Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Weert

Besluitenlijst behorende bij de Afvalstoffenverordening van de gemeente Weert 2005

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWeert
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluitenlijst behorende bij de Afvalstoffenverordening van de gemeente Weert 2005
CiteertitelBesluitenlijst behorende bij de Afvalstoffenverordening van de gemeente Weert 2005
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerpMilieu

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Afvalstoffenverordening van de gemeente Weert

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-01-2006Nieuwe regeling

15-11-2005

Land van Weert, 04-01-2006

Weert/35574

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluitenlijst behorende bij de Afvalstoffenverordening van de gemeente Weert 2005

Burgemeester en wethouders van de gemeente Weert;

gezien het ambtelijke advies van 8 november 2005;

gelet op de (concept-)Afvalstoffenverordening en het voorstel daarover aan de gemeenteraad;

besluiten:

vast te stellen de Besluitenlijst behorende bij de Afvalstoffenverordening van de gemeente Weert 2005.

 

 

De besluiten refereren naar het betreffende artikel in de Afvalstoffenverordening.

Artikel 2

Voor het aanvragen van een vergunning of ontheffing krachtens de Afvalstoffenverordening wordt gebruik gemaakt van het door het college vastgestelde aanvraagformulier.

 

Een inzamelvergunning is verkrijgbaar voor de afzonderlijke inzameling van categorieën huishoudelijke afvalstoffen.

 

Het college wijst winkels aan als inzamelaarsvoor batterijen die als zodanig zijn geregistreerd bij Stichting Batterijen (StiBat.)

 

Het college wijst in het kader van “oud voor nieuw” winkels aan als inzamelaars voor elektrische en elektronische apparatuur conform het Besluit beheer elektrische en elektronische apparatuur.

Artikel 7

Bladkorven worden nabij elk perceel als inzamelvoorziening geplaatst in de maanden september, oktober en november naar gelang de bladoverlast.

Artikel 8

De volgende afzonderlijke categorieën huishoudelijke afvalstoffen dienen als volgt te worden aangeboden aan de inzamelaar of houder van een vergunning of ontheffing:

 • -

  Afgedankte huisraad en gebruiksvoorwerpen kunnen op afroep door kringloopbedrijven worden opgehaald van maandag tot en met zaterdag of tijdens de openingstijden van de milieustraat ter inzameling worden aangeboden.

 • -

  Groente-, Fruit- en Tuinafval:

  - Zie welles-nietes-lijst GFT;

  - Zie de Gele en Rode kaarten;

 • -

  Huishoudelijk restafval (HRA):Niet vermengd met de afzonderlijke afvalstoffen zoals vermeld krachtens de Afvalstoffenverordening, artikel 9, tweede lid.Zie de Gele en Rode kaarten;

 • -

  Kunststof verpakkingen:vrij van andere afvalstoffen;

 • -

  Metalen verpakkingen: vrij van andere afvalstoffen;

 • -

  Oud papier en karton (OPK):Zie welles-nietes-lijst OPK;

 • -

  Textiel (en schoeisel):Zie welles-nietes-lijst textiel;

 • -

  Verpakkingsglas: Zie welles-nietes-lijst verpakkingsglas.

Artikel 9

De volgende bestanddelen in het huishoudelijk afval moeten afzonderlijk worden aangeboden in de door de gemeente als volgt ter beschikking gestelde inzamelmiddelen:

 • -

  Afvalstof: inzamelmiddel

 • -

  accu’s: M, lekvrij aangeboden

 • -

  afgedankte huisraad en gebruiksvoorwerpen: K, M;

 • -

  asbest: M;

 • -

  asfalt niet-teerhoudend (NTAG): M;

 • -

  asfalt teerhoudend (TAG): M;

 • -

  autobanden: M;

 • -

  afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA): M;

 • -

  gas- en/of zuurstofhoudende flessen: M;

 • -

  groente-, fruit- en tuinafval (GFT): d180/d240/e25/m240/BVC/OVC;

 • -

  grof tuinafval: B, M;

 • -

  grof huishoudelijk restafval (GHRA): M;

 • -

  grond, kleine partij van onverdachte locatie: M;

 • -

  grond, kleine partij van verdachte locatie: M;

 • -

  huishoudelijk restafval (HRA): d180/d240/e25/m240/BVC/OVC;

 • -

  klein chemisch afval (KCA): c, M;

 • -

  kunststof verpakkingen (flacons): BVC/OVC, M;

