Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gulpen-Wittem

Instructie voor de griffier van de gemeente Gulpen-Wittem 2004

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGulpen-Wittem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingInstructie voor de griffier van de gemeente Gulpen-Wittem 2004
CiteertitelInstructie voor de griffier van de gemeente Gulpen-Wittem 2004
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 107a, lid 2

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-05-2004Nieuwe regeling

27-05-2004

Geen

2004-A/004

Tekst van de regeling

Intitulé

Instructie voor de griffier van de gemeente Gulpen-Wittem 2004

 

De raad van de gemeente Gulpen-Wittem;

Gelet op artikel 107a, tweede lid, van de Gemeentewet;

Gezien het voorstel van de raadsleden Disse, van Empel, Franssen, Herberichs,

Sangers en verhoeven, kenmerk A/004

Besluit

vast te stellen de Instructie voor de griffier van de gemeente Gulpen-Wittem 2004

 

Arikel 1 Begripsbepalingen
 • 1.

  Griffier: de ambtenaar die op grond van 107 van de gemeentewet door de raad is

  benoemd ter ondersteuning van de raad en de door de raad ingestelde commissies

  een en ander als bedoeld in artikel 107a van de gemeentewet

 • 2.

  Commissiegriffier: degene die namens de griffier opereert bij vergaderingen van

  door de raad ingestelde commissies. Deze functionaris wordt voor zover hij/zij

  handelingen verricht als commissiegriffier geacht deel uit te maken van de griffie

  en legt daarover verantwoording af aan de griffier.

Artikel 2 Algemene ondersteuning

De griffier draagt zorg voor een goede en doelmatige ondersteuning van de leden van

de raad en de raadscommissies.

Artikel 3 Agendering

De griffier ondersteunt de raad en zijn commissies bij het vaststellen van de agenda

van de raads- en commissievergaderingen.

Artikel 4 Bijstand (raads)voorzitter en commissievoorzitters

 • 1.

  De griffier staat de voorzitter van de raad ter zijde bij zijn zorg voor een goede

  voorbereiding en een goed verloop van de vergaderingen van de raad.

 • 2.

  De griffier staat de voorzitters van de raadscommissies ter zijde bij hun zorg

  voor een goede voorbereiding en een goed verloop van de vergaderingen van

  de raadscommissies.

Artikel 5 Vergaderingen van de raad, raadscommissies

 • 1.

  De griffier is aanwezig bij de raadsvergaderingen en draagt zorg voor een

  goede en tijdige verslaglegging van de vergaderingen.

 • 2.

  De (commissie)griffier is aanwezig bij de vergaderingen van de

  raadscommissies en draagt zorg voor een goede en tijdige verslaglegging van

  de vergaderingen.

 • 3.

  De griffier draagt zorg voor de verzending van de voorlopige agenda, notulen

  en overige stukken aan raadsleden en commissieleden.

Artikel 6 Ondersteuning seniorenconvent

 • 1.

  De griffier is aanwezig bij de vergaderingen van het seniorenconvent en draagt

  zorg voor een goede en tijdige verslaglegging van de vergaderingen.

 • 2.

  Indien het seniorenconvent aanvullende ondersteuning behoeft draagt de

  griffier er zorg voor dat deze gegeven wordt.

 • 3.

  De griffier draagt zorg voor de verzending van de voorlopige agenda, notulen

  en overige stukken aan de leden van seniorenconvent.

Artikel 7 Ondersteuning onderzoekscommissie

Indien de raad een onderzoekscommissie als bedoeld in artikel 155a van de

Gemeentewet, danwel een voorloper daarvan, instelt ondersteunt de griffier deze

commissie.

Artikel 8 Ambtelijke bijstand

De griffier draagt er, zo nodig in samenwerking met de secretaris, zorg voor dat de

leden van de raad en de raadscommissies desgevraagd ambtelijke bijstand verkrijgen.

Voorschriften hierover worden gesteld bij de verordening op de ambtelijke bijstand.

Artikel 9 Organisatie griffie

 • 1.

  De griffier geeft leiding aan de griffie.

 • 2.

  De griffier bewaakt de eenheid in de uitoefening van de taken van de griffie.

 • 3.

  De commissiegriffier(s) handelen overeenkomstig de aanwijzingen van de griffier.

Artikel 10 Verhindering en vervanging

Indien de griffier (meer dan 5 werkdagen) verhinderd is zijn ambt te vervullen, doet

hij daarvan tijdig mededeling aan de raad en zal vervanging plaatsvinden door de

waarnemend griffier, die door de raad wordt aangewezen.

Artikel 11 Slotbepaling

 • 1.

  In alle gevallen waarin deze instructie niet voorziet, pleegt de griffier voor

  zover nodig overleg met de voorzitter van de raad danwel de plaatsvervangend

  voorzitter van de raad. Indien dit overleg niet tot een bevredigende oplossing

  leidt wordt teruggekoppeld naar het seniorenconvent.

 • 2.

  Deze instructie treedt in werking op de dag na de vaststelling.

   

 

Aldus vastgesteld door de gemeenteraad van Gulpen-Wittem op 27 mei 2004.

 

De griffier, De voorzitter,

 

Mw. F.G.J.M. van der Walle Mr. W.J.G. Geraedts

Toelichting op de instructie voor de griffier

Artikel 1 en 2

De hoofdverantwoordelijkheid van de griffier is de ondersteuning van de raad en van

de raadscommissies. Deze taak behoort niet meer tot de taken van de gemeentesecretaris.

