Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Drechterland

Regeling Mandaat en vertegenwoordiging Drechterland 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDrechterland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling Mandaat en vertegenwoordiging Drechterland 2011
CiteertitelRegeling Mandaat en vertegenwoordiging Drechterland 2011
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Alsmede vastgesteld op 14 december 2010 door de burgemeester en door de heffings- en invorderingsambtenaar.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht, afdeling 10.1.1

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-01-201127-09-2012nieuwe regeling

14-12-2010

de Middenstander, 29-12-2010

2010-464/5.9

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling mandaat en vertegenwoordiging Drechterland 2011

Het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester en de heffing- en invorderingsambtenaar van de gemeente Drechterland, ieder voor zover zijn of haar bevoegdheid strekt

 

Overwegende dat het voor het efficiënt functioneren van de gemeente Drechterland wenselijk is een mandaatregeling vast te stellen;

 

Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht

 

Besluiten:

 

I.de regeling Mandaat en vertegenwoordiging Drechterland 2009 in te trekken;

 

II. de uitoefening van de in het bij dit besluit behorende overzicht vermelde bevoegdheden op te dragen aan de daarbij aangegeven functionarissen;

 

III. ten aanzien van de uitoefening van de bevoegdheden als bedoeld onder II vast te stellen de REGELING MANDAAT EN VERTEGENWOORDIGING DRECHTERLAND 2011.

Artikel 1 Begripsbepalingen

a. mandaat: de bevoegdheid om namens een bestuursorgaan besluiten te nemen.

b. volmacht: de bevoegdheid om namens een bestuursorgaan privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten.

c. machtiging: de bevoegdheid om namens een bestuursorgaan handelingen te verrichten die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.

d. mandaatgever/mandans: het bestuursorgaan dat de oorspronkelijke wettelijke bevoegdheid heeft en deze mandateert aan een ambtenaar.

e. gemandateerde/mandataris: de ambtenaar aan wie het mandaat wordt verleend.

f. mandaatoverzicht: een overzicht van door de mandaatgever aan de gemandateerde opgedragen bevoegdheden.

Artikel 2 Mandaat en plaatsvervanging

 • 1.

  Mandaat wordt verleend aan de functionarissen, zoals vermeld op het bij deze regeling behorende mandaatoverzicht, en bij hun afwezigheid, aan hun plaatsvervangers.

 • 2.

  Als zowel de gemandateerde als zijn plaatsvervanger(s) afwezig is, wordt de gemandateerde bevoegdheid uitgeoefend door een integraal manager van een andere afdeling.

Artikel 3 Algemene regels, uitzonderingen

 • 1.

  Het mandaat omvat, naast het nemen en ondertekenen van besluiten, tevens het verrichten van alle voorbereidings- en uitvoeringshandelingen die bij de uitoefening van de bevoegdheid behoren, zoals:

  • a.

   het verstrekken van mondelinge en/of schriftelijke informatie en gegevens van feitelijke en objectieve aard.

  • b.

   het verzenden van ontvangstbevestigingen.

  • c.

   het voeren van overige correspondentie.

  • d.

   het vragen van vrijblijvende adviezen en het inwinnen van inlichtingen.

  • e.

   het verzorgen van publicaties.

 • 2.

  De gemandateerde is bevoegd tot het nemen van besluiten als vermeld in het bijgevoegde mandaatoverzicht, tenzij:

  • a.

   het een weigeringsbesluit of een ander negatief besluit is, behalve als in het mandaatoverzicht uitdrukkelijk staat vermeld dat deze besluiten ook zijn gemandateerd.

  • b.

   advies nodig is van andere afdelingen/instellingen en het advies en het eigen standpunt niet op elkaar aansluiten respectievelijk tot dezelfde conclusie leiden In dit geval wordt een geïntegreerd advies voor het bevoegde bestuursorgaan opgesteld.

  • c.

   de gemandateerde het te nemen besluit zelf heeft voorbereid.

  • d.

   het besluit een afwijking zou inhouden van het bestaande beleid, vastgestelde richtlijnen en/of voorschriften.

  • e.

   het besluit overschrijding van budgetten of kredieten zouden inhouden, dan wel waarvoor een afzonderlijk krediet moet worden gevoteerd.

  • f.

   zienswijzen naar voren zijn gebracht dan wel bezwaar of beroep is aangetekend;

  • g.

   (een lid van) het college heeft aangegeven dat hij of zij het voorstel aan het bevoegde bestuursorgaan wil voorleggen.

  • h.

   de mandaatgever vooraf heeft aangegeven zelf te willen beslissen.

 • 3.

  Het bepaalde in het tweede lid onder c geldt niet voor relatief eenvoudige besluiten van de afdeling Zorg, Werk en Inkomen.

 • 4.

  Als zich één of meer van de in het tweede lid onder a tot en met h omschreven situaties voordoet, dan besluit het bevoegde bestuursorgaan zelf.

 • 5.

  De gemandateerde moet instructies van de mandaatgever opvolgen.

 • 6.

  Als het college het aangaan van een overeenkomst heeft gemandateerd, mag de gemandateerde ook namens de burgemeester ondertekenen. Ook mag de gemandateerde de betreffende overeenkomst opzeggen en deze opzegging ondertekenen.

Artikel 4 Informatieverstrekking

 • 1.

  De gemandateerde draagt zorg voor een deugdelijke verslaglegging van de door hem in mandaat genomen besluiten door middel van een mandaatbesluit.

 • 2.

  De gemandateerde informeert het bevoegde bestuursorgaan over de krachtens mandaat genomen besluiten via de openbare en niet-openbare Verzamellijst Mandateringsbesluiten.

 • 3.

  De openbare en niet-openbare Verzamellijst Mandateringsbesluiten wordt via het bestuurssecretariaat wekelijks ter kennisname gebracht aan het college.

Artikel 5 Ondertekeningswijze

 • 1.

  1.Bij de uitoefening van een mandaat, verleend door het college of de burgemeester, worden uitgaande stukken als volgt ondertekend:

   

  Met vriendelijke groet,

  namens burgemeester en wethouders/burgemeester van Drechterland

   

   

  [voor- en achternaam], afdeling [naam afdeling].

 • 2.

  In die gevallen dat alleen sprake is van een ondertekeningsmandaat moet naar buiten toe kenbaar zijn dat het besluit door het bevoegde bestuursorgaan zelf is genomen en worden uitgaande stukken als volgt ondertekend:

   

  Met vriendelijke groet,

  overeenkomstig het door burgemeester en wethouders/burgemeester van Drechterland genomen besluit

   

   

  [voor- en achternaam], afdeling [naam afdeling].

   

 • 3.

  Bij de uitoefening van een mandaat, verleend door de heffings- en invorderingsambtenaar, worden uitgaande stukken als volgt ondertekend:

   

  Met vriendelijke groet,

  namens de heffings- en invorderingsambtenaar van Drechterland

   

   

  [voor- en achternaam], afdeling [naam afdeling].

Artikel 6 Schakelbepaling volmachten en machtigingen

Deze mandaatregeling is van overeenkomstige toepassing als een bestuursorgaan aan een functionaris, werkzaam onder zijn verantwoordelijkheid, volmacht verleent tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen, of machtiging verleent tot het verrichten van handelingen die noch een besluit noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

Artikel 8 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: "Regeling Mandaat en vertegenwoordiging Drechterland 2011".

Aldus besloten in de vergadering van 14 december 2010,

Burgemeester en wethouders van Drechterland,

de secretaris, de burgemeester,

E.L.C.M. Mol R.J.H. van der Riet

De burgemeester van Drechterland,

R.J.H. van der Riet

Aldus besloten door de heffings- en invorderingsambtenaar van de gemeente Drechterland op 14 december 2010,

J.N.M. Commandeur

Bijlage 1        Overzicht generieke functieprofielen

 

Functiecode

Functieprofiel

SP.01

Gemeentesecretaris

SP.04

Brandweercommandant

SP.06

Concern-controller

SP.07

Adjunct-gemeentesecretaris

01.02

Integraal manager

02.01

Beleidsadviseur A

02.02

Beleidsadviseur B

03.01

Vakspecialist A

03.02

Vakspecialist B

03.03

Vakspecialist C

03.04

Vakspecialist D

04.01

Ondersteunend medewerker A

04.02

Ondersteunend medewerker B

04.03

Ondersteunend medewerker C

 

Bijlage 2        Machtigingen

 

Algemene machtiging

 

Functiebenaming

Functiecode

Namen

Gemeentesecretaris

SP.01

E.L.C.M. Mol

Adjunct-gemeentesecretaris

SP.07

I. Simsek

Integraal manager Personeel en Bestuur

01.02

M. Smit

Vakspecialist A - Personeel en Bestuur

03.01

A.M. Doodeman

B.C. Slijkerman

Vakspecialist B - Juridische zaken en OOV

03.02

D. Wielandt

A. Huisman-Slagter

Vakspecialist C – OOV

03.03

M.A.G. Sijm-Reus

S. de Vries

Integraal manager Financiën

01.02

J.N.M. Commandeur

Integraal manager Welzijn

01.02

T.H. Riet

Beleidsadviseur B

02.02

N.A. Heilig

Integraal manager Burgerzaken en Receptie

01.02

A.T.M. Goutier

Integraal manager Zorg, Werk en Inkomen

01.02

M.L. Haemels

Vakspecialist A – Zorg, Werk en Inkomen

03.01

M.L. Siksma

M. Sijbrandij

Vakspecialist B – Zorg, Werk en Inkomen

03.02

A.M. de Jong

W. Oudt

A.M. Put

E.M. Portegies-Ruiter

T.A.M. Vlaskamp

J. Geerlings

Integraal manager Beleid en Projecten

01.02

P. Kusters

Beleidsadviseur A - Beleid en Projecten

02.01

H. Medema

Beleidsadviseur B - Beleid en Projecten

02.02

J. van den Bos

Vakspecialist B

03.02

M.A.C. Raven

M. Huig

J. Keijzer

M. Groefsema

Integraal manager Bouwen en Milieu

01.02

A.J.T. Groot

Vakspecialist A - Bouwen en Milieu

03.01

D. Milosavljevic

P.M. Heilig

Integraal manager Openbare Werken

01.02

B. Denekamp

Vakspecialist B - Openbare Werken/Groen

03.02

C. Pelt

Vakspecialist B – Openbare Werken/Verkeer

03.02

J. Kunst

Machtiging in belastingzaken

 

Functiebenaming

Functiecode

Naam

Vakspecialist B - Financiën

03.02

J. Keeman

 

 

Bijlage 3        Vervanging

 

Bij afwezigheid van de integraal manager is de vervanging:

 

Afdeling

Integraal manager

1e vervanger

2e vervanger

Beleid en Projecten

 

P. Kusters

H. Medema

J. van den Bos

Bouwen en Milieu

 

A.J.T. Groot

D. Milosavljevic

P.M. Heilig

Burgerzaken en receptie

 

A.T.M. Goutier

C. Hansen

 

Facilitaire zaken

 

E. Grudelbach

M.H. Boersen

 

Financiën

J.N.M. Commandeur

M.A.N. Rood

Jörn Gorlee

3e: John Keeman

Openbare Werken

B. Denekamp

 

F.J.M. Bleeker

 

P.C.S.M. Schaper

Personeel en Bestuur

 

M. Smit

A. Doodeman

J.L.W. Carpentier

Welzijn

 

T.H. Riet

S. Evers

 

Zorg, Werk en Inkomen

M.L. Haemels

 

M.L. Siksma

M. Sijbrandij

MANDAATOVERZICHT

 

Nr.

 

Bevoegdheid

Door

Aan

Bijzonderheden

Algemene mandaten, volmachten en machtigingen

1.

