Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Urk

Verordening op de rekening- annex auditcommissie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUrk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de rekening- annex auditcommissie
CiteertitelVerordening op de rekening- annex auditcommissie
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 84

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-02-2005Nieuwe regeling

24-02-2005

Het Urkerland

Nieuwe regeling

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de rekening- annex auditcommissie

De raad van de gemeente Urk;gelet op de adviezen van het seniorenoverleg van 1 februari 2005 en raadscommissie I van 8 februari 2005;gelezen het voorstel van het presidium van 1 februari 2005;gelet op artikel 84 van de Gemeentewet;besluit:vast te stellen de volgende<vet>‘Verordening op de rekening- annex auditcommissie’</vet>

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  commissie: de rekening- annex auditcommissie.

 • b.

  voorzitter: de voorzitter van de rekening- annex auditcommissie of diens vervanger.

 • c.

  secretaris: de secretaris van de rekening- annex auditcommissie of diens vervanger.

 • d.

  vergadering: de vergadering van de rekening- annex auditcommissie.

Artikel 2 Instelling

 • 1.

  De raad stelt de commissie in.

 • 2.

  Het aantal leden van de commissie bedraagt ten hoogste zes. Per fractie kan niet meer dan één lid worden voorgedragen.

Artikel 3 Taken

 • 1.

  De commissie heeft de volgende taken:

  • a.

   het voorbereiden van:- de bespreking(en) in de functionele raadscommissie en de beoordeling door de gemeenteraad, van de kadernota, de programbegroting, de rekening en het financi&#xEB;le jaarverslag;- de aanbesteding van de accountantscontrole;- het programma van eisen voor de accountantscontrole, binnen het door de raad gestelde budgettaire kader;

  • b.

   het voeren van overleg (met de accountant) over onder meer:- te maken afspraken omtrent de normstelling op grond van wet- en regelgeving;- de goed keurings- en rapportagetoleranties;- de communicatie en rapportagestructuur;- begrotings(on)rechtmatigheid;- het jaarlijks op te stellen controleplan voor de accountantscontrole;

  • c.

   het afstemmen van:- de inzet van de accountant door raad en college;- de diverse &#x201C;financi&#xEB;le&#x201D; controles en het voor zover nodig daarover via de functionele raadscommissie adviseren aan de gemeenteraad;

  • d.

   het toetsen van:- de accountantsrapportages op kwaliteit, leesbaarheid en gemaakte afspraken rond het controletraject.

Artikel 4 Benoeming leden

 • 1.

  De leden van de commissie worden door de raad op voordracht van de fracties benoemd.

 • 2.

  Alleen in de gemeenteraad zitting hebbende leden komen voor benoeming in aanmerking.

 • 3.

  Een lid van de commissie kan zich niet laten vervangen. 

Artikel 5 Voorzitter

 • 1.

  De voorzitter en zijn plaatsvervanger worden door de commissie uit haar midden benoemd.

 • 2.

  De voorzitter is belast met:

  • a.

   het leiden van de vergadering;

  • b.

   het handhaven van de orde;

  • c.

   het doen naleven van deze verordening;

  • d.

   hetgeen deze verordening hem verder opdraagt.

Artikel 6 Zittingsduur en vacatures

 • 1.

  De leden van de commissie worden voor een periode gelijk aan de zittingsduur van de raad benoemd.

 • 2.

  De raad kan een lid ontslaan op voorstel van de fractie op wiens voordracht het lid is benoemd.

   

 • 3.

  Indien het lid, dat tevens (plaatsvervangend) voorzitter is ophoudt lid te zijn, vervalt ook het (plaatsvervangend) voorzitterschap.

   

 • 4.

  Indien een tussentijdse vacature ontstaat beslist de gemeenteraad zo spoedig mogelijk over de vervulling daarvan.

Artikel 7 Ambtelijk secretaris

 • 1.