 • -

  kunststof overig: M;

 • -

  metalen verpakkingen (blik): BVC/OVC, M;

 • -

  metalen overig: M;

 • -

  oliën mineraal: M;

 • -

  oliën plantaardig: M;

 • -

  oud papier en karton (OPK): M;

 • -

  textiel (en schoeisel): BVC, M;

 • -

  puin van baksteen of beton (hard puin): M;

 • -

  puin van gips of gasbeton (zacht puin): M, stuifvrij;

 • -

  verduurzaamd hout, bijv. gewolmaniseerd of gecreotiseerd: M;

 • -

  overig hout, eventueel met verfresten en ijzerbeslag: M;

 • -

  verpakkingsglas: BVC/OVC, M;

 • -

  vlakglas: M;

 • -

  vloerbekleding: M.

 

Legenda:

 • B

  = bladkorf voor een groep percelen

 • BVC

  = bovengrondse verzamelcontainer(s) voor een groep percelen die moeten worden gezien als een inzamelingvoorziening bij elk perceel

 • c

  = chemobox/KCA-box voor elk invidueel perceel

 • d180

  = duobak 180 liter voor elk invidueel perceel

 • d240

  = duobak 240 liter voor elk invidueel perceel

 • e25

  = afvalemmer 25 liter voor elk invidueel perceel

 • K

  = kringloopbedrijf met inzamelvergunning voor alle percelen

 • M

  = milieustraat voor alle percelen

 • m240

  = monocontainer 240 liter voor elk invidueel perceel

 • OVC

  = ondergrondse verzamelcontainer(s) voor een groep percelen die moeten worden gezien als een inzamelingvoorziening bij elk perceel

Artikel 10
 • 3.

  Voor percelen die niet bereikbaar zijn voor inzamelvoertuigen wordt dispensatie verleend om huishoudelijk restafval op de milieustraat af te geven.

Artikel 13
 • 2.

  Bedrijven mogen geen bedrijfsafval meegeven aan door de gemeente aangewezen inzamelaars, tenzij daarvoor reinigingsrecht wordt betaald.

Artikel 15
 • 3.

  Groente-, Fruit- en Tuinafval (GFT):

  Zet het inzamelmiddel aan de straat (of op de aangewezen aanbiedplaats) met het handvat richting straatkant.

  GFT mag niet stevig worden verdicht (aangestampt) ter voorkoming van ledigingsproblemen.

  Het inzamelmiddel moet voor 07.00 uur op de dag van legen worden aangeboden met gesloten klep. Het inzamelmiddel mag ook de avond ervoor na 21.00 uur buiten worden gezet.

   

  Huishoudelijk restafval (HRA):

  Zet het inzamelmiddel aan de straat (of op de aangewezen aanbiedplaats) met het handvat richting straatkant.

  Restafval mag niet stevig worden verdicht (aangestampt) ter voorkoming van ledigingsproblemen.

  Het inzamelmiddel mag niet zwaarder zijn dan 75 kilogram.

  Het inzamelmiddel moet voor 07.00 uur op de dag van legen worden aangeboden met gesloten klep. Het inzamelmiddel mag ook de avond ervoor na 21.00 uur buiten worden gezet.

   

  Klein Chemisch Afval (KCA):

  Elk KCA-product moet deugdelijk tegen lekkage of breuk worden verpakt en op de verpakking moet duidelijk de naam van de inhoud/het KCA staan vermeld.

  De blauwe of rode KCA-box/Chemobox moet te allen tijde worden gebruikt voor opslag en vervoer van klein chemisch afval.

  De blauwe of rode KCA-box/Chemobox moet worden aangeboden op de milieustraat, Graafschap Hornelaan 200 te Weert.

 • 4.

  Het inzamelmiddel voor GFT en/of restafval mag niet zwaarder zijn dan 75 kilogram.

  Voor GFT en/of restafval kunnen de volgende maximale aantallen inzamelmiddelen worden aangeboden:

  • -

   2 stuks duobak 180 of 240 liter;

  • -

   4 stuks afvalemmer 25 liter.

   

  Verpakt papier en/of karton mag niet zwaarder zijn dan 15 kilogram per eenheid.

   

  Verpakt textiel mag niet zwaarder zijn dan 15 kilogram per eenheid.

 • 5.

  Door gemeente verstrekte inzamelmiddelen mogen niet worden aangepast, opzettelijk beschadigd of ontvreemd.

