Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Weststellingwerf

Exploitatieverordening 1997

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWeststellingwerf
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingExploitatieverordening 1997
CiteertitelExploitatieverordening 1997
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-07-1997Nieuwe regeling

20-05-1997

Stellingwerf 02-07-1997

1997/64

Tekst van de regeling

Intitulé

Exploitatieverordening 1997

No.: 1997/64

 

De raad van de gemeente Weststellingwerf;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 16 april 1997:

gelet op artikel 222 van de Gemeentewet, artikel 42 van de Wet op de Ruimtelijke

ordening en de Algemene wet bestuursrecht; ..

 

Besluit:

 

vast te stellen de volgende

 

Exploitatieverordening 1997

Artikel 1

Algemene begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder

a. medewerking aan het in exploitatie brengen van gronden: het door of met medewerking van de gemeente

treffen van voorzieningen van openbaar nut, waardoor de in het exploitatiegebied gelegen

onroerende zaken gebaat worden;

b. explo itatiegebied: een als zodanig door de gemeenteraad aangewezen gebied dat gebaat is door de

aanleg van voorzieningen van openbaar nut;

c. uitgeefbare grond: de gronden in het exploitatiegebied die niet bestemd zijn als openbaar gebied ;

d. exploitant: de genothebbende krachtens eigendom, bezit, of beperkt recht van een in een exploitatiegebied

gelegen onroerende zaak;

e. exploitatie-overeenkomst: de overeenkomst, onder welke naam dan ook gesloten, waarin de gemeente

met een exploitant de voorwaarden overeenkomt waaronder de gemeente voorzieningen van

openbaar nut zal treffen of daaraan medewerking zal verlenen;

f. aangevuld bekostigingsbesluit: een besluit van de gemeenteraad waarin niet alleen overeenkomstig

artikel 222 van de Gemeentewet wordt besloten in welke mate de aan de voorzieningen verbonden

lasten zullen kunnen worden verhaald op een daarbij aangeduid gebied, maar waarin ook een omschrijving

van de voorzieningen van openbaar nut en een begroting van kosten en opbrengsten is

opgenomen;

g. voorzieningen van openbaar nut, waardoor de in het exploitatiegebied gelegen onroerende zaken

gebaat worden: onder deze voorzieningen van openbaar nut worden ondermeer verstaan:

riolering, met inbegrip van bijbehorende werken;wegen, parkeergelegenheden, pleinen, trottoirs, voet- en rijwielpaden, straatmeubilair, waterpartijen,watergangen, bruggen, tunnels en andere rechtstreeks met de aanleg en inrichting van deze voorzieningen en kunstwerken verband houdende werken;plantsoenen en andere groenvoorzieningen, waaronder begrepen de aanleg en inrichting van openbare speel- en verblijfplaatsen alsmede de sierende elementen die rechtstreeks voortvloeien uit een juiste uitvoering van een verzorgd bestemmingsplan;openbare verlichting en brandkranen met de nodige ~nsluitingen;waterhuishoudkundige voorzieningen. met inbegrip van drainagevoorzieningen:milieutechnische voorzieningen zoals geluidwerende voorzieningen;h. afstand van gronden aan de gemeente: eigendomsoverdracht van gronden aan de gemeente .

Artike2

Kosten van exploitatie

Voor de berekening ten behoeve van de begroting van kosten en ten behoeve van de vaststelling van exploitatiebijdragen wordt onder de kosten die verband houden met het verlenen van medewerking

aan het in exploitatie brengen van grond, begrepen:

