmalig van het netto salaris ingehouden.

De gemeente behoud zich het recht voor om hierbij eventuele tegoeden na de ontslagdatum, in nettoloon, te verrekenen met een eventueel openstaand bedrag.

Artikel 8 Bijlagen

Bij deze regeling behoort als bijlage: aanvraagformulier openbaar vervoerkaart in combinatie met het cafetariamodel en een overzicht gevolgen in de uitkering- en/of premiesfeer.

Artikel 9 Ingangsdatum

Deze regeling wordt geacht in werking te zijn getreden met ingang van 1 januari 2007 en wordt aangehaald als Openbaar vervoerkaarten gemeente Heerhugowaard.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,

de secretaris, de burgemeester,

Bijlage 4: Berekening behoefte en aanbod van parkeerplaatsen voor personeel

Berekening theoretische parkeerbehoefte van medewerkers die werkzaam zullen zijn op het gemeentehuis en buiten HHW wonen.

Uitgaande van het theoretisch onderzoek kan afgeleid worden hoeveel medewerkers die niet in Heerhugowaard wonen gebruik zouden willen maken van de parkeerplaats achter het gemeentehuis. Dat leidt tot het onderstaande overzicht (situatie 2006):

 

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

Vrijdag

Medewerkers wonen buiten HHW

177

177

154

175

115

Waarvan theoretische gebruikers trein

49

48

42

47

34

Waarvan theoretische gebruikers bus

7

5

3

6

1

Waarvan theoretische fietsers

38

42

37

39

28

Theoretische parkeerbehoefte

83

82

72

83

52

Verklaring tabel:Volgens een adressenlijst die medio dec’05/jan ’06 is samengesteld, zijn gegevens verzameld. Hieruit is berekend dat in totaal zo’n 340 medewerkers van de gemeente Heerhugowaard werkzaam zullen zijn op de locatie Gemeentehuis. Hiervan wonen er bijna 160 (47%) in Heerhugowaard. Dat houdt in dat zo’n 180 medewerkers buiten Heerhugowaard wonen. Deze 180 medewerkers komen dus eventueel in aanmerking voor een parkeerplaats. Van deze groep zal echter niet iedereen op voorhand gebruik maken van de auto om op het werk te komen. Een deel (49) kan gebruik maken van de trein, een ander deel (7) kan gebruik maken van de bus en er zal ook nog een deel (44) kunnen fietsen. Hierbij is verondersteld dat:

 • -

  treinreizigers gebruik maken van de trein wanneer er een goede treinverbinding bestaat met maximaal één overstap

 • -

  busreizigers gebruik maken van de bus wanneer er een directe busverbinding bestaat

 • -

  fietsers gebruik maken van de fiets wanneer de afstand maximaal 7,5 km bedraagt.

Daarnaast werken deze 180 medewerkers ook niet allemaal tegelijk. Daarom is ook beoordeeld hoeveel medewerkers wel en niet werken op de werkdagen. Vanzelfsprekend beschrijft bovenstaand overzicht enkel een theoretische situatie.

Beschikbare parkeerplaatsen achter het gemeentehuis

In onderstaand beeld is een situatieschets weergegeven van een mogelijke uitbreiding van de betreffende parkeerplaats. Deze nieuwe indeling kan 35 extra parkeerplaatsen opleveren t.o.v. de huidige 102. Totaal zullen dan dus 119 plaatsten beschikbaar kunnen zijn. De kosten bedragen minimaal tienduizenden euro’s . Dit staat nog los van de stedebouwkundige wenselijkheid van uitbreiding.

Een goedkopere variant is om op enkele plaatsen groen te vervangen door parkeerplaatsen. Dit levert 8 extra plaatsen op.

Tekort aan parkeerplaatsen

De maximale uitbreiding van de parkeerplaats brengt vraag en aanbod theoretisch gezien dicht bij elkaar, er van uitgaande dat medewerkers die volgens de aangeven principes niet met de auto hoeven te komen, ook niet met de auto komen. Er is dan geen ruimte om in specifieke, incidentele gevallen (medewerkers die om redenen met de eigen auto komen) uitzonderingen te maken.

Overwegende dat,

 • q

  de maximale uitbreiding kosten technisch niet realistisch is

 • q

  plaatsen vrij moeten worden gehouden voor dienstauto’s en auto’s van medewerkers met een lichamelijke beperking

is de conclusie dat de parkeerruimte achter het gemeentehuis niet voorziet in de parkeerbehoefte.

Bijlage 5: Reglement dienstreizen gemeente Heerhugowaard 2007

2007

 • ·

  Een dienstreis kan uitsluitend worden vergoed met toestemming van de direct leidinggevende;

 • ·

  Dienstreizen worden uitgevoerd met vervoermiddelen die beschikbaar zijn gesteld en passen bij de uit te voeren werkzaamheden, afstand en weersomstandigheden. Gebruik van eigen vervoer is mogelijk en wordt vergoed tegen 28 eurocent netto per kilometer;

 • ·

  Dienstreizen met de trein worden 2e klas vergoed;

 • ·

  Woon-werk verkeer wordt niet vergoed;

 • ·

  Het onderscheid dienstreis - studiereis vervalt;

 • ·

  Als de medewerker in het openbaar vervoer de tijd aantoonbaar besteed aan werk, dan kunnen MT-leden toestemming geven 1e klas te reizen;

 • ·

  MT-leden mogen in redelijkheid uitzonderingen maken op het voorgestane vervoermiddel en de vergoeding als gezondheidsredenen daartoe aanleiding geven.

 • ·

  Ingangsdatum 1-1-2007.