  Door gemeente verstrekte inzamelmiddelen mogen niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan het opslaan en aanbieden van daartoe beoogde afvalstoffen.

  De registratiestickers op verstrekte inzamelmiddelen mogen niet worden bewerkt, beschadigd of verwijderd.

 • 6.

  Het is verboden om inzamelmiddelen aan te bieden, die niet door de gemeente zijn voorgeschreven of verstrekt, aan inzamelaars die namens de gemeente afval inzamelen.

Artikel 16
 • 3.

  Afvalzakken voor verzamelcontainers mogen niet groter zijn dan 60 liter inhoud.

Artikel 18
 • 2.

  De volgende afzonderlijke categorieën huishoudelijke afvalstoffen dienen als volgt te worden aangeboden op het brengdepot:

  • -

   Accu’s: Deugdelijk verpakt tegen lekkage van accuzuur.

  • -

   Afgedankte huisraad en gebruiksvoorwerpen:Afgedankte huisraad en gebruiksvoorwerpen kunnen op afroep door kringloopbedrijven worden opgehaald van maandag tot en met zaterdag of tijdens de openingstijden van de milieustraat ter inzameling worden aangeboden. Niet vermengd met andere afvalstoffen.

  • -

   Asbest: Alle voorwerpen waarin asbest is verwerkt (onder andere isolatiemateriaal, tapijt, remschoenen, dakplaten)

  • -

   Asfalt niet-teerhoudend:Niet vermengd met andere afvalstoffen en/of bouwmaterialen.

  • -

   Asfalt teerhoudend (TAG):Niet vermengd met andere afvalstoffen en/of bouwmaterialen;

  • -

   Autobanden: Vrij van velg en/of andere stoffen, maximaal 4 stuks per aanbieding;

  • -

   Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA);

  • -

   Gas- en/of zuurstofhoudende flessen: Ledige fles met deugdelijk afgesloten kraan;

  • -

   Grof tuinafval: Zie welles-nietes-lijst GFT;

  • -

   grof huishoudelijk restafval (GHRA);

  • -

   Grond, kleine partij van onverdachte locatie: Zonder waarneembare verontreinigingen groter dan 50 mm doorsnede, zoals puin, sintels, slakken of anderszins;

  • -

   Grond, kleine partij van verdachte locatie;

  • -

   Huishoudelijk restafval (HRA): Niet vermengd met de afzonderlijke afvalstoffen zoals vermeld krachtens de Afvalstoffenverordening, artikel 9, tweede lid.

  • -

   Klein chemisch afval (KCA):Zie welles-nietes-lijst KCA;

  • -

   Kunststof verpakkingen: Zie welles-nietes-lijst kunststof verpakkingen;

  • -

   Kunststof overig: Vrij van andere afvalstoffen;

  • -

   Metalen verpakkingen: vrij van andere afvalstoffen;

  • -

   Metalen overig: Vrij van andere afvalstoffen;

  • -

   Oliën mineraal: Vrij van andere afvalstoffen;

  • -

   Oliën plantaardig: vrij van andere afvalstoffen;

  • -

   Oud papier en karton (OPK): Zie welles-nietes-lijst OPK;

  • -

   Textiel (en schoeisel): Zie welles-nietes-lijst textiel;

  • -

   Puin van baksteen of beton (hard puin): Vrij van andere afvalstoffen;

  • -

   Puin van gips of gasbeton (zacht puin): Vrij van andere afvalstoffen;

  • -

   Verduurzaamd hout (C-hout): Vrij van andere afvalstoffen en/of bouwmaterialen;

  • -

   Overig hout (A/B-hout): Niet verduurzaamd hout, eventueel met verfresten en ijzerbeslag;

  • -

   Verpakkingsglas: Zie welles-nietes-lijst verpakkingsglas;

  • -

   Vlakglas: Vrij van andere afvalstoffen en/of bouwmaterialen;

  • -

   Vloerbekleding: Vrij van andere afvalstoffen en/of bouwmaterialen.

Artikel 19
 • 1.

  Zie de artikelen 8 en 9 voor het aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen zonder inzamelmiddel.

 • 2.

  oud papier en karton (OPK):

  Papier en/of karton moet deugdelijk verpakt in dozen of zakken van eenzelfde materiaal worden aangeboden.

  Verpakt papier moet voor 07.00 uur op de dag van legen worden aangeboden of kan de avond ervoor na 21.00 uur buiten worden gezet.

   

  textiel (en schoeisel):

  Textiel moet deugdelijk verpakt in afgesloten plastic zakken worden aangeboden.

