Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Urk

Beleidsregel wonen en werken aan huis gemeente Urk 2008

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUrk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel wonen en werken aan huis gemeente Urk 2008
CiteertitelBeleidsregel wonen en werken aan huis gemeente Urk 2008
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet ruimtelijke ordening Algemene wet bestuursrecht, art. 4.81

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-08-2008Nieuwe regeling

06-08-2008

Het Urkerland (05-08-2008)

2008001476

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel wonen en werken aan huis gemeente Urk 2008

<vet>Beleid voor beroepen en bedrijven aan huis</vet><vet>Inleiding</vet>Uit door de raad vastgestelde bestemmingsplannen blijkt de wens, dat het onder omstandigheden mogelijk moet zijn om in een woning een aan huis verbonden beroep of een aan huisverbonden bedrijf uit te mogen oefenen. In het verleden is regelmatig vrijstelling verleend van de bepalingen van het betreffende bestemmingsplan voor dergelijke activiteiten. Aanvragen werden in dit kader ad hoc beoordeeld. Als aanvulling op deze werkwijze zijn in 2004 beleidsregels vastgesteld. Aanvragen werden beoordeeld aan de hand van de beleidsregels. Deze regels zijn in 2007 geactualiseerd.<vet>Nieuwe Wet ruimtelijke ordening</vet> Inmiddels is op 1juli 2008 de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (hierna: Wro) in werking getreden. Deze wet vervangt de Wet op de Ruimtelijke Ordening (hierna: WRO). Het rechtsfiguur “vrijstelling” is vervallen. Daarvoor is o.a. in de plaats getreden het instrument “ontheffing”. Door het bestuursorgaan kan nu eventueel worden verleend: een “binnenplanse ontheffing” (voorheen: ex artikel 15 WRO), een “buitenplanse ontheffing” (voorheen: artikel 19, lid 3 WRO) of een “tijdelijke ontheffing” (voorheen: artikel 17 WRO).Dit heeft als gevolg, dat de beleidsregels voor werken aan huis aangepast zullen moeten worden aan deze terminologie. Aanvragen die zijn ingekomen vóór 1 juli 2008 worden afgedaan onder het regime van de “oude” beleidsregels. Er is overigens geen reden om over te gaan tot inhoudelijke aanpassing c.q. aanpassing van de ruimtelijke uitgangspunten. Het betreft puur een formele aangelegenheid. De beleidsregel kan als ruimtelijke onderbouwing worden gebruikt in geval van verlening van ontheffing dan wel de weigering om medewerking te verlenen aan een aanvraag. De regel dient tenslotte gepubliceerd te worden in Het Urkerland (inwerkingtreding).<vet>Onderscheid beroep en bedrijf </vet>Gewoonlijk wordt bij “Vrije beroepen” gedacht aan de medische- en paramedische beroepen van arts, tandarts, fysiotherapeut en dierenarts, alsmede aan de juridisch-administratieve beroepen van notaris, advocaat en procureur, accountant en makelaar (of daaraan gelijk te stellen beroepen). Veelal worden deze aan huis gebonden beroepen in een zogenaamde praktijkruimte -dit is een aangepast gedeelte- uitgeoefend, waarbij het woonhuis in overwegende mate de woonfunctie behoudt en dat een ruimtelijke uitwerking of uitstraling heeft die met de woonfunctie in overeenstemming is. In de bestemmingsplanpraktijk is de volgende definitie gangbaar voor huisverbonden beroep/vrij beroep:“Een beroep of het beroepsmatig verlenen van diensten op administratief, juridisch, medisch, therapeutisch, kunstzinnig, ontwerp technisch of hiermee gelijk te stellen gebied, dat door zijn beperkte omvang in een woning en daarbij behorende gebouwen, met behoud van de woonfunctie kunnen worden uitgeoefend”De praktijk leert echter dat woningen niet alleen voor de uitoefening van de traditionele vrije beroepen worden aangewend, maar ook in toenemende mate voor een bonte verzameling van andere bedrijfsmatige activiteiten. Hierbij kan worden gedacht aan: opticiens, verzekeringsadviseurs, verzekeringsagenten, kap-, schoonheid- en massagesalons, nagelstudios, uitzend-, reclame- en allerhande advies- en servicebureaus, verkoop en verhuur van video- en speelfilms, kleine winkeltjes (o.a. in 2e hands kinderkleding) en hondentrimsalons. De opsomming is niet uitputtend. Geregeld manifesteren zich nieuwe vormen van afwijkend gebruik van woningen, In het algemeen is daarbij sprake van een of andere vorm van dienstverlening al dan niet in combinatie met detailhandel. Soms ook gaat het enkel om detailhandel, wat al dan niet gewenst is. Voor aan huis verbonden bedrijf is de volgende definitie in de rechtspraak gangbaar:“Het bedrijfsmatig verlenen van diensten of het uitoefenen van ambachtelijke bedrijvigheid door middel van handwerk, waarvan de omvang in een woning met behorende gebouwen past en de woonfunctie in ruimtelijke en visuele zin in overwegende mate blijft behoud”.<vet>A Geen ontheffing van het bestemmingsplan nodig </vet>Voor sommige zogenaamde vrije beroepen (medisch beroepen, architect, advocaat en notaris) heeft de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State bepaald, dat deze zonder vrijstelling passen in een burgerwoning als het bestemmingsplan het niet verbied of reguleert, het woonhuis in overwegende mate de woonfunctie behoudt en het gebruik een ruimtelijke uitwerking of uitstraling heeft die met de woonfunctie in overeenstemming is. De (introductie van de) ontheffing zal naar verwachting weinig invloed hebben op deze ruimtelijke inhoudelijke uitgangspunten. De randvoorwaarden die verderop genoemd worden zijn een verdere uitkristallisering van de criteria van de Afdeling bestuursrechtspraak. Voorgesteld wordt om te bepalen, dat een vrij beroep welke voldoet aan de genoemde randvoorwaarden als passend te zien in een burgerwoning, tenzij het bestemmingsplan dit gebruik expliciet verbiedt dan wel reguleert.<vet>B Wel ontheffing van het bestemmingsplan nodig </vet>Een kleinschalige bedrijfsmatige aan huis gebonden activiteit is een bedrijvigheid die door zijn beperkte omvang in een gebouw met een woonfunctie of een aangebouwd bijgebouw mag worden uitgeoefend en waarvoor ontheffing van het bestemmingsplan kan worden verleend. Inmiddels is op basis van jurisprudentie vrij duidelijk geworden, welke activiteiten aangemerkt kunnen worden als een bedrijf aan huis en welke niet. Deze categorie dijt nog immer uit met nieuwe soorten bedrijfsmatige activiteiten die het licht zien.<vet>Uitgangspunten </vet>

