Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Goirle

Instructie voor de griffier

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGoirle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingInstructie voor de griffier
CiteertitelInstructie voor de griffier
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpgriffier

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

instructie vervangt de Instructie voor de griffier uit 2003

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-02-2011nieuwe instructie

01-02-2011

Goirles Belang, 23-02-2011

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Instructie voor de griffier

 

 

Artikel 1 Algemene ondersteuning

De griffier draagt zorg voor een goede en doelmatige ondersteuning van de leden van de raad.

Artikel 2 Agendering

De griffier ondersteunt de raad en zijn raadscommissies bij het vaststellen van de agenda van de raads- en raadscommissievergaderingen.

Artikel 3 Bijstand raads- en raadscommissievoorzitter(s)

 • 1.

  De griffier staat de voorzitter van de raad ter zijde bij de zorg voor een goede voorbereiding en een goed verloop van de vergaderingen van de raad.

 • 2.

  De griffier staat de voorzitters van de raadscommissies ter zijde bij de zorg voor een goede voorbereiding en een goed verloop van de vergaderingen van de raadscommissies.

Artikel 4 Vergaderingen van de raad en raadscommissies

 • 1.

  De griffier is aanwezig bij de raadsvergaderingen en draagt zorg voor een goede en tijdige verslaglegging van de vergaderingen.

 • 2.

  De griffier is aanwezig bij de vergaderingen van de raadscommissies en draagt zorg voor een goede en tijdige verslaglegging van de vergaderingen.

 • 3.

  De griffier draagt zorg voor de verzending van de voorlopige agenda, notulen en overige stukken aan raads- en raadscommissieleden.

Artikel 5 Ondersteuning raadspresidium

 • 1.

  De griffier is aanwezig bij de vergaderingen van het raadspresidium en draagt zorg voor een goede en tijdige verslaglegging van de vergaderingen.

 • 2.

  Indien het raadspresidium aanvullende ondersteuning behoeft draagt de griffier er zorg voor dat deze gegeven wordt.

Artikel 6 Ondersteuning onderzoekscommissie

Indien de raad een onderzoekscommissie als bedoeld in artikel 155a van de Gemeentewet instelt, ondersteunt de griffier deze commissie.

Artikel 7 Ambtelijke bijstand

De griffier draagt er, zo nodig in samenwerking met de secretaris, zorg voor dat de leden van de raad desgevraagd ambtelijke bijstand verkrijgen. Voorschriften hierover worden gesteld bij de verordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning.

Artikel 8 Organisatie griffie

 • 1.

  De griffier geeft leiding aan de griffie.

 • 2.

  De griffier bewaakt de eenheid in de uitoefening van de taken van de griffie.

Artikel 9 Verhindering en vervanging

 • 1.

  Indien de griffier verhinderd is zijn ambt te vervullen, doet hij daarvan tijdig mededeling aan de raad.

 • 2.

  De raad wijst één of meerdere plaatsvervangend griffiers aan.

Artikel 10 Slotbepaling

1.In alle gevallen waarin deze instructie niet voorziet, pleegt de griffier voor zover nodig overleg met de voorzitter van de raad.

 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 1 februari 2011.

, de voorzitter

, de griffier