Versturen van ontvangstbevestigingen

 

Burgemeester

College

Alle functiecodes

 

 2.

In ontvangst nemen en voor ontvangst tekenen van deurwaardersexploten, aangetekende stukken, pakketten, poststukken, postwissels en cheques

 

College

Alle functiecodes

 

 3.

Verstrekken van mondelinge en/of schriftelijke informatie en gegevens van feitelijke en objectieve aard

 

Burgemeester

College

Alle functiecodes

 

 4.

Vragen van vrijblijvende adviezen en/of offertes en het inwinnen van inlichtingen

 

Burgemeester

College

Alle functiecodes

 

 5.

Versturen van uitnodigingen voor hoorzittingen

 

Burgemeester

College

Alle functiecodes

 

 6.

Horen van aanvrager en/of belanghebbenden op grond van artikel 4:7 en 4:8 Awb

 

Burgemeester

College

Alle functiecodes

 

 7.

Stellen van een termijn om een aanvraag aan te vullen op grond van artikel 4:5 Awb

 

Burgemeester

College

Alle functiecodes

 

 8.

Doorsturen of terugsturen van stukken die ten onrechte zijn ontvangen op grond van de artikelen 2:3 en 6:15 Awb

 

Burgemeester

College

Alle functiecodes

 

9.

Uitvoeren van taken in het kader van de bedrijfshulpverlening (BHV)

College

Directie

MO

BHV-ers

 - alleen voor de diensten van de eigen afdeling, met uitzondering van de medewerkers van de afdeling Financiën

- opnemen in het mandaatbesluit voor het product/dienst waarvoor leges worden geheven

10.

Heffen van leges en rechten en sturen eerste herinnering

Heffings- en invorderings-ambtenaar

Alle functiecodes

 

11.

Het verstrekken van een opdracht aan een onderzoeksbureau

 

College

SP.01

SP.07

01.02

Budgetbeheerder

Mits de budgetbeheerder heeft aangegeven dat dit past binnen de begroting

12.

Beslissen op een verzoek om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur

 

Burgemeester College

01.02

Toekennen en weigeren

13.

Verdagen van beslissingen op verzoeken om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur

 

Burgemeester

College

01.02

 

14.

Nemen van beslissingen op bezwaar

Burgemeester

College

SP.01

SP.07

Mits de beslissing op bezwaar overeenkomt met het advies van de bezwaarschriftencommissie en

1) de beslissing op bezwaar inhoudelijk hetzelfde is als de primaire beslissing of

2) sprake is van niet-ontvankelijkheid van het bezwaarschrift of

3) sprake is van kennelijke ongegrondheid van het bezwaarschrift.

 

15.

Beslissen op ingebrekestellingen op grond van de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen

 

College

SP.01

SP.07

Toekennen en weigeren

 

 16.

Vertegenwoordigen van het gemeentebestuur bij de bezwaarschriftencommissie van de gemeente Drechterland

 

Burgemeester

College

Alle functiecodes

- De vertegenwoordiging omvat het indienen van een voorlopig standpunt en de stukken voor het procesdossier, het verschijnen en het woord voeren op de hoorzittingen van de bezwaarschriftencommissie.

- Als het voorlopig standpunt conform het bestreden besluit is, moet alleen de portefeuillehouder hiermee instemmen. Als het voorlopig standpunt inhoudelijk afwijkt van de bestreden beslissing, moet het college instemmen met dit standpunt.

 17.

Vertegenwoordigen van het gemeentebestuur bij een bezwaarschriftencommissie bij een bestuursorgaan,  anders dan bij de gemeente Drechterland

Burgemeester

College

Burgemeester

Wethouders

SP.01

SP.07

01.02

02.01 B&P

02.02 B&P, Welzijn

03.01 B&M, ZWI, P&B 03.02 B&P, P&B, OW

- De vertegenwoordiging omvat het indienen van een bezwaarschrift en de stukken voor het procesdossier, het verschijnen en het woord voeren op de hoorzittingen van de bezwaarschriftencommissie.

- De portefeuillehouder moet hebben ingestemd met het indienen van en de inhoud van het bezwaarschrift.

 

18.

Vertegenwoordigen van het gemeentebestuur in (hoger) beroep bij de rechtbank, de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en de Centrale Raad van Beroep

 

Burgemeester

College

Burgemeester

Wethouders

SP.01

SP.07

01.02

02.01 B&P

02.02 B&P, Welzijn

03.01 B&M, ZWI, P&B 03.02 B&P, P&B, OW

- De vertegenwoordiging omvat het indienen van een verweerschrift en stukken, het voeren van alle correspondentie over de bewaar- of beroepsprocedure en het verschijnen en het woord voeren op (hoor)zittingen van genoemde instanties.

- Als het verweerschrift conform het bestreden besluit is, moet alleen de portefeuillehouder hiermee instemmen. Als het verweerschrift inhoudelijk afwijkt van de bestreden beslissing, moet het college instemmen met het verweerschrift.

19.

Vertegenwoordigen van de heffings- en invorderingsambtenaar tijdens de zittingen van de Arrondissementsrechtbank Alkmaar en de belastingkamer van het gerechtshof.

 

Heffings- en invorderings-ambtenaar

03.02 Financiën

- De vertegenwoordiging omvat het indienen van een verweerschrift en stukken, het voeren van alle correspondentie over de bewaar- of beroepsprocedure en het verschijnen en het woord voeren op (hoor)zittingen van genoemde instanties.

- De heffings- en invorderingsambtenaar moet met het verweerschrift hebben ingestemd.

Algemene mandaten voor inkoop- en aanbesteding

20. Voor leveringen en diensten:

Het inzetten van een aanbestedingstraject, de gunning en het aangaan van contracten

a.

Voor minder dan € 5.000,-

 

College

Budgetbeheerder en budgethouder

04.01 FZ

 

- Procedure: uit de hand, één offerte

- Mits passend binnen de taken van de afdeling in kwestie

- Mits passend binnen de begroting

- Voor het afsluiten van onderhoudscontracten automatisering en overige apparatuur moet het passend zijn binnen het automatiseringsplan

- Voor personele aangelegenheden (detachering, inhuur, stage) is overleg met de (adjunct)secretaris nodig

- 04.01 FZ: tot € 1.500,-

b.

Tussen de € 5.000,- en € 25.000,-

College

Budgetbeheerder en budgethouder

- Procedure: onderhands, minimaal twee offertes

- Mits passend binnen de taken van de afdeling in kwestie

- Mits passend binnen de begroting

- Voor het afsluiten van onderhoudscontracten automatisering en overige apparatuur moet het passend zijn binnen het automatiseringsplan

- Voor personele aangelegenheden (detachering, inhuur, stage) is overleg met de (adjunct)secretaris nodig

c.

Tussen de € 25.000,- en € 100.000,-

College

Budgetbeheerder en akkoord nodig van SP.01 of SP.07

- Procedure: onderhands, minimaal drie offertes

- Mits passend binnen de taken van de afdeling in kwestie

- Mits passend binnen de begroting

d.

Tussen de € 100.000,- en de EG-drempel

College

Budgetbeheerder en akkoord nodig van SP.01 of SP.07

- Procedure: aanbesteding met voorafgaande selectie

- Mits passend binnen de taken van de afdeling in kwestie

- Mits passend binnen de begroting

- Per 1 januari 2010 bedroeg de EG-drempel € 193.000,-.

 

 

21. Voor werken:

Het inzetten van een aanbestedingstraject, de gunning en het aangaan van contracten

a.

Voor minder dan € 20.000,-

 

College

Budgetbeheerder en budgethouder

 

- Procedure: uit de hand, één offerte

- Mits passend binnen de taken van de afdeling in kwestie

- Mits passend binnen de begroting

b.

Tussen de € 20.000,- en € 100.000,-

College

Budgetbeheerder en budgethouder

- Procedure: onderhands, minimaal drie offertes

- Mits passend binnen de taken van de afdeling in kwestie

- Mits passend binnen de begroting

c.

Tussen de € 100.000,- en € 200.000,-

College

Budgetbeheerder en akkoord nodig van SP.01 of SP.07

- Procedure: onderhands, minimaal vier offertes

- Mits passend binnen de taken van de afdeling in kwestie

- Mits passend binnen de begroting

d.

Tussen de € 200.000,- en de EG-drempel

College

Budgetbeheerder en akkoord nodig van SP.01 of SP.07

- Procedure: aanbesteding met voorafgaande selectie

- Mits passend binnen de taken van de afdeling in kwestie

- Mits passend binnen de begroting

- Per 1 januari 2010 bedroeg de EG-drempel € 4.845.000,-.

Afdeling Beleid en Projecten 

 22.

Schriftelijk meedelen dat bouwplan een vergunningsplichtig bouwwerk is, maar in strijd is met het bestemmingsplan

College

01.02

02.01

02.02

03.02

03.03

 

23.

Schriftelijk verstrekken van procedurele informatie over ontheffings-, wijzigings- en uitwerkingsprocedures ingevolge de Wro, al dan niet gerelateerd aan een bouwplan

College

01.02

02.01

02.02

03.02

03.03

Zie ook Bouwen en Milieu voor ontheffingsprocedures

 24.

Afwijzen van principeverzoeken

College

01.02

02.01

Mits de portefeuillehouder akkoord is

 25.

Voeren van wettelijk voorgeschreven overleg ten behoeve van projectbesluiten (artikel 5.1.1 Bro) en ontwerp-bestemmingsplannen (artikel 3.1.1 Bro)                                 

College

01.02

02.01

02.02

03.02

03.03

 

 26.

Bekendmaken van ter inzage legging ontwerp- en vastgesteld bestemmingsplan alsmede toezending aan GS en Inspectie VROM (artikel 3.8 Wro)

College

01.02

02.01

02.02

03.02

03.03

Na afstemming met de portefeuillehouder

 27.

Toepassen ontheffingsbevoegdheid ex artikel 3.6 (binnenplans), artikel 3.22 (tijdelijke behoefte) en artikel 3.23 (kruimelgevallen) Wro

College

01.02

Mits passend in het beleid

28. 

Toepassen procedure projectbesluit (artikel 3.11 Wro)

College

01.02

02.01

02.02

03.02

03.03

Na principe-beslissing van de raad (of na delegatie college) om medewerking te verlenen

 29.

Uitvoeren ontheffingsprocedure ex artikel 3.22 (tijdelijke behoefte) en artikel 3.23 (kruimelgevallen) Wro

College

01.02

02.01

02.02

03.02

03.03

Na beslissing college of gemandateerde (01.02) de procedure starten

 30.

Nemen van uitwerkings-, wijzigingsbesluiten en binnenplanse ontheffingen ex artikel 3.6 Wro

College

01.02

02.01

Na beslissing college de procedure starten, indien geen zienswijzen zijn ingediend

 31.

Ondertekenen van standaardovereenkomsten tot verhaal van toegekende tegemoetkomingen in planschade in het kader van Wro-procedures

Burgemeester

01.02

- overeenkomstig het besluit van het college

- let op de ondertekening

 32.

Informeren/corresponderen grondzaken

College

01.02

02.01

02.02

03.02

Voor zover van feitelijke aard of ter uitvoering van vastgesteld beleid

 33.

Besluiten tot optieverlening en verkoop van bouwterreinen in exploitatie zijnde bestemmingsplannen 

College 

01.02

02.01

Passend binnen algemene verkoopbesluiten

 34.

Besluiten tot tijdelijke verhuur, verpachting of anderszins in gebruik geven van gemeentelijke eigendommen

 

College

 

01.02

02.01

Maximaal 1 jaar

35. 

Meedelen aan belanghebbende terzake van genomen besluit inzake aan- en verkoop van onroerend goed, verhuringen, verpachtingen e.d. (inclusief notaris)

College

01.02

02.01

02.02

03.02

 

36. 

