Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tytsjerksteradiel

Algemene subsidieverordening 2008

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTytsjerksteradiel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAlgemene subsidieverordening 2008
CiteertitelAlgemene subsidieverordening 2008
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Nadien gewijzigd in de openbare raadsvergadering van 25 november 2010

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200811-04-2013Intrekking

24-01-2008

Gemeentelijke website

Onbekend
01-01-200811-04-2013Nieuwe regeling

24-01-2008

Gemeentelijke website

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Algemene subsidieverordening 2008

 

 

Algemene subsidieverordening 2008 (gewijzigd 25-11-2010)

HOOFDSTUK 1: ALGEMENENE BEPALINGEN

Artikel 1 Begripsbepalingen

activiteitenplan: een overzicht van de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd en de daarmee nagestreefde doelstellingen. Voorzover er sprake is van inzet van personele en materiële middelen wordt per activiteit de benodigde inzet aangegeven.

activiteitenverslag: een verslag dat de aard en de omvang van de activiteiten waarvoor subsidie werd verleend vermeldt, de nagestreefde en gerealiseerde doelstellingen vergelijkt en een toelichting geeft op de verschillen.

college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tytsjerksteradiel

financieel verslag: het financieel verslag beschrijft de uitgaven die met een subsidie zijn gedaan, vergelijkt deze met de bij de subsidie-aanvraag ingediende begroting en geeft een toelichting op de verschillen.

incidentele subsidie: een subsidie voor een activiteit die een eenmalig karakter heeft.

structurele subsidie: een subsidie die wordt verstrekt voor activiteiten die gedurende een geheel of een gedeelte van een kalenderjaar worden verzorgd of gedurende meerdere kalenderjaren.

subsidieplafond: het bedrag dat gedurende een bepaald tijdvak ten hoogste beschikbaar is voor de verstrekking van subsidies binnen een afzonderlijk beleidsonderdeel of voor een aantal onderdelen gezamenlijk.

uitvoeringsovereenkomst: de overeenkomst die in de zin van artikel 4:36 van de wet tussen de subsidie-ontvanger en het college kan worden gesloten ter uitwerking van de subsidiebeschikking.

wet: Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 2 Toepassingsbereik

 • 1.

  Deze verordening is van toepassing op alle activiteiten die door aanvragers in het

  gemeentelijk belang worden ontplooid, tenzij bij of krachtens een besluit van de raad

  anders is bepaald.

 • 2.

  In de deelverordeningen die bij deze verordening horen, kan van het in deze

  verordening bepaalde worden afgeweken.

Artikel 3 Bevoegdheid

Tenzij in de verordening anders is bepaald, is het college belast met de uitvoering van deze verordening en het nemen van besluiten op grond van deze verordening.

Artikel 4 Vaststelling subsidieplafond

 • 1.

  Het college kan jaarlijks per beleidsveld een subsidieplafond vaststellen.

 • 2.

  Het subsidieplafond geldt voor het betreffende subsidiejaar.

 • 3.

  Bij de vaststelling van het subsidieplafond als bedoeld in lid 1 bepaalt het college

  hoe het beschikbaar gestelde bedrag wordt verdeeld.

HOOFDSTUK 2: SUBSIDIE-AANVRAAG

Artikel 5 Aanvraag structurele subsidie

 • 1.

  De aanvraag voor de verlening van een structurele subsidie moet vóór 1 mei voorafgaand aan het jaar waarin de activiteiten plaatsvinden bij het college worden ingediend.

 • 2.

  Indien er sprake is van een bestaande subsidierelatie en er voor het nieuwe subsidiejaar geen sprake zal zijn van een, ten opzichte van het lopende jaar, (financieel) afwijkende aanvraag, trendmatige aanpassingen uitgezonderd, kán de aanvraag met bescheiden, in afwijking van lid 1, uiterlijk voor 1 september voorafgaand aan het jaar waarin de activiteiten plaatsvinden bij het college worden ingediend. Instellingen met beroepskrachten dienen, wanneer zij hier gebruik van maken, dit voor 1 mei schriftelijk aan het college te melden.

 • 3.

  Bij de indiening van de aanvraag moeten de volgende gegevens worden overgelegd:

  • een activiteitenplan;

  • een begroting met inkomsten en uitgaven van de aanvrager voorzover deze betrekking hebben op de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd.

 • 4.

  Bij een eerste aanvraag voor verlening van een structurele subsidie overlegt de aanvrager die een rechtspersoon is met volledige rechtsbevoegdheid daarnaast

  een afschrift van de oprichtingsakte van de rechtspersoon, dan wel de statuten zoals deze laatstelijk zijn gewijzigd en een verslag van de financiële positie.

 • 5.

  Wanneer er een aanvraagformulier beschikbaar is, dient de aanvrager hier gebruik van te maken.

Artikel 6 Aanvraag incidentele subsidie

 • 1.

  De aanvraag voor een incidentele subsidie moet tenminste acht weken voordat met

  de activiteit of het project een begin wordt gemaakt worden ingediend.

 • 2.

  Bij de aanvraag moeten de volgende gegevens worden overgelegd:

 • a.

  een activiteitenplan

 • b.

  een begroting met inkomsten en uitgaven van de aanvrager voorzover deze

  betrekking hebben op de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd.

 • 3.

  Wanneer er een aanvraagformulier beschikbaar is, dient de aanvrager hier gebruik

  van te maken.

HOOFDSTUK 3: SUBSIDIEVERLENING

Afdeling 3.1 De verleningsbeschikking

Artikel 7 Verlening structurele subsidie

 • 1.

  Het college neemt vóór 15 november voorafgaand aan het jaar waarin de activiteiten plaatsvinden een besluit op de aanvraag van een structurele subsidie.

 • 2.

  Een structurele subsidie kan voor maximaal vier jaren worden verleend.

 • 3.

  De verleningsbeschikking bevat in ieder geval:

  • a. een aanduiding van het bedrag van de subsidie en het tijdvak waarvoor de subsidie wordt verleend;

  • b. een beschrijving van de activiteit(en) waarvoor subsidie wordt verleend;

  • c. een aanduiding van de op grond van artikel 14 opgelegde verplichtingen;

  • d. indien er een uitvoeringsovereenkomst op grond van artikel 13 wordt gesloten, een verwijzing naar deze overeenkomst;

  • e. een aanduiding van het tijdstip of de tijdstippen en de manier waarop de subsidie wordt uitbetaald.