  De commissie wordt voor het verrichten van secretariaatswerk bijgestaan door een door het college - gehoord de commissie - aan te wijzen secretaris.

 • 2.

  De secretaris ondersteunt de commissie bij de uitvoering van haar werkzaamheden.

 • 3.

  De secretaris woont de vergaderingen van de commissie bij voor zover niet anders door de commissie wordt aangegeven.

 • 4.

  De secretaris is met betrekking tot zijn werkzaamheden als zodanig uitsluitend verantwoording schuldig aan de commissie.

Artikel 8 Vergaderfrequentie

De commissie vergadert zo dikwijls er zaken aan de orde zijn waarover zij op grond van artikel 3 adviseert, overlegt of de bespreking voorbereidt.

Artikel 9 Vergaderingen

 • 1.

  De vergaderingen van de commissie vinden in beslotenheid plaats. Haar adviezen zijn openbaar.

 • 2.

  Bij het bespreken van een onderwerp als genoemd in artikel 3 kunnen door de voorzitter ook worden uitgenodigd de raadsgriffier, de gemeentesecretaris, de portefeuillehouder financiën en de (concern)controller. Zij mogen aan de bespreking in de commissie deelnemen, maar nemen niet deel aan de besluitvorming.

 • 3.

  De voorzitter is bevoegd externen uit te nodigen tot het bijwonen van een vergadering, voor het verstrekken van inlichtingen, toelichtingen of adviezen.

 • 4.

  De voorzitter bepaalt de concept agenda van een vergadering. De commissie stelt bij het begin van een vergadering de agenda vast.

Artikel 10 Werkwijze

De commissie kan een reglement van orde voor haar vergaderingen en andere werkzaamheden vaststellen. Zij zendt het reglement en de eventuele latere wijzigingen hierop na vaststelling onverwijld ter kennisneming naar de raad. Het reglement mag niet strijdig zijn met hetgeen in deze verordening is geregeld.

Artikel 11 Quorum

Indien tijdens een vergadering van de commissie minder dan twee leden zijn opgekomen, wordt de vergadering niet gehouden en belegt de voorzitter een nieuwe vergadering.

Artikel 12 Geheimhouding

 • 1.

  De commissie kan omtrent de inhoud van stukken die aan haar worden voorgelegd, geheimhouding opleggen. De geheimhouding wordt door allen die van de stukken kennis dragen, in acht genomen totdat de commissie haar opheft.

 • 2.

  De geheimhouding kan eveneens worden opgelegd door burgemeester en wethouders ten aanzien van stukken die zij aan de commissie overleggen. Daarvan wordt op de stukken melding gemaakt. De geheimhouding wordt door allen die van de stukken kennis dragen, in acht genomen totdat burgemeester en wethouders haar opheffen.

 • 3.

  De commissie kan geheimhouding opleggen omtrent het in de commissie behandelde. De geheimhouding wordt door hen die bij de behandeling aanwezig waren, in acht genomen totdat de commissie haar opheft.

Artikel 13 Verslaglegging

Van een vergadering van de commissie wordt een beknopt verslag gemaakt dat uitsluitend in de commissie wordt verspreid. Het verslag wordt ter vaststelling opgenomen op de concept agenda voor de eerstkomende vergadering van de commissie.

Artikel 14 Rapportage

De commissie legt haar advies of de overleg- dan wel besprekingsresultaten vast in een rapportage. De rapportage wordt ter kennis van de gemeenteraad gebracht.

Artikel 15 Slotbepalingen

 • 1.

  Bij twijfel over de betekenis of toepassing van de in deze verordening ten aanzien van de werkwijze van de commissie opgenomen bepalingen en in gevallen dienaangaande waarin deze verordening niet voorziet, beslist de commissie.

 • 2.

  Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening op de rekening- annex audit commissie.

 • 3.

  Deze verordening treedt in werking op de dag waarop zij is vastgesteld.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad der gemeente Urk, gehouden op 24 februari 2005,De voorzitter,                                                          De griffier,