Vervroegd in gebruik geven van reeds verkochte bouwterreinen

College

01.02

02.01

02.02

03.02

Met bevestiging datum ingebruikname en verschuldigde rente, tenzij de koopsom is betaald

37. 

Indienen van een bezwaarschrift bij het Kadaster (als gevolg van een aanwijs) 

College

01.02

02.01

Zie ook Openbare Werken

38. 

Verhuren van garageboxen en volkstuinen 

College

01.02

02.01

02.02

03.02

In volgorde van de wachtlijst

39. 

Verkopen en verhuren van openbaar groen 

College 

01.02

02.01

Conform de beleidsnotitie Openbaar Groen

40. 

Ondertekenen van overeenkomsten om openbaar groen te verkopen en/of te verhuren in afwijking van de beleidsnotitie Openbaar Groen

 

Burgemeester

01.02

02.01

- overeenkomstig het besluit van het college

- let op de ondertekening

41. 

Verkopen van particuliere bouwkavels in nieuwbouwplannen 

College 

01.02

02.01

Na toewijzing volgens inschrijving- en lotingsvoorwaarden

42. 

Ondertekenen van koopovereenkomsten van bouwkavels aan projectontwikkelaars

Burgemeester

01.02

02.01

- overeenkomstig het collegebesluit, waarbij de voorwaarden en uitgifteprijzen zijn vastgesteld

- let op de ondertekening

 

43. 

Uitvoeren van contractbepalingen in koop- en verkoopcontracten onroerend goed (kavels bouwgrond, gemeenteplantsoen) en in huurcontracten (verlengen betalingstermijnen, ontheffingen bijzondere bepalingen)

College

01.02

02.01

02.02

03.02

 

44. 

Toekennen van een starterslening op grond van de Verordening VROM Starterslening gemeente Drechterland

College

01.02

02.01

 

45. 

Behandelen van planschadeverzoeken (tijdelijk; voor verzoeken die voor 1 januari 2008 zijn ingediend) 

College

01.02

02.01

02.02

03.02

- inclusief de keuze van de planschadecommissie en de beslissing op het verzoek

- mits conform de vastgestelde procedure

- met uitzondering van de beslissing op het verzoek als deze afwijkt van het advies

46. 

Opdrachten tot uitvoering (bouw)werkzaamheden aan openbare gebouwen  

College

01.02

Binnen de begroting

47. 

Verlenen van een ontheffing op grond van artikel 5.1.5b lid 3 APV (kamperen buiten kampeerterreinen) 

College

01.02

Mits tijdelijk

Tijdelijk: mandaat in verband met zaken die voor 1 juli 2008 zijn ingediend/gestart en op basis van de oude WRO moeten worden behandeld

48. 

Schriftelijk verstrekken van procedurele informatie over vrijstellingsprocedures ingevolge de WRO, al dan niet geralateerd aan een bouwplan

College

01.02

02.01

02.02

03.02

03.03

 

49. 

Voeren van wettelijk voorgeschreven overleg, als bedoeld in artikel 10 Bro 1985

College

01.02

02.01

02.02

03.02

03.03

 

50. 

Bekendmaken van ter inzage legging ontwerp- vastgesteld en al dan niet (gedeeltelijk) goedgekeurd bestemmingsplan

College

01.02

02.01

02.02

03.02

03.03

Na afstemming met portefeuillehouder

51. 

Besluiten over vrijstellingsbevoegdheid ex artikelen 15, 17, 19, lid 3 WRO

College

01.02

- mits passend in het beleid

- in overleg met de portefeuillehouder

52. 

Toepassen vrijstellingsbevoegdheid ex artikel 19, lid 2 WRO 

College

01.02

Na principe-beslissing van het college om medewerking te verlenen

53. 

Uitvoeren procedure vrijstelling ex artikelen 11, 17, 19 leden 1, 2 en 3 WRO

College

01.02

02.01

02.02

03.02

03.03

Na beslissing van het college om de procedure starten, indien geen zienswijzen zijn ingediend

54. 

Nemen van wijzigingsbesluiten ex artikel 11 WRO

College

01.02

02.01

Na beslissing van het college om de procedure starten, indien geen zienswijzen zijn ingediend

Wabo

 55.

Voorbereiden van een beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning waaronder de terinzagelegging van het conceptbesluit, inclusief bijbehorende stukken

 

College

01.02

02.01

02.02

03.02

03.03

Voor zowel de reguliere als de uitgebreide voorbereidingsprocedure

 56.

Aanhouden en het meedelen daarvan van een beslissing op de aanvraag om een omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk of uitvoeren van een werk (artikel 2.1, eerste lid onder a en b Wabo) vanwege de in artikel 3.3 Wabo genoemde gevallen

 

College

01.02

02.01

02.02

03.02

03.03

Hieronder valt ook de bevoegdheid tot het doorbreken van de aanhoudingsplicht als genoemd in artikel 3.3, derde lid Wabo

 57.

Aanhouden en het meedelen daarvan van een beslissing op de aanvraag om een omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk of uitvoeren van een werk (artikel 2.1, eerste lid onder a en b Wabo) en daarop een exploitatieplan van toepassing is en dit plan nog niet onherroepelijk is (artikel 3.5 Wabo)

 

College

01.02

02.01

02.02

03.02

03.03

 

 58.

Mededelen van een beslissing op een aanvraag om een omgevingsvergunning in een dag-, nieuws- of huis aan huisblad of andere geschikte wijze en het zenden van een afschrift aan daarbij aangewezen bestuursorganen

 

 

 

 

College

01.02

02.01

02.02

03.02

03.03

 

 59.

Bekendmaken van een beschikking van rechtswege (artikel 3.9, vierde lid Wabo en artikel 4:20c Awb)

 

 

College

01.02

02.01

02.02

03.02

03.03

 

 60.

Toezenden van een exemplaar van de aanvraag en de daarbij gevoegde stukken aan het bestuursorgaan dat een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven (artikel 2.27 en 3.11, eerste lid Wabo)

 

College

01.02

02.01

02.02

03.02

03.03

 

 61.

Verstrekken van mededelingen over categorieën van gevallen waarin voor bouwactiviteiten en planologische gebruiksgevallen geen omgevingsvergunning is vereist (artikel 1, 2 en 3 van bijlage II van de BOR)

 

College

01.02

02.01

02.02

03.02

03.03

 

 62.

Verstrekken van informatie over de gebruiksmogelijkheden van grond en opstallen, over een bestemmingsplan, beheersverordening, exploitatieplan of voorbereidingsbesluit

 

College

01.02

02.01

02.02

03.02

03.03

 

 63.

Beoordelen van principeaanvragen

 

College

01.02

02.01

02.02

03.02

03.03

01.02 en 02.01 slechts afwijzen

 64.

Besluiten op een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een project als de activiteit in strijd is met het bestemmingsplan of beheersverordening:

- met toepassing van de in het bestemmingsplan of beheersverordening opgenomen regels over afwijking, de binnenplanse afwijking (artikel 2.12, eerste lid onderdeel a onder 1 Wabo)

- met toepassing van de categorieën van gevallen genoemd in artikel 4 van bijlage II van de BOR, de buitenplanse kruimelgevallen (artikel 2.12, eerste lid onderdeel a onder 2 Wabo)

 

College

01.02

02.01

 

Afdeling Bouwen en Milieu

65. 

Nemen van beslissingen over ontvankelijkheid aanvraag om vergunning of melding in het kader van de Woningwet, Wet Milieubeheer en/of Monumentenwet

College

01.02

03.01

Nadat (indien voorgeschreven) een nadere termijn is gesteld om ontbrekende gegevens aan te leveren

66. 

Beslissen op verzoeken om handhaving

College

01.02

03.01 

- Toekennen en afwijzen

- Afwijzen na overleg met portefeuillehouder

67. 

Vaststellen kosten bestuursdwang (kostenbeschikking op grond van artikel 5:25, zesde lid Awb) 

College

01.02

03.01

 

68. 

Ambtshalve nemen van een invorderingsbesluit (artikel 5:37, tweede lid Awb) 

College

01.02

03.01

 

 69.

Beslissen op verzoek van belanghebbende om invorderen dwangsom (artikel 5:37, tweede lid Awb)

College

01.02

03.01

- Toekennen en afwijzen

- Afwijzen na overleg met portefeuillehouder

 70.

Toepassen van spoedeisende bestuursdwang, gericht op:

- stilleggen van illegale bouw-, sloop- en/of milieuactiviteiten, inclusief spoedsheidshalve opleggen van een last onder dwangsom/bestuurswang indien de activiteiten niet worden stilgelegd.

- onderzoeken en minimaliseren van acute risico’s ten gevolge van de activiteiten

 

College

01.02

03.01

03.03

- onder voorwaarde dat besluit binnen 7 werkdagen door het bestuur wordt bekrachtigd

- 03.03 mits aangewezen als toezichthouder

 71.

Toepassen van spoedeisende bestuursdwang in het kader van het Convenant integrale aanpak van hennepkwekerijen

Burg.

College

01.02

03.01

03.03

- onder voorwaarde dat besluit binnen 7 werkdagen door het bestuur wordt bekrachtigd

- 03.03 mits aangewezen als toezichthouder

 72.

Intrekken van een beslissing tot het opleggen van een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang

College

01.02

03.01

 

Mits:

- de overtreder heeft voldaan aan de aan hem opgelegde last en

- minimaal een jaar is verstreken zonder dat een dwangsom is verbeurd en

- de overtreder expliciet verzoekt om intrekking.

 73.

Schriftelijk meedelen bevindingen controlebezoek in het kader van bouw-, sloop-, milieu-, gebruiks- en/of monumentenvergunning of milieumelding

College

01.02

03.01

03.03

Geen aanschrijving 

 74.

Meedelen dat bouwplan vergunningsvrij of vergunningsplichtig is

College

01.02

03.01

03.03

03.04

 

 75.

Schriftelijk meedelen dat bouwplan voldoet aan de redelijke eisen van welstand 

College

01.02

03.01

03.04

 

 76.

Schriftelijk meedelen dat bouwplan een vergunningsplicht bouwwerk is, maar in strijd is met het bestemmingsplan 

College

01.02

03.01 

 

 77.

Schriftelijk meedelen of een bouwvoornemen conform bestemmingsplan is

College

01.02

03.01 

 

78. 

Welstandelijke beoordeling van licht-vergunningsplichtige bouwwerken (artikel 9.7 lid 4 Bouwverordening)

College

01.02

03.01

Eerste paraaf door 03.03 en tweede paraaf door 01.02 of 03.01

79. 

Verzoek om het welstandsadvies op te volgen

College

01.02

03.01

 

80. 

Verlenen lichte en reguliere bouwvergunning

College

01.02

03.01

 

 

Indien het bouwplan in overeenstemming is met het bestemmingsplan, het Bouwbesluit, de Bouwverordening en redelijke eisen van welstand

 81.

Verlenen sloopvergunning 

College

01.02

03.01

 

 82.

Verlenen monumentenvergunning

College

01.02

03.01

 

 83.

Accepteren melding Gebruiksbesluit en verlenen gebruiksvergunning 

College

01.02

03.1

Indien de melding of de aanvraag in overeenstemming is met het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (Gebruiksbesluit)

 84.

Wijzigen of intrekken bouw-, sloop-, gebruiks- en/of monumentenvergunning

College

01.02

03.01

Mits de houder van de vergunning daarmee instemt of niet heeft gereageerd op het voornemen

 85.

Opdrachten tot uitvoering (bouw)werkzaamheden aan openbare gebouwen en gebouwen in eigendom van de gemeente

 

College

01.02

 

 86.

Verlenen vrijstelling op grond van het Bouwbesluit en de Bouwverordening

College

01.02

03.01

 

87.