Artikel 8 Verlening incidentele subsidie

 • 1.

  Het college beslist op de aanvraag voor een incidentele subsidie boven de € 1000,-

  binnen zes weken na ontvangst van de aanvraag.

 • 2.

  Op de beslissing op de aanvraag van incidentele subsidies tot en met € 1000,- is

  artikel 19 van toepassing.

 • 3.

  De verleningsbeschikking bevat in ieder geval:

 • a.

  een aanduiding van het bedrag van de subsidie;

 • b.

  een beschrijving van de activiteit(en) waarvoor de subsidie wordt verleend;

 • c.

  een beschrijving van de op grond van artikel 14 opgelegde verplichtingen;

 • d.

  een aanduiding van het tijdstip of de tijdstippen en de manier waarop de subsidie

  wordt uitbetaald

Afdeling 3.2 Weigeringsgronden

Artikel 9 Weigeringsgronden

De subsidie kan naast de in artikel 4:25 en artikel 4:35 van de wet genoemde gronden worden geweigerd wanneer gegronde redenen bestaan om aan te nemen dat:

 • a.

  de activiteiten van de aanvrager niet gericht zullen zijn op de gemeente of niet

  aanwijsbaar ten goede komen aan ingezetenen van de gemeente;

 • b.

  de gelden niet of in onvoldoende mate besteed zullen worden voor het doel

  waarvoor de subsidie beschikbaar wordt gesteld;

 • c.

  de aanvrager doelstellingen beoogt of activiteiten zal ontplooien die in strijd zijn met

  de wet, het algemeen belang, of de openbare orde;

 • d.

  de subsidieverlening niet past binnen het beleid van de gemeente;

 • e.

  de aanvrager ook zonder de subsidieverstrekking over voldoende gelden, hetzij uit

  eigen middelen, hetzij middelen van derden, kan beschikken om de kosten van de

  activiteiten te dekken.

HOOFDSTUK 4: VERPLICHTINGEN VAN DE SUBSIDIEONTVANGER

Artikel 10 Administratie

 • 1.

  De subsidie-ontvanger richt zijn administratie zo in, dat op eenvoudige wijze een overzicht kan worden verkregen van de besteding van de subsidie in relatie tot de gesubsidieerde activiteit(en).

 • 2.

  De subsidie-ontvanger verleent aan de door of namens het college aangewezen mbtenaren of deskundigen inzage in de administratie, wanneer dit naar het oordeel an het college nodig is voor het vormen van een oordeel over de besteding van de erstrekte subsidie.

 • 3.

  Bij structurele subsidies met een bedrag van € 100.000 of méér per jaar moet de subsidie-ontvanger de administratie en de daartoe behorende bescheiden gedurende zeven jaren in leesbare vorm bewaren.

Artikel 11 Informatieplicht

Een subsidieontvanger licht het college onmiddellijk in over:

 • a.

  feiten en ontwikkelingen die ertoe leiden of kunnen leiden dat de gesubsidieerde activiteiten niet kunnen worden verwezenlijkt;

 • b.

  een wijziging in de aard en omvang van de gesubsidieerde activiteiten.

Artikel 12 Toestemming rechtshandelingen

De subsidieontvanger van een structurele subsidie heeft toestemming van het college nodig voor de in artikel 4:71 van de wet genoemde rechtshandelingen, met uitzondering van de rechtshandelingen genoemd in lid 1 sub h.

Artikel 13 Uitvoeringsovereenkomst

 • 1.

  De ontvanger van een structurele subsidie kan in de verleningsbeschikking worden verplicht tot het sluiten van een uitvoeringsovereenkomst.

 • 2.

  De uitvoeringsovereenkomst geeft in elk geval aan op welke manier het toekende bedrag jaarlijks geïndexeerd wordt.

 • 3.

  In de uitvoeringsovereenkomst wordt bepaald dat de subsdie-ontvanger verplicht is de prestatie te leveren waarvoor de subsidie is verleend

Artikel 14 Aanvullende verplichtingen

Het college kan de subsidie-ontvanger bij de verlening van subsidie ook andere verplichtingen dan de in dit hoofdstuk en in artikel 4:37 van de wet genoemde verplichtingen opleggen, wanneer deze strekken tot de verwezenlijking van het doel van de subsidie.

HOOFDSTUK 5: SUBSIDIEVASTSTELLING

Afdeling 5.1: De aanvraag tot vaststelling

Artikel 15 Aanvraag vaststelling structurele subsidie

 • 1.

  De ontvanger van een structurele subsidie dient uiterlijk vóór 1 april na afloop van het kalenderjaar waarvoor een structurele subsidie is verleend een aanvraag tot vaststelling van de subsidie in.

 • 2.

  Wanneer een structurele subsidie voor meerdere jaren is verleend, dient de ontvanger jaarlijks een aanvraag overeenkomstig het eerste lid in.

 • 3.

  De aanvraag gaat vergezeld van een activiteitenverslag en een financieel verslag.

 • 4.

  Het college kan ook andere dan in het vorige lid genoemde gegevens verlangen die relevant zijn voor de beoordeling van de aanvraag tot subsidievaststelling.

 • 5.

  Wanneer er een formulier voor de aanvraag tot vaststelling beschikbaar is, dient de aanvrager hiervan gebruik te maken.

Artikel 16 Aanvraag vaststelling incidentele subsidie

 • 1.

  Ontvangers van een incidentele subsidie van meer dan € 1000,- dienen binnen twaalf weken nadat de gesubsidieerde activiteiten hebben plaatsgevonden, een aanvraag tot vaststelling van de verleende subsidie in.

 • 2.

  De aanvraag gaat vergezeld van een activiteitenverslag en een financieel verslag.

 • 3.

  Het college kan ook andere dan in het vorige lid genoemde gegevens verlangen

  die relevant zijn voor de beoordeling van de aanvraag tot subsidievaststelling.

Artikel 17 Accountantsverklaring

 • 1.

  De aanvraag tot vaststelling van een subsidie met een bedrag van € 100.000 of méér per jaar bevat, naast de in artikel 15 dan wel 16 genoemde gegevens, een accountantsverklaring als bedoeld in artikel 2:393 van het Burgerlijk Wetboek.

 • 2.

  De accountant doet onderzoek naar de getrouwheid en rechtmatigheid van het financieel verslag of de jaarrekening en legt de uitslag van zijn onderzoek vast in de schriftelijke verklaring als bedoeld in het eerste lid.

 • 3.

