Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Wageningen

Verordening winkeltijden Wageningen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Wageningen
Officiële naam regelingVerordening winkeltijden Wageningen
CiteertitelVerordening winkeltijden Wageningen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De oorspronkelijke verordening stamt uit 1996. Hier zijn alleen de gegevens van de laatste gewijzigde versie uit 2010 opgenomen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Winkeltijdenwet 1996
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-03-201024-03-2011artikel 5 is gewijzigd

08-02-2010

De Stad Wageningen, 24 februari 2010

10.0027536, team Beleid Ruimte.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening winkeltijden Wageningen

Considerans

De raad van de gemeente Wageningen,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 8 november 1996, nr. 96/11815a, afdeling Babs,

Besluit:

vast te stellen de:

Verordening winkeltijden Wageningen.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet: de Winkeltijdenwet;

 • b.

  feestdagen: nieuwjaarsdag, tweede paasdag, hemelvaartsdag, tweede pinksterdag, eerste kerstdag en tweede kerstdag.

Artikel 2 Beslistermijn

 • 1. Het college van burgemeester en wethouders beslist op een aanvraag van een ontheffing binnen acht weken.

 • 2. Het college van burgemeester en wethouders kan de beslissing voor ten hoogste acht weken verdagen.

Artikel 3 Overdracht van de ontheffing

 • 1. Ontheffingen op grond van deze verordening zijn overdraagbaar na verkregen toestemming van het college van burgemeester en wethouders.

 • 2. In geval van een voorgenomen overdracht van de in het eerste lid bedoelde ontheffingen doet de houder van de ontheffing hiervan onmiddellijk schriftelijk mededeling aan het college van burgemeester en wethouders onder vermelding van de naam en het adres van de voorgestelde rechtverkrijgende.

Artikel 4 Intrekken of wijzigen van de ontheffing

Het college van burgemeester en wethouders kan een ontheffing intrekken of wijzigen indien:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten opgetreden na het verlenen van de ontheffing, moet worden aangenomen dat intrekking of wijziging wordt gevorderd door het belang of de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • c.

  het gebruik van de winkel of de uitoefening van een bedrijf anders dan in een winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 • d.

  de aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • e.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn of, bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen een redelijke termijn;

 • f.

  de houder of zijn rechtverkrijgende dit verzoekt.

Artikel 5 Vrijstelling zondagen ten behoeve van het toerisme

 • 1. Van de verboden, vervat in artikel 2, eerste lid, onder a van de wet, wordt vrijstelling verleend op zondagen tussen 13.00 en 17.00 uur.

 • 2. Het college van burgemeester en wethouders kan op aanvraag ontheffing verlenen van de in het eerste lid bedoelde verboden op zondagen voor de periode van 0.00 tot 13.00 uur en die van 17.00 tot 0.00 uur ten behoeve van bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard.

Artikel 6 Openstelling van avondwinkels op zon- en feestdagen, 4 mei en 24 december

 • 1. Het college van burgemeester en wethouders kan op aanvraag ontheffing verlenen van de in artikel 2, eerste lid, onder a en b van de wet vervatte verboden ten behoeve van winkels, die gesloten zijn op de in die verboden bedoelde zon- en feestdagen tussen 00.00 en 16.00 uur.

 • 2. Het college van burgemeester en wethouders kan voor ten hoogste twee winkels ontheffing verlenen.

 • 3. Aan de ontheffing wordt het volgende voorschrift verbonden:

  er dienen uitsluitend of hoofdzakelijk eet- en drinkwaren te worden verkocht, met uitzondering van sterke drank als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Drank- en Horecawet.

 • 4. De ontheffing kan worden geweigerd indien de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel.

Artikel 7 Ontheffing zon- en feestdagenregeling voor afzonderlijke situaties

 • 1. Het college van burgemeester en wethouders kan ontheffing verlenen van de in artikel 2 van de wet vervatte verboden, voorzover deze betrekking hebben op de zondag, nieuwjaarsdag, tweede paasdag, hemelvaartsdag, tweede pinksterdag en eerste en tweede kerstdag, ten behoeve van:

  • a.

   bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard;

  • b.

   het uitstallen van goederen.

 • 2. De in het eerste lid genoemde ontheffing kan worden verleend in geval van feestelijkheden, bijeenkomsten, veilingen en beurzen, kunstateliers en galeries.

Artikel 8 Verbod straatverkoop bepaalde goederen op zon- en feestdagen

Het college van burgemeester en wethouders kan bepalen dat de vrijstelling genoemd in artikel 12 van het Vrijstellingenbesluit Winkeltijden niet geldt voor de gehele gemeente of voor een of meer delen van de gemeente.