Schriftelijk verstrekken van procedurele informatie over ontheffingsprocedures artikel 3.6 (binnenplans), artikel 3.22 (tijdelijke behoefte) en artikel 3.23 (kruimelgevallen) Wro, al dan niet gerelateerd aan een bouwplan

College

01.02

03.01

03.04

Zie ook Beleid en Projecten

88.

Verlenen ontheffingen ex artikel 3.6 (binnenplans), artikel 3.22 (tijdelijke behoefte) en artikel 3.23 (kruimelgevallen) Wro annex bouwvergunning

College

01.02

03.01

- in overeenstemming met het voorstel van Beleid en Projecten

- als er geen zienswijzen zijn ingediend 

89.

Heffen van een recht voor een aanvraag om planschade

 

College

01.02

03.01

Artikel 6.4 Wro

90.

Behandelen van planschadeverzoeken

College

01.02

03.01

- Inclusief de keuze van de planschadecommissie als de beslissing op het verzoek.

- Mits conform de vastgestelde procedure.

- Met uitzondering van de beslissing op het verzoek als deze afwijkt van het advies.

91.

Toekennen van subsidies op basis van de Subsidieverordening gemeentelijke monumenten

College

01.02

03.01

 

92.

Accepteren milieumelding en verlenen milieuvergunning

College

01.02

03.01

Voor zover in overeenstemming met de van toepassing zijnde milieuregelgeving en niet reeds bezwaren zijn ingebracht

93.

Wijzigen of intrekken milieumelding of milieuvergunning

College

01.02

03.01

Mits de houder van de vergunning daarmee instemt of niet op het voornemen heeft gereageerd

94.

Toetsen van meldingen inzake Bouwstoffenbesluit en aanschrijven als melding niet juist is

College

01.02

03.01

 

95.

Stellen van een Nadere Eis als bedoeld in de AmvB's

College

01.02

03.01

Mits de houder van de vergunning daarmee instemt of niet op het voornemen heeft gereageerd

96.

Verlenen vergunning om op of aan een onroerende zaak verlichte handelsreclame te maken of te voeren die vanaf de weg zichtbaar is

College

01.02

03.01

- artikel 4.4.3 APV

- na positief advies welstand

97.

Aanwijzen van toezichthouders

 

Burgemeester

College

01.02

 

98.

Afgeven legitimatiebewijzen als bedoeld in artikel 5:12 Awb

 

College

01.02

 

 99.

Toekennen van subsidies op grond van de Regeling gemeentelijke energiesubsidie

 

College

01.02

03.01

 

 100.

Verlenen van een ontheffing op grond van artikel 4.1.5 lid 2 APV eventueel in combinatie met 4.4.1 APV

 

College

01.02

03.01

- knalapparaten

- gevelreiniging

 101.

Verlenen van een vergunning voor het maken of veranderen van een uitweg

 

College

01.02

03.01

Artikel 2.1.5.1 APV (uitritvergunning)

 102.

Verlenen van kapvergunningen

College

01.02

03.01

- artikel 4.3.2 APV

- voor zover passend binnen de vastgestelde beleidslijnen

 103.

Verlenen van toestemming voor het gebruik van de openbare weg voor bouwwerkzaamheden

 

College

01.02

03.01

Na positief advies welstand

Tijdelijk: mandaat in verband met zaken, die voor 1 juli 2008 zijn ingediend/gestart en op basis van de oude WRO moeten worden behandeld.

 104.

Schriftelijk verstrekken van procedurele informatie over vrijstellingsprocedures ingevolge de WRO, al dan niet gerelateerd aan een bouwplan

 

College

01.02

03.01

03.04

Zie ook Beleid en Projecten

 105.

Verlenen vrijstelling en bouwvergunning ex artikel 19, leden 1 en 2 WRO

 

College

01.02

03.01

 

- indien geen zienswijzen zijn ingediend

- in overeenstemming met het collegebesluit

 106.

Verlenen vrijstelling en bouwvergunning ex artikelen 15, 17 en 19, lid 3 WRO

 

College

01.02

03.01

 

- indien geen zienswijzen zijn ingediend

- in overeenstemming met het collegebesluit

  107.

Heffen van een recht voor een aanvraag om planschade

 

College

01.02

03.01

Artikel 49 WRO

Wabo

 108.

Verlenen van een omgevingsvergunning op grond van artikel 2.1, lid 1, onder a Wabo

 

College

01.02

03.01

 

 109.

Verlenen van een vergunning voor het bouwen van een bouwwerk op grond van artikel 2.1, lid 1, onder a Wabo

College

01.0203.01

 

 

Indien het bouwplan  in overeenstemming is met het bestemmingsplan, het Bouwbesluit, de Bouwverordening en redelijke eisen van welstand

 110.

Verlenen van een vergunning voor het uitvoeren van werk of werkzaamheden op grond van het bestemmingsplan, inpassingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit op grond van artikel 2.1, lid 1, onder b Wabo

College

01.02

03.01

 

 

- mits in overeenstemming met het voorstel van Beleid en Projecten

- als er geen zienswijzen zijn ingediend

 111.

Verlenen van een vergunning voor het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, een beheersverordening, een exploitatieplan, de regels gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, of 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening of een voorbereidingsbesluit op grond van artikel 2.1, lid 1, onder c Wabo

College

01.02

03.01

- mits in overeenstemming met het voorstel van Beleid en Projecten

 112.

Verlenen van een vergunning voor het brandveilig gebruiken op grond van artikel 2.1, lid 1, onder d Wabo

College

01.02

03.01

 

 

Indien de melding of de aanvraag in overeenstemming is met het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (Gebruiksbesluit)

 113.

Verlenen van een vergunning voor het oprichten of veranderen van een milieu-inrichting op grond van artikel 2.1, lid 1, onder e Wabo

College

01.02

03.01

Voor zover in overeenstemming met de van toepassing zijnde milieuregelgeving en niet reeds bezwaren zijn ingebracht

 114.

Verdagen van beslissing op aanvraag voor een omgevingsvergunning

 

College

01.02

03.01

 

 115.

Verlenen van een vergunning voor het beperkt veranderen van (de werking van) een milieu-inrichting op grond van artikel 2.1, lid 1, onder e juncto 3.10, lid 3 Wabo

 

College

01.02

03.01

 

 116.

Verlenen van een vergunning voor het veranderen van een beschermd rijksmonument op grond van artikel 2.1, lid 1, onder f Wabo

College

01.02

03.01

 

 117.

Verlenen van een vergunning voor het slopen van een bouwwerk op grond van bestemmingsplan, inpassingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit op grond van artikel 2.1, lid 1, onder g Wabo 

College

01.02

03.01

- mits in overeenstemming met het voorstel van Beleid en Projecten

- als er geen zienswijzen zijn ingediend

 

 

 

 

 

 118.

Verlenen van een vergunning of ontheffing voor het slopen op grond van artikel 2.2, lid 1, onder a Wabo

 

College

01.02

03.01

 

 119.

Verlenen van een vergunning of ontheffing voor het veranderen van een provinciaal respectievelijk gemeentelijk monument op grond van artikel 2.2, lid 1, onder b Wabo

 

College

01.02

03.01

 

 

 

 120.

Verlenen van een vergunning of ontheffing voor uitwegen op grond van artikel 2.2, lid 1, onder e Wabo

 

College

01.02

03.01

 

Artikel 2.1.5.3 APV (uitritvergunning)

 121.

Verlenen van een vergunning of ontheffing voor het kappen van bomen of het vellen van houtopstand op grond van artikel 2.2, lid 1, onder g Wabo

 

College

01.02

03.01

 

- artikel 4.3.2 APV

- voor zover binnen de vastgestelde beleidslijnen

 122.

Verlenen van een vergunning of ontheffing voor het voeren van handelsreclame op grond van artikel 2.2, lid 1, onder h Wabo

 

College

01.02

03.01

 

 

 123.

Toestemmingen uit gemeentelijke, provinciale of waterschapsverordeningen die via artikel 2.2, lid 2 Wabo in de verordening zijn aangewezen.

 

College

01.02

03.01

 

 

 124.

Wijzigen of intrekken van een omgevingsvergunning

College

01.02

03.01

 

Mits de houder van de vergunning daarmee instemt of niet heeft gereageerd op het voornemen

Afdeling Burgerzaken en receptie

125. 

Uitvoeren van de Paspoortwet en de Paspoortuitvoeringsregeling (PUN)

Burgemeester

01.02

03.03

03.04

Afwijzingen alleen door 01.02

126. 

Uitvoeren van hoofdstuk VI Wegenverkeerswet 1994 (rijbewijzen) met uitzondering van artikel 117

 

Burgemeester

01.02

03.03

03.04

Afwijzingen alleen door 01.02

127. 

Besluiten op grond van artikel 117 Wegenverkeerswet 1994 (internationale rijbewijzen)

Burgemeester

01.02

03.03

03.04

- deze bevoegdheid is gemandateerd met inachtneming van de overeenkomst die op 19 augustus 1998 tussen de VNG en de ANWB is gesloten

- de hoofddirectie van de ANWB is bevoegd tot het verlenen van ondermandaat

128. 

Besluiten op grond van artikel 17 en 68 van de Wet op de Lijkbezorging en artikel 11 van het Besluit op de lijkbezorging

 

Burgemeester

01.02

03.03

03.04

Mits benoemd als ambtenaar van de burgerlijke stand

129. 

Afgeven van een “Attestatie de vita” (bewijs van in leven zijn)

 

Burgemeester

01.02

03.03

03.04

 

130. 

Besluiten nemen, stukken afdoen, ondertekenen van uitgaande brieven en het verrichten van overige handelingen in het kader van de verkrijging en het verlies van het Nederlanderschap

 

Burgemeester

01.02

03.03

03.04

 

131. 

Afgeven van bewijzen van Nederlan­derschap

Burgemeester

01.02

03.03

03.04

 

 132.

Legaliseren van handtekeningen

Burgemeester

01.02

03.03

03.04

 

 133.

Verstrekken van afschriften, ver­klaringen en inlichtingen uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

College

01.02

03.03

03.04

 

 134.

Advisering inzake een verzoek om geslachtsnaamwijziging op grond van het BW

 

College

01.02

03.03

03.04

 

 135.

Besluiten op grond van de Kieswet en het Kiesbesluit met uitzondering van artikel X8

 

Burgemeester

01.02

03.03

03.04

 

 136.

Opmaken van een verklaring op basis van artikel 36, lid 2 Wet GBA

College

01.02

03.03

03.04

 

 137.

Besluiten op grond van artikel 83 van de Wet GBA

College

01.02

03.03

03.04

 

 138.

Besluiten op grond van de artikelen 102, 103 en 104 van de Wet GBA

College

01.02

03.03

03.04

 

 139.

Besluiten op grond van artikel 2 van de Wet GBA en besluiten op grond van de Verordening GBA

 

College

01.02

03.03

03.04

 

 140.

Vaststellen van bijlagen I tot en met III bij het Privacyreglement GBA

 

 

College

01.02

03.03

03.04

 

 141.

Vaststellen van procedures rond privacy en gegevensverwerking op grond van artikel 11 Regeling Periodieke GBA

 

College

01.02

03.03

03.04

Mandaat betreft de volgende procedures:

- schriftelijke instructies om de integriteit van gegevens te waarborgen

- inzagerecht

- protocolplicht

- gegevensverstrekking per post

- autorisatie van medewerkers van binnengemeentelijke afnemers

- instructie telefonische gegevensverstrekking aan binnengemeentelijke afnemers

- behandelen verzoeken geheimhouding op grond van artikel 102 Wet GBA

 142.

Besluiten op grond van de overige artikelen van de Wet GBA

College

01.02

03.03

03.04

 

 143.

