Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Weert

Regeling outplacement gewezen wethouders

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWeert
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling outplacement gewezen wethouders
CiteertitelRegeling outplacement gewezen wethouders
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpBestuurlijke Organisatie, Algemeen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-12-1999Nieuwe regeling

25-11-1999

Land van Weert,

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling outplacement gewezen wethouders

 

 

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  belanghebbende: hij die ophoudt wethouder te zijn en in het genot is van een uitkering op grond van de bepalingen in de Uitkerings- en pensioenverordening wethouders;

 • b.

  outplacementbureau: bureau of organisatie bij voorkeur aangesloten bij de Nederlandse organisatie voor outplacement en loopbaanbegeleiding.

Artikel 2 Toekenning outplacementfaciliteiten

 • 1.

  Burgemeester en wethouders besluiten op een aanvraag van belanghebbende omtrent de toekenning van outplacementfaciliteiten.

 • 2.

  De kosten van outplacementfaciliteiten komen voor rekening van de gemeente. Burgemeester en wethouders sluiten daartoe een schriftelijke overeenkomst met het outplacementbureau.

 • 3.

  Eventuele reis-, verblijf- en verwervingskosten komen voor rekening van belanghebbende.

Artikel 3 Maximale toekenningsduur

De outplacementfaciliteiten worden toegekend voor de periode van ten hoogste één jaar.

Artikel 4 Verplichtingen belanghebbende

De uit de outplacementfaciliteiten voortvloeiende verplichtingen voor belanghebbende worden vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst tussen burgemeester en wethouders, belanghebbende en het outplacementbureau.

Artikel 5 Uitleg regeling

In de gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet zijn burgemeester en wethouders bevoegd een voorziening te treffen.

Artikel 6 Slotbepalingen

Deze regeling kan worden aangehaald als: ‘Regeling outplacement gewezen wethouders’.

VASTGESTELD BIJ RAADSBESLUIT D.D. 25 NOVEMBER 1999, NR. 115/1999.