  Bij de verlening van de subsidie kan worden bepaald, dat de opdracht aan de accountant tevens strekt tot een onderzoek van de naleving van verplichtingen die aan de subsidie verbonden zijn en de doelmatigheid van de bestedingen. In dat geval wordt bij de verlening van de subsidie aanwijzingen gegeven over de reikwijdte en intensiteit van de controle. De accountant legt de uitslag van dit onderzoek vast in een schriftelijke verklaring als bedoeld in het eerste lid.

 • 4.

  Het college kan ontheffing verlenen van het eerste lid.

Afdeling 5.2: De subsidievaststelling

Artikel 18 Vaststellingsbeschikking

 • 1.

  Het college beslist binnen acht weken op een aanvraag tot vaststelling van een subsidie.

 • 2.

  De subsidie kan lager worden vastgesteld wanneer:

 • a.

  de activiteiten waarvoor subsidie is verleend niet of niet geheel hebben plaatsgevonden;

 • b.

  de subsidie-ontvanger niet heeft voldaan aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen;

 • c.

  de subsidie-ontvanger onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt en de verstrekking van de juiste of volledige gegevens tot een andere beschikking op aanvraag zou hebben geleid, of;

 • d.

  de subsidieverlening anderszins onjuist was en de subsidie-ontvanger dit wist of behoorde te weten.

 • e.

  ingeval artikel 17 van toepassing is: indien de accountantsverklaring daartoe aanleiding geeft.

Artikel 19 Vaststelling zonder voorafgaande verleningsbeschikking

 • 1.

  Bij de aanvraag van een incidentele subsidie tot en met € 1.000,- kan het college

  volstaan met het geven van een beschikking tot subsidievaststelling, zonder dat

  daar een besluit tot subsidieverlening aan voorafgaat. Het college beslist binnen

  zes weken op de aanvraag.

 • 2.

  De vaststellingsbeschikking bevat in ieder geval:

 • a.

  een aanduiding van het bedrag van de subsidie;

 • b.

  een beschrijving van de activiteit(en) waarvoor een subsidie wordt verstrekt;

 • c.

  een beschrijving van de verplichtingen die aan de subsidie-ontvanger worden

  opgelegd;

 • d.

  de wijze van uitbetaling van de subsidie.

 • 3.

  De artikelen 9 en 14 zijn van overeenkomstige toepassing.

HOOFDSTUK 6: UITBETALING

Artikel 20 Voorschotten

Het college kan voorschotten verlenen op verleende subsidies. Bij de subsidieverlening wordt aangegeven of en op welke manier voorschotten uitbetaald worden.

Artikel 21 Uitbetaling

De subsidie wordt binnen vier weken na de subsidievaststelling betaald onder verrekening van de eventueel betaalde voorschotten.

HOOFDSTUK 7: INTREKKING, WIJZIGING EN TERUGVORDERING

Artikel 22 Intrekken en wijzigen subsidie

Naast het bepaalde in de artikelen 4:48, 4:49 en 4:50 van de wet kan het college de subsidie intrekken of ten nadele van de subsidieontvanger wijzigen wanneer:

 • a.

  beslag is gelegd op het vermogen of een deel van het vermogen van de subsidieontvanger;

 • b.

  de subsidieontvanger in staat van faillissement is verklaard of dit is aangevraagd of aan hem surseance van betaling is verleend;

 • c.

  de activiteit of een deel van de activiteit in strijd is met fundamentele rechtsbeginselen.

Artikel 23 Terugvordering

Het college kan, met inachtneming van artikel 4:57 van de wet, reeds betaalde subsidie geheel of gedeeltelijk terug vorderen, wanneer onjuiste inlichtingen zijn verstrekt waarvan de verzoeker wist of redelijkerwijs had moeten weten dat deze van invloed waren op de hoogte van de subsidie.

HOOFDSTUK 8: SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

Artikel 24 Hardheidsclausule

In bijzondere gevallen, voorzover de toepassing van deze verordening leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard, kan het college afwijken van het in deze verordening bepaalde.

Artikel 25 Overgangsbepaling

Op subsidies die vóór de inwerkingtreding van deze verordening zijn verleend blijven de bepalingen van toepassing zoals die zijn opgenomen in de Algemene Subsidieverordening Tytsjerksteradiel 1998.

Artikel 26 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening kan worden aangehaald als “Algemene Subsidieverordening Tytsjerksteradiel 2008”.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2008.

  Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze verordening wordt de Algemene Subsidieverordening Tytsjerksteradiel 1998 ingetrokken.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Tytsjerksteradiel van 24 januari 2008,

nadien gewijzigd in de openbare vergadering van 25 november 2010.

De Raad voornoemd,

de griffier de voorzitter

mr. S.K. Dijkstra G.J. Polderman

Toelichting Algemene Subsidieverordening

 

Algemene toelichting

In 1998 is de derde tranche van de Algemene wet bestuursrecht in werking getreden,

waaronder titel 4.2 over subsidies. Deze titel geeft een expliciet wettelijk kader voor

subsidieverstrekkingen. Veel van de bepalingen uit deze verordening zijn gebaseerd

op de Awb-bepalingen. De subsidietitel bevat vier soorten bepalingen: bepalingen van

dwingend, regelend, facultatief en aanvullend recht.

Dwingend recht

Van deze bepalingen mag in de gemeentelijke verordeningen en in de gemeentelijke

besluiten niet worden afgeweken. Een voorbeeld hiervan is artikel 4:21lid 1:

Onder subsidie wordt verstaan: de aanspraak op financiële middelen, door een

bestuursorgaan verstrekt met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager,

anders dan betaling voor aan het bestuursorgaan geleverde goederen of diensten.

Regelend recht

De bepalingen die tot deze categorie behoren zijn in de regel van toepassing. Een

voorbeeld is artikel 4:24:

Indien een subsidie op een wettelijk voorschrift berust, wordt tenminste eenmaal in de

vijf jaren een verslag gepubliceerd over de doeltreffendheid en de effecten van de

subsidie in de praktijk, tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald.

Wanneer in een gemeentelijke verordening niets anders is bepaald, geldt dus in alle

gevallen de termijn van vijf jaren.

Facultatief recht

Deze regels zijn alleen van toepassing, als de raad ze in een verordening- dan gelden

ze voor alle gevallen-, of het bestuursorgaan ze bij een ander besluit van toepassing

verklaart. Bijvoorbeeld artikel 4:25 over de vaststelling van een subsidieplafond:

Een subsidieplafond kan slechts bij of krachtens een wettelijk voorschrift worden

vastgesteld.

