Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Weststellingwerf

Gebiedsaanwijzing en maximumstelsel exploiteren seksinrichtingen of escortbedrijven in de gemeente Weststellingwerf 2002

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWeststellingwerf
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGebiedsaanwijzing en maximumstelsel exploiteren seksinrichtingen of escortbedrijven in de gemeente Weststellingwerf 2002
CiteertitelGebiedsaanwijzing en maximumstelsel exploiteren seksinrichtingen of escortbedrijven in de gemeente Weststellingwerf 2002
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-01-2002Nieuwe regeling

07-01-2002

Stellingwerf en Aanpakken, 16-01-2002

0200082//BZ

Tekst van de regeling

Intitulé

Gebiedsaanwijzing en maximumstelsel exploiteren seksinrichtingen of escortbedrijven in de gemeente Weststellingwerf 2002

Nummer: 0200082/BZ.Burgemeester en Wethouders van Weststellingwerf;overwegende dat in het belang van de openbare orde, het voorkomen of beperken van overlast, het voorkomen of beperken van aantasting van het woon- en leefklimaat, de veiligheid van personen of goederen, de verkeersvrijheid of -veiligheid, de gezondheid of zedelijkheid en de arbeidsomstandigheden van de prostituees[1] in de gemeente, het noodzakelijk is regels te stellen met betrekking tot de bedrijfsmatige exploitatie van seksinrichtingen of escortbedrijven;dat vestiging van seksinrichtingen of escortbedrijven in beginsel niet op bezwaren behoeft te stuiten op locaties, gelegen aan of in de onmiddellijke nabijheid van wegen met een geringe bebouwingsdichtheid en meer in het bijzonder de categorie van wegen die in het kader van het Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan zijn aangewezen als een gebiedsontsluitingsweg;dat een restrictief vestigingsbeleid bijdraagt aan het realiseren van de zes hoofddoelstellingen van het beleid, te weten:

 • 1.

  beheersen en reguleren van de exploitatie van prostitutie;

 • 2.

  verbeteren van de bestrijding van de exploitatie van onvrijwillige prostitutie;

 • 3.

  beschermen van minderjarigen tegen seksueel misbruik;

 • 4.

  zorg voor de positie van prostituees;

 • 5.

  ontvlechting van criminaliteit en seksindustrie;

 • 6.

  terugdringing van de (exploitatie van) prostitutie;

gelet op artikel 3.1.3 van de Algemene plaatselijke verordening;

b e s l u i t e n:

Artikel 1 Gebiedsaanwijzing

 • 1

  Vast te stellen dat het mogelijk is seksinrichtingen of escortbedrijven te vestigen, respectievelijk te exploiteren in percelen, staande en gelegen aan de navolgende gebiedsontsluitingswegen, in de zin van het Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan:a. Pieter Stuyvesantweg;b. Stellingenweg;c. Steenwijkerweg;d. Heerenveenseweg.

 • 2

  In afwijking van het bepaalde in het eerste lid is het niet mogelijk seksinrichtingen of escortbedrijven te vestigen, respectievelijk te exploiteren in percelen, staande en gelegen aan gebiedsontsluitingswegen:a. die een natuurgebied doorsnijden in de zin van het Bestemmingsplan Buitengebied;b. op locaties die zich in de onmiddellijke nabijheid bevinden van buurtschappen, dorpen, dorps- of woonkernen of de linten;c. op locaties waarvan de afstand tot woningen of bedrijven van derden minder bedraagt dan 100 meter.

Artikel 2 Maximumstelsel

Het maximum aantal te verlenen vergunningen tot vestiging van een seksinrichting of escortbedrijf vast te stellen op twee.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met terugwerkende kracht tot 1 januari 2002.

Artikel 4 Citeertitel

Deze nadere regelen kunnen worden aangehaald als: “Gebiedsaanwijzing en maximumstelsel exploiteren seksinrichtingen of escortbedrijven in de gemeente Weststellingwerf 2002”.

Wolvega, 7 januari 2002.Burgemeester en wethouders voornoemd,de secretaris,                                                    de burgemeester,[1] In deze nadere regels wordt kortheidshalve steeds de vrouwelijke vorm “prostituee(s)” gebruikt, alhoewel het uiteraard zowel mannelijke prostitués als vrouwelijke prostituees betreft.