De inbrengwaarde van alle binnen het exploitatiegebied gelegen gronden, zijnde:de waarde van de grond;de waarde van de opstallen, die voor de verwezenlijking van de bestemming niet gehandhaafdkunnen worden;de kosten van het vrijmaken van de gronden van opstallen;de kosten .van vrijmaken van grond van zich in deze grond bevindende resten. zoals funderingen,leidingen en kabels, en van persoonlijke rechten en lasten, eigendom, bezit of beperkt recht, zakelijke lasten alsmede schadevergoedingen.De noodzakelijke kosten van aanleg binnen een exploitatiegebied door de gemeente .van de onder artikel 1, onder f omschreven voorzieningen van openbaar nut.De kosten van aanleg van voorzieningen van openbaar nut buiten het exploitatiegebied voor zover de binnen het exploitatiegebied liggende onroerende zaken door deze voorzieningen direct danwel indirect gebaat zijn.De kosten van:a. het dempen van sloten en het verrichten van grondwerken ten behoeve van voorzieningen vanopenbaar nut met inbegrip van het egaliseren, ophogen en afgraven; .het verrichten van bodemonderzoek en -sanering, voor zover het de ondergrond van voorzieningen van openbaar nut betreft en voor zover verhaal bij derden van de daarmee verband houdende kosten niet in rede ligt in verband met de milieuwetgeving of milieutechnisch noodzakelijke maatregelen en voorzieningen ter uitvoering van een voorgenomen exploitatie;de verwerving van de ondergrond van voorzieningen van openbaar nut buiten hel exploitatiegebied:het slopen van opstallen op de ondergrond van voorzieningen van openbaar nut builen het exploitatiegebied;alle overige werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor het verlenen van medewerking aan hel in exploitatie brengen van grond, in ieder geval :de kosten van planontwikkeling. planvoorbereiding en planbeheer en plantoezicht . Onder deze kosten wordt tenminste verstaan: de kosten verband houdende met het opstellen van structuurplannen en bestemmingsplannen. het opstellen van planmatige uitwerkingen en wijzigingen, het vervaardigen van besluiten tot het verlenen van vrijstelling van een bestemmingsplan alsmede van overige planologische maatregelen voor zover deze nodig zijn voor het in exploitatie brengen van gronden binnen het exploitatitegebied:de kosten verband houdende met onderzoeken, voorbereiding en toezicht van de voorzieningen van openbaar nut voor zover deze verband houden met het in exploitatie brengen van gronden binnen het exploitatiegebied waaronder ook kunnen vallen de kosten verband houdende met kadastrale recherche en juridische advisering;de kosten van het gemeentelijk apparaat, voor zover die rechtstreeks aan het in exploitatie brengen van gronden kunnen worden toegerekend;de rente van geïnvesteerd vermogen en overige lasten, verminderd met rente-opbrengsten;de kosten van tijdelijk beheer van de ondergrond van voorzieningen van openbaar nut, zijnde de kosten die ten gevolge van een noodzakelijk actief verwervingsbeleid worden gemaakt en niet danwel niet-geheel door middel van tijdelijke verhuur of anderszins worden gedekt;kosten verbandhoudende met kadastrale recherche en juridische advisering:overige kosten, die in beginsel ten laste van de grondexploitatie behoren te worden gebracht:de niet verrekenbare omzetbelasting voor zover deze voorvloeien uit de kosten genoemd in artikel 2. 

Artikel 3

Vaststelling aangevuld bekostingsbesluit

Voordat op initiatief van de gemeente met het treffen van voorzieningen van openbaar nut in een exploitatiegebied wordt aangevangen, wordt door de gemeenteraad een aangevuld bekostigingsbesluit voor dat exploitatiegebied vastgesteld en bekendgemaakt op de wijze zoals bedoeld in artikel 139 van de Gemeentewet.Het aangevuld bekostigingsbesluit bevat in ieder geval de volgende onderdelen:aanduiding van het exploitatiegebied en aanwijzing van de daarin gelegen onroerende zaken die gebaat zijn door de aanleg van voorzieningen van openbaar nut;aanduiding van de mate waarin de kosten, verband houdende met het verlenen van medewerking aan het in exploitatie brengen van gronden, op de genothebbende van de in het vorige lid bedoelde onroerende zaken kunnen worden verhaald;omschrijving van de van gemeentewege uit te voeren voorzieningen van openbaar nut en daarmee verband houdende werkzaamheden;een aankondiging dat de betrokken exploitanten binnen een genoemde termijn een aanbod voor een exploitatie-overeenkomst zullen kunnen ontvangen;de bepaling dat, in geval met een exploitant niet tot overeenstemming kan worden gekomen over een exploitatie-overeenkomst, kostenverhaal zal kunnen plaatsvinden door middel van heffing van baatbelasting;een begroting van de kosten en opbrengsten die respectievelijk ten laste en ten gunste van de onroerende zaken in het exploitatiegebied komen, verband houdende met het verlenen van medewerking aan het in exploitatie brengen van gronden . De opbrengsten bestaan uit:subsidies; .verkoop van gronden;bijdragen in de kosten van aanleg van voorzieningen van openbaar nut. hetzij via overeenkomst hetzij via baatbelasting;overige bijdragen.Van deze begroting maakt eveneens deel uit de wijze van toerekening van de totale kosten en de opbrengsten aan de onroerende zaken in het exploitatiegebied . zoveel mogelijk naar de mate van het profijt dat de onroerende zaken hebben van het samenhangend geheel van voorzieningen van openbaar nut.De begroting als bedoeld in het tweede lid onder f in het aangevuld bekostigingsoesluit kan zonodig later door de gemeenteraad worden vastgesteld. De begroting kan periodiek door de gemeenteraad worden herzien. De begroting wordt bekendgemaakt op de wijze als bedoeld in artikel 139 van de Gemeentewet. Voor de berekening van de in het tweede lid onder f bedoelde kosten wordt ervan uitgegaan dat het exploitatiegebied in zijn geheel door de gemeente in exploitatie zal worden gebracht.Artikel 4

