Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Goes

Verordening Gemeentelijke antidiscriminatievoorziening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGoes
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Gemeentelijke antidiscriminatievoorziening
CiteertitelVerordening inrichting antidiscriminatievoorziening gemeente Goes
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpAntidiscriminatievoorziening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen, art. 1

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-01-2010Nieuwe regeling

14-01-2010

De Bevelander

nvt

Tekst van de regeling

Intitulé

VERORDENING GEMEEENTELIJKE ANTIDISCRIMINATIE-VOORZIENING

Besluitnummer 5

Vergadering d.d.14 januari 2010

Verzonden 6 januari 2010

Onderwerp Verordening Gemeentelijke antidiscriminatie-voorziening

Registratienummer 10INT00008

 

 

De raad van de gemeente Goes;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 6 januari 2010;

 

gelet op artikel 1 van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen;

 

b e s l u i t:

 

-vast te stellen de navolgende verordening;

 

Verordening inrichting antidiscriminatievoorziening gemeente Goes

 

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1.

  Wet: de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen

 • 2.

  Besluit: het Besluit gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen

 • 3.

  De antidiscriminatievoorziening: antidiscriminatievoorziening als bedoeld in artikel 1 van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen.

 • 4.

  Klacht: klacht bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder a, van de wet;

 • 5.

  Klachtbehandelaar: klachtbehandelaar als bedoeld in artikel 1 van het besluit;

 • 6.

  Klager: Klager als bedoeld in artikel 1 van het besluit;

 • 7.

  Ingezetene: ingezetene als bedoeld in artikel 2 van de Gemeentewet.

Artikel 2 Zorgplicht college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders biedt de ingezetenen toegang tot een antidiscriminatievoorziening.

Artikel 3 Inrichting antidiscriminatievoorziening

 • 1.

  De gemeente Goes is voor de uitvoering van deze voorziening aangesloten bij het Anti Discriminatie Bureau Zeeland.

 • 2.

  Het Anti Discriminatie Bureau Zeeland draagt zorg voor de deskundigheid van klachtbehandelaars en waarborgt de toegankelijkheid van de voorziening:

  • a.

   De antidiscriminatievoorziening draagt er zorg voor dat de klachtbehandelaars voldoen aan de voor klachtenbehandeling vereiste deskundigheid en biedt de klachtbehandelaars de mogelijkheid hun deskundigheid te onderhouden en verder te ontwikkelen.

  • b.

   De klager heeft in ieder geval de mogelijkheid om een klacht te melden:

   • -

    Per post

   • -

    Per e-mail

   • -

    Telefonisch

   • -

    Mondeling; op een door de gemeente beschikbaar gestelde locatie als bedoeld in artikel 5 van deze verordening.

Artikel 4 Protocol klachtenbehandeling

Het protocol voor de behandeling van klachten als bedoeld in artikel 6 van het besluit regelt in ieder geval:

 • a.

  De afdoeningstermijn van klachten;

 • b.

  De wijze van afdoening van klachten;

 • c.

  De registratie van klachten.

Artikel 5 Laagdrempeligheid antidiscriminatievoorziening

 • 1.

  Ingezetenen worden in de gelegenheid gesteld een klacht in hun directe leefomgeving te melden.

 • 2.

  Het college draagt zorg voor de deskundigheid van de medewerker van de gemeente die deze meldingen op adequate manier opneemt en doorverwijst.

 • 3.

  Klager wordt door de medewerker van de gemeente doorgeleid naar het Anti Discriminatie Bureau Zeeland.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 15 januari 2010.

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening kan aangehaald worden als: Verordening inrichting antidiscriminatievoorziening gemeente Goes.

 

 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Goes in zijn openbare

vergadering van 14 januari 2010.

de griffier, de voorzitter,

drs. J.W. Scherpenzeel. drs. D.J. van der Zaag.