Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gulpen-Wittem

Reglement op het burgerfractielid voor de gemeente Gulpen-Wittem

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGulpen-Wittem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement op het burgerfractielid voor de gemeente Gulpen-Wittem
CiteertitelReglement op het burgerfractielid voor de gemeente Gulpen-Wittem
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Reglement van orde voor de Raad van de gemeente Gulpen-Wittem, art. 36

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-09-2006nieuwe regeling

21-09-2006

Geen

2006-A/057

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement op het burgerfractielid voor de gemeente Gulpen-Wittem

 

 

 

REGLEMENT OP HET BURGERFRACTIELID VOOR DE GEMEENTE GULPENWITTEM

Artikel 1

Dit reglement verstaat onder burgerfractielid, degene die:

 • 1.

  door een fractie in de raad der gemeente is aangesteld om haar bij te staan bij het

  verrichten van haar werkzaamheden ten behoeve van de raad en van door de raad

  ingestelde Ronde Tafel Gesprekken (RTG), én

 • 2.

  als zodanig schriftelijk is aangemeld bij de griffier én benoemd is door de raad.

Artikel 2

De fracties kunnen als volgt burgerfractieleden aanwijzen:

 • 1.

  een vast aantal van vijf burgerfractieleden voor elke fractie én daarnaast

 • 2.

  één burgerfractielid per raadszetel

Artikel 3

Een burgerfractielid dient bij voorkeur woonachtig te zijn in de gemeente Gulpen-Wittem. In

het geval het burgerfractielid door bijvoorbeeld een studie tijdelijk niet Gulpen-Wittem als

hoofdverblijfplaats heeft, kan het burgerfractielid toch benoemd worden indien hij een

aantoonbare actuele relatie heeft met de gemeente Gulpen-Wittem, zulks ter beoordeling van

het seniorenconvent.

Artikel 4
 • 1.

  Een burgerfractielid kan tijdens een RTG namens de fractie deelnemen aan het gesprek;

 • 2.

  het burgerfractielid dat namens een fractie heeft deelgenomen aan het Ronde Tafel

  Gesprek geeft tijdens het fractie-overleg dat plaatsvindt tussen het RTG en de

  meningvormende raadsvergadering terugkoppeling over zijn bevindingen van het RTG.

Artikel 5
 • 1.

  Het burgerfractielid heeft toegang tot de fractiekamer voor raadsleden, ook buiten de

  kantooruren;

 • 2.

  de afdeling Interne Dienstverlening stelt hem desgewenst een sleutel van deze

  fractiekamer ter hand. Het burgerfractielid tekent daarvoor een verklaring;

 • 3.

  het burgerfractielid heeft recht inzage te nemen van alle in de fractiekamer gedeponeerde

  stukken.

Artikel 6
 • 1.

  Het burgerfractielid gebruikt de informatie die hem vanuit zijn burgerfractielidmaatschap

  ter beschikking is gekomen uitsluitend voor het doel waartoe hij als burgerfractielid is

  benoemd. In het geval hem informatie bereikt waarover voor raadsleden

  geheimhoudingsplicht geldt, geldt deze geheimhoudingsplicht evenzeer voor het

  burgerfractielid.

 • 2.

  Het burgerfractielid neemt met betrekking tot de in de fractiekamer gedeponeerde stukken

  dezelfde zorgvuldigheid in acht als van de raadsleden wordt verwacht.

Artikel 7

Alvorens aan het burgerfractielid de rechten, vervat in dit Reglementen, worden toegekend,

ondertekent hij een verklaring, inhoudende dat hij zijn functie zal vervullen met inachtneming

van het bepaalde in artikel 6.

Artikel 8

De voorzitter van de raad kan het burgerfractielid, dat zich niet houdt aan het gestelde in

artikel 6, de rechten, vervat in dit Reglement, voorlopig ontnemen. De raad beslist over het

definitief ontnemen van deze rechten.

Artikel 9

De griffier stelt het burgerfractielid en de fractie door welke hij is aangewezen, in kennis van

een besluit als bedoeld in artikel 8. Een afschrift van de kennisgeving wordt ter informatie

toegezonden aan de raadsleden.

Artikel 10

Dit Reglement treedt in werking met ingang van 22 september 2006.

Artikel 11

Dit Reglement kan worden aangehaald als Reglement op het burgerfractielid Gulpen-Wittem

2006.

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van de gemeente Gulpen-Wittem d.d. 21 september 2006.

 

De griffier De voorzitter

Mevr. F.G.J.M. van der Walle mr. W.J.G.. Geraedts