Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Urk

Verordening VROM starterslening 2009

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Urk
Officiële naam regelingVerordening VROM starterslening 2009
CiteertitelVerordening VROM starterslening 2009
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 147
 2. Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-04-2009Wijziging

02-04-2009

Het Urkerland

2009000680
02-04-200901-08-2009Wijziging

02-04-2009

Het Urkerland

2009000680

Tekst van de regeling

Burgemeester en wethouders van Urk;gelezen het voorstel d.d. 24 maart 2009;gelet op artikel 6 lid 4 van de Verordening VROM Starterslening 2008;besluiten:vast te stellen de volgende:<vet>‘Verordening VROM starterslening 2009’</vet>

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten;

 • b.

  Gemeenterekening VROM Starterslening: het fonds waaruit de gemeente, op grond van haar deelnemingsovereenkomst met SVn, Startersleningen kan toekennen, en waarin de rente en de aflossingen over het gemeentelijk deel van deze leningen worden teruggestort;

 • c.

  VROM Starterslening: een lening die ten doel heeft om voor huishoudens met beperkte financi&#xEB;le mogelijkheden de ruimte te vergroten om een eigen woning te kopen, en die wordt verstrekt op basis van de productspecificaties zoals vastgelegd in de SVn-informatiemap en de Gemeentelijke Uitvoeringsregels VROM Starterslening;

 • d.

  Aanvrager: de aanstaande eigenaar die de aanvraag doet. Bij twee of meer aanstaande eigenaren gelden beiden gezamenlijk als aanvrager;

 • e.

  Huishouden: het huishouden van de aanvrager, bestaande uit een natuurlijk persoon en zijn niet duurzaam gescheiden levende echtgenoot of geregistreerd partner, of degene die met hem op de ontvangstdatum van de aanvraag voor de Starterslening een gezamenlijke huishouding voert of zal gaan voeren in de aan te kopen woning, niet zijnde kinderen of pleegkinderen. Er kunnen niet meer dan twee personen tot het aldus gedefinieerde huishouden behoren.

Hoofdstuk 2 Algemene bepalingen

Artikel 2
 • 1. De gemeenteraad van Urk heeft een Gemeenterekening VROM Starterslening ingericht waaruit aan in artikel 6, lid 2 en 3 bedoelde huishoudens Startersleningen kunnen worden toegekend voor de verwerving van in artikel 6, lid 1 bedoelde woningen.

 • 2. De Gemeenterekening VROM Starterslening is ondergebracht bij SVn.

Artikel 3
 • 1. Op deze verordening is het bepaalde in de gesloten deelnemingsovereenkomst tussen de gemeente Urk en SVn van toepassing.

 • 2. De als bijlage opgenomen Gemeentelijke Uitvoeringsregels VROM Starterslening maken deel uit van deze verordening.

Artikel 4
 • 1. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om met inachtneming van het bepaalde in deze verordening een VROM Starterslening toe te kennen.

 • 2. Burgemeester en Wethouders stellen de hoogte van de Starterslening vast op basis van de als bijlage opgenomen Gemeentelijke Uitvoeringsregels VROM Starterslening.

 • 3. De maximale hoogte van de Starterslening bedraagt 20% van de verwervingskosten, met een maximum van € 34.000,00 voor de starterswoningen genoemd onder artikel 6, lid 1 onder A, en € 30.000,00 voor de tussenwoningen genoemd onder artikel 6 lid 1 onder B.

 • 4. De VROM Starterslening dient te worden verstrekt met Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

 • 5. Burgemeester en wethouders kunnen bij hun beslissing op grond van het eerste en tweede lid rekening houden met financiële steun die op grond van enige andere regeling is of kan worden toegekend.

 • 6. Burgemeester en wethouders kunnen aan de toekenning van VROM Startersleningen nadere voorschriften verbinden.

 • 7. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de in het derde lid genoemde bedragen aan te passen.

 • 8. Burgemeesters en wethouders kennen voor de woningen genoemd onder artikel 6, lid  1 onder A en B, VROM-startersleningen toe, zolang het saldo op de  Gemeenterekening VROM Starterslening, genoemd in artikel 2, toereikend is.

Artikel 5
 • 1. Uit de Gemeenterekening VROM Starterslening kunnen slechts leningen worden toegewezen tot maximaal door burgemeester en wethouders vast te stellen toekenningsplafond, waarbij burgemeester en wethouders maximaal 29% van het budget beschikbaar stellen voor de starterswoningen genoemd in artikel 6 lid 1 onder B.

 • 2. Alle aanvragen op voet van deze verordening worden in volgorde van binnenkomst afgehandeld.

 • 3. Aanvragen welke in verband met het eerste en tweede lid niet kunnen worden toegekend, worden door burgemeester en wethouders afgewezen.

Hoofdstuk 3 Toepassingsbereik

Artikel 6
 • 1. Deze verordening is uitsluitend van toepassing op leningaanvragen voor:

  • a.

   25 starterswoningen aan de Schokker in fase 3 van de Zeewijk te Urk met verwervingskosten van maximaal &#x20AC; 196.000,00;

  • b.

   Tussenwoningen in fase 2 en 3 van de Zeewijk, met verwervingskosten van maximaal &#x20AC; 210.000,00.

 • 2. De aanvrager(s) van de in lid 1 onder A. bedoelde woningen voldoet(n) aan de volgende criteria:

  • a.

