Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Weert

Verordening Duurzaamheidsregeling Gemeente Weert

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWeert
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Duurzaamheidsregeling Gemeente Weert
CiteertitelVerordening Duurzaamheidsregeling Gemeente Weert
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerpVolkshuisvesting

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 147
 2. Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-07-201013-11-2009Nieuwe regeling

04-11-2009

Land van Weert, 21-07-2010

RAD-000105 (0911144)

Tekst van de regeling

Intitulé

VERORDENING DUURZAAMHEIDSREGELING GEMEENTE WEERT

De raad der gemeente Weert;

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 oktober 2009;

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

 

B E S L U I T:

1. Vast te stellen de ‘Verordening duurzaamheidsregeling gemeente Weert

2. te bepalen dat deze verordening in werking treedt op 13 november 2009.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a)

  SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten.

 • b)

  Energiebesparende maatregelen: maatregelen genoemd in artikel 6, lid 1 van deze Verordening.

 • c)

  Duurzaamheidslening: een gemeentelijke stimuleringslening, die aan aanvrager na voordracht door het college door SVn kan worden verstrekt ten behoeve van financiering van de door het college aanvaarde werkelijke kosten van duurzaamheidsmaatregelen, die worden getroffen in de eigen woning, en die worden verstrekt op basis van de productspecificaties zoals vastgelegd in de SVn-informatiemap en de bij deze verordening horende bijlage Gemeentelijke productspecificaties Duurzaamheidslening.

 • d)

  Aanvrager: een meerderjarige natuurlijke persoon, die eigenaar en bewoner is van een in de gemeente Weert gelegen woning; de aanvrager dient voor minstens 50% eigenaar te zijn van de woning.

 • e)

  Aanvraag: een verzoek aan het college om toekenning van een duurzaamheidslening.

 • f)

  Werkelijke kosten: de kosten van materialen en werkzaamheden voorzover noodzakelijk voor het treffen van duurzaamheidsmaatregelen als bedoeld in art 6, lid 1, vermeerderd met de kosten van een eventueel EPA-maatwerkadvies en de kosten van een energieprestatiecertificaat, en verminderd met de van derden ontvangen of nog te ontvangen tegemoetkomingen in deze kosten.

Artikel 2 Fonds

 • 1.

  Uit het fonds duurzaamheidsleningen kunnen slechts leningen worden toegewezen tot het maximale budget ad € 440.000,- is bereikt.

 • 2.

  Het fonds is ondergebracht bij SVn.

 • 3.

  De gemeenteraad kan besluiten opnieuw middelen aan het fonds toe te voegen.

 • 4.

  Het in het eerste lid genoemde bedrag wordt eenmalig ter beschikking gesteld.

Artikel 3 Overeenkomst

 • 1.

  Op deze verordening is het bepaalde in de gesloten deelnemingsovereenkomst tussen de gemeente Weert en SVn van toepassing.

 • 2.

  De als bijlage opgenomen Gemeentelijke Productspecificaties Duurzaamheidslening maken deel uit van deze verordening.

Artikel 4 Duurzaamheidslening

 • 1.

  Het college kan een aanvrager bij de SVn voordragen voor een duurzaamheidslening ten laste van het in artikel 2 bedoelde budget. De hoofdsom van de duurzaamheidslening is in beginsel gelijk aan het bedrag van de door het college aanvaarde werkelijke kosten van energiebesparende maatregelen.

 • 2.

  De lening heeft de volgende kenmerken: ­

  • a.

   Het te verstrekken bedrag bedraagt minimaal € 2.500,-- en maximaal € 15.000,--.

  • b.

   De looptijd is maximaal 10 jaar voor leningen tot € 7.500,-- en maximaal 15 jaar voor grotere bedragen.

  • c.

   Het rentepercentage bedraagt 2,0 %.

  • d.

   Bij verkoop van de woning waaraan de energiebesparende maatregelen zijn getroffen, dient de restantschuld ineens en volledig te worden afgelost.

  • e.

   De duurzaamheidslening wordt verstrekt via onderhands akte.

  • f.

   Op de lening zijn van toepassing de SVn documenten ‘Algemene bepalingen voor geldleningen’ en ‘Productspecificatie Duurzaamheidslening’ zoals deze zijn vastgelegd in de SVn-informatiemap en de ‘Gemeentelijke productspecificaties duurzaamheidslening’ zoals deze als bijlage bij deze regeling zijn opgenomen.