Wijze van toerekening naar mate van profijt

Voor de toerekening van het profijt wordt als rekeneenheid gebruikt het gemiddelde bedrag van de ten nutte van het exploitatiegebied gemaakte of te maken kosten per m2 grondoppervlakte .Onder de grondoppervlakte wordt verstaan de oppervlakte van het exploitatiegebied. waar mogelijk ingedeeld naar uitgeefbare grond en niet-uitgeefbare grond waarbij de uitgeefbare grond vermenigvuldigd kan zijn met factoren voor ligging en bestemming en objectieve gebruiksmogelijkheid, waarin het profijt van de van gemeentewege getroffen voorzieningen van openbaar nut tot uitdrukking komt.Ingeval de toerekening op basis van m2 grondoppervlakte geen geschikte grondslag blijkt te zijn geschiedt de toerekening op basis van een nader door de gemeenteraad te bepalen grondslag die voorziet in de aanwezige verschillen in profijt.Artikel 5

Vaststelling exploitatiebijdrage

De exploitant betaalt als bijdrage in de kosten verband houdende met het verlenen van medewerking aan het in exploitatie brengen van gronden, het bedrag dat volgens de begroting als bedoeld in artikel 3, tweede lid, onder f uitgewerkte wijze aan zijn onroerende zaak of zaken wordt .toegerekend en, indien van toepassing, verminderd met de inbrengwaarde van de bij de exploitant in eigendom zijnde gronden enlof verminderd met de inbrengwaarde van de bij de exploitant in eigendom zijnde gronden die zijn bestemd voor het treffen van voorzieningen van openbaar nut die de exploitant aan de gemeente afstaat.De waarde van de in het eerste lid bedoelde grond die door de exploitant is ingebracht wordt door de gemeente en de exploitant gezamenlijk door middel van taxatie vastgesteld. Indien hier over geen 'overeénstemming kan worden bereikt wordt de waarde vastgesteld door een commissie van drie deskundigen, van wie één aan te wijzen door de gemeente, één door .de exploitant en een derde door de beide reeds, aangewezen deskundigen of, indien zij het daarover niet eens kunnen worden, door de ter zake bevoegde kantonrechter.Indien de exploitant zelf conform artikel 6, derde lid. onder e voorzieningen van openbaar nut aanlegt bestaat de exploitatiebijdrage uit de bijdrage, zoals deze op grond van het eerste lid van dit artikel wordt bepaald, verminderd met de kosten van de door de exploitant uit te voeren werkzaamheden, voor zover deze kosten corresponderen met de begroting van kosten zoals bedoeld in artikel 3, tweede lid, onder f.Artikel 6

Inhoud exploitatie-overeenkomst

Het verhaal van kosten verband houdende met het verlenen van medewerking aan het in exploitatie

brengen van gronden vindt plaats met inachtneming van de voorgaande artikelen .

De exploitatie-overeenkomst wordt schriftelijk, en zonodig notarieel. vastgelegd .

Burgemeester en wethouders besluiten tot het aangaan van een exploitatie-overeenkomst op initiatief

van de gemeente, slechts nadat een aangevuld bekostigingsbesluit is vastgesteld.

