Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Weststellingwerf

Verordening ex artikel 162 Wet geluidhinder

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWeststellingwerf
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening ex artikel 162 Wet geluidhinder
CiteertitelVerordening ex artikel 162 Wet geluidhinder
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerpVerordening ex artikel 162 Wet geluidhinder

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet geluidhinder, artikel 162

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-06-1995Nieuwe regeling

19-05-1995

1995/67d

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening ex artikel 162 Wet geluidhinder

No.: 1993/67d.De raad van de gemeente Weststellingwerf;overwegende, dat:met het oog op het specialistische karakter van de werkzaamheden en de daarvoor benodigde apparatuur en kennis samenwerking met andere gemeenten op het terrein van het milieu vereist is en dat het met het oog op die samenwerking gewenst is in de zeven gemeenten van de regio "De Friese Wouden" een gelijkluidende verordening vast te stellen met betrekking tot het verrichten van geluidmetingen;gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 6 juni 1995;gelet op artikel 162 van de Wet geluidhinder en artikel 149 van de Gemeentewet;<vet>b e s I u i t</vet><vet>vast te stellen de volgende:</vet><vet>VERORDENING EX ARTIKEL 162 WET GELUIDHINDER</vet>

Artikel 1  

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • 1.

  de gemeenten: de gemeenten die op basis van artikel 5, vierde lid van de gemeen&#xAD;schappelijke regeling regio "De Friese Wouden" bepaalde bevoegdhe&#xAD;den hebben opgedragen;

 • 2.

  Overlegorgaan: het algemeen bestuur van de regio;

 • 3.

  Commissie van Zeven: het dagelijks bestuur van de regio;

 • 4.

  het bureau: het Milieu-adviesbureau van de regio "De Friese Wouden".

Artikel 2  

Met behoud van de eigen verantwoordelijkheid van de besturen van de deelnemende gemeenten voor de goede uitvoering van de taken hun door de wet opgedragen, wordt door de gemeentebestu­ren een samenwerking aangegaan ter uitvoering van de akoestische onderzoeken ten dienste van de deelnemende gemeenten.

Artikel 3  

Er is voor de samenwerking een bureau ingesteld. Akoestisch onderzoek, als bedoeld in artikel 4, eerste lid, wordt in principe verricht door het bureau in overleg met de gemeente waarvoor de meet- en rekenwerkzaamheden plaatsvinden. Indien door het bureau geen uitvoering aan een akoestisch onderzoek kan worden gegeven, kunnen, na overleg tussen de gemeente waar dit onderzoek dient plaats te vinden en de regiose­cretaris of liens gemachtigde, derden worden ingeschakeld voor de uitvoering van de wet.

Artikel 4  

Het bureau verricht, op basis van de Wet geluidhinder, akoestisch onderzoek na een daartoe strekkend verzoek van of vanwege het college van burgemeester en wethouders van een deelne­mende gemeente. Het bureau kan op verzoek van of vanwege het college van burgemeester en wethouders van een deelnemende gemeente akoestisch onderzoek verrichten verband houdende met overige wet­geving.

Artikel 5  

De Commissie van Zeven is verantwoordelijk voor het functioneren van het bureau en brengt in ieder geval jaarlijks, door tussenkomst van de Colleges van Burgemeester en Wethouders aan de raden verslag uit over de verrichte werkzaamheden. Het Overlegorgaan stelt de verrekeningstarieven vast en besluit over de aanschaf van gezamen­lijke apparatuur.

Artikel 6  

Het bureau functioneert onder dagelijkse verantwoordelijkheid van het hoofd.

Artikel 7  

Het bureau verricht zijn werkzaamheden overeenkomstig de meet- en rekenvoorschriften en aanwij­zingen voor de uitvoering van akoestisch onderzoek, gegeven op grond van de artikelen 73, 102 en 163 van de Wet geluidhinder.

Artikel 8 Nieuw Artikel

Jaarlijks worden in de begroting van de regio de kosten verbonden aan de taken in het kader van de Wet geluidhinder opgenomen. In de begroting wordt in ieder geval een onderscheid gemaakt tussen overheadkosten, kosten apparatuur en projectkosten. De kosten verbonden aan de taken in het kader van de Wet geluidhinder worden verrekend via een bedrag, per wooneenheid.

Artikel 9  

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet, is de gemeenschappelijke regeling van de regio "De Friese Wouden" van toepassing. De Verordening Geluidmeetdienst Weststellingwerf (vastgesteld bij raadsbesluit van 22 oktober 1984, nummer 1984/112) wordt ingetrokken.

Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening ex artikel 162 Wet geluidhinder".Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 19 juni 1995, de secretaris, de voorzitter,