Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Weststellingwerf

Aanwijzingsbesluit verbod ligplaatsen in te nemen in de gemeente Weststellingwerf 2009

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWeststellingwerf
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit verbod ligplaatsen in te nemen in de gemeente Weststellingwerf 2009
CiteertitelAanwijzingsbesluit verbod ligplaatsen in te nemen in de gemeente Weststellingwerf 2009
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening, artikel 5:25

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-04-2009Nieuwe regeling.

24-03-2009

Officiële bekendmakingen, 2009, week 4

2009-002348/c 2009-01696/cb

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit verbod ligplaatsen in te nemen in de gemeente Weststellingwerf 2009

No. 2009-1712/1 InternBurgemeester en wethouders van de gemeente Weststellingwerf;overwegende dat het verboden is met een vaartuig een ligplaats in te nemen, te hebben of een ligplaats voor een vaartuig beschikbaar te stellen op door het college aangewezen gedeelten van openbaar water;behoefte bestaat aan een evenwichtige verdeling van de schaarse beschikbare ligplaatsen onder invloed van de toenemende drukte op het water door de recreatievaart;op diverse locaties in de gemeente Weststellingwerf een gevarieerd aanbod beschikbaar is aan gratis aanlegvoorzieningen, jacht- en passantenhavens voor gebruik door de recreatievaart;voorkomen moet worden dat een ligplaats wordt ingenomen op plaatsen waar dit niet gewenst is (bijvoorbeeld in rietkragen, of langs oevers in natuur- gebieden en/of gebieden die van natuurlijke of landschappelijke waarde zijn);het innemen van een ligplaats op locaties buiten jacht- en passantenhavens of daarvoor bestemde aanlegplaatsen, afbreuk kan doen aan de landschappelijke waarden van de wateren en oevers en/of het uiterlijk aanzien van de gemeente Weststellingwerf;in het belang van de openbare orde en de zorg voor het uiterlijk aanzien van degemeente Weststellingwerf, het noodzakelijk is aan het innemen van een ligplaats beperkingen te stellen;gelet op artikel 5:25 van de Algemene plaatselijke verordening;b e s l u i t e n :

Artikel 1.  

 • 1.

  Openbare wateren aan te wijzen waar het verboden is met een vaartuig:

  • a.

   een ligplaats in te nemen of een ligplaats te hebben;

  • b.

   een ligplaats voor een vaartuig beschikbaar te stellen.

 • 2.

  Nadere regels vast te stellen met betrekking tot de plaatsen in openbare wateren waar het is toegestaan met een vaartuig ligplaats in te nemen of daarmee aan te leggen.

 • 3.

  De bij dit besluit behorende gewaarmerkte tekening vast te stellen waarop alle als zodanig aangewezen openbare wateren met (blauwe) kleur zijn gemarkeerd.

Artikel 2.  

Het verbod in artikel 1, eerste lid, is niet van toepassing op jacht- en passantenhavens, botenbergingen of aanlegplaatsen die:

 • 1.

  qua infrastructuur daarvoor geschikt zijn gemaakt en/of voor de recreatievaart aangewezen dan wel beschikbaar gesteld;

 • 2.

  als zodanig zijn bestemd in een geldend bestemmingsplan.

Artikel 3.  

Dit besluit treedt in werking op 16 april 2009 en wordt op de gebruikelijke wijze bekendgemaakt.

Artikel 4.  

Dit aanwijzingsbesluit kan worden aangehaald als: “Aanwijzingsbesluit verbod ligplaats in te nemen in de gemeente Weststellingwerf 2009”.

Aldus vastgesteld op 24 maart 2009.Burgemeester en wethouders voornoemd,de secretaris,                                       de burgemeester,