  Verpakt textiel moet voor 07.00 uur op de dag van legen worden aangeboden of kan de avond ervoor na 21.00 uur buiten worden gezet.

 • 3.

  Per aanbieding grof huishoudelijk afval mag niet meer dan 2 m3 worden aangeboden.

  Een zak of doos mag nooit zwaarder wegen dan 20 kilogram en/of groter zijn dan 60 liter of kubieke decimeter.

Artikel 20
 • 1.

  Op de navolgende dagen kan in de navolgende straten het GFT en restafval ter inzameling worden aangeboden.

   

  maandag

  Altweerterheide, ten zuiden van de Bocholterweg

  Gebied ten zuiden van Ringbaan Zuid, tussen Bocholterweg en Roermondseweg

  Gebied Leuken en Leuken Noord, gelegen tussen Ringbaan Oost, het kanaal en Roermondse weg

  Stramproy, ten westen van de Veldstraat

  Swartbroek

   

  dinsdag

  Gebied tussen Eindhovenseweg en Ringbaan Noord

  Gebied tussen Ringbaan Zuid, Kerkstraat en het spoor

  Graswinkel

  Hushoven

  Laar

  Moesel

   

  woensdag

  Biest

  Centrum

  Fatima

  Kanaalzone I en II

  Keent

   

  donderdag

  Altweerterheide, ten noorden van de Bocholterweg

  Bungalowpark

  Groenwewoud

  Kampershoek

  Kazernelaangebied

  Molenakker

   

  vrijdag

  Boshoven

  Centrum Noord

  Oda

  Vrakker (West)

   

  Oud papier en karton kan elke eerste zaterdag van de maand in de wijken en dorpen of tijdens de openingstijden van de milieustraat ter inzameling worden aangeboden. Zie verder het overzicht van actieve organisaties en hun inzamelgebieden.

   

  Textiel voor charitatieve inzamelacties kan op de daarvooraangekondigde inzameldagen of tijdens de openingstijden van de milieustraat ter inzameling worden aangeboden.

   

  Kringloopgoederen kunnen op afroep door kringloopbedrijven worden opgehaald van maandag tot en met zaterdag of tijdens de openingstijden van de milieustraat ter inzameling worden aangeboden.

   

  De (grof) huishoudelijke afvalfracties kunnen op de milieustraat op de volgende momenten worden aangeboden:

  Maandag 09.00-12.00 uur

  Woensdag 13.00-17.00 uur

  Vrijdag 09.00-17.00 uur

  Zaterdag 09.00-15.00 uur

Artikel 21

Indien noodzakelijk door evenementen, wegreconstructies en calamiteiten is het hoofd afdeling Onderhoud Openbare Ruimte gemandateerd tot het verstrekken van alternatieve inzamelmiddelen.

Artikel 24

Bedrijfsafval dat niet namens de gemeente wordt ingezameld mag niet anders dan voor 10.00 uur op werkdagen ter lediging in de openbare ruimte worden aangeboden op de Stationsstraat en in het stadscentrum (gebied binnen de straten Bassin, Kasteelsingel, Emmasingel, Langpoort, Wilhelminasingel.)

Artikel 29

Verspreiders worden via bestuursdwang vervolgd als zij nalatig zijn in het verwijderen van reclamebiljetten of dergelijke of ander promotiemateriaal uit de openbare ruimte.

Weert, 15 november 2005

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Weert,

De secretaris,

mr. J.F.C. van Gilse

De burgemeester,

mr. J.M.L. Niederer

Bijlage WELLES-NIETES-LIJST VOOR GFT

Wel in het GFT:

Plantenresten (bladeren, gras, hulstblad, loof, noten, pitten, klimop, schors, onkruid, snoeiafval (klein), stro, dennennaalden)

GFT-bodemplaten/zakken

Plantenpotten van organisch materiaal

Etensresten (gekookt)

Schillen van groente en fruit

Botjes en visgraten

eierschalen

Keukenpapier

Koffiefilter

Theebladeren en –zakjes

Jus en vet (gestold)

Kaaskorsten zonder plastic

Kattenbakkorrels met Milieukeur

Haren van mens en dier

Mest van kleine huisdieren

 

Niet in het GFT:

Asbak/koolresten of vochtige textiel

Kattenbakkorrels

Kauwgom

Kerstbomen

Kurken

Lucifers

Luiers

Melk- en sappakken

Oasis (steekschuim)

