Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Openbaar lichaam Bonaire

EILANDSBESLUIT HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN van 4 november 2002, no. 2 tot vaststelling van een Paraatheidregeling

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieOpenbaar lichaam Bonaire
Officiële naam regelingEILANDSBESLUIT HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN van 4 november 2002, no. 2 tot vaststelling van een Paraatheidregeling
CiteertitelParaatheidregeling Bonaire
Vastgesteld doorBestuurscollege
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vastgesteld en in werking getreden vóór 10-10-2010, maar op grond van artikel 7 van de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de Positieve lijst regelgeving Eilandsraad Bonaire (AB 2010, no. 20) dan wel het Eilandsbesluit vaststellen positieve lijst regelgeving Bestuurscollege Bonaire (AB 2010, nr. 19) tevens vastgesteld voor het openbaar lichaam Bonaire en derhalve met ingang van 10-10-2010 in het openbaar lichaam Bonaire van toepassing.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Besluit van het bestuurscollege dd. 05 september 2001 (archiefnr. PZ- 523/00)

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-12-200210-10-2010Nieuwe regeling

04-11-2002

A.B. 2002, no. 22

n.v.t.

Tekst van de regeling

Intitulé

EILANDSBESLUIT HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN van 4 november 2002, no. 2 tot vaststelling van een Paraatheidregeling

Artikel 1

Voor de toepassing van dit eilandsbesluit houdende algemene maatregelen wordt verstaan onder:

paraatheid:de verplichting om buiten de geldende werktijden ter beschikking te zijn ten behoeve van de dienst;
paraatheidtoelage:de vergoeding waarop aanspraak bestaat bij het paraat zijn;
L.M.A.:Landsverordening Materieel Ambtenarenrecht (P.B. 1964, no. 159).

Artikel 2

 • 1. De ambtenaar of arbeidscontractant op wie de verplichting rust buiten de voor hem geldende werktijden ter beschikking te zijn ten behoeve van de dienst, heeft aanspraak op een vergoeding.

 • 2. Het bestuurscollege bepaalt in overleg met het diensthoofd, hoeveel ambtenaren of arbeidscontractanten, alsmede op welke dagen en uren deze paraat dienen te zijn.

Artikel 3

 • 1. Het paraat zijn wordt vergoed door toekenning van vrije tijd. De paraatheidtoelage is 10% van de geldende werkuren voor de ambtenaar of arbeidscontractant in de maand die hij paraat was.

 • 2. Indien de paraatheidtoelage vanwege het dienstbelang niet in vrije tijd kan worden genoten in de maand waarin de ambtenaar of arbeidscontractant paraat was of in de daaropvolgende maand, ontvangt de ambtenaar of arbeidscontractant een toelage van 10% van zijn bruto-inkomen met een maximum van Naf. 450,00 per maand. Voornoemde toelage wordt vergoed in de maand waarin de ambtenaar paraat was of in de daaropvolgende maand.

 • 3. Tijdens de paraatheid gewerkte uren komen in aanmerking voor overwerkvergoeding zoals bedoeld in artikel 27 L.M.A. Voor deze gewerkte uren komt de aanspraak op paraatheidtoelage te vervallen.

Artikel 4

 • 1. De paraatheidtoelage wordt niet vergoed over dagen:

  • a.

   dat een ambtenaar of arbeidscontractant feitelijk niet ter beschikking kan zijn van de dienst;

  • b.

   dat een ambtenaar of arbeidscontractant verlof, buiten bezwaar of vrijstelling van dienst wegens bijzondere omstandigheden zonder behoud van inkomen geniet;

  • c.

   dat de ambtenaar of arbeidscontractant geschorst is of in strijd met zijn verplichtingen opzettelijk nalaat dienst te verrichten;

 • 2. Voor de toepassing van deze bepaling wordt een gedeelte van een kalenderdag aangemerkt als een volle kalenderdag;

 • 3. Voornoemde lid onder a en b is niet van toepassing op de ambtenaar of arbeidscontractant die constant tenminste twee weken per maand paraat moet zijn.

Artikel 5

 • 1. De Waakgeldregeling (A.B. 1988, no. 11) wordt ingetrokken.

 • 2. De Waakgeldregeling voor de dienst Volksgezondheid voor wat betreft het personeel belast met de wijkverpleging (A.B. 1991, no.1) wordt ingetrokken.

 • 3. Deze Paraatheidregeling is niet van toepassing op de ambtenaar of arbeidscontractant werkzaam bij de Brandweerdiensten bij de Servisio Sentral di Vigilansia waarop de desbetreffende Dienst- en Werktijdenregelingen, respectievelijk A.B. 1999 no.1 en A.B. 1997 no. 9, van toepassing zijn.

Artikel 6

Dit eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen treedt in werking een maand na afkondiging.

Artikel 7

Dit eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen wordt aangehaald als: "Paraatheidregeling Bonaire".