Verlenen Nederlanderschap door optie ex art. 6 RWN

Burgemeester

01.02

03.03

 

 144.

Naamsvaststellen bij optie ex art. 6 RWN

Burgemeester

01.02

03.03

 

 145.

Beslissingen nemen, stukken afdoen, uitgaande brieven ondertekeningen en overige handelingen verrichten in het kader van de verkrijging en het verlies van het Nederlanderschap

 

Burgemeester

01.02

03.03

03.04

 

 146.

Beslissingen nemen op grond van artikel 8 van de Regeling Verkrijging en Verlies Nederlanderschap (Stcr. 2003, 54)

 

Burgemeester

01.02

03.03

03.04

 

 147.

Benoemen van Buitengewone Ambtenaren van de Burgerlijke Stand (BABS) voor één dag op grond van artikel 16 BW juncto artikel 3 Reglement Burgerlijke Stand Drechterland

 

College

01.02

 

 148.

Verzenden van een aanvraag van een verklaring omtrent de gedraging naar het beslissend orgaan Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG)

 

College

01.02

03.03

03.04

 

 149.

Aanwijzen van toezichthouders GBA

Burgemeester

College

01.02

 

 150.

Afgeven legitimatiebewijzen voor toezichthouders GBA als bedoeld in artikel 5:12 Awb

 

College

01.02

 

Afdeling Facilitaire Zaken

22. 

Besteden automatiseringsbudgetten tot een bedrag van € 10.000

College

01.02

Binnen begroting en passend in automatiseringsplan

Af deling Financiën

151. 

Bevoegdheden heffings- en invorderingsambtenaar (voor zover deze niet rechtstreeks aan hem geattribueerd zijn):

- uitvoering artikel 63 en 66 van de Algemene wet inzake de rijksbelastingen

- instellen van cassatie bij de Hoge Raad

- het geheel of gedeeltelijk oninbaar verklaren van de belasting ex artikel 225 lid 5 Gemeentewet

 

College

01.02

Ondermandaat is niet mogelijk

152. 

Aangifte omzetbelasting

 

College

01.02

 

153. 

Aangifte en declaratie BTW Compensatiefonds

 

College

01.02

 

154. 

Treffen van betalingsregelingen terzake van vastgestelde vorderingen

 

College

01.02

 

 155.

Horen in het kader van bezwaarschriften tegen WOZ-beschikkingen

 

Heffings- en invorderings-ambtenaar

03.02 WOZ

03.04

WOZ

 

 156.

Afboeken van oninbare belastingen

College

01.02

Belastingen boven

€ 1.000,- apart in college brengen

 157.

Afboeken van oninbare vorderingen

College

01.02

Vorderingen boven € 1.000,- apart in college brengen

 158.

Aantrekken en uitzetten van call- en kasgeldleningen

 

College

01.02

03.01

Een en ander in overeenstemming met het Treasurystatuut

 159.

Aantrekken van vaste geldleningen en financiering

College

01.02

03.01

Een en ander in overeenstemming met het Treasurystatuut

 

 160.

Ondertekenen van saldo-opgaven langlopende geldleningen

 

College

01.02

03.01

03.03

 

 161.

Aangaan, wijzigen en opzeggen van verzekeringen

 

College

01.02

 

 162.

Aanmelden, aansprakelijk stellen en afwikkelen van schadegevallen

College

03.03

- op aangeven functionele afdeling

- voor aanmelden, aansprakelijk stellen en afwikkelen van schades zie ook Personeel en Bestuur

 163.

Verzenden van een aanmaning tot betaling van een bestuursrechtelijke geldschuld

 

College

01.02

03.04

 

 164.

Verrekenen van een geldschuld

 

College

01.02

Artikel 4:93 Awb

 165.

Verlenen, intrekken of wijzigen van een beslissing tot uitstel van betaling

 

College

01.02

Artikelen 4:94 en 4:96 Awb

 166.

Verlenen, intrekken of wijzigen van een beslissing tot verlening van een voorschot

 

College

01.02

Artikelen 4:95 en 4:96 Awb

 

 167.

Vaststellen van het bedrag van de verschuldigde wettelijke rente

 

College

01.02

Art. 4:99 Awb

 168.

Gehele of gedeeltelijke kwijtschelding

 

College

01.02

 

Afdeling Openbare Werken

 169.

Verlenen van toestemming voor het gebruik openbare weg voor bouwwerkzaamheden

 

College

01.02

03.01

Na positief advies welstand

 170.

Verlenen van toestemming tot het leggen van dammen, duikers e.d. in sloten in eigendom c.q. beheer bij de gemeente

 

College

01.02

03.01

Overleg Hoogheemraadschap

 171.

Verlenen van vergunningen voor het leggen enz. van leidingen en kabels in gemeentegrond aan nutsbedrijven

 

College

01.02

03.04

 

 172.

Verrekenen van straatwerk nutsbedrijven

College

01.02

03.04

 

 173.

Verlenen van vergunningen voor voorwerpen of stoffen op/aan of boven de weg

 

College

01.02

03.01

Artikel 2.1.5.1 APV

Zie ook Personeel en Bestuur

 174

Afhandelen van klachten over wegen, inritten, riolering, straatverlichting

 

College

01.02

 

 175.

Verlenen van vergunningen voor het maken of veranderen van een uitweg

 

College

01.02

03.01

Artikel 2.1.5.3 APV

(uitritvergunning)

 176.

Nemen van verkeersbesluiten waarbij gehandicaptenparkeerplaatsen worden aangewezen, zowel algemeen als specifiek op nummer

 

College

01.02

03.01

 

 177.

Beslissen op verzoeken tot geringe wijzigingen lokale openbare verlichting

College

01.02

03.01

 

178.

Verlenen van vergunningen tot aansluiting op gemeenteriool

 

College

01.02

03.01

 

179. 

Aanschrijven tot aansluiting op het gemeenteriool

 

College

01.02

03.01

 

180. 

Opmaken van processen-verbaal van oplevering

College

01.02

03.01

 

181. 

Verlenen van ontheffing voor hoge, zware en brede transporten (artikel 123 WVR)

 

College

01.02

03.01

Overleg met politie voor zover niet gemandateerd aan RDW

 182.

Uitvoeren van werkzaamheden door derden, afhandeling van proces-verbaal van aanbesteding en oplevering

 

College

01.02

03.01

 

 183.

Opdrachten tot uitvoering weg- en waterbouwkundige werkzaamheden aan openbare gebouwen

 

College

01.02

Binnen begroting

 184.

Verlenen van kapvergunningen

College

01.02

03.02/groen

- artikel 4.3.2 APV

- voor zover passend binnen de vastgestelde beleidslijnen

 185.

Opleggen van maatregelen ter bestrijding

van iepziekte

 

College

01.02

03.02/groen

Artikel 4.3.8 APV

Artikelen 5:21 en 5:32 Awb

 186.

Uitvoeren van de Subsidieregeling iepziekte

College

03.02/groen

Met uitzondering van het toekennen van subsidies

 187.

Toekennen van subsidies op grond van de Subsidieregeling iepziekte

 

College

01.02

03.02/groen

 

 188.

Aanschrijven om uitzicht belemmerende beplanting te verwijderen

College

01.02

03.02/groen

Artikel 2.1.6.3 APV

189. 

Verlenen van ontheffing van het verbod om plantsoenen te betreden

 

College

01.02

03.02/groen

Artikel 2.4.5 APV

190. 

Afhandelen van klachten over groenonderhoud

College

01.02

03.02/groen

 

191. 

Nemen van uitvoeringsmaatregelen i.v.m. toezicht op orde, rust en netheid op de gemeentelijke begraafplaatsen

 

College

01.02

03.03

 

192. 

Uitvoeringsaspecten m.b.t. lijkbezorging en begraafplaatsen

 

College Burgemeester

01.02

03.03

 

193. 

Uitgeven en verlengen van grafrechten van gemeentelijke begraafplaatsen

 

College

01.02

03.03

 

194. 

Verlenen van vergunningen voor het plaatsen van gedenktekens op graven

 

College

01.02

03.03

 

195. 

Toekennen of wijzigen van huisnummers

College

01.02

03.03

 

196. 

Verlenen van standplaatsvergunningen voor de weekmarkt, inclusief voorschriften en beperkingen

 

College

01.02

03.03/marktmeester

Artikelen 4 lid 1 en 5 Marktverordening

197. 

Uitvoering geven aan de regels over de volgorde van toewijzing van vaste standplaatsen voor de weekmarkt

 

College

01.02

03.03/marktmeester

Artikel 9 Marktverordening

198. 

Toewijzen van een dagplaats voor de weekmarkt

 

College

01.02

03.03/marktmeester

Artikel 12 lid 1 Marktverordening

199. 

Verlenen van een tijdelijke ontheffing aan de vergunninghouder van de verplichting om een vaste standplaats in te nemen in geval van ziekte, vakantie of bijzondere omstandigheden en het verlenen van een vergunning om zich op zijn standplaats te laten vervangen

 

College

01.02

03.03/marktmeester

Artikel 16 Marktverordening

200. 

Verlenen van een ontheffing van de verplichting de standplaats tot sluitingstijd in te nemen

 

College

01.02

03.03/marktmeester

Artikel 18 lid 2 Marktverordening

201. 

Toewijzen van een standplaats voor de jaarmarkt

 

College

01.02

03.03/marktmeester

Artikel 20 Marktverordening

202. 

Toewijzen van een standwerkersplaats

 

College

01.02

03.03/marktmeester

Artikel 22 lid 1 Marktverordening

203. 

Verlenen van ontheffingen op grond van de artikelen 4 en 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en de artikelen 10 en 148 van de Wegenverkeerswet

 

College

01.02

 

Artikel 149 Wegenverkeerswet

Zie ook Personeel en Bestuur

204. 

Nemen van verkeersbesluiten als deze samenhangen met een APV vergunning/ontheffing of om een gehandicaptenparkeerplaats te realiseren

 

College

01.02

 

 

205. 

Toepassen van bestuursdwang indien een caravan, aanhangwagen e.d. langer dan gedurende drie achtereenvolgende dagen op de openbare weg staat, inclusief kostenverhaal

 

College

01.02

- Artikel 5:21 Awb

- Artikel 5.1.5 APV

 

206. 

Aangaan van overeenkomsten voor e-formulieren

 

College

01.02

03.02/gegevensbeheer

 

Wet Basisregistratie adressen en gebouwen (Wet BAG)

207. 

In stand houden van een basisregistratie adressen en gebouwen

 

College

03.02/gegevensbeheer

03.03

 

208. 

Inschrijven en opnemen van brondocumenten in een registratie

 

College

03.02/gegevensbeheer

03.03

 

209. 

Het geven van inzage in de registratie

 

College

03.02/gegevensbeheer

03.03

 

210. 

Verstrekken van gegevens uit de registratie

College

03.02/gegevensbeheer

03.03

 

211. 

Laten controleren van de registratie op grond van artikel 42 Wet BAG

 

College

03.02/gegevensbeheer

03.03

 

212. 

Besluiten op grond van artikel 39 Wet BAG op een verzoek om gegevens te wijzigen en/of op te nemen en het uitvoeren van dat besluit

 

College

03.02/gegevensbeheer

03.03

 

213. 

Wijzigen, opnemen of verwijderen van gegevens naar aanleiding van een beslissing op bezwaar

 

College

03.02/gegevensbeheer

03.03

 

214. 

Opstellen van het proces verbaal van bevindingen

 

College

03.02/gegevensbeheer

03.03

 

Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen op onroerende zaken

 215.

Toetsen van de brondocumenten aan vereisten voor inschrijving

 

College

03.02/gegevensbeheer

03.03

 

 216.