Artikel 1 Gebied waarop de beleidsregel van toepassing is

De beleidsregel is van toepassing op alle percelen in de gemeente Urk waar krachtens vigerende bestemmingen een woonfunctie aan toegekend is en waar bovendien sprake is van een zelfstandige woning.

Artikel 2 Voorschriften

Aan huisgebonden beroepen en (kleinschalige) bedrijfsmatige activiteiten zijn in overeenstemming met de woonfunctie en mogen geen ernstige hinder voor het woonmilieu opleveren c.q. geen afbreuk doen aan het woonkarakter van de buurt. Hiertoe gelden de volgende voorwaarden en bepalingen:

 • 1.

  De woning moet blijven voldoen aan het Bouwbesluit en de Bouwverordening.

 • 2.

  Het gebruik past qua aard, omvang en ruimtelijke uitstraling -naar het oordeel van het college van burgemeester en wethouders- in de woonomgeving en mag niet leiden tot een onevenredige aantasting van het woon- en leefklimaat.

 • 3.

  Het beroep/bedrijf mag uitsluitend worden uitgeoefend in de woning (hoofdgebouw) en niet in een vrijstaand, afzonderlijk gelegen gebouw dat geen deel uitmaakt van het hoofdgebouw.

 • 4.

  Het beroep/bedrijf dient door in ieder geval &#xE9;&#xE9;n bewoner van de woning te worden uitgeoefend. Er mogen maximaal twee werkplekken zijn.

