Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Beesel

Archiefverordening Gemeente Beesel 2006

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Beesel
Officiële naam regelingArchiefverordening Gemeente Beesel 2006
CiteertitelArchiefverordening Gemeente Beesel 2006
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpautomatisering en informatisering
Eigen onderwerparchiefverordening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum inwerkingtreding bij benadering ingevuld.

Deze verordening vervangt de archiefverordening van de gemeente Beesel, zoals vastgesteld op 20 februari 2006.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Archiefwet 1995, art. 30, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-04-200608-11-2012nieuwe regeling

24-04-2006

Onbekend.

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

ARCHIEFVERORDENING GEMEENTE BEESEL 2006

De raad van de gemeente Beesel

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 maart 2006

gelet op artikel 30 eerste lid van de Archiefwet 1995;

B E S L U I T:

vast te stellen de volgende verordening betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad inzake de zorg van burgemeester en wethouders voor de archiefbescheiden van de gemeentelijke organen.

Hoofdstuk I Algemene bepalingen

Artikel 1

In deze verordening en de daarop berustende voorschriften wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet: de Archiefwet 1995;

 • b.

  gemeentelijke organen: de overheidsorganen, bedoeld in artikel 1, onder b, van de wet, voor zover behorende tot de gemeente;

 • c.

  de archiefbewaarplaats: de overeenkomstig artikel 31 van de wet aangewezen archiefbewaarplaats;

 • d.

  de beheerder: degene die ingevolge artikel 3 is belast met het beheer van de archiefbescheiden van de gemeentelijke organen, die nog niet naar de archiefbewaarplaats zijn overgebracht;

Hoofdstuk II De zorg van burgemeester en wethouders voor de archiefbescheiden

Artikel 2

Burgemeester en wethouders dragen zorg voor het inrichten en instandhouden van een archiefbewaarplaats als bedoeld in artikel 31 van de wet, alsmede van voldoende en doelmatige archiefruimten.

Artikel 3

Burgemeester en wethouders dragen zorg voor het aanwijzen van de beheerder.

Artikel 4

Burgemeester en wethouders dragen zorg voor de aanstelling van voldoende deskundig personeel voor de werkzaamheden verbonden aan het beheer van de gemeentelijke bescheiden en documentaire verzamelingen.

Artikel 5
 • 1. Burgemeester en wethouders dragen er zorg voor, dat de vervaardiging en de bewaring van de archiefbescheiden geschiedt op zodanige wijze, dat het behoud van deze bescheiden voldoende is gewaarborgd.

 • 2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de vervaardiging van bescheiden bestemd voor een overheidsorgaan of andere belanghebbende, van welke bescheiden redelijkerwijze kan worden aangenomen dat zij voor dezen als archiefbescheiden voor blijvende bewaring in aanmerking komen.

Artikel 6

Burgemeester en wethouders dragen er zorg voor, dat jaarlijks op de gemeentebegroting voldoende middelen worden geraamd ter bestrijding van de kosten die aan de zorg voor de archiefbescheiden zijn verbonden.

Artikel 7

Burgemeester en wethouders stellen voor het beheer van de archiefbescheiden van de gemeentelijke organen die nog niet naar de archiefbewaarplaats zijn overgebracht voorschriften vast.

Artikel 8

Burgemeester en wethouders doen jaarlijks aan de raad verslag omtrent hetgeen zij hebben verricht ter uitvoering van artikel 30 van de wet. Dit zal plaatsvinden in de Programmarekening onder de paragraaf

Bedrijfsvoering.

Hoofdstuk III Slotbepalingen

Artikel 9

Met ingang van de datum van inwerkingtreding van deze verordening vervalt de archiefverordening der gemeente Beesel, vastgesteld bij besluit van 20 februari 2006.

Artikel 10

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.

Artikel 11

Deze verordening kan worden aangehaald als "Archiefverordening gemeente Beesel 2006”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de raad van Beesel in zijn openbare vergadering van 24 april 2006

mr. M.J.H. van der Burgt, drs. L.M. Oord,

plv. griffier voorzitter

Toelichting

Algemene toelichting

 

Deze archiefverordening is gebaseerd op een modelverordening van het Landelijk Overleg van Provinciale Archiefinspecteurs en sluit aan bij de Archiefwet 1995 en het Archiefbesluit 1995 en dient door de gemeenteraad te worden vastgesteld op grond van de in de aanhef genoemde artikelen in de Archiefwet 1995.

 

Dit model is aangepast ten gevolge van de dualisering van de medebewindsbevoegdheden met ingang van 8 maart 2006. Vanaf die datum is niet langer de gemeenteraad bevoegd om de archiefbewaarplaats aan te wijzen. Deze bevoegdheid komt dan te berusten bij het College van Burgemeester en Wethouders. Dit heeft tot gevolg dat het hoofdstuk over de archiefbewaarplaats in de oude verordening is overgeheveld naar het Besluit Informatiebeheer.

 

Artikelsgewijze toelichting

 

Artikel 1

Begripsbepalingen zijn alleen uit de wet overgenomen als daarin in deze verordening een meer specifieke betekenis moest worden toegekend.

 

Artikel 2

De ministeriële Regeling bouw en inrichting archiefruimten en archiefbewaarplaatsen (Nederlandse Staatscourant nr. 180 d.d. 18 september 2001, verbeterd in nr. 209 d.d. 29 oktober 2001) stelt op grond van artikel 13, vierde lid, van het Archiefbesluit 1995 vast, aan welke bouwkundige en inrichtingseisen de archiefbewaarplaats en de archiefruimten moeten voldoen.

 

Artikel 3

De aanwijzing van de beheerder is opgenomen in de op grond van artikel 7 te stellen voorschriften (Het Besluit Informatiebeheer).

 

Artikel 5

De ministeriële Regeling duurzaamheid archiefbescheiden (Nederlandse Staatscourant nr. 180 d.d. 18 september 2001) stelt op grond van artikel 11, tweede lid, van het Archiefbesluit 1995 nadere regels omtrent de kwaliteit van en de procedures rond het materiële behoud van de daarvoor in aanmerking komende archiefbescheiden. Artikel 11 van het Archiefbesluit 1995 kent de in dit artikel genoemde verplichting slechts ten behoeve van de interne stukken. Uit overwegingen van behoorlijk bestuur en ter besparing van conserveringskosten voor de overheid als geheel achten wij dit onjuist. Daarom is in het tweede lid bepaald, dat ook de te verzenden stukken aan de genoemde Regeling dienen te voldoen. De gemeente heeft als ontvanger van door andere overheden opgemaakte stukken daarvan zelf ook profijt.

 

Artikel 7

De bedoelde voorschriften zijn opgenomen in het Besluit Informatiebeheer gemeente Beesel 2006. Voor het beheer van de naar de archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden worden de voorschriften gegeven in de Archiefverordening gemeente Beesel 2006.