De exploitatie-overeenkomst bevat in ieder geval bepalingen over :

a. de aard , de omvang en kwaliteit van de door de gemeente of exploitant aan te leggen voorzieningen van openbaar nut waaraan de te realiseren voorzieningen bijvoorbeeld dezelfde kwalitatieve eisen worden gesteld als aan de door de gemeente zelf te realiseren voorz ieningen;b. het tijdvak waarbinnen deze voorzieningen worden uitgevoerd;c. de ten laste van de exploitant komende bijdrage als bedoeld in artikel 5, eerste lid;d. in voorkomende gevallen de afstand van gronden aan de gemeente voor zover deze zijn bestemd voor de aanleg of aanpassing van voorzieningen van openbaar nut. en in deze gevallen het verrichten van onderzoek naar bodemverontreiniging op kosten van de exploitant;e. in gevallen waarbij 'burgemeester en wethouders besluiten de gehele of gedeeltelijke uitvoering van de door de gemeente aan te leggen voorzieningen van openbaar nut aan de exploitant op te dragen deze opdracht en de waarborging van een tijdige en kwalitatief goede uitvoering;f. een betalingsregeling;g. (in voorkomende gevallen) een taakverdeling;h. (in voorkomende gevallen) een regeling voor gewijzigde omstandigheden, wanprestatie, aansprakelijkheid en faillissement. 

Artikel 7

Indiening aanvraag voor medewerking

Een belanghebbende kan bij burgemeester en wethouders een aanvraag indienen voor medewerking aan het in exploitatie brengen van gronden.Burgemeester en wethouders verlenen slechts medewerking aan het op aanvraag van exploitant in exploitatie brengen van gronden krachtens een exploitatie-overeenkomst als bedoeld in artikel 6, met dien verstande dat anikei 6, tweede lid in dat geval niet van toepassing is.Bij de aanvraag dient in ieder geval te worden gevoegd:a. een nauwkeurige omschrijving van de in exploitatie te brengen onroerende zaken;b. gegevens, waaruit blijkt dat de belanghebbende genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht van de in exploitatie te brengen onroerende zaken is of kan worden;c. gegevens omtrent de door belanghebbende te treffen (bouw)werkzaamheden.Indien de verstrekte gegevens en bescheiden onvoldoende zijn voor de beoordeling van de aanvraag of voor de voorbereiding van de aanbieding van een concept-overeenkomst. kunnen burgemeester en wethouders besluiten de aanvraag niet te behandelen, mits de aanvrager de gelegenheid heeft gehad binnen een door burgemeester en wethouders gestelde termijn de aanvraag aan te vullen.In geval door burgemeester en wethouders een aanvraag voor een bouwvergunning, eventueel in combinatie met een aanvraag voor vrijstelling, wordt ontvangen, waarbij in geval van verlening van de vrijstelling enJof bouwvergunning van gemeentewege voorzieningen van openbaar nut moeten worden getroffen, wordt hiervan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval voor de beslissing op de aanvraag mededeling gedaan aan de aanvrager. Daarbij zal een zo nauwkeurig mogelijke raming van de voor rekening van de exploitant komende kosten verband houdende met het in exploitatie brengen van gronden, worden verstrekt. Tevens zal daarbij aan de aanvrager de gelegenhe id worden gegeven tot het indienen van een aanvraag voor medewerking .Burgemeester en wethouders reageren op de aanvraag om medewerking, hetzij met een weigering hetzij met de aanbieding van een concept-overeenkomst, binnen zes maanden na de dag waarop het verzoek is ontvangen.Artikel 8

Aanhouding verzoek

De reactie op een aanvraag kan worden aangehouden:

a. in geval de procedure tot goedkeuring van een van toepassing zijnd bestemmingsplan of een herziening daarvan nog niet is afgerond, tot vier weken na het onherroepelijk worden van '(het desbetreffende deel van) het bestemmingsplan of de herziening daarvan;b. in geval van voorzienbaar is dat de in anikei 9 genoemde belemmeringen binnen afzienbare tijd zullen kunnen worden weggenomen, tot vier weken nadat deze belemmeringen zijn weggenomen. 

