Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Weststellingwerf

Verordening inzake de bedieningstijden van de brug over de Schipsloot te Nijelamer 1998

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWeststellingwerf
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening inzake de bedieningstijden van de brug over de Schipsloot te Nijelamer 1998
CiteertitelVerodening inzake de bedieningstijden van de brug over de Schipsloot te Nijelamer 1998
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentwet, artikelen 147 en 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-1998Nieuwe regeling

22-06-1998

Stellingwerf 01-07-1998

1998/54

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening inzake de bedieningstijden van de brug over de Schipsloot te Nijelamer 1998

Nummer: 1998/54.De raad van de gemeente Weststellingwerf; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 juni 1998; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;Besluit:vast te stellen de navolgendeVERORDENING INZAKE DE BEDIENINGSTIJDEN VAN DE BRUG OVER DE SCHIPSLOOT TE NIJELAMER 1998

Artikel 1  

De brug over de Schipsloot te Nijelamer wordt voor alle scheepvaart mogelijk gemaakt door middel van zelfbediening. De tijden waarop de brug -met een druk op de knop -kan worden gepasseerd, komen overeen met de uniforme brugbedieningstijden die in de provincie Fryslân algemeen zijn geaccepteerd.

Artikel 2  

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de periode en tijdstippen te bepalen waarop de brug door middel van drukknoppen kan worden bediend.De in het vorige lid bedoelde bedieningstijden worden, voorzover deze het karakter van een besluit hebben, bekendgemaakt overeenkomstig Afdeling 3.6 van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 3  

De Verordening inzake de bedieningstijden van de brug over de Schipsloot te Nijelamer 1996, vastgesteld bij besluit van de raad van 18 maart 1996, nummer 1996/41, wordt ingetrokken.Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 april 1998.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 22 juni 1998, de secretaris,                                                de voorzitter,