Artikel 5 Toepassingsbereik

Deze verordening is uitsluitend van toepassing op: bestaande woonruimte in de gemeente Weert van minimaal 10 jaar oud, die geschikt is voor permanente bewoning.

Artikel 6 Duurzaamheidsmaatregelen

 • 1.

  Tot de duurzaamheidsmaatregelen worden gerekend: ­ ­

  • a.

   Warmtepomp.

  • b.

   Zonnepanelen.

  • c.

   Zonneboiler.

  • d.

   Kleinschalige windturbine.

  • e.

   Gevelisolatie met een minimale isolatie waarde (Rc-waarde) van 2,5 m2K/W.

  • f.

   Dakisolatie met een minimale isolatie waarde (Rc-waarde) van 2,5 m2K/W

  • g.

   Vloerisolatie met een minimale isolatie waarde (Rc-waarde) van 2,5 m2K/W

  • h.

   Spouwmuurisolatie met een minimale isolatiewaarde (Rc-waarde) van 1,1 m2K/W.

  • i.

   HR++ glas met een warmte doorlatende waarde (U-waarde) van maximaal 1,3 m2K/W.

  • j.

   Warmteterugwinning via diverse installaties (bijvoorbeeld douchewater).

  • k.

   Duurzame verwarmingsinstallatie

 • 2.

  Het college kan de in het eerste lid vermelde lijst van duurzaamheidsmaatregelen uitbreiden.

Artikel 7 De aanvraag

Een aanvraag wordt schriftelijk bij het college ingediend op een daartoe beschikbaar gesteld aanvraagformulier en gaat vergezeld van:

 • a.

  De te treffen duurzaamheidsmaatregelen.

 • b.

  Offertes van aannemers, installateurs en/of leveranciers ter zake van te treffen maatregelen als bedoeld in artikel 6, lid 1 van deze verordening.

 • c.

  Bij doe - het – zelf maatregelen dient vooraf een reële inschatting van de kosten gemaakt te worden.

 • d.

  De gemeente is te allen tijde bevoegd om na realisatie van de maatregelen een bezichtiging te (laten) doen. Indien hieruit blijkt dat de uitvoering niet overeenkomt met de criteria zoals aangegeven bij de leningaanvraag, kan het college besluiten het leningsbedrag per direct terug te vorderen.

 • e.

  Planning van de werkzaamheden.

Artikel 8 Afhandelen aanvraag

 • 1.

  Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen twee weken.

 • 2.

  Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken te completeren.

 • 3.

  Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn is gecompleteerd verklaart het college de aanvraag niet ontvankelijk.

 • 4.

  Alle aanvragen op voet van deze verordening worden in volgorde van binnenkomst afgehandeld.

Artikel 9 Weigeringsgronden

Het college wijst een aanvraag af, indien:

 • a.

  Het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren.

 • b.

  Er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde bepalingen.

 • c.

  De werkelijke kosten minder bedragen dan € 2.500,--.

 • d.

  De aanvraag wordt ingediend ná het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen.

 • e.

  Reeds eerder een duurzaamheidslening aan aanvrager voor de betreffende woning is verstrekt.

Artikel 10 Toekenning

 • 1.

  Alle aanvragen die het college bij SVn voor een duurzaamheidslening voordraagt, worden getoetst bij het Bureau Krediet Registratie (BKR).

 • 2.

  Er zal een kredietbeoordeling worden uitgevoerd door SVn.

 • 3.

  De toekenning van een duurzaamheidslening door het college geschied onder voorbehoud van een positief advies van SVn.

 • 4.

  SVn verstrekt en beheert de toegekende duurzaamheidslening.

Artikel 11 Bouwkrediet

Duurzaamheidsleningen komen via een bouwkrediet van de SVn tot uitbetaling op basis van facturen van door derden uitgevoerde werkzaamheden dan wel facturen van de aanschaf van zelf uitgevoerde maatregelen.

Artikel 12 Nadere regels

Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

Artikel 13 Hardheidsclausule

Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze verordening naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college afwijken van het bepaalde in deze regeling.

Artikel 14 Naamgeving en inwerkingtreding

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening duurzaamheidslening gemeente Weert” en treedt in werking met ingang van 13 november 2009.

Aldus vastgesteld door de gemeenteraad van Weert in de openbare vergadering van 4 november 2009.

De griffier, de voorzitter,

mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten, mr. J.M.L. Niederer