Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Enschede

Toetreding gemeente Losser tot en wijziging van de gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Belastingkantoor Twente

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEnschede
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingToetreding gemeente Losser tot en wijziging van de gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Belastingkantoor Twente
CiteertitelToetreding gemeente Losser tot en wijziging van de gemeenschappelijke regeling GBT
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpfiscaal

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Teneinde de gemeente Losser per 1 januari 2011 toe te laten treden tot de GR van het GBT is het noodzakelijk om artikel 30 van de huidige GR te wijzigen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2011Onbekend

15-11-2010

Huis aan huis d.d. 23 februari 2011

stuknummer gemeenteraad 14753

Tekst van de regeling

Intitulé

Toetreding gemeente Losser tot en wijziging van de gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Belastingkantoor Twente

 

 

 

Aan Het algemeen bestuur van het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente

Van Het dagelijks bestuur van het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente

Onderwerp 1ste wijziging gemeenschappelijke regeling GBT

d.d.30 september 2010

Voorstel: De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Borne, Enschede en Hengelo te adviseren om de 1 ste wijziging van de gemeenschappelijke regeling GBT, na toestemming van de raden, vast te stellen;

Motivering Het college van de Gemeente Losser heeft met dagtekening 18 augustus 2010 formeel een verzoek tot toetreding tot de gemeenschappelijke regeling (hierna te noemen GR) van het GBT ingediend bij het dagelijks bestuur van het GBT.

Teneinde de gemeente Losser per 1 januari 2011 toe te laten treden tot de GR van het GBT is het noodzakelijk om artikel 30 van de huidige GR te wijzigen. De volgende zaken zijn gewijzigd:

 • -

  de termijn genoemd in het vierde lid is verkort naar drie maanden;

 • -

  het vijfde lid is nieuw toegevoegd;

 • -

  het zesde lid is tekstueel verduidelijkt.

Onderstaand treft u het gewijzigde artikel 30 GR aan.

Artikel 30 Toetreding

 • 1.

  Het college van een gemeente of het dagelijks bestuur van een gemeenschappelijke regeling dat wenst toe te treden dient het verzoek tot toetreding, met inbegrip van de verkregen toestemming van de gemeenteraad of het algemeen bestuur, in bij het dagelijks bestuur.

 • 2.

  Het dagelijks bestuur legt het verzoek tot toetreding ter advisering voor aan het algemeen bestuur. Vervolgens zendt het dagelijks bestuur het verzoek tot toetreding met het advies van het algemeen bestuur aan de colleges en dagelijks besturen van de deelnemers.

 • 3.

  Het college van een gemeente of het dagelijks bestuur van een gemeenschappelijke regeling treedt toe tot de regeling, indien tenminste tweederde van de deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling, na verkregen toestemming van hun gemeenteraden, hebben ingestemd met de verzochte toetreding.

 • 4.

  De toetreding gaat in op de eerste dag van het jaar volgende op het jaar waarin de in lid 3 vermelde instemming tot de toetreding is verleend, met dien verstande, dat tussen de toetreding en de in lid 3 bedoelde instemming een periode van tenminste drie maanden is gelegen.

 • 5.

  Bij besluit van het algemeen bestuur kan worden afgeweken van het toetredingsmoment genoemd in het vorige lid, met dien verstande dat toetreding geschiedt op de eerste van een maand. Tevens kan bij besluit van het algemeen bestuur worden afgeweken van de termijn van drie maanden in het vorige lid.

 • 6.

  Het college van een nieuw toetredende gemeente of het dagelijks bestuur van een gemeenschappelijke regeling doet na instemming van de deelnemers zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een maand na toetredingsdatum, de nodige benoemingen overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 van deze regeling.

Het wijzigen van de GR door de colleges is onderhevig aan het verkrijgen instemming door de gemeenteraden. Instemming van de Raad kan, ingevolge artikel 1 lid 2 Wet gemeenschappelijke regelingen, slechts worden onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen belang.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling van het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente gaat akkoord met de voorgestelde wijziging van artikel 30 GR en adviseert de colleges van de deelnemers, na toestemming van de raden, de 1ste wijziging van de GR vast te stellen.

Hengelo, 19 oktober 2010

De griffier,

De voorzitter,

 

 

Aan Het algemeen bestuur van het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente

Van Het dagelijks bestuur van het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente

Onderwerp Toetreding Losser per 1 januari 2011

d.d.oktober 2010

Voorstel: Advies uit te brengen aan de colleges van de deelnemers om in te stemmen met de toetreding van de gemeente Losser per 1 januari 2011

Motivering

Het college van de Gemeente Losser heeft met dagtekening 18 augustus 2010 formeel een

verzoek tot toetreding tot de gemeenschappelijke regeling van het GBT ingediend bij het

dagelijks bestuur van het GBT.

Conform artikel 30 lid 2 van de Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijk Belastingkantoor Twente stuurt het dagelijks bestuur het verzoek tot toetreding met het advies van het algemeen bestuur aan de colleges van de deelnemers.

Het college van de gemeente Losser treedt toe tot de regeling indien tenminste tweederde van de deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling, na verkregen toestemming van hun gemeenteraden hebben ingestemd met de verzochte toetreding.

Voorgeschiedenis

Tijdens de vergadering van het dagelijks bestuur van 15 oktober 2009 is er door het dagelijks bestuur besloten om in te stemmen met een onderzoek naar een mogelijke toetreding van de gemeente Losser tot het GBT. Daarnaast is er in gestemd met het voorstel het algemeen bestuur voor te stellen informeel in te stemmen met de toetreding van Losser onder voorbehoud van de uitkomsten van het onderzoek en het formele akkoord van de colleges van de huidige deelnemers van het GBT.

Het dagelijks bestuur heeft in de vergadering van het algemeen bestuur van 28 oktober 2009 voorgesteld om in te stemmen met een onderzoek naar een mogelijke toetreding van de gemeente Losser tot het GBT en om informeel toestemming te verlenen voor toetreding van de gemeente Losser (onder voorbehoud van de uitkomsten van het onderzoek, en het formele akkoord van de colleges van de huidige deelnemers van het GBT. Er is conform het voorstel besloten.

Voorstel

Het voorstel is om advies uit te brengen aan de colleges van de deelnemers om in te

stemmen met de toetreding van de gemeente Losser per 1 januari 2011 waarna het dagelijks

bestuur het verzoek tot toetreding van de gemeente Losser met het advies van het algemeen

bestuur kan doorsturen naar de colleges van de deelnemers.

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Gemeentelijk Belastingkantoor Twente gaat akkoord met de toetreding van de gemeente Losser per 1 januari 2011 en adviseert de colleges van de deelnemers, na toestemming van de raden, in te stemmen met de voorgenomen toetreding van de gemeente Losser per 1 januari 2011.

Hengelo, 19 oktober 2010

De griffier,

De voorzitter,