Artikel 9 Toezicht

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de bij besluit van burgemeester en wethouders aangewezen personen.

Artikel 10 Openstelling op werkdagen tussen 22.00 en 06.00 uur

 • 1. Het college van burgemeester en wethouders kan op aanvraag ontheffing verlenen van de verboden van artikel 2 van de wet, voorzover deze betrekking hebben op werkdagen.

 • 2. De ontheffing kan worden geweigerd indien de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel.

Artikel 11 In werking treden

 • 1. Deze verordening treedt in werking op een door burgemeester en wethouders te bepalen tijdstip.

 • 2. De Verordening Winkelsluiting Wageningen van 23 januari 1995 wordt ingetrokken.

Artikel 12 Citeerartikel

Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening winkeltijden Wageningen.

Vastgesteld bij raadsbesluit van 18 november 1996, nr 96/11815, afdeling Babs.

Wijzigingen

Artikel 9 ingevoegd bij raadsbesluit van 25 januari 1999, nr. 99/28857, afd. Vbw.

Artikel 5 gewijzigd bij raadsbesluit 8 februari 2010, nr. 10.0027536, team Beleid Ruimte.

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING VERORDENING WINKELTIJDEN WAGENINGEN

Artikel 1 Begripsbepalingen

Voor de omschrijving van het begrip feestdagen is aansluiting gezocht bij artikel 2 van de wet. Koninginnedag is in de wet niet meer aangemerkt als een feestdag.

Artikel 3 Overdracht van de ontheffing

De bepaling bindt de overdracht van de ontheffing aan de toestemming van burgemeester en wethouders. Deze tussenkomst geeft het college de gelegenheid om inzicht te krijgen in de handel en wandel van de opvolger.

Artikel 5 Vrijstelling zondagen ten behoeve van toerisme

De grondslag van deze bepaling is artikel 3, derde lid onder a, van de wet. Uit het oogpunt van deregulering is gekozen voor een eenvoudige, het bedrijfsleven zo min mogelijk belastende regeling.

Artikel 6 Openstelling van avondwinkels op zon- en feestdagen, 4 mei en 24 december

Het afwijkende openstellingsregime op zon- en feestdagen maakt het noodzakelijk voor winkels die op werkdagen tot 22.00 uur, of met ontheffing tot latere tijdstippen geopend zijn en waar hoofdzakelijk eet- en drinkwaren worden verkocht een afzonderlijke regeling in de verordening op te nemen.

Met deze regeling wordt het mogelijk dat deze beperkte groep avondwinkels ook op zondagavond en de avond van een feestdag open kan zijn.

Artikel 7 Ontheffing zon- en feestdagenregeling voor afzonderlijke situaties

Het artikel is gebaseerd op artikel 4 van de wet. Het stellen van voorschriften en beperkingen is mogelijk.

Artikel 8 Verbod straatverkoop van bepaalde goederen op zon- en feestdagen

De vrijstelling betreft het te koop aanbieden en verkopen van voor directe consumptie geschikte eetwaren en alcoholvrije dranken.

Artikel 10 Openstelling op werkdagen tussen 22.00 en 06.00 uur

Artikel 7 van de wet geeft de mogelijkheid de openingstijden op werkdagen tussen 22.00 en 06.00 uur te reguleren. Dat kan door gebieden aan te wijzen waarin het verbod niet geldt of door vormen van detailhandel aan te wijzen waarvoor het verbod niet geldt. Ook kan in afzonderlijke gevallen ontheffing verleend worden.

In de verordening is gekozen voor het verlenen van een ontheffing. Per geval is dan een afweging te maken of de gewenste openstelling zich verhoudt met de belangen van de woon- en leefomgeving en de openbare orde.

De vrijstellingen en ontheffingen kunnen onder bepaalde beperkingen en voorschriften worden verleend.

In het Vrijstellingsbesluit is voor een aantal overige vormen van detailhandel alleen de openstelling op zon- en feestdagen geregeld. De openstelling van deze vormen van detailhandel op de uren tussen 22.00 uur en 06.00 uur op werkdagen, wordt door de verordeningsbepaling geregeld.

Artikel 11 In werking treden

Deze verordening zal in werking treden op een door burgemeester en wethouders te bepalen tijdstip.

De onder de Verordening Winkelsluiting Wageningen reeds verleende ontheffingen en vrijstellingen zullen voorzover nodig worden bekrachtigd op grond van de nieuwe Winkeltijdwet en de Verordening winkeltijden Wageningen.