Aanvullend recht

De Awb kent een aantal kan

bepalingen. Van de daarin aangewezen bevoegdheden

kan rechtstreeks op grond van de wet gebruik worden gemaakt. Een voorbeeld hiervan

is artikel 4:37 Awb:

Het bestuursorgaan kan de subsidie-ontvanger verplichtingen opleggen met

betrekking tot a t/m g .

Met deze verordening wordt beoogd helder uiteen te zetten welke eisen er bij de

verstrekking van subsidies gelden. In verschillende hoofdstukken worden de

achtereenvolgende fasen van de subsidieverstrekking behandeld, te weten de

verlening, vaststelling en uitbetaling van de subsidie.

Waar mogelijk, is de verordening gedereguleerd. Zo is er een bepaling opgenomen dat

bij bepaalde kleine subsidies volstaan kan worden met een aanvraag en beschikking

tot vaststelling. De verleningsfase kan in die gevallen worden overgeslagen. Tenslotte

is de verordening geactualiseerd. Zo is de verordening aangepast aan de dualisering.

Toelichting per artikel

HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit artikel zijn de belangrijkste definities terug te vinden van termen die in de

verordening worden gebruikt. Ook de begripsbepalingen van de verschillende soort

subsidies zijn in artikel 1 opgenomen.

Bij de definitie van een activiteitenverslag is opgenomen dat voorzover er sprake is van

inzet van personele en materiële middelen per activiteit de benodigde inzet wordt

aangegeven. Bij de aanvaag van bijvoorbeeld kleine incidentele subsidies zal er vaak

geen duidelijke splitsing zijn tussen de inzet van personele en materiële middelen. In

zulke gevallen houdt een activiteitenplan een beschrijving van de activiteit(en) en de

nagestreefde doelen in.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Onder deze algemene subsidieverordening hangen een aantal deelverordeningen.

Hierin staan aanvullende bepalingen die voor een bepaalde soort subsidie gelden. Een

specifieke subsidie, vraagt soms om specifieke bepalingen die afwijken van de

algemene regels. Dit artikel opent de mogelijkheid daarvoor.

Deze algemene subsidieverordening heeft niet alleen betrekking op subsidies die op

grond van een deelverordening worden verleend, maar ook op subsidies die

daarbuiten vallen

Artikel 3 Bevoegdheid

Sinds de dualisering is het college belast met het dagelijks bestuur van de gemeente.

De bevoegdheidsverdeling/- toekenning in de verordening is hieraan aangepast.

Artikel 4 Vaststelling subsidieplafond

De regeling over het subsidieplafond wordt hier in een eigen artikel ondergebracht.

Volgens artikel 4:25 Awb kan een subsidieplafond slechts bij of krachtens wettelijk

voorschrift worden vastgesteld.

HOOFDSTUK 2: SUBSIDIE-AANVRAAG

In dit hoofdstuk wordt geregeld aan welke eisen een aanvraag voor subsidieverlening

moet voldoen. De eisen voor de aanvraag van structurele en incidentele subsidies

worden in aparte artikelen geregeld.

Artikel 5 Aanvraag structurele subsidie

Op grond van het derde lid onder a moet een activiteitenplan worden overgelegd. De

definitie hiervan is terug te vinden in artikel 1 van de verordening.

Bij de eerste aanvraag van een structurele subsidie door een rechtspersoon met

volledige rechtsbevoegdheid moeten extra gegevens worden overgelegd, zodat de

subsidieverstrekker een beeld krijgt van de organisatie en financiële positie van de

rechtspersoon.

Er is gekozen voor differentiatie in aanvraagtermijnen m.b.t. subsidieverlening tussen

subsidieaanvragers waarbij er geen sprake is van (financiële) afwijkingen in de

aanvraag ten opzichte van het voorgaande jaar (behoudens trendmatige

aanpassingen) en de nieuwe aanvragers c.q. aanvragers waarbij wel sprake is van een

afwijking. Hiermee is nakoming van de verplichtingen uit de verordeningen beter

haalbaar. Gebleken is nl. dat sommige instellingen, met name de kleinere, moeite

hadden om de datum van 1 mei te halen, daar op dat moment nog niet bekend is wat

de activiteiten voor het volgende jaar zullen zijn.

Lid 5 geeft de subsidieverstrekker een instrument om het gebruik van een

aanvraagformulier verplicht te stellen.

Artikel 6 Aanvraag incidentele subsidie

Ook bij de aanvraag van een incidentele subsidie moet een activiteitenplan als bedoeld

in artikel 1 worden overgelegd.

Het derde lid geeft de subsidieverstrekker de mogelijkheid om een aanvrager te

dwingen gebruik te maken van een aanvraagformulier.

HOOFDSTUK 3: SUBSIDIEVERLENING

Op de subsidieverlening is afdeling 4.2.3 van de Awb van toepassing. Deze afdeling

bestaat vooral uit bepalingen die aangeven wat er in de verleningsbeschikking moet

staan. De bepalingen zijn niet allemaal in de verordening overgenomen. Met name de

volgende artikelen uit deze afdeling zijn van belang:

Artikel 4:30 Omschrijving gesubsidieerde activiteiten

1. De beschikking tot subsidieverlening bevat een omschrijving van de activiteiten

waarvoor subsidie wordt verleend.

2. De omschrijving kan later worden uitgewerkt, voor zover de beschikking tot

subsidieverlening dit vermeldt.

Artikel 4:31 Vermelding subsidiebedrag

1. De beschikking tot subsidievermelding vermeldt het bedrag van de subsidie, dan

wel de wijze waarop dit bedrag wordt bepaald.

2. Indien de beschikking tot subsidieverlening het bedrag van de subsidie niet

vermeldt, vermeldt zij het bedrag waarop de subsidie ten hoogste kan worden

vastgesteld, tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald.

(Omdat in deze verordening geen van lid 2 afwijkende bepaling is opgenomen, is het in

lid 2 bepaalde hier van toepassing.)

Er moet op gelet worden dat een verleningsbeschikking slechts een voorwaardelijk

karakter heeft. Pas na de vaststelling van de subsidie wordt de aanspraak op financiële

middelen definitief. Op het moment van de subsidieverlening is het immers nog niet

zeker of de activiteiten waarvoor subsidie is gevraagd daadwerkelijk zullen

plaatsvinden en of de aanvrager zich aan de opgelegde verplichtingen zal houden.