Papier

Schelpen

Sigarettenpeuken

Slachtafval

Stofzuigerzakken en inhoud

Zand/grond

Bijlage WELLES-NIETES-LIJST VOOR OUD PAPIER EN KARTON

Wel in de papierbak:

kranten, tijdschriften, briefpapier

reclamedrukwerk, folders

broodzakken, bonnetjes, treinkaartjes

cadeaupapier

enveloppen (ook vensterenveloppen)

kartonnen en papieren verpakkingen

eierdozen

boeken, telefoongidsen

kopieer- en faxpapier

 

Niet in de papierbak:

melk- en sappakken

pizzadozen met etensresten

kartonnen bekertjes en borden

nat en vuil papier (bv. koffiefilters, wc-papier, keukenrollen en tissues)

'glossy' omslagen van tijdschriften

catalogi (dik en glanzend)

behang

foto's

waterafstotend, vetvrij, gelamineerd (met laagje) geparaffineerd papier

gebitumineerd papier (isolatie van leidingen)

carbonpapier, doordrukpapier

Bijlage WELLES-NIETES-LIJST VOOR TEXTIEL

Wel in het textiel:

kleding

schoenen

gordijnen, vitrage

lakens, dekens

handdoeken, theedoeken

tafellakens

 

Niet in het textiel:

zwaar vervuilde textiel

natte of vochtige textiel

vloerbedekking

poetsdoeken

Bijlage WELLES-NIETES-LIJST VOOR VERPAKKINGSGLAS

Wel in de glasbak:

potjes en flessen uit de keuken zoals voor sambal, appelmoes, frisdrank, wijn, etc.

potjes en flessen uit de badkamer (deodorantroller, parfum, medicijnen, crème, etc.

 

Niet in de glasbak:

Gebroken ruiten

(Kristallen) glazen

Kapotte gloeilampen

TL-buizen

Ovenschalen

Jeneverkruiken

Theekopjes en ander serviesgoed (porselein)

Vazen en bloempotten

Spiegels

Bijlage GELE EN RODE KAART VOOR FOUTIEF AANBIEDEN VAN GFT EN/OF RESTAFVAL

Bij foutief aanbieden van het inzamelmiddel of afval dient de belader van de inzamelauto een gele dan wel rode kaart uit te delen. Deze kaarten worden periodiek geregistreerd en gemonitord door de werkvoorbereider reiniging.

 

GELE KAART

Geen afvalstoffen bij het groente-, fruit- en tuinafval te doen, die daarin niet thuishoren. Raadpleeg s.v.p. de scheidingsregels in de gemeentegids of op www.weert.nl.

De container zo te vullen dat het deksel dicht kan; er mag niets uitsteken.

Het afval niet te vast aan te drukken.

De container niet te zwaar te beladen (duocontainer: max. 75 kg.).

De container op de daarvoor bestemde plaats aan te bieden: aan de openbare weg, zo dicht mogelijk tegen de rijweg aan, met de wielen naar de kant van de weg.

Belt u s.v.p. de Servicelijn: er is een defect geconstateerd: 6a. Het tussenschot ontbreekt / is defect, bel de Servicelijn: 575 275. 6.b. De sticker is beschadigd / ontbreekt, bel de Servicelijn: 575 275. 6.c. Het inzamelmiddel is defect, bel de Servicelijn: 575 275.

 

RODE KAART

Zich bij het afval stoffen bevinden die schadelijk zijn voor het milieu, bijv. gevaarlijk afval (zoals verf, olieresten, spuitbussen, batterijen of asbest).

Zich bij het afval kadavers van (kleine) dieren bevinden.

Het groente-, fruit- en tuinafval voor meer dan 5% is verontreinigd met andere stoffen (bijv. restafval, plastic).

Het afval stoffen bevat die men gescheiden moet aanbieden, zoals bijv. oud papier, glas, textiel.

Het inzamelmiddel al een keer geledigd is op dezelfde inzameldag.

Het inzamelmiddel op de verkeerde inzameldag c.q. in de verkeerde wijk is aangeboden.

Er puin in het afval is aangetroffen. Door lediging zou schade kunnen ontstaan aan het voertuig.

Het afval zo vast is aangedrukt dat het ook na herhaald aanbieden aan het voertuig niet loskomt.

Het inzamelmiddel dermate defect is dat lediging risico's met zich meebrengt.

Het inzamelmiddel te zwaar is voor belader en / of belading.