Uitgeven van inschrijfnummers en identificatienummers

 

College

03.02/gegevensbeheer

03.03

 

 217.

Inschrijven van documenten in het register en het opnemen van gegevens daarover in

de registratie

 

College

03.02/gegevensbeheer

03.03

 

 218.

Plaatsen van aantekeningen op het brondocument

 

College

03.02/gegevensbeheer

03.03

 

 219.

Verwerken van kadastrale mutaties in de administratie

 

College

03.02/gegevensbeheer

03.03

 

 220.

Verstrekken van een bewijs van inschrijving

 

College

03.02/gegevensbeheer

03.03

 

 221.

Waarmerken van afschriften van brondocumenten, waarbij publiekrechtelijke

beperkingen zijn opgelegd

 

College

03.02/gegevensbeheer

03.03

 

 

 222.

Op verzoek verstrekken van afschriften of uittreksels uit het register en registratie

 

College

03.02/gegevensbeheer

03.03

 

 223.

Verstrekken van verklaringen, dat uit het register blijkt, dat op het betreffende

aangevraagde perceel geen publiekrechtelijke beperking van toepassing zijn

 

College

03.02/gegevensbeheer

03.03

 

 

 224.

Herstellen van fouten en doorvoeren van correcties

College

03.02/gegevensbeheer

03.03

 

 225.

(Doen) verstrekken van berichten aan de landelijke voorziening

 

College

03.02/gegevensbeheer

03.03

 

Afdeling Personeel en Bestuur

Personeelszaken

 226.

Werkzaamheden voor de werving en selectie, inclusief het afwijzen van sollicitanten

 

College

01.02

03.01

03.03

03.04

03.01, 03.03 en 03.04: in overleg met de integraal manager

 227.

Afdoen van spontane sollicitaties

 

College

03.01

03.03

03.04

03.01, 03.03 en 03.04: in overleg met de integraal manager

 228.

Verlenen opdracht voor een assessment

 

College

03.01

Uitgezonderd het verlenen van een opdracht voor een assessment voor directieleden

 229.

Aanstellen, bevorderen en ontslaan van vrijwillig brandweerpersoneel

 

College

01.02 P&B

In overleg met de brandweercommandant

 230.

Aanstellen van ambtenaren met uitzondering van integraal managers

College

01.02

In overleg met de (adjunct-)secretaris

 231.

Opdracht tot het inhuren van personeel van uitzendbureaus en overige organisaties

College

SP.01

SP.07

01.02

Mits de budgetbeheerder heeft aangegeven dat dit past binnen de begroting

In overleg met de (adjunct-)secretaris

 232.

Aangaan van detacheringsovereenkomsten

College

SP.01

SP.07

01.02

In overleg met de (adjunct-)secretaris

 233.

Aangaan van stageovereenkomsten

 

College

01.02

In overleg met de (adjunct-)secretaris

 234.

Verlengen van een tijdelijke aanstelling

 

College

SP.01

SP.07

01.02

In overleg met de (adjunct-)secretaris

235. 

Omzetten van een tijdelijke aanstelling in een vaste aanstelling

 

College

SP.01

SP.07

01.02

In overleg met de (adjunct-)secretaris

236. 

Beslissen op verzoeken om de arbeidsduur aan te passen

 

College

SP.01

SP.07

01.02

Toekennen en weigeren

237. 

Plaatsen in functieschaal (vanuit aanloopschaal)

 

College

SP.01

SP.07

01.02

In overleg met de (adjunct-)secretaris

238. 

Toekennen van een incidentele beloning

 

College

SP.01

SP.07

01.02

In overleg met de (adjunct-)secretaris

239. 

Uitvoeren van de regelingen ten behoeve van UWV, ABP en IZA

 

College

SP.01

SP.07

01.02

 

240. 

Uitvoeren van een regeling op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn in verband met arbeid (arbo-beleid)

 

College

SP.01

SP.07

01.02

03.01

Voor zover passend binnen het budget

241. 

Aanwijzen van BHV-ers en het intrekken van een aanwijzing als BHV-er

 

College

01.02

Alleen integraal managers van de afdeling Facilitaire Zaken en de afdeling Personeel en Bestuur

242. 

Wijzigen van de CAR-UWO

 

College

01.02 P&B

Voor zover deze niet afwijken van de LOGA voorstellen

243. 

Uitvoeren van de APPA-regeling

 

College

01.02 P&B

 

244. 

Verlenen van:vakantieverlofbuitengewoon verlof kortdurend zorgverlof (betaald) ouderschapsverlof zwangerschaps- en bevallingsverlofadoptie- en pleegzorgverlofvakbondsverlofpolitiek verlofonbetaald verlof

College

SP.01

SP.07

01.02

 

245. 

Uitvoeren van het conflictprotocol

 

College

SP.01

SP.07

01.02

 

246. 

Uitvoeren van het ziekteverzuimprotocol

 

College

SP.01

SP.07

01.02

 

247. 

Uitvoeren van vakantieopbouw tijdens ziekte en arbeidsongeschiktheid

 

College

SP.01

SP.07

01.02

 

248 

Verlenen van toestemming voor het maken van overuren

 

College

SP.01

SP.07

01.02

 

249. 

Uitvoeren van de spaarloon- en levensloopregeling

 

College

SP.01

SP.07

01.02

 

250. 

Uitvoeren van de regeling over ambtsjubilea van personeel

 

College

SP.01

SP.07

01.02

 

251. 

Uitvoeren van de Forensenregeling (vergoeding reiskosten woon-werkverkeer)

 

College

SP.01

SP.07

01.02

 

252. 

Toekennen van (onkosten)vergoedingen: reiskosten (niet woon-werkverkeer), telefoon, maaltijden, waskosten

 

College

SP.01

SP.07

01.02

 

253. 

Toekennen van voorschotten op salaris, vakantie of andere toelagen

 

College

SP.01

SP.07

01.02

 

254. 

Beslissen op verzoeken om vergoeding van schade aan kleding, voertuigen e.d. in de uitoefening van de functie

 

College

SP.01

SP.07

01.02

Toekennen en weigeren

255. 

Uitvoeren van de studiefaciliteiten

 

College

SP.01

SP.07

01.02

03.01 P&B

 

256. 

Uitvoeren van de verplaatsingskosten

 

College

SP.01

SP.07

01.02

 

257. 

Erkennen van rechtspositionele alternatieve samenlevingsvormen

 

College

SP.01

SP.07

01.02

 

258. 

Uitvoeren van het cafetariamodel

 

College

SP.01

SP.07

01.02

 

259. 

Toekennen van waarnemingstoelagen, behouden het bepaalde in artikel 3:1:2 lid 5 van de CAR-UWO

 

 

College

SP.01

SP.07

01.02

 

260. 

Toekennen van een uitlooprang als gevolg van garantiebepaling uit het Sociaal Statuut

 

College

SP.01

SP.07

01.02

 

261. 

Vaststellen en uitvoeren van Persoonlijke Ontwikkelingsplannen (POP)

 

College

SP.01

SP.07

01.02

 

262. 

Vaststellen en uitvoeren van een ontwikkelingstraject voor medewerkers

College

01.02

Uitgezonderd het vaststellen en uitvoeren van een ontwikkelingstraject voor directieleden

263. 

Uitvoeren van een regeling op het gebied van personeelsbeoordeling en functioneringsgesprekken

 

College

SP.01

SP.07

01.02

 

264. 

Registreren, registreren onder voorwaarden of het verbieden van nevenwerkzaamheden

 

College

SP.01

SP.07

01.02

 

265. 

Toekennen van een uitkering na overlijden

 

College

SP.01

SP.07

01.02

 

266. 

Verlenen van ontslag op eigen verzoek

 

College

SP.01

SP.07

01.02

 

267. 

Advies en/of instemming vragen aan de Ondernemingsraad

 

College

SP.01

SP.07

 

268. 

Beslissen op verzoeken om een bijdrage in de ziektekosten

 

College

SP.01

SP.07

01.02

Toekennen en weigeren

269. 

Toekennen toeslag piketdiensten en uitvoeren afbouwregeling

 

College

01.02

 

Bestuurszaken

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

 270.

Verlenen van een vergunning of ontheffing op grond van de artikelen:

- 2.1.4.3 lid 2 (straatartiest)

- 2.2.2 lid 1 (evenement)

 

 

- 2.3.1.2 lid 1 (exploitatievergunning)

- 2.3.1.4, lid 2 (sluitingstijd in vergunningvoorschrift)

- 2.3.1.5 lid 1 (tijdelijk vaststellen andere sluitingstijden)

- 5.2.4 lid 1 (snuffelmarkten e.d.)

Burgemeester

01.02

03.02

03.03

 

 

 

 

 

 

Nieuw evenement in overleg met portefeuillehouder

 

 

 271.

Verlenen van een vergunning of ontheffing op grond van de artikelen:

- 2.1.5.1 lid 1 (voorwerpen/ stoffen op/aan/boven de weg)

- 2.6.4, lid 2 (carbidschieten)

- 4.1.5 lid 2 (geluidhinder)

- 5.1.5b lid 3 (kamperen buiten kampeerterreinen)

- 5.2.1 lid 1 (inzameling van geld of goederen)

- 5.2.2 lid 1 (venten)

- 5.2.3.2 lid 1 (standplaatsen)

 

 

- 5.5.1, lid 3 (verbod afvalstoffen te verbranden)

College

01.02

03.02

03.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mits tijdelijk

 

 

 

 

Nieuwe standplaats in overleg met portefeuillehouder

Alleen na overleg met Bouwen en Milieu

 272.

Accepteren van meldingen over meldingsplichtige evenementen op grond van het evenementenbeleid

College

01.02

03.02

03.03

 

 

 

 273.

Aanpassen van de locaties van de reclameborden, behorend bij de Beleidsregels tijdelijke reclameborden Drechterland 2009

 

College

01.02

Artikel 2.1.5.1 APV

Beleidsregels tijdelijke reclameborden Drechterland 2009

 274.

Aanwijzen dagen als collectieve festiviteit

 

College

01.02

Artikel 4.1.2 APV

 

 275.

Meedelen kennisgeving incidentele festiviteiten

 

College

01.02

03.02

03.03

Artikel 4.1.3 APV

Drank- en Horecawet

 276.

Verlenen van een vergunning voor het uitoefenen van een horecabedrijf/slijtersbedrijf

College

01.02

03.02

03.03

Artikel 3 Drank- en Horecawet

 277.

Verlenen van een ontheffing voor het verstrekken van zwak-alcoholhoudende dranken

 

Burgemeester

01.02

03.02

03.03

Artikel 35 Drank- en Horecawet

Wet op de Kansspelen

 278.

Verlenen van een vergunning tot het aanwezig hebben van speelautomaten

 

Burgemeester

01.02

03.02

03.03

Artikel 30b Wet op de Kansspelen

 279.

Verlenen van een vergunning voor het organiseren van een kansspel

 

College

01.02

03.02

03.03

Artikel 3, eerste lid Wet op de Kansspelen

Winkeltijdenwet

 280.

Verlenen van een vrijstelling en ontheffing op grond van de Winkeltijdenwet

 

College

01.02

 

 

 281.

Vaststellen van ten hoogste 12 zon- of feestdagen

 

College

01.02

Winkeltijdenwet en artikel 5 van de Verordening Winkeltijden Drechterland 2006

Wegenverkeerswet en BABW

 282.

Reageren op het horen door Gedeputeerde Staten over het voornemen een wedstrijd op de weg met voertuigen te houden

 

College

01.02

03.02

03.03

 

 283.

Verlenen van ontheffingen op grond van de artikelen 4 en 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en de artikelen 10 en 148 van de Wegenverkeersweg (wedstrijd met voertuigen op de weg)

 

College

01.02

03.02

03.03

 

Artikel 149 Wegenverkeerswet

Zie ook Openbare Werken

 284.