De griffier is in principe het aanspreekpunt voor alle vragen naar ambtelijke ondersteuning

van de raad, de individuele raadsleden en commissieleden. Om deze ambtelijke

ondersteuning in goede banen te leiden wordt hiervoor een aparte verordening

vastgesteld.

Zie voor de toelichting op de commissiegriffier ook onder artikel 9

Artikel 3

De raadsagenda’s worden vastgesteld door de raad en voorbereid door het

seniorenconvent. De agenda’s van de raadscommissies en het seniorenconvent

worden door het convent vastgesteld en worden voorbereid door de

commissievoorzitter respectievelijk de conventvoorzitter en de griffier. De griffier

neemt de ambtelijke voorbereiding ter hand. De administratieve ondersteuning wordt

door de griffie verleend.

Indien de raad, de raadscommissies en het convent een jaaragenda vaststellen dan

biedt de griffier ook daarbij ondersteuning.

Artikelen 4 en 5

De burgemeester wordt in zijn functie van voorzitter van de raad bijgestaan door de

griffier. In zijn functie van voorzitter van het college en van zelfstandig

bestuursorgaan van de gemeente wordt hij net als voorheen bijgestaan door de

secretaris. De griffier zit tijdens raadsvergaderingen naast de burgemeester, draagt

zorg voor de verslaglegging en verricht alle mogelijk denkbare (administratieve)

ondersteuning. Ook bijvoorbeeld het bodepersoneel gedraagt zich tijdens raads- en

commissievergaderingen naar de aanwijzingen van de griffier.

De commissiegriffier respectievelijk de griffier is aanwezig bij de vergaderingen van

de raadscommissies en het seniorenconvent. Hij zit naast de voorzitter en ondersteunt

deze.

Artikel 6

Voor het seniorenconvent als belangrijk instituut van de raad geldt hetzelfde als voor

de raad en de raadscommissies in het algemeen.

De griffier is aanwezig bij de vergaderingen van het seniorenconvent

Het Seniorenconvent wordt ondersteund door de griffier. In overleg met de voorzitter

van het convent zorgt hij voor de agenda. Het seniorenconvent bestaat uit alle

fractievoorzitters, de voorzitter van de raad , de plaatsvervangend voorzitter van de

raad, de secretaris en de griffier.

In het convent worden de voorlopige agenda’s opgesteld van de raad, de

raadscommissies en het seniorenconvent en kunnen naast procedurele

aangelegenheden ook belangrijke inhoudelijke zaken aan de orde komen.

Artikel 7

Indien de raad een enquêtecommissie instelt zal deze natuurlijk behoefte hebben aan

ambtelijke ondersteuning. Het is logisch dat deze vanuit de griffie verschaft zal

worden. De enquêtecommissie is immers een raadscommissie. Wellicht zal voor een

dergelijke commissie tijdelijk extra personeel aangenomen moeten worden vanwege

het intensieve en tijdelijke karakter van de werkzaamheden. Op grond van artikel

155a, achtste lid, van de Gemeentewet wordt een verordening opgesteld waarin

nadere voorschriften worden gesteld met betrekking tot bedoelde enquêtes. Daarin

worden ook regels gesteld over de ambtelijke bijstand.

Artikel 8

De griffier heeft een spilfunctie in het goed laten verlopen van ambtelijke

ondersteuning voor de raads- en raadscommissieleden. De regeling hiervoor is

uitgewerkt in de verordening op de ambtelijke bijstand. Uitgangspunt is dat verzoeken

om ondersteuning in principe in eerste instantie bij de griffier worden ingediend. Een

belangrijke taak voor de griffier kan zijn, de bewaking van de termijn waarbinnen de

bijstand verleend wordt. Gezien de verschillen in aard en omvang van de

werkzaamheden is er geen uniforme termijn te stellen. Het actief bewaken van de

voortgang van het proces door de griffier kan echter wel voorkomen dat een verzoek

onnodig lang blijft liggen.

Artikel 1 en 9

Er is voor gekozen dat de griffie(r) ook alle werkzaamheden ten behoeve van de

raadscommissies en het seniorenconvent uitvoert. Mocht (op termijn) gekozen worden

voor een of meerdere commissiegriffiers dan geldt dienaangaande het volgende.

De commissiegriffiers vallen onder het gezag van de griffier. Het heeft de voorkeur

dat deze functionarissen niet binnen het reguliere ambtelijke apparaat blijven werken.

De werkzaamheden zijn vergelijkbaar met die van de griffier in de

raadsvergaderingen. In een dualistische stelsel horen deze werkzaamheden

losgekoppeld te worden van de secretaris en zijn organisatie.

Indien het, bijvoorbeeld gelet op de schaalgrootte van de gemeente, niet haalbaar is

deze ambtenaren onder te brengen bij de griffie, dan

• zullen zij in ieder geval bij de uitvoering van de werkzaamheden als

commissiegriffier overeenkomstig de aanwijzingen van de griffier moeten

handelen.

• Wordt het gelet op de scheiding die in de gemeentewet is aangebracht tussen de

griffier en de secretaris niet wenselijk geacht ambtenaren als commissiegriffier te

laten opereren die ook als locosecretaris functioneren.

E.e.a. laat onverlet dat ook het college in een situatie waarin de commissiegriffiers

hun taken niet naar behoren uitvoeren deze de commissiegriffiers daarop aanspreken.

Artikelen 10 en 11

Deze artikelen behoeven geen toelichting.