Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Stede Broec

Brandbeveiligingsverordening gemeente Stede Broec 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieStede Broec
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBrandbeveiligingsverordening gemeente Stede Broec 2010
CiteertitelBrandbeveiligingsverordening 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet op de veiligheidsregio's, art. 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-201001-10-201001-01-2018nieuwe regeling

02-12-2010

De Middenstander, 15-12-2010

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Brandbeveiligingsverordening gemeente Stede Broec 2010

De raad der gemeente Stede Broec;

 

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders gedateerd 18 november 2010;

 

gelet op artikel 3 van de Wet veiligheidsregio’s en de aanpassing daarop (Stb 2010, 145 en 146);

 

overwegende dat het verplicht is een verordening vast te stellen omtrent het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar, het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt;

 

gelet op het advies van de commissie Burger en Bestuur van 26 oktober 2010;

 

 

b e s l u i t:

 

 

vast te stellen de Brandbeveiligingsverordening gemeente Stede Broec 2010

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

 

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  een inrichting: een voor mensen toegankelijke ruimtelijk begrensde plaats voor zover die geen bouwwerk is;

 • b.

  bouwwerk: elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die op de plaats van bestemming hetzij direct hetzij indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond, bedoeld om ter plaatse te functioneren.

   

Artikel 2 Verbodsbepaling

 

1. Het is verboden zonder of in afwijking van een door het college verleende gebruiksvergunning een inrichting in gebruik te hebben of te houden, voor zover daarin:

 • a.

  meer dan 50 personen tegelijk aanwezig zullen zijn of,

 • b.

  aan meer dan 10 personen bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf zal worden verschaft of,

 • c.

  aan meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar, of aan meer dan 10 lichamelijk of geestelijk gehandicapte personen dagverblijf zal worden verschaft.

  2. Het college kan aan de gebruiksvergunning voorwaarden verbinden met inachtneming van het gestelde in de artikelen 4 en 5.

  3. Het college kan aan de gebruiksvergunning nieuwe voorwaarden verbinden en gestelde voorwaarden wijzigen of intrekken, indien het belang waarvoor de gebruiksvergunning is verleend dit vereist op grond van een verandering van inzichten of verandering van de omstandigheden gelegen buiten de inrichting, opgetreden na het verlenen van de gebruiksvergunning.

  4. Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht is van toepassing.

   

Artikel 3 Weigeringsgronden

 

Het college weigert een gebruiksvergunning, indien de in de aanvraag vermelde wijze van gebruik van de inrichting niet brandveilig is en door het stellen van voorschriften ook niet kan worden bereikt.

 

Artikel 4 Gebruikseisen

 

De eisen gesteld aan het brandveilig gebruik van bouwwerken in de paragrafen 2.1, 2.2 en 2.3 van het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (Stb. 2008, 327) zijn overeenkomstig van toepassing op vergunningplichtige en niet vergunningplichtige inrichtingen..

 

Artikel 5 Brandveiligheidsvoorzieningen

 

De eisen gesteld aan het brandveilig gebruik van bouwwerken in de paragrafen 2.4, 2.5 2.6, 2.7 2.8 en 2.9 van het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (Stb. 2008, 327) zijn overeenkomstig van toepassing op vergunningplichtige en niet vergunningplichtige inrichtingen.

 

Artikel 6 Melden van brand en broei

 

Ieder die brand of broei ontdekt of deze vermoedt, is verplicht dit onmiddellijk aan de brandweer te melden.

 

Artikel 7 Bossen, heidevelden, venen

 

De eigenaar van een aaneengesloten of vrijwel aaneengesloten opstand die voor meer dan de helft bestaat uit naaldhout, een heideveld, een veen of een ander erf of terrein, voor zover niet bedoeld in artikel 8, tweede lid, onder b van de Woningwet, en dat met brandbare gewassen is begroeid, is verplicht de voorschriften op te volgen, die het college geeft tot het voorkomen van brand en het beperken van de gevolgen van brand.

 

Artikel 8 Bestuurlijke boete

 

Overtreding van de regels van deze verordening kan worden beboet met een bestuurlijke boete van maximaal het bedrag, genoemd in de Arbeidsomstandighedenwet artikel 34, vierde lid, onder 1°.

 

Artikel 9 Overgangsrecht

 

1. Vergunningen die zijn verleend onder werking van de brandbeveiligingsverordening van 4 maart 1993, datum inwerkingtreding 19 juni 1993 en die van kracht zijn op het moment van inwerkingtreding van deze verordening worden aangemerkt als vergunning krachtens deze verordening.

2. Indien vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening een aanvraag om vergunning op grond van de brandbeveiligingsverordening van 4 maart 1993 is ingediend waarop nog niet is beslist, wordt daarop deze verordening toegepast.

3. Op bezwaarschriften gericht tegen een beschikking op een aanvraag om vergunning krachtens de brandbeveiligingsverordening van 4 maart 1993 wordt beslist met toepassing van deze verordening.

 

Artikel 10 Citeertitel

 

Deze verordening wordt aangehaald als Brandbeveiligingsverordening 2010.

 

Artikel 11 Inwerkingtreding

 

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking en heeft terugwerkende kracht tot de datum van inwerkingtreding van de Wet veiligheidsregio’s.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad

van de gemeente Stede Broec, gehouden op 2 december 2010.

 

De raadsgriffier, De voorzitter,