Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gulpen-Wittem

Handvest uitgangspunten actieve informatieplicht Gulpen- Wittem 2008

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGulpen-Wittem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingHandvest uitgangspunten actieve informatieplicht Gulpen- Wittem 2008
CiteertitelHandvest uitgangspunten actieve informatieplicht Gulpen- Wittem 2008
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-10-2008nieuwe regeling

09-10-2008

Geen

A/083

Tekst van de regeling

Intitulé

Handvest uitgangspunten actieve informatieplicht Gulpen- Wittem 2008

 

 

Artikel  

 • 1.

   

  • a.

   Het college verstrekt de raad / raadsleden in het kader van zijn actieve informatieplicht informatie:

  • ·

   gedurende het gehele beleids- en besluitvormingsproces;

  • ·

   tijdig (bijvoorbeeld zodra een incident, voorval of uitkomst uit een onderzoek bekend is maar in ieder geval niet later dan een week nadat het college of de burgemeester een beslissing heeft genomen danwel kennis heeft genomen van de informatie)

  • ·

   aan alle raadsleden (in gevallen waarin besluitvorming door de raad aan de orde is ook de burgerfractieleden en met uitzondering van de documenten ten aanzien waarvan geheimhouding is opgelegd);

  • ·

   alle informatie die de raad nodig heeft om zijn taken naar behoren uit te kunnen voeren;

  • b.

   in ieder geval wordt de raad geïnformeerd als sprake is van:

  • .

   een complexe zaak, gezien de veelheid aan belangen of betrokkenen en / of het grote aantal raakvlakken met andere beleidsterreinen;

  • .

   een onderwerp dat maatschappelijk of mediagevoelig is;

  • .

   een onderwerp dat aanzienlijke bestuurlijke, financiële of juridische consequenties of risico’s heeft of kan hebben;

  • .

   zaken die in het bestuurlijk programma zijn opgenomen

  • .

   afwijkingen van het bestuurlijk programma, de programmabegroting of van gangbaar of ingezet gemeentelijk beleid

  • .

   de uitoefening van bevoegdheden genoemd in artikel 160, eerste lid, onder e, f, g en h van de Gemeentewet, wanneer de uitoefening ingrijpende gevolgen voor de gemeente kan hebben. Kan de uitoefening van een bevoegdheid bedoeld in artikel 160, eerste lid onder f, geen uitstel leiden, dan informeert het college de raad zo spoedig mogelijk na het genomen besluit

  • c.

   de raad wordt eveneens geïnformeerd indien zulks in andere (gemeente)-wettelijke regelingen is voorgeschreven.

 • 2.

  Daarnaast geldt dat:

  • a.

   er geen onderscheid wordt gemaakt tussen raads- en collegebevoegdheden (om het college effectief te kunnen controleren over de uitoefening van de collegebevoegdheden dient de raad ook daarover geïnformeerd te worden)

  • b.

   een raadslid voor informatie geen beroep hoeft te doen op de Wet openbaarheid van bestuur.

 • 3.

  Informatie aan de raad wordt niet verstrekt

  • a.

   op grond van strijd met het openbaar belang. Het college geeft dan gemotiveerd aan de raad aan waarom zij vindt dat er sprake is van strijd met het openbaar belang. Het college informeert de raad in dat geval zoveel mogelijk op hoofdlijnen

  • b.

   als

  • .

   het verstrekken van de informatie ernstige inbreuk betekent op de persoonlijke levenssfeer van personen

  • .

   de informatie mogelijk strafbare feiten betreft, op grond waarvan die informatie aan het openbaar ministerie is of op korte termijn voorgelegd zal worden

  • .

   het betreffende raadslid of –leden een persoonlijk belang hebben bij het beschikken over de gevraagde informatie, welk belang niet voortvloeit uit de functie van hun raadslidmaatschap

   Het college geeft gemotiveerd aan waarom er sprake is van een van deze gevallen.

 • 4.

  Het college verstrekt informatie:

  • a.

   in principe op hoofdlijnen maar wel volledig;

  • b.

   over details alleen als er sprake is van politieke relevantie of indien daar specifiek om wordt gevraagd;

  • c.

   qua hoeveelheid afgestemd op de aard van de zaak;

  • d.

   op grond van een afweging met betrekking tot welk doel en welke bevoegdheid van de raad de informatie wordt gegeven.

 • 5.

  Raadsvoorstellen bevatten te allen tijde de voor het nemen van een besluit benodigde informatie of verwijzen daarnaar. De informatie waarnaar wordt verwezen (en dat kan ook zijn eerdere besluitvorming, correspondentie, externe adviezen) dient in ieder geval ter inzage te liggen.

 • 6.

  1.

  a. Het college verstrekt de raad de openbare besluitenlijst van de

  collegevergaderingen maximaal 3 dagen na de vergadering op een zodanige wijze dat de besluiten voor de raad inzichtelijk zijn

  b. De aan de besluitenlijst ten grondslag liggende collegevoorstellen worden voorzien van de bijbehorende bijlagen op aanvraag door het college ter inzage gegeven (op te vragen bij de directeur van de afdeling). Indien gewenst worden kunnen kopieën gemaakt worden

  2.

  Het college brengt de niet openbare besluitenlijst ter kennis van de raad door middel van het gedurende een week onder geheimhouding ter inzage leggen van deze lijst bij de griffie. Daartoe verstrekt het college de lijst maximaal 3 dagen na de vergadering aan de griffier. Achterliggende stukken kunnen op gelijke wijze als vermeld onder lid 1, sub b, maar dan onder geheimhouding, ter inzage worden gegeven. Van de lijst en overige stukken worden geen kopieën gemaakt.

 • 7.

  Algemene informatie wordt verstrekt via oftewel ter inzage legging in de fractiekamer, een kopie in de postbakjes, digitale toezending danwel door plaatsing op het PRIS.