   De aanvrager heeft voorafgaand aan de indiening van de aanvraag minimaal een jaar in Urk gewoond, of de aanvrager is vanwege zijn werk economisch gebonden aan Urk. In geval van twee aanvragers geldt, dit voor &#xE9;&#xE9;n van de aanvragers;

  • b.

   De aanvrager heeft niet eerder zelfstandig een huur- of koopwoning bewoond;

  • c.

   De minimum leeftijd van de aanvrager is op het moment van indiening van de aanvraag 21 jaar. In geval van twee aanvragers is in ieder geval &#xE9;&#xE9;n van beiden minimaal 21 jaar;

  • d.

   De maximum leeftijd van de aanvrager(s) is op het moment van indiening 30 jaar;

  • e.

   De hoofdsom van de VROM Starterslening bedraagt maximaal 20% van de kosten voor het in eigendom verkrijgen van de woning;

  • f.

   De starterslening bedraagt maximaal &#x20AC; 34.000,00.

 • 3. De aanvrager(s) van de in lid 1 onder B. bedoelde woningen voldoet(n) aan de volgende criteria:

  • a.

   De aanvrager heeft, voorafgaand aan de indiening van de aanvraag, minimaal een jaar in Urk gewoond, of de aanvrager heeft, voorafgaand aan de indiening van de aanvraag, minimaal een jaar zelfstandig een huurwoning bewoond, of de aanvrager is vanwege zijn werk economisch gebonden aan Urk. In geval van twee aanvragers, geldt dit voor &#xE9;&#xE9;n van de aanvragers;

  • b.

   De aanvrager heeft niet eerder zelfstandig een koopwoning bewoond;

  • c.

   De minimum leeftijd van de aanvrager is op het moment van indiening van de aanvraag 21 jaar. In geval van twee aanvragers is in ieder geval &#xE9;&#xE9;n van beiden minimaal 21 jaar;

  • d.

   De maximum leeftijd van de aanvrager(s) is op het moment van indiening 30 jaar; Voor aanvragers die een huurwoning achterlaten, bedraagt de maximumleeftijd 35 jaar;

  • e.

   De hoofdsom van de VROM Starterslening bedraagt maximaal 20% van de kosten voor het in eigendom verkrijgen van de woning;

  • f.

   De starterslening bedraagt maximaal &#x20AC; 30.000,00.

 • 4. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de in lid 1, lid 2 en lid 3 genoemde bedragen aan te passen, als ook de budgettaire verhoudingen genoemd in artikel 5 lid 1.

Hoofdstuk 4 Aanvraag en toekenning

Artikel 7
 • 1. Huishoudens die, op grond van artikel 6 en gelet op artikel 1, lid e, in aanmerking komen voor een Starterslening kunnen bij burgemeester en wethouders om een op naam gesteld aanvraagformulier verzoeken.

 • 2. Burgemeester en wethouders toetsen of het in lid 1 bedoeld huishouden voldoet aan de in artikel 6, lid 1 opgenomen criteria en sturen binnen 5 werkdagen na ontvangst van het verzoek het aanvraagformulier toe. Tegelijkertijd sturen burgemeester en wethouders SVn een kopie van het voorblad van dit aanvraagformulier.

 • 3. De verdere afhandeling vindt plaats conform de als bijlage opgenomen Gemeentelijke Uitvoeringsregels VROM Starterslening en de Productspecificaties VROM Starterslening die zijn vastgelegd in de SVn-informatiemap.

Hoofdstuk 5 Intrekken van de starterslening

Artikel 8
 • 1. Burgemeester en wethouders kunnen een toewijzingsbrief waarin wordt voorzien in de toekenning van een VROM Starterslening geheel of gedeeltelijk intrekken als:a. Er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen;b. De VROM Starterslening is toegekend of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens.

 • 2. Burgemeester en wethouders trekken een toewijzingsbrief in ieder geval in als de koopovereenkomst wordt ontbonden.

 • 3. Bij de intrekking kunnen burgemeester en wethouders de contante waarde van het reeds genoten en/of toekomstige rentevoordeel geheel of gedeeltelijk (terug)vorderen, eventueel met de mogelijkheid van beslaglegging.

 • 4. In geval overtreding van de voorschriften in deze verordening de eigenaar verschoonbaar is, kunnen burgemeester en wethouders besluiten de bovengenoemde sancties geheel of gedeeltelijk achterwege te laten.

Hoofdstuk 6 Aflossing van de starterslening

Artikel 9
 • 1. Aflossingen worden verricht volgens het in de leningsovereenkomst met SVn bepaalde.

 • 2. Extra aflossing op de VROM Starterslening is altijd en zonder boete mogelijk.

 • 3. Bij verkoop van de woning wordt de restant schuld ineens en volledig afgelost.

Hoofdstuk 7 Hardheidsclausule, slot en overgangsbepalingen

Artikel 10

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd in gevallen waarin de toepassing van deze verordening naar hun oordeel tot een bijzondere hardheid leidt ten gunste van de aanvrager af te wijken van deze verordening.

Artikel 11

Deze verordening treedt in werking op 2 april 2009.

Artikel 12
 • 1. Deze verordening vormt de geconsolideerde verordening van de ‘Verordening VROM starterslening 2008’ vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 1 november 2008

 • 2. Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening VROM Starterslening 2009’.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders der gemeente Urk, gehouden op 2 april 2009,De burgemeester,                                                De secretaris,