 • 5.

  Afhankelijk van de grootte en indeling mag van de begane grondvloeroppervlakte ten hoogste 30% worden gebruikt met een maximum van 45 m2.

 • 6.

  Het beroep/bedrijf mag uitsluitend worden uitgeoefend indien geen vergunningen/of meldingsplicht op grond van de Wet milieubeheer en/of andere milieuwetgeving van toepassing is. Dit betekent dat het activiteiten betreft die passen binnen categorie 1 van de VNG-uitgave Bedrijven en milieuzonering&#x201D;.

 • 7.

  Verkoop van bedrijfsgerelateerde detailhandelproducten aan bezoekers is toegestaan als ondergeschikte nevenactiviteit, mits deze beperkt is tot maximaal 10% van de totale bedrijfsomzet.

 • 8.

  Vormen van horeca en auto-, motor- en bromfietsreparatie zijn niet toegestaan Evenmin als een vorm van kapsalon.

 • 9.

  Er dienen op het eigen terrein of in de directe omgeving voldoende parkeerplaatsen voor bezoekers aanwezig te zijn. Indien dit niet het geval is, dan doet de aanvrager een financi&#xEB;le bijdrage per parkeerplaats in het gemeentelijke parkeerfonds.

 • 10.

  Reclame-uitingen zijn niet toegestaan, behalve hetgeen op grond van de gemeentelijke Algemene Plaatselijke Verordening en Welstandsnota mogelijk is.

 • 11.

  De ontheffing heeft een geldigheidsduur van 5 jaar.

Artikel 3 Uitvoering

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd om met inachtneming van artikel 2 lid 2 te bepalen of een activiteit valt te verenigen met de woonfunctie.

Artikel 4 Citeertitel

De beleidsregel kan worden aangehaald als “Beleidsregel werken aan huis gemeente Urk 2008”.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders der gemeente Urk, gehouden op 31 juli 2002,Burgemeester,                                                      Secretaris,

Voorbeeldlijst van huisgebonden beroepen en bedrijven 1  

Huisgebonden beroepen <cursief>Uitoefening van (para)medische beroepen, waaronder: </cursief>•individuele praktijk voor huisarts, psychiater, psycholoog, fysiotherapie of bewegingsieer, voedingsieer, mondhygiëne, tandheelkunde, logopedie, dierenarts, yoga enz. <cursief>Advies- en ontwerpbureaus, waaronder:</cursief>•reclame ontwerp •grafisch ontwerp •architect <cursief>(Zakeljjke) dienstverlening, waaronder: </cursief>•notaris •advocaat •accountant •assurantie-/verzekeringsbemiddeling •exploitatie en handel in onroerende zaken <cursief>Kleinschalige bedrijfsmatige (huisgebonden activiteiten), waaronder: </cursief>•kledingmakerij •(maat)kledingmakerij en kledingverstelbedrijf <cursief>Kantoorfunctie ten behoeve van bedrijvigheid die elders wordt uitgeoefend, zoals: </cursief>•schoonmaakbedrijf •schoorsteenveegbedrijf •glazenwasserij, maar ook ten behoeve van bijvoorbeeld een groothandelsbedrijf <onderstreept>In ieder geval zijn auto- en motorreparatiebedrijven uitgezonderd </onderstreept><cursief>Reparatiebedrijfjes ten behoeve van particulieren, zoals: </cursief>•schoen-/lederwarenreparatiebedrijf •uurwerkreparatiebedrijf •goud- en zilverwerkreparatiebedrijf •reparatie van kleine (elektrische) gebruiksgoederen reparatie van •muziekinstrumenten •lijstenmakerij <cursief>Onderwijsactiviteiten, zoals:</cursief>•autorijschool •naaicursus •computercursus <cursief>Overige dienstverlening, zoals: </cursief>•schoonheidsalon •zonnestudio •nagelstudio •massagesalon (niet erotisch) •hondentrimsalon •pedicure <onderstreept>In ieder geval zijn kapsalons, prostitutie en seksinrichtingen uitgezonderd</onderstreept>