Artikel 9

Weigeringsgronden voor een exploitatie-overeenkomst

De medewerking aan het in exploitatie brengen van gronden behoeft niet te worden verleend, indien:

a. de in exploitatie te brengen grond niet strekt tot realisering van een rechtsgeldig bestemmingsplan; b. de door de exploitant aangegeven (bouw)werkzaamheden of daartoe benodigde voorzieningen van openbaar nut zouden leiden tot strijd met het bestemmingsplan of de Woningwet ;c. het treffen van de voorzieningen, hoewel overeenkomstig een bestemmingsplan. anderszins zou leiden tot strijd met belangen van een doelmatige en doeltreffende uitbreiding van bebouwing of (her)inrichting;d. het in exploitatie brengen van grond anderszins zou leiden tot ten laste van de gemeente blijvende kosten van voorzieningen van openbaar nut of tot bezwaren ten aanzien van het doeltreffend en doelmatigvoorzien in watervoorziening, openbare verlichting en andere voorzieningen van openbaar nut;'e. exploitant geen afstand wil doen van gronden ten behoeve van de aanleg van voorzieningen van openbaar nut;f. exploitant de ondergrond van voorzieningen van openbaar nut niet wil onderzoeken op de aanwezigheid van bodemverontreiniging, danwel de bodem niet wil saneren wanneer dat noodzakelijk is. 

Artikel 10

Relatie baatbelasting

In een gebied waarvoor een aangevuld bekostigingsbesluit is genomen, geldt dat , indien de exploitant

een exploitatie-overeenkomst aangaat, met betrekking tot de uitvoering van deze overeenkomst genoemde

voorzieningen van openbaar .nut, geen aanvullend kostenverhaal op basis van baatbelasting ten

laste van de desbetreffende onroerende zaak zal plaatsvinden. "

 

Artikel 11

Uitzonderingsbepalingen

 

De artikelen 2, eerste lid, 3, 5 en 6, eerste en tweede lid van deze verordening zijn niet van

toepass ing voor voorzieningen van openbaar nut van ondergeschikt belang. zoals een uitweg op

de openbare weg of een aansluiting op het openbare riool. In dergeli jke gevallen besluiten burgemeester

en wethouders onder welke voorwaarden deze voorzieningen van openbaar nut door of met medewerking van de gemeente zullen worden aangelegd.

Het bepaalde in artikel 2, eerste lid en artikel 5, eerst en tweede lid, van deze verordening kan

buiten toepassing blijven ten aanzien van een exploitatiegebied dal, geheel of gedeeltelijk. in de

naaste toekomst niet of niet-geheel voor bebouwing in aanmerking komt.

 

Artikel 12

Overgangsbepalingen

 

Ten aanzien van exploitatiegebieden waarvoor geldt dat vóór het moment van inwerkingtred ing van

deze verordening een bekostigingsbesluit is genomen of de voorzieningen van openbaar nut reeds in

uitvoering zijn, vinden de bepalingen van deze verordening voor dat exploitatiegebied. voor zover nodig

op een aan die situatie aangepaste wijze, toepassing. In ieder geval stelt de gemeenteraad. in die

gevallen, indien dit nog niet is gebeurd, een begroting van kosten en opbrengsten als bedoeld in artikel

3, twee lid. onder f, vast en wordt deze begroting bekendgemaakt op de wijze als bedoeld in artikel

139 van de Gemeentewet.

 

Artikel 13

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking op de wijze als bedoeld in anikei 139 van de Gemeentewet. De verordening wordt bekendgemaakt nadat Gedepudeerde Staten van Friesland deze hebben goedgekeurd. .Op hetzelfde tijdstip vervalt, de "Exploitatieverordening '1970 ", vastgesteld bij raadsbesluit van 3 augustus 1.970, nummer 3177.Artikel 14

Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als "Exploitatieverordening 1997".

 

Aldus vastg\teld in de openbare vergadering van 20 mei 1997,

de secretaris de voorzitter.

 

 

GOEDGEKEURD door

Gedeputeerde Staten van FryslAn

bij besluit van heden,

nummer MO/97-65316.

Leeuwarden, 10 juni 1997.

 

Hoofdstuk 1 Nieuw Hoofdstuk