Nemen van verkeersbesluiten in combinatie met een APV vergunning of ontheffing

 

College

01.02

03.02

03.03

 

 285.

Aanwijzen van verkeersregelaars

 

Burgemeester

01.02

03.02

03.03

 

Artikel 56 Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en paragraaf 4 van de Regeling verkeersregelaars 2009

Overig

 286.

Verlenen van tijdelijke gebruiksvergunningen

 

College

01.02

03.02

03.03

Na advies medewerker gebruiksvergunningen

 287.

Aanmelden, aansprakelijk stellen en afwikkelen van aansprakelijkstellingen

College

01.02

03.01

 

- op aangeven vakafdeling

- zie ook Financiën

- behoudens besluiten over het starten van een civiele procedure

 288.

Aanwijzen van een advocaat ter advisering of voor vertegenwoordiging in rechte

 

 

 

College

01.02

- op aangeven vakafdeling

- na overeenstemming met budgetbeheerder

 289.

Afhandelen van een aanvraag spoedprocedure voor (vandalisme)schades tot een bedrag van € 2.500,-

 

 

 

College

01.02

03.01

Zie Welzijn voor zover schades aan onderwijsaccommodaties

 290.

Aanschrijvingen preventieve bestuursdwang woningontruimingen

College

01.02

03.02

03.03

- Artikel 5:21 Awb

- Artikel 2.1.5.1 APV

 291.

Afgeven van een verklaring van geen bezwaar

 

Burgemeester

01.02

03.02

03.03

Besluit inrichting en gebruik niet aangewezen luchtvaartterreinen

Afdeling Welzijn

292. 

Verhuren van binnensportaccommodaties, sportterreinen sociaal-culturele en educatieve accommodaties en schoolgebouwen

 

College

01.02

02.02

 

- voor maximaal 1 jaar

- er is geen mandaatbesluit vereist

293. 

Geven van toestemming voor het gebruik van de sportvelden buiten het seizoen

 

College

01.02

 

In overleg met Openbare Werken

294. 

Uitvoeren van de Verordening leerlingen­vervoer

College

01.02

03.02

Positieve en negatieve besluiten

295. 

Uitvoeren van de Leerplichtwet

College

01.02

03.02

Positieve en negatieve besluiten

296. 

Uitvoeren van de subsidieverordeningen en

Subsidieregelingen

 

College

01.02

 

- binnen begroting

- toekennen en weigeren

297. 

Afhandelen van een aanvraag spoedprocedure voor (vandalisme)schades aan onderwijsaccommodaties tot een bedrag van € 2.500,-

 

College

01.02

 

Zie Personeel en Bestuur voor overige schades

298. 

Wijzigen van het Register Kinderopvang Drechterland

 

College

01.02

 

Afdeling Zorg, Werk en Inkomen

WWB. IOAW, IOAZ, WIJ

 299.

- toekennen en afwijzen van uitkeringen voor levensonderhoud

- tijdelijk blokkeren van uitkeringen voor levensonderhoud

- afwijzen van voorschotten

- afwijzen van aanvragen om bijzondere bijstand

 

College

01.02

03.01

 

 

 300.

- wijzigen, beëindigen, heronderzoeken en tussentijdse onderzoeken van uitkeringen

- persoonlijk situatieonderzoek (PSO)

- toestemming vakantieperiode

- toekenning bijzondere bijstand

- start, voortgang en beëindigen re-integratietraject

- toekennen en afwijzen uitstroompremie

- toekennen en afwijzen langdurigheidstoeslag

- toekennen en afwijzen plus premie

- toekennen, wijzigen en beëindigen verwervingskosten

- verlenen van voorschotten

 

College

01.02

03.01

03.02

 

 301.

- declareren van gelden bij het ministerie SZW

- opgeven definitieve kosten bij ministerie SZW

 

College

01.02

03.04

 

 302.

Inkopen/inhuren re-integratiediensten in het kader van de Wet werk en bijstand

 

 

College

01.02

03.01

03.02

- binnen begrotingspost

- 03.02 alleen voor individuele trajecten

 303.

Inkoop van scholing in het kader van de Wet werk en bijstand

 

College

01.02

03.01

03.02

- binnen begrotingspost

- 03.02 alleen voor individuele trajecten

WMO

 304.

- afwijzen van voorzieningen

- toekennen van woonvoorzieningen en aanpassingen vanaf € 1.000,- tot € 25.000,-

 

College

01.02

03.01

 

 

 305.

- toekennen, aanpassen en beëindigen rolstoelen

- toekennen en beëindigen collectieve vervoersvoorzieningen

- toekennen en beëindigen individuele vervoersvoorzieningen

- toekennen en beëindigen woningvoorzieningen en -aanpassingen tot € 1.000,-

- toekennen, wijzigen en beëindigen huishoudelijke hulp, in natura en in de vorm van een persoonsgebondenbudget (PGB)

 

College

01.02

03.01

03.02

 

 306.

Afsluiten van contracten met leveranciers van Wet Maatschappelijke ondersteuning voorzieningen

College

01.02

03.01

03.02

- binnen begrotingspost

- 03.02 alleen voor individuele trajecten

Bbz

 307.

- toekennen, wijzigen, beëindigen en afwijzen van uitkeringen

- tijdelijk blokkeren van uitkeringen

- verlenen van voorschotten

 

College

01.02

03.01

 

 

 308.

- declareren van gelden bij het ministerie SZW

- opgeven definitieve kosten bij ministerie SZW

 

College

01.02

03.04

 

WI

 309.

Toekennen, wijzigen, beëindigen en afwijzen van inburgeringstrajecten

 

College

01.02

03.01

03.02

 

 310.

Inkoop van scholing en begeleiding in het kader van de Wet Inburgering

 

College

01.02

03.01

03.02

- binnen begrotingspost

- 03.02 alleen voor individuele trajecten

GPK

 311.

Afwijzen van een gehandicaptenparkeerkaart

College

01.02

03.01

Artikel 49 BABW

 312.

Toekennen, verlengen en beëindigen van een gehandicaptenparkeerkaart

College

01.02

03.01

03.02

Positief advies GGD

Artikel 49 BABW

Wet kinderopvang

 313.

Toekennen, afwijzen en beëindigen van aanvragen voor kinderopvang, inclusief de definitieve vaststellingen

 

College

01.02

03.01

 

Overig

 314.

Instellen van verhaal of terugvordering

 

College

01.02

03.01

 

 315.

Indienen van verzoekschriften tot verhaal in rechte

 

College

01.02

03.01

 

 316.

Declareren van bruto-uitkeringen bij het UWV ter verrekeningen met alsnog toegekende uitkeringen WW/ZW/WAO/WIA/Wajong

 

 

College

01.02

03.04

 

 317.

Besluiten om deel te nemen aan projecten in het kader van de uitvoering van de WWB en de daaruit voortvloeiende fraudebestrijdingstaken door middel van bestandskoppelingen met andere registraties, inclusief het verstrekken van de voor het project noodzakelijke gegevens

College

01.02

Met inachtneming van alle wet- en regelgeving die op dergelijke projecten van toepassing zijn. Onder de voorwaarde dat sprake is van een projectplan en een melding van de daaruit voortvloeiende gegevensverwerking bij het CBP

 318.

Nemen van verkeersbesluiten waarin de gehandicaptenparkeerplaats wordt afgewezen

College

01.02

03.01

03.02

Na overleg met de afdeling Openbare Werken

 319.

Aanwijzen van toezichthouders Sociale Zekerheid

Burgemeester

College

01.02

 

320.

Afgeven legitimatiebewijzen voor toezichthouders Sociale Zekerheid, als bedoeld in artikel 5:12 Awb

 

College

01.02

 

 

Mandaat buiten de organisatie

 321.

Verlenen ontheffingen voor exceptionele transporten, waaronder exceptioneel langzaam verkeer, zoals landbouwvoertuigen (ongekentekende transport)

College

Directeur RDW

Na inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving Centrale Ontheffingverlening voor exceptionele transporten, verliest B&W de bevoegdheid tot het verlenen van ontheffingen voor exceptionele transporten met gekentekende voertuigen verliezen. Voor het ongekentekende transport blijft een mandaat nodig

 322.

- De bevoegdheid tot het aanwijzen van toezichthouders als bedoeld in de APV belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij en krachtens hoofdstuk 3 (seksinrichtingen, sekswinkels, straatprostitutie, e.d.) van de APV

- De bevoegdheid de door de korpschef aangewezen toezichthouders een legitimatiebewijs als bedoeld in artikel 5:12 Awb te verstrekken

 

Burgemeester

College

Korpschef politieregio Noord-Holland Noord

Korpschef zendt een afschrift van alle op basis van dit mandaat genomen besluiten

 323.

De bevoegdheid tot het toepassen van bestuursdwang als bedoeld in artikel 170, eerste lid van de Wegenverkeerswet 1994 en het opstellen van het aan de bestuursdwangtoepassing gekoppelde proces-verbaal als bedoeld in artikel 5:29 Awb en artikel 5 van het Besluit wegslepen van voertuigen

College

Districtschef politieregio Noord-Holland Noord, afdeling De Koggen

- Voor het verrichten van de aan het verwijderen van een voertuig verbonden werkzaamheden (het wegslepen en in bewaring stellen van het voertuig) geeft de districtschef opdracht aan wegsleepbedrijf Boots waarmee de gemeente Drechterland op 29 april 2010 een wegsleepovereenkomst heeft gesloten.

- De districtschef draagt zorg voor het uitreiken van de beschikking tot toepassing van bestuursdwang conform artikel 171 Wegenverkeerswet en artikel 5:24 Awb.

Zie voor de overige instructies het mandaatbesluit van 9 maart 2010.

 324.

- Het aan rechthebbenden innen van de kosten die verbonden zijn aan de toepassing van bestuursdwang van in strijd met artikel 170, eerste lid WWW 1994 op een weg staande voertuigen.

- De kwitantie/afgiftebonnen op te maken en de originele kwitantie/afgiftebonnen aan de rechthebbenden op de voertuigen uit te reiken.

- Het retentierecht uit te oefenen uit hoofde van de WWW 1994 overgebrachte en in bewaring gestelde voertuigen op het terrein van Boots, als rechthebbenden op deze voertuigen niet bereid of in staat blijken de verschuldigde kosten te voldoen.

 

College

Boots Berging Kraamverhuur Transport

Zie voor de instructies de overeenkomst die op 29 april 2010  tussen Boots en het college is gesloten en bijlage 2 van het mandaatbesluit van 9 maart 2010.

 325.

Afgifte van de verklaring als bedoeld in artikel 285, eerste lid, sub e van de Faillissementswet inzake de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen

 

College

Directeur Gemeentelijke Kredietbank Alkmaar

 

 326.

Uitvoeren van trajecten schuldregeling en verklaringen Wsnp

College

Kredietbank Noord-West

Zie overeenkomst van 19 maart 2008

 327.

Ondermandaat voor het verrichten van rechtshandelingen en feitelijk handelen in het kader van de Vreemdelingenwet

- vaststellen van het rechtmatig verblijf op grond van artikel 8 Vreemdelingenwet

- in ontvangst nemen van aanvragen als bedoeld in artikel 3.10 van het Voorschrift Vreemdelingen 2000

- innen van verschuldigde leges als bedoeld in artikel 3.34 en 3.34a van het Voorschrift Vreemdelingen 2000

- uitreiken van de verblijfsdocumenten, conform de modellen van bijlage 7 van het Voorschrift Vreemdelingen 2000, aan die vreemdelingen aan wie het is toegestaan in Nederland te verblijven op grond van artikel Vreemdelingenwet 2000 (artikel 3.9 Voorschrift Vreemdelingen 2000)

 

College

Burgemeester van de gemeente Hoorn

 

 328.