Aan u reeds twee keer eerder om dezelfde reden een gele kaart is uitgereikt.

Het tussenschot ontbreekt

Er restafval onder het groente-, fruit- en tuinafval is verstopt

Bijlage Overzicht inzameling oud papier en karton in de gemeente Weert

Overzicht inzameling oud papier en karton in de gemeente Weert (via fa. Wiermans c.s.)

Inzamelende organisatie

Halen of Brengen

Inzamelgebied

Dagen en tijdstippen

B.S. De Biest

B

Charitasstraat

Laatste vrijdag van de maand

B.S. Nassauhof

B

Margrietlaan 80

1e zaterdag van de maand

Buurtschap St. Donatus

H

Gedeelte oude Hushoverweg, St. Donatuskapelstr., Rietstr., Maasenstr., Hushoverweg, Daenenstraatje, Koenderstr., Streeksteeg, Kuikenstr., Stienestr., Schaekenakkerweg, Rivierenweg, Weyerkesweg, Eindhovenseweg

2e zaterdag van de maand

Buurtver. De Beerenhoek

B

Gezellenstr. en Blekerstr.

1e zaterdag van de maand

Buurtver. De Graashoppers

B

P-plaats Fuutlaan

1e zaterdag van de maand

Buurtver. De Vlaaipunt

H

Van Kinsbergenstr

3e zaterdag van de maand 14:00.

Buurtver. Kerkstraat

H

Kerkstr., Julianalaan, Victor de Stuersstr., Regentesselaan, Henricus Wouterstr., Jan Truijenstr., Oudenakkerstr., Hertogstr., Poldermansstr.

3e zaterdag van de maand

Buurtver. Noordervijver

H

a.Groenewoud

b.gedeelte van Moesel

a.3e zaterdag van de maand

b.2e zaterdag van de maand

Buurtver. Wisbroek

H

Buitengebied Stramproy

Laatste zaterdag van de maand

F.C. Oda

H

Boshoven, Vrakker, Oda, Oud Boshoven, Geuzendijk, Suffolkweg, Bloemenbuurten

1e zaterdag van de maand

Harmonie St. Joseph

B

Oranjeplein

4e zaterdag van de maand

Montessorischool

B

Beltmolen

3e donderdag van de maand

B.S. Oda

B

a.Anjelierstraat 9

b.Annendaal 10

c.Boshoverweg 49

a.dinsdag

b.donderdag

c.maandag

Ouderraad BS Keent

B

St. Jozefkerkplein

2e zaterdag van de maand

Ouderraad BS St. Franciscus

B

Aldenheerd

1e en 3e zaterdag van de maand

R.K.S.V. Laar

H

Molenakker

1e zaterdag van de maand

Ouderenvereniging Fatima

H

a.Bungalowpark

b.Fatima

c.Heiligenbuurt

d.Biest

a.2e zaterdag van de maand a.m.

b.1e donderdag van de maan p.m.

c.elke 14 dagen op dinsdag a.m.

d.elke 14 dagen op maandag a.m.

Reformatorische gemeente

B

P-plaats nabij Maaspoort 42

Dagelijks

S.B.O. het Palet

B

Hoek Beatrixlaan/Poldermanstr.

Dagelijks

S.G. Hoogh Weert

B

Wilhelminasingel 12

Dagelijks

S.V. Altweerterheide

H

Kern Altweerterheide e.o.

1e zaterdag van de maand

S.V. Megacles

H

a.Graswinkel/Keent

b.Moesel, Leuken, Centrum

c.Leuken, Centrum, Groenewoud, Keent

c.Centrum, Keent

d.Leuken, Centrum, Keent

a.2e maandag van de maand

b.2e maandag van de maand

c.3e maandag van de maand

c.4e maandag van de maand

c.5e maandag van de maand

Schutterij Sint Job

H

Gedeelte Leuken e.o.

Laatste zaterdag van de maand

St. Joannesschool

H / B

Tungelroy e.o.

H.om de 3 mnd op zaterdag a.m.

B.vrijdag p.m. en zaterdag a.m.

St. Jong Nederland S’roy

H

Stramproy

Laatste zaterdag van de maand

St. Vrienden van de

St. Laurentiusschool

B

P-plaats bij de molen Swartbroek

2e zaterdag van de maand

Volleybalclub Weert

B

Moesel, Keent, Graswinkel

1e zaterdag van de maand

Wilhelmina ‘08

B

Heerlijkheidslaan

3e zaterdag van de maand