Dat de subsidieverlening voorwaardelijk is, wil niet zeggen dat dit vrijblijvend is. De

verleningsbeschikking is bindend voor subsidieverstrekker en subsidie-ontvanger.

De subsidieverstrekker is gebonden door de regel dat de subsidie in beginsel moet

worden vastgesteld en uitbetaald. Voor de subsidie-ontvanger is de beschikking

bindend in die zien dat deze tegenover hem formele rechtskracht krijgt: als tegen de

verleningsbeschikking geen bezwaar of beroep is ingesteld, kunnen tegen de

vaststellingsbeschikking geen bezwaren meer worden ingebracht die tegen de

subsidieverlening ingebracht hadden kunnen worden.

Artikel 7 Verlening structurele subsidie

De verplichting dat de beschikking het tijdvak moet vermelden waarvoor de subsidie

wordt verleend, vloeit ook al voort uit artikel 4:32 Awb. Dit artikel luidt als volgt:

Artikel 4:32 Duursubsidies

Een subsidie in de vorm van een periodieke aanspraak op financiële middelen wordt

verleend voor een tijdvak, dat in de beschikking tot subsidieverlening wordt vermeld.

Volgens sub e moet de verleningsbeschikking aangeven op welk tijdstip en op welke

manier de subsidie wordt uitbetaald. Het kan zijn dat er op grond van artikel 20 van de

verordening voorschotten worden verleend. Als dat het geval is, geeft de

verleningsbeschikking het bedrag van de voorschotten of het voorschot aan, dan wel

de manier waarop de hoogte ervan wordt berekend. Op grond van artikel 4:53 Awb kan

de subsidie in termijnen worden uitbetaald. In dat geval moet bij de subsidieverlening

worden aangegeven hoe de gedeelten worden berekend en op welke tijstippen zij

worden betaald.

Naast de in lid 3 genoemde gegevens, kan de verleningsbeschikking ook nog andere

gegevens bevatten.

Artikel 8 Verlening incidentele subsidie

Bij de verstrekking van incidentele subsidies tot en met 1000,- wordt geen

verleningsbeschikking meer afgeven. Op de aanvraag van een dergelijke subsidie volgt

gelijk een vaststellingsbeschikking.

Lid 3 geeft aan welke gegevens een verleningsbeschikking in ieder geval moet

bevatten. Naast de genoemde gegevens kan de beschikking dus ook nog andere

gegevens bevatten.

Artikel 9 Weigeringsgronden

De weigeringsgrond van artikel 4:25 Awb houdt in dat de subsidie wordt geweigerd

voor zover door verstrekking van de subsidie het subsidieplafond wordt overschreden.

Artikel 4:35 Awb luidt als volgt:

Artikel 4:35 Weigeringsgronden

1. De subsidieverlening kan in ieder geval worden geweigerd indien een gegronde

reden bestaat om aan te nemen dat:

a. de activiteiten niet geheel zullen plaatsvinden;

b. de aanvrager niet zal voldoen aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen;

c. de aanvrager niet op een behoorlijke wijze rekening en verantwoording zal

afleggen omtrent de verrichte activiteiten en de daaraan verbonden uitgaven en

inkomsten, voor zover deze voor de vaststelling van de subsidie van belang zijn.

2.De subsidieverlening kan voorts in ieder geval worden geweigerd indien de

aanvrager:

a. in het kader van de aanvraag onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt en

de verstrekking van deze gegevens tot een onjuiste beschikking op de aanvraag

zou hebben geleid, of;

b. failliet is verklaard of aan hem surséance van betaling is verleend of ten aanzien

van hem de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is

verklaard, dan wel een verzoek daartoe bij de rechtbank is ingediend.

HOOFDSTUK 4: VERPLICHTINGEN VAN DE SUBSIDIE-ONTVANGER

De Awb bevat aparte paragrafen met verplichtingen van de subsidie-ontvanger: de

artikelen 4:37 t/m 4:41 en 4:68 t/m 4:72 Awb hebben allen betrekking op verplichtingen

van de subsidie-ontvanger. De artikelen 4:68 t/m 4:72 zijn alleen van toepassing

wanneer deze uitdrukkelijk van toepassing zijn verklaard. De belangrijkste

verplichtingen uit de Awb worden hier aangestipt. Voor het overige wordt volstaan met

een verwijzing naar de Awb.

Artikel 10 Administratie

Dit artikel vormt een aanvulling op/ precisering van de artikelen 4:37 eerste lid onder b

Awb.

Lid 2 geeft het college beoordelingsruimte. Het kan worden gezien als een vage

bepaling , maar het biedt het college de ruimte om te beoordelen of het nodig is om

bepaalde gegevens in te zien.

Artikel 11 Informatieplicht

Geen toelichting

Artikel 12 Toestemming rechtshandelingen

Artikel 4:71 Awb luidt als volgt:

Artikel 4:71 Toestemming bestuursorgaan voor rechtshandelingen subsidie-ontvanger

1. Indien dit bij wettelijk voorschrift of bij de subsidieverlening is bepaald, behoeft de

subsidie- ontvanger de toestemming van het bestuursorgaan voor:

a. het oprichten dan wel deelnemen in een rechtspersoon;

b. het wijzigen van de statuten;

c. het in eigendom verwerven, het vervreemden of het bewaren van

registergoederen, indien zij mede zijn verworven door middel van de

subsidiegelden, dan wel de lasten daarvoor mede worden bekostigd uit de

subsidiegeleden;

d. het aangaan en beëindigen van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding

of bezwaring van registergoederen of tot huur, verhuur of pacht daarvan, indien

deze goederen geheel of gedeeltelijk zijn verworven door middel van de

subsidie dan wel de uitgaven daarvoor mede zijn bekostigd uit de subsidie;

e. het aangaan van kredietovereenkomsten en van overeenkomsten van

geldlening;

f. het aangaan van overeenkomsten waarbij de subsidie-ontvanger zich verbindt

tot zekerheidsstelling met inbegrip van zekerheidsstelling voor schulden van

derden of waarbij hij zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt of

zich voor een derde sterk maakt;

g. het vormen van fondsen en reserveringen;

( )

i. het ontbinden van de rechtspersoon;

j. het doen van aangifte tot zijn faillissement of het aanvragen van zijn surséance

van betaling.

