Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Barneveld

Beleidsregels subsidiëring van educatie in het kader van de WEB

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBarneveld
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels subsidiëring van educatie in het kader van de WEB
Citeertitelsubsidiëring van educatie in het kader van de WEB-a
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerponderwijs
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum inwerkingtreding bij benadering vastgesteld.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene subsidieverordening Barneveld
 2. Wet educatie en beroepsonderwijs 
 3. Algemene wet bestuursrecht, art. 1:3, vierde wet 

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-12-200518-12-2020nieuwe regeling

20-12-2005

Onbekend

05-112-10

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels subsidiëring van educatie in het kader van de WEB

Nr. 05-112-10

De raad van de gemeente Barneveld;

besluit

in te stemmen met een aanpassing van de subsidiëring van educatie in Barneveld en stelt daartoe de volgende "Beleidsregels subsidiëring van educatie in het kader van de WEB" vast.

I. Productomschrijving

Het subsidiëren van volwasseneneducatie ten behoeve van burgers van Barneveld.

II. Beleidsdoel

Het bevorderen van het breed maatschappelijk functioneren en de sociale redzaamheid van inwoners van de gemeente Barneveld.

III. Subsidievorm

Budgetsubsidie

IV. Inhoudelijke voorschriften

 • A.

  Personen of organisaties.

 • De subsidie wordt verstrekt aan het bestuur van het Regionaal Opleidingscentrum A12 te Ede.

 • B.

  Prestaties

  • -

   De volwasseneneducatie bestaat uit de producten:

  • voortgezette algemene volwasseneneducatie (vavo), Nederlands als tweede taal (NT2), breed maatschappelijk functioneren (bmf) en sociale redzaamheid (sr).

  • -

   Jaarverslag met verantwoording activiteiten toegespitst op het hierboven geformuleerde beleidsdoel wordt jaarlijks aan de gemeente verstrekt. Dit conform de algemene subsidievoorwaarden (voor 1 april) volgend op het verslagjaar.

 • C.

  Bekeningssystematiek

  • -

   Het subsidie heeft als berekeningsbasis de kosten van de prestaties.

  • -

   De Rijksbijdrage die jaarlijks aan de gemeente Barneveld wordt toegekend ten behoeve van uitvoering van de WEB, is het maximaal beschikbare budget.

V. Indexering

Indexering van het beschikbare maximumbudget is afhankelijk van het door het rijk toegewezen budget.

VI. Kwaliteitseisen

Op grond van de WEB worden eisen gesteld aan de uitvoering. De gemeente ziet er op toe dat doelgroepen bereikt en gewenste opleidingen geboden worden.

VII. Overgang- en slotbepalingen

Jaarlijks worden afspraken gemaakt met de educatie-instelling over te bieden prestaties en deze worden in een uitvoeringsovereenkomst vastgelegd. Er wordt gewerkt met een raamovereenkomst (meerjarig) en een productovereenkomst (jaarlijks).

Vastgesteld in de openbare vergadering van 20 december 2005.

De raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,