- Besluiten nemen terzake van het toekennen/weigeren/intrekken/ terug- of invorderen van suppletie of andere besluiten op grond van de suppletieregeling gemeenten

- Beslissen op bezwaarschriften tegen bovengenoemde besluiten

- In rechte optreden indien een beroep tegen de beslissing op het bezwaarschrift wordt ingediend

- Instellen/afzien van hoger beroep/cassatie tegen rechterlijke uitspraken op grond van de suppletieregeling gemeenten en terzake in rechte op te treden, na verkregen instemming van de mandaatgever

College

Directie

UWV USZO

 

 329.

- De bevoegdheden ingevolge artikel 2:1, tweede lid, artikel 6:6, voor wat betreft het de indiener stellen van een termijn, artikel 6:17, voorzover het de verzending van stukken betreft tijdens de behandeling door de commissie, artikel 7:4, tweede lid; en artikel 7:6, vierde lid Awb.

- Bepalen van plaats en tijdstip van de hoorzitting.

- Toepassing van artikel 7:3 Awb, voor wat betreft de mogelijkheid van het afzien van het horen van belanghebbenden.

 

College

Burgemeester

Voorzitter van de bezwaarschriften-commissie

Zie de Verordening  bezwaarschriftencommissie Drechterland 2006.

 330.

Het benoemen van verkeersregelaars bij grensoverschrijdende evenementen

Burgemeester

Burgemeester(s) van de gemeente waar de start en/of finish is.

- Artikel 56, eerste lid Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en paragraaf 4 van de Regeling verkeersregelaars 2009

- Bij grensoverschrijdende evenementen benoemt de burgemeester waar de start en/of finish is de verkeersregelaars

 331.

Volmacht om de specifieke uitkering Rijksbijdrage educatie, zoals beschikbaar gesteld voor de samenwerkende gemeenten, centraal aan te vragen en te ontvangen ten behoeve van de inkoop van onderwijsactiviteiten gericht op volwasseneneducatie

 

 

 

 

 

 

 

Burgemeester

College

Gemeente Hoorn

Zie machtiging van 14 juni 2007

 332.

Machtiging om, in het verlengde van de gemeenschappelijke regeling Ondersteuning Bestuurlijke Samenwerking West-Friesland 2005, beslissingen te nemen ten aanzien van met het Regionaal Opleidingen Centrum naar keuze te sluiten overeenkomsten, zoals bedoeld in de Wet educatie en beroepsonderwijs (inclusief ondertekenen van deze overeenkomsten)

 

Burgemeester

College

 

Burgemeester en college van de gemeente Hoorn

- ieder voor zover het hun bevoegdheid betreft.

- zie machtiging/mandaat van 14 juni 2007

 333.

Leges te heffen en te innen voor het verstrekken van bodeminformatie

Heffings- en invordering-sambtenaar

Milieudienst Westfriesland

Zie mandaatbesluit van 30 december 2009

 334.

Op te treden als belastingdeurwaarder

College

Caddock Chase

Zie aanwijzingsbesluit van 25 november 2009

 

 

Toelichting op de regeling Mandaat en Vertegenwoordiging Drechterland 2009

 

Inleiding

Onder mandaat wordt verstaan: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen. Dit volgt uit artikel 10:1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

 

Mandaat kan plaatsvinden aan een met name genoemd persoon of aan een bepaalde functie. Bij het noemen van personen moet de mandaatregeling bij personeelswisselingen worden aangepast. Daarom hebben wij ervoor gekozen mandaat te verlenen aan bepaalde functies (functiecodes). Dit is slechts anders bij de algemene mandaten voor het inkoop- en aanbestedingsbeleid. Om de mandaatregeling in overeenstemming te brengen met het inkoop- en aanbestedingsbeleid uit de Budgetteringsnotitie 2010 is ervoor gekozen de budgetbeheerders en de budgethouders hiervoor te mandateren.

 

Degene die mandaat verleent, wordt behalve mandaatverlener ook wel mandans genoemd. Degene die mandaat ontvangt, heet gemandateerde of mandataris. Als een bevoegdheid is gemandateerd, mag de gemandateerde het besluit nemen en dit ondertekenen.

 

Niet alle besluiten komen voor mandatering in aanmerking. Artikel 10:3 Awb bepaalt dat mandaat kan worden verleend, tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald of de aard van de bevoegdheid zich tegen de mandaatverlening verzet. Het tweede lid geeft een aantal gevallen waarin geen mandaat kan worden verleend.

 

Mandatering is voor een groot deel een kwestie van vertrouwen. De bestuurder moet erop vertrouwen dat de medewerker namens hem een correct besluit neemt. De gemandateerde neemt hetzelfde besluit als het bestuur zou nemen. Verder moet de gemandateerde aan het bestuur terugkoppelen als er met een zaak iets “aan de hand is” dat voor het bestuur van betekenis is of kan worden. Dit is nodig omdat het bestuur eindverantwoordelijk is en blijft voor de genomen beslissing.

 

Opzet van de mandaatregeling

Er is een overkoepelend mandaatbesluit van het college, de burgemeester en de heffings- en invorderingsambtenaar. In dit besluit zijn artikelsgewijs de randvoorwaarden genoemd waaraan gemandateerden zich moeten houden bij de uitvoering van de opgedragen taken. In het mandaatoverzicht is een lijst opgenomen van algemene mandaten, inclusief de algemene mandaten voor inkoop- en aanbesteding. Vervolgens wordt per afdeling een overzicht gegeven van alle mandaten, volmachten en machtigingen. Hierna zijn de mandateringen buiten de gemeente Drechterland opgenomen. Tenslotte staan in de bijlagen een overzicht met de generieke functieprofielen, een overzicht met de vertegenwoordigers en een overzicht met de vervanging van de integraal managers.

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

De gemeente verricht verschillende handelingen, zoals bestuursrechtelijke rechtshandelingen, privaatrechtelijke rechtshandelingen en feitelijke handelingen. Afhankelijk van de (rechts)handeling kan deze worden opgedragen aan de uitvoerende organisatie. Juridisch spreken we over mandaat, volmacht en machtiging. Op grond van artikel 10:12 Awb zijn volmacht en machtiging onder de werking van de bepalingen van mandaat gebracht. Dit volgt ook uit deze regeling (artikel 7).

 

Mandaat

Een bestuursorgaan voert bestuursrechtelijke rechtshandelingen uit. De burgemeester verleent bijvoorbeeld een vergunning of het college verstrekt een subsidie. Deze bevoegdheden worden ontleend aan een bestuursrechtelijke wet. Als een bestuursorgaan zo’n bevoegdheid opdraagt aan een ambtenaar noemen we dat mandaat. De ambtenaar oefent die bevoegdheid uit namenshet bestuursorgaan. Het in mandaat genomen besluit geldt juridisch als besluit van de mandaatgever. Het mandaterende bestuursorgaan blijft hiervoor verantwoordelijk en behoudt zeggenschap. Het bestuursorgaan kan ieder moment de bevoegdheid zelf uitoefenen en instructies geven aan de ambtenaar over de wijze waarop de bevoegdheid wordt uitgeoefend. Dit is een verschil met delegatie waarbij de bevoegdheid van een bestuursorgaan overgedragen wordt op een ander bestuursorgaan.

 

Het besluit moet genomen worden binnen de grenzen van de gemandateerde bevoegdheid. Gebeurt dit niet, dan is het besluit onbevoegd genomen. Dit gebrek kan door de rechter ambtshalve worden geconstateerd. Het onbevoegd genomen besluit wordt dan vernietigd.

 

Volmacht

De gemeente neemt als rechtspersoon deel aan het rechtsverkeer en voert privaatrechtelijke rechtshandelingen uit. Denk hierbij aan het (ver)kopen van grond, het sluiten van een overeenkomst of het aanschaffen van een product. De burgemeester kan zijn bevoegdheid om een overeenkomst te ondertekenen, opdragen aan een door hem aan te wijzen persoon, bijvoorbeeld een ambtenaar of notaris. Dit gebeurt met een volmacht.

 

In deze regeling is het uitgangspunt dat, als het college het aangaan van een overeenkomst heeft gemandateerd, de gemandateerde ook namens de burgemeester ondertekent.

 

Machtiging

De gemeente verricht ook feitelijke handelingen. Dit zijn dagelijkse handelingen die geen rechtsgevolgen hebben. Hierbij valt te denken aan het verstrekken van informatie, het aanleggen van een stoep, het maaien van gras en het voeren van verweer bij de rechtbank.

 

Artikel 2 Mandaat en plaatsvervanging

De mandataris is bevoegd besluiten te nemen en deze te ondertekenen in de gevallen genoemd in bijgevoegd overzicht, tenzij uitdrukkelijk sprake is van alleen een ondertekeningsmandaat (zie artikel 5).

 

Als een bevoegdheid gemandateerd is aan bijvoorbeeld een vakspecialist A, dan geldt dit alleen voor de vakspecialist A die werkzaam is op de betreffende afdeling en niet voor alle andere vakspecialisten A. Hierop is één uitzondering, namelijk bij hoofdstuk 7.1 over personeelszaken. Als een bevoegdheid over een personele aangelegenheid is gemandateerd aan een integraal manager (01.02), dan geldt dit voor alle integrale managers. Een mandaat over personeelszaken geldt alleen voor de integraal manager van de afdeling Personeel en Bestuur. Hier staat specifiek 01.02 P&B vermeld.

 

Het uitgangspunt is dat de vervanging op de eigen afdeling plaatsvindt. Als een gemandateerde afwezig is, is zijn/haar integraal manager bevoegd. Als de integraal manager afwezig is, zijn zijn/haar plaatsvervangers bevoegd. Het vervangingsoverzicht is opgenomen in bijlage 3. In de bijzondere situatie dat de integraal manager en de vervangers tegelijk afwezig zijn, is een integraal manager van een andere afdeling bevoegd.

 

Artikel 5 Ondertekeningswijze

Mandaat in de zin van artikel 10:1 Awb betekent het nemen van het besluit en het ondertekenen hiervan. Het uitgangspunt in deze mandaatregeling is dat de gemandateerde bevoegd is het besluit te nemen en te ondertekenen namens het bestuursorgaan. Uit de ondertekening moet blijken namens welk bestuursorgaan het besluit is genomen (artikel 10:10 Awb).

 

In slechts enkele gevallen is sprake van een ondertekeningsmandaat (artikel 10:11 Awb). In het mandaatoverzicht staat dit bij het betreffende mandaat expliciet vermeld. Een onderte-keningsmandaat onderscheidt zich van mandaat, doordat in het geval van een onderteke-ningsmandaat het bestuursorgaan zelf het besluit heeft genomen, maar alleen de schriftelijke afdoening en ondertekening daarvan gemandateerd is. Naar buiten toe moet kenbaar zijn dat het besluit door het bevoegde bestuursorgaan zelf is genomen, zodat geen verwarring met mandaat mogelijk is. De ondertekening is dan ook anders dan bij mandaat.

 

Let op: in die gevallen dat er geen sprake is van een ondertekeningsmandaat en het college neemt een besluit, dan moet het college dit besluit ook ondertekenen. Er is namelijk geen algemeen ondertekeningsmandaat. De wens is om slechts in uitzonderingsgevallen gebruik te maken van een ondertekeningsmandaat. De reden is dat we streven naar een goede kwaliteit van besluiten en dat het een groot risico is dat de besluiten op een onjuiste manier worden ondertekend. Daarnaast heeft het college het besluit zelf genomen en is het voor het college transparant als zij deze beslissing ook zelf ondertekent.

 

Artikel 6 Schakelbepaling volmachten en machtigingen

Zie toelichting op artikel 1.