2. Het bestuursorgaan beslist binnen vier weken omtrent de toestemming.

3. De beslissing kan eenmaal voor ten hoogste vier weken worden verdaagd.

4. Indien omtrent de toestemming niet tijdig is beslist, wordt de toestemming geacht te

zijn verleend.

Artikel 13 Uitvoeringsovereenkomst

Op grond van dit artikel kan ter uitvoering van een verleningsbeschikking een

uitvoeringsovereenkomst worden gesloten. In de verleningsbeschikking kan de

subsidie-ontvanger worden verplicht dat hij meewerkt aan de totstandkoming van een

uitvoeringsovereenkomst. Dit artikel is gebaseerd op artikel 4:33 sub a en 4:36 Awb.

De uitvoeringsovereenkomst kan nóóit in de plaats komen van een

verleningsbeschikking of met deze beschikking in strijd zijn. De overeenkomst kan,

zoals de naam al zegt, uitsluitend ter uitvoering van een verleningsbeschikking worden

gesloten. Dit betekent dat de essentiële onderdelen van de subsidieverstrekking in de

verleningsbeschikking moeten staan, zoals een aanduiding van de activiteiten,

eventuele verplichtingen, het subsidiebedrag of berekeningswijze van dit bedrag. Het is

wel mogelijk om deze elementen meer in algemene zin in de verleningsbeschikking op

te nemen en ze in de uitvoeringovereenkomst verder uit te werken.

Artikel 14 Aanvullende verplichtingen

Artikel 4:37 Awb bevat de standaardverplichtingen die ieder subsidiërend

bestuursorgaan desgewenst aan subsidie-ontvangers kan opleggen. Het artikel luidt

als volgt:

Artikel 4:37 Standaardverplichtingen

1. Het bestuursorgaan kan de subsidie-ontvanger verplichtingen opleggen met

betrekking tot:

a. aard en omvang van de activiteiten waarvoor subsidie wordt verleend;

b. de administratie van aan de activiteiten verbonden uitgaven en inkomsten;

c. het vóór de subsidievaststelling verstrekken van gegevens en bescheiden die

nodig zijn voor een beslissing omtrent de subsidie;

d. de te verzekeren risico s;

e. het stellen van zekerheid voor verleende voorschotten;

f. het afleggen van rekening en verantwoording omtrent de verrichte activiteiten en

de daaraan verbonden uitgaven en inkomsten, voor zover deze voor de

vaststelling van de subsidie van belang zijn;

g. het beperken of wegnemen van de nadelige gevolgen van de subsidie voor

derden;

h. het uitoefenen van controle door een accountant als bedoeld in het eerste lid,

onderdeel c, wordt opgelegd, zijn de artikelen 4:3* en 4:4 ** van overeenkomstige

toepassing. (*Betreft eventueel achter te houden gegevens, **betreft een

eventueel door het college vast te stellen aanvraagformulier.)

Naast artikel 4:37 is ook artikel 4:38 Awb hier van belang. Het artikel luidt als volgt:

Artikel 4:38 Overige doelgebonden verplichtingen

1. Het bestuursorgaan kan de subsidieontvanger ook andere verplichtingen opleggen

die strekken tot verwezenlijking van het doel van de subsidie.

2. Indien de subsidie op een wettelijk voorschrift berust, worden de verplichtingen

opgelegd bij wettelijk voorschrift of krachtens wettelijk voorschrift bij de

subsidieverlening.

3. Indien de subsidie niet op een wettelijk voorschrift berust, kunnen de verplichtingen

worden opgelegd bij de subsidieverlening.

Artikel 14 van deze verordening geeft het college de bevoegdheid als in bovenstaand

artikel, om nadere doelgerichte, op het concrete geval toegespitste verplichtingen op te

leggen bij de subsidieverlening.

HOOFDSTUK 5: DE SUBSIDIEVASTSTELLING

Afdeling 4.2.5 (artikel 4:42 t/m 4:47) van de Awb heeft betrekking op de

subsidievaststelling. De bepalingen van deze afdeling hebben vooral een dwingend

karakter.

Afdeling 5.1: De aanvraag tot vaststelling

Artikel 4:44 Awb bepaalt dat, wanneer een beschikking tot subsidieverlening is

gegeven, de subsidie-ontvanger, behoudens de daar genoemde uitzonderingen, na

afloop van de activiteiten of het tijdvak waarvoor subsidie is verleend een aanvraag tot

vaststelling van de subsidie moet indienen.

Volgens artikel 4:45 Awb moet de aanvrager bij de aanvraag tot vaststelling aantonen

dat de activiteiten hebben plaatsgevonden overeenkomstig de aan de subsidie

verbonden verplichtingen en moet de aanvrager rekening en verantwoording afleggen

omtrent de aan de activiteiten verbonden uitgaven en inkomsten.

In deze verordening worden de aanvragen voor de verschillende subsidies in aparte

artikelen geregeld. Op deze manier is in één opslag duidelijk, welke eisen voor welke

subsidiesoort gelden.

Artikel 15 Aanvraag vaststelling structurele subsidie

Volgens het tweede lid moet bij een structurele subsidie die voor meerdere jaren is

verleend, jaarlijks een aanvraag tot vaststelling worden ingediend. Er moet dan dus

niet alleen het laatste jaar een aanvraag tot vaststelling worden gedaan, maar elk jaar.

Het derde lid van dit artikel bepaalt dat de aanvraag tot vaststelling vergezeld moet

gaan van een activiteitenverslag en financieel verslag. De definities hiervan zijn terug

te vinden in artikel 1. Artikel 15 vormt een invulling van de verplichting tot rekening en

verantwoording van artikel 4:45. Bij grote subsidies kunnen de eisen waaraan het

activiteiten- en het financieel verslag moeten voldoen zwaarder aangezet worden dan

bij de kleine subsidies.

Lid 4 geeft het college de mogelijkheid extra gegevens van de aanvrager te eisen. Op

deze manier kan de rekening- en verantwoordingsplicht van subsidie-ontvanger

worden aangepast op de soort en grootte van de subsidie.

Ook kan het college op grond van lid 5 een subsidie-ontvanger verplichten voor de

aanvraag tot vaststelling gebruik te maken een aanvraagformulier.

Artikel 16 Aanvraag vaststelling incidentele subsidie

Ook bij de aanvraag tot vaststelling van een incidentele subsidie moet een

activiteitenverslag en een financieel verslag worden overgelegd. Bij kleine subsidies

zullen de eisen die aan deze verslagen gesteld worden lager mogen zijn dan bij grotere

subsidies. Zie ook de toelichting bij artikel 15.

