Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bodegraven-Reeuwijk

Wegsleepverordening gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBodegraven-Reeuwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWegsleepverordening gemeente Bodegraven-Reeuwijk
CiteertitelWegsleepverordening gemeente Bodegraven-Reeuwijk
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpopenbare orde

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 149
 2. Wegenverkeerswet 1994, art. 173
 3. Besluit wegslepen van voertuigen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Uitvoeringsregeling wegslepen, bewaren en teruggave van voertuigen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-05-201127-02-2014Nieuwe regeling

03-01-2011

Onbekend

Z-11-2002/INT-11-115

Tekst van de regeling

Intitulé

Wegsleepverordening gemeente Bodegraven-Reeuwijk

De raad van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk;

 

gelet ophet bepaalde in artikel 149 van de Gemeentewet, artikel 173, tweede lid van de Wegenverkeerswet 1994 en het Besluit wegslepen van voertuigen;

 

overwegende dat het wenselijk is om in voorkomende gevallen op de weg staande voertuigen te kunnen verwijderen, over te brengen en in bewaring te stellen;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de volgende verordening:

 

Wegsleepverordeninggemeente Bodegraven-Reeuwijk

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  RVV 1990: het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 • b.

  wet: de Wegenverkeerswet 1994;

 • c.

  besluit: het Besluit wegslepen van voertuigen;

 • d.

  voertuig: wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, onder a RVV 1990;

 • e.

  motorrijtuig: wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid, onder c van de wet;

 • f.

  het college: het college van burgemeester en wethouders.

 • g.

  berger: degene die op een bepaald moment is belast met het wegslepen van een voertuig.

Artikel 2 Aanwijzing van wegen en weggedeelten waar voertuigen kunnen worden verwijderd, overgebracht en in bewaring gesteld in het belang van het vrijhouden van wegen en weggedeelten

Als wegen en weggedeelten, bedoeld in artikel 170, eerste lid, onder c van de wet worden alle wegen en weggedeelten binnen de gemeente aangewezen voor zover ze behoren tot de in artikel 2 van het besluit bedoelde soorten van wegen en weggedeelten, met uitzondering van de wegen die bij een ander dan de gemeente in beheer zijn waarvoor reeds een regeling van kracht is.

Artikel 3 Plaats bewaring voertuigen en openingstijden

 • 1.

  Als plaats van bewaring van voertuigen wordt aangewezen:

  Het bergingsterrein in eigendom c.q. beheer van Bergingsbedrijf Bob den Dijker, Oud Reeuwijkseweg 16 te Reeuwijk.

 • 2.

  De openingstijden van de in het eerste lid genoemde bewaarplaats zijn:

   

  Maandag t/m Vrijdag

  9:00 t/m 18:00

  Zaterdag

  9:00 t/m 17:00

  Zondag

  14:00 t/m 17:00

   

Artikel 4 Kosten overbrengen en bewaren voertuigen

 • 1.

  De kosten (prijspeil 2010) van het overbrengen van een voertuig naar de bewaarplaats

   

  Voorrijdtarief (tevens tarief loze rit)

  € 95,20

  Uitvoering en vervoer naar terrein berger

  € 101,15

 • 2.

  De kosten (prijspeil 2004) van het bewaren van een voertuig bedragen:

   

  Afgifte- en stallingtarief eerste 24h

  € 7,15

  Stallingtarief iedere volgende 24h of deel daarvan

  € 7,15

 • 3.

  Voor het wegslepen van vrachtwagens en aanhangwagens gelden de volgende tarieven:

   

  Voorrijdtarief (tevens tarief loze rit)

  € 58,35

  Arbeid per uur (min. 2 uur)

  € 148,75

 • Deze tarieven gelden ook voor zon- en feestdagen. De bedragen zijn inclusief 19 % BTW en worden in rekening gebracht door de berger.

Artikel 5 Overbrengen en in bewaring stellen van motorrijtuigen in het geval van gebleken onvoldoende rijgeschiktheid of rijvaardigheid van de bestuurder dan wel het ontbreken van een behoorlijk zichtbare kentekenplaat op of aan het voertuig.

Wanneer gebruik wordt gemaakt van de bevoegdheid, bedoeld in artikel 130, vierde lid, 164, zevende lid, en 174, eerste lid van de wet, zijn artikel 1, 3 en 4 van deze verordening van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op [26 mei] 2011.

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Wegsleepverordening gemeente Bodegraven-Reeuwijk.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk,gehouden op 3 januari 2011.

De griffier,

drs. J.H. Rijs

De burgemeester,

drs. J.P.J. Lokker