Wanneer de subsidie vóór aanvang van de activiteiten is vastgesteld, hoeft geen

aanvraag tot vaststelling ingediend te worden. Artikel 19 regelt deze gevallen.

Artikel 17 Accountantsverklaring

Voor subsidies van 100.000,- of meer geldt de eis van een accountantsverklaring in

de zin van artikel 2:393 van het Burgerlijk Wetboek. De accountantsverklaring vormt

een waarborg tegen onjuist gebruik van de verstrekte subsidiegelden. Volgens het

derde lid kan van de subsidie-ontvanger worden gevergd dat hij de accountant ook laat

onderzoeken of aan alle dan wel bepaalde subsidieverplichtingen is voldaan.

Ingeval er sprake is van een negatieve accountantsverklaring, dan wel een

accountantsverklaring waarin de nodige opmerkingen worden gemaakt, kan artikel 18

van toepassing worden verklaard, e.e.a. naar de beoordeling van het college (zie ook

de toelichting bij artikel 18).

Afdeling 5.2: De subsidievaststelling

Op de subsidievaststelling zijn de artikelen 4:46 en 4:47 Awb van toepassing. Vooral

artikel 4:46 is hier van belang. Dit artikel wordt in artikel 18 grotendeels overgenomen.

Het artikel luidt als volgt:

Artikel 4:46 Vaststelling subsidiebedrag

1. Indien een beschikking tot subsidieverlening is gegeven, stelt het bestuursorgaan

de subsidie overeenkomstig de subsidieverlening vast;

2. De subsidie kan lager worden vastgesteld indien:

a. de activiteiten waarvoor subsidie is verleend niet of niet geheel hebben

plaatsgevonden;

b. de subsidie-ontvanger niet heeft voldaan aan de aan de subsidie verbonden

verplichtingen;

c. de subsidie-ontvanger onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt en de

verstrekking van juiste of volledige gegevens tot een andere beschikking op de

aanvraag tot subsidieverlening zou hebben geleid, of

d. de subsidieverlening anderszins onjuist was en de subsidie-ontvanger dit wist

of behoorde te weten.

2. Voor zover het bedrag van de subsidie afhankelijk is van de werkelijke kosten van

de activiteiten waarvoor subsidie is verleend, worden kosten die in redelijkheid niet

als noodzakelijk kunnen worden beschouwd bij de vaststelling van de subsidie niet

in aanmerking genomen.

Pas bij de subsidievaststelling wordt de aanspraak op financiële middelen definitief.

Met de vaststellingsbeschikking wordt de bij de subsidieverlening gegeven aanspraak

omgezet in een onvoorwaardelijke aanspraak op betaling van het subsidiebedrag.

Artikel 18 Vaststellingsbeschikking

Dit artikel luidt bijna hetzelfde als artikel 4:46 Awb. Toegevoegd is lid e: indien de

inhoud van de accountantsverklaring daartoe aanleiding geeft. In artikel 18 gaat het

om de vaststelling van een subsidie nadat er een correcte aanvraag is gedaan tot

vaststelling. Naast de vaststelling op aanvraag kent de Awb de ambtshalve vaststelling.

Artikel 4:47 Awb bepaalt wanneer een bestuursorgaan de subsidie ambtshalve kan

vaststellen.

Artikel 19 Vaststelling zonder voorafgaande verleningsbeschikking

Volgens dit artikel kunnen incidentele subsidies tot en met 1000,- direct worden vastgesteld,

zonder dat daar een verleningsbeschikking aan voorafgaat. De Awb biedt deze ruimte.

Deze bepaling is vooral met het oog op deregulering opgenomen. In plaats van twee

beschikkingen, geeft het college nu maar één beschikking af. Artikel 4:43 Awb is hier

van toepassing.

Het derde lid verklaart artikel 9 en 14 van overeenkomstige toepassing. Artikel 9 geeft

aan wanneer de subsidie kan worden geweigerd, terwijl artikel 14 het college de

mogelijkheid geeft verplichtingen aan de subsidie-ontvanger op te leggen die strekken

tot verwezenlijking van het doel van de subsidie.

Aanvankelijk was in artikel 19 van de ASv dwingend bepaald, dat bij een aanvraag van een incidentele subsidie toten met € 1.000,- het college volstaat met het geven van een beschikking tot subsidievaststelling, zonder dat daar een besluit tot subsidieverlening aan voorafgaat.

Deze dwingende bepaling is niet wenselijk en niet in overeenstemming met de praktijk en met de inhoud van de SvC. In de praktijk en in de deelverordening SvC worden namelijk verschillende soorten subsidie onderscheiden. Eén van die soorten is de garantiesubsidie, waarbij de subsidie is bedoeld voor eventuele tekorten. In dergelijke situaties is er na afloop van de activiteit een financiële eindafrekening nodig om te kunnen bepalen of de subsidie definitief moet worden toegekend (= subsidievaststelling).

Het artikel is daarom op 25 november 2010 gewijzigd vastgesteld.

HOOFDSTUK 6: UITBETALING

Op de uitbetaling van subsidies is afdeling 4.2.7 van de Awb (artikel 4:52 t/m 4:57) van

toepassing.

Artikel 20 Voorschotten

Volgens artikel 4:54 Awb kan een bestuursorgaan voorschotten verlenen aan de

subsidie-ontvanger, voor zover dit bij wettelijk voorschrift of bij de subsidieverlening is

bepaald. Artikel 20 verleent deze bevoegdheid aan het college.

Volgens het tweede lid van artikel 4:54 Awb moet de beschikking tot

voorschotverlening het bedrag vermelden van het voorschot, dan wel de wijze waarop

dit bedrag wordt bepaald.

Artikel 4:55 Awb bepaalt vervolgens dat voorschotten overeenkomstig de

voorschotverlening worden betaald en dat de voorschotten binnen vier weken na de

voorschotverlening worden betaald, tenzij bij wettelijk voorschrift of bij de

voorschotverlening anders is bepaald. Wanneer er bij de voorschotverlening dus geen

termijn is bepaald over de uitbetaling, moeten de voorschotten op grond van artikel

4:55 Awb binnen vier weken worden betaald.

Artikel 21 Uitbetaling

Op de uitbetaling van de subsidie is artikel 4:52 van toepassing. Het artikel luidt als

volgt:

Artikel 4:52 Betaling subsidiebedrag

1. Het subsidiebedrag wordt overeenkomstig de subsidievaststelling betaald, onder

verrekening van de betaalde voorschotten.

2. Het subsidiebedrag wordt binnen vier weken na de subsidievaststelling betaald,

tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald.

3. Indien de subsidie niet op een wettelijk voorschrift berust, kan bij de

subsidieverlening, of, indien geen beschikking tot subsidieverlening is gegeven, bij

de subsidievaststelling, een andere termijn worden bepaald waarbinnen het

subsidiebedrag wordt betaald.

De termijn van vier weken uit het wetsartikel is voor de duidelijkheid in artikel 21 van de

verordening overgenomen.

HOOFDSTUK 7: INTREKKING, WIJZIGING EN TERUGVORDERING

Afdeling 4.2.6 van de Awb gaat over de intrekking en wijziging van subsidies. Afdeling

4.2.7 gaat deels over de terugvordering van subsidiebedragen.

Artikel 22 Intrekken en wijzigen subsidie

De artikelen 4:48, 4:49 en 4:50 geven gronden om een subsidieverlening of vaststelling

met of zonder terugwerkende kracht in te trekken of te wijzigen. De hier genoemde

gronden worden daaraan toegevoegd, om het college extra handvatten te geven om

ongewenste en ongerechtvaardigde subsidieverstrekkingen tegen te gaan. De artikelen

waarnaar verwezen wordt, luiden als volgt:

Artikel 4:48 Intrekkingen wijziging subsidieverlening ex tunc

1. Zolang de subsidie niet is vastgesteld kan het bestuursorgaan de subsidieverlening

intrekken of ten nadele van de subsidie-ontvanger wijzigen, indien:

a. de activiteiten waarvoor subsidie is verleend niet of niet geheel hebben

plaatsgevonden of zullen plaatsvinden;

b. de subsidie-ontvanger niet heeft voldaan aan de aan de subsidie verbonden

verplichtingen;

c. de subsidie-ontvanger onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt en de

verstrekking van juiste of volledige gegevens tot een andere beschikking op de

aanvraag tot subsidievaststelling zou hebben geleid;

d. de subsidieverlening anderszins onjuist was en de subsdie-ontvanger dit wist of

behoorde te weten, of

e. met toepassing van artikel 4:34, vijfde lid, een beroep wordt gedaan op de

voorwaarde dat voldoende gelden ter beschikking worden gesteld.

2. De intrekking of wijziging werkt terug tot en met het tijdstip waarop de subsidie is

verleend, tenzij bij de intrekking of wijziging anders is bepaald.

Artikel 4:49 Intrekking of wijziging subsidievaststelling ex tunc

1. Het bestuursorgaan kan de subsidievaststelling intrekken of ten nadele van de

ontvanger wijzigen:

a. op grond van feiten of omstandigheden waarvan het bij de subsidievaststelling

redelijkerwijs niet op de hoogte kon zijn en op grond waarvan de subsidie lager

dan overeenkomstig de subsidieverlening zou zijn vastgesteld;

b. indien de subsidievaststelling onjuist was en de subsidie-ontvanger dit wist of

behoorde te weten, of

c. indien de subsidie-ontvanger na de subsidievaststelling niet heeft voldaan aan

aan de subsidie verbonden verplichtingen.

2. De intrekking of wijziging werkt terug tot en met het tijdstip waarop de subsidie is

vastgesteld, tenzij bij de intrekking of wijziging anders is bepaald.

3. De subsidievaststelling kan niet meer worden ingetrokken of ten nadele van de

ontvanger worden gewijzigd indien vijf jaren zijn versteken sedert de dag waarop zij

is bekend gemaakt dan wel, in het geval, bedoeld in het eerste lid, onderdeel c,

sedert de dag waarop de handeling in strijd met de verplichting is verricht of de dag

waarop aan de verplichting had moeten zijn voldaan.

Artikel 4:50 Intrekking en wijziging lopende subsidieverlening ex nunc

1. Zolang de subsidie niet is vastgesteld kan het bestuursorgaan de subsidieverlening

met inachtneming van een redelijke termijn intrekken of ten nadele van de subsidieontvanger

wijzigen:

a. voor zover de subsidieverlening onjuist is;

b. voor zover veranderde omstandigheden of gewijzigde inzichten zich in

overwegende mate tegen voortzetting of ongewijzigde voortzetting van de

subsidie verzetten, of

c. in ander bij wettelijk voorschrift geregelde gevallen.

2. Bij intrekking of wijziging op grond van het eerste lid, onderdeel a of b, vergoedt het

bestuursorgaan de schade die de subsidie-ontvanger lijdt doordat hij in vertrouwen

op de subsidie anders heeft gehandeld dan hij zonder subsidie zou hebben

gedaan.

Artikel 23 Terugvordering

In deze bepaling wordt verwezen naar artikel 4:57 Awb. Het artikel luidt als volgt:

Artikel 57 Terugvordering onverschuldigde betalingen

Onverschuldigd betaalde subsidiebedragen en voorschotten kunnen worden

teruggevorderd voor zover na de dag waarop de subsidie is vastgesteld, dan wel de

handeling als bedoeld in artikel 4:49, eerste lid, onderdeel c, heeft plaatsgevonden,

nog geen vijf jaren zijn verstreken.

HOOFDSTUK 8 SLOT-EN OVERGANGSBEPALINGEN

Artikel 24 Hardheidsclausule

Dit artikel biedt de mogelijkheid om in bijzondere gevallen van de bepalingen uit deze

verordening af te wijken. De zinsnede onbillijkheid van overwegende aard geeft aan

dat er niet snel van de bepalingen uit de verordening kan worden afgeweken. Slechts

wanneer de toepassing van de verordening onrechtvaardig uitpakt, kunnen bepalingen

buiten toepassing blijven.

Artikel 25 Overgangsbepaling

Volgens het artikel blijven op subsidies die al vóór de inwerkingtreding van deze

subsidieverordening zijn verleend, de bepalingen van de Algemene

Subsidieverordening 1998 van toepassing. Op subsidies die nog niet zijn verleend vóór

de inwerkingtreding is dus de nieuwe verordening van toepassing.

Artikel 26 Citeertitel en inwerkingtreding

De verordening zal bekend worden gemaakt op 15 januari 2008. Inwerkingtreding vindt

plaats met terugwerkende kracht per 1 januari 2008. Op hetzelfde moment zal de

Algemene Subsidieverordening 1998 worden ingetrokken.