Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Albrandswaard

Verordening op de raadscommissie tot herbenoeming van de burgemeester

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAlbrandswaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de raadscommissie tot herbenoeming van de burgemeester
CiteertitelOnbekend
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlageVerordening scan PDF

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Artikel 61a Gemeentewet
 2. Artikel 84 Gemeentewet
 3. Artikel 86 Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-02-201102-11-2011Onbekend

07-02-2011

De Schakel Albrandswaard

94741

Tekst van de regeling

Intitulé

RAADSBESLUIT

Besluitnr.: 94741

Onderwerp: Vaststelling Verordening op de raadscommissie tot herbenoeming van de burgemeester.

 

De raad van de gemeente Albrandswaard;

 

Gezien het voorstel van de griffier, na overleg met het presidium van de gemeente Albrandswaard, met kenmerk 94741;

 

Gelet op artikel 61a, 84 en 86 van de Gemeentewet, artikel 15 van de Archiefwet 1995 en artikel 9 van het Archiefbesluit 1995 en de circulaire van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 21 november 2001, kenmerk bk01/96074;

 

 

BESLUIT:

vast te stellen de

Verordening op de raadscommissie tot herbenoeming van de burgemeester

Artikel 1 - Begripsbepalingen.

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de minister: de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

 • b.

  de circulaire: de circulaire van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 21 november 2001, kenmerk bk01/96074;

 • b.

  de commissaris: de commissaris van de Koningin in Zuid-Holland;

 • c.

  de burgemeester: de burgemeester van de gemeente Albrandswaard, de heer mr. H.M. Bergmann;

 • d.

  de commissie: de vertrouwenscommissie, zijnde een raadscommissie, die belast is met de voorbereiding van de aanbeveling inzake de herbenoeming van de burgemeester.

Artikel 2 - Taak en werkwijze van de commissie

 • 1.

  De commissie heeft tot taak de aanbeveling van de gemeenteraad inzake de herbenoeming van de burgemeester voor te bereiden.

 • 2.

  De commissie vormt zich een oordeel over het functioneren van de burgemeester.

 • 3.

  De commissie formuleert de informatiebronnen op basis waarvan zij zich een oordeel vormt over het functioneren van de burgemeester. Deze informatiebronnen maakt zij vooraf kenbaar aan de burgemeester, de raad en de commissaris.

 • 4.

  De commissie brengt over haar oordeel schriftelijk en vertrouwelijk verslag uit aan de raad en de commissaris. Dit verslag wordt voorzien van een conceptaanbeveling.

 • 5.

  Bij de vervulling van haar taak neemt de commissie het gestelde in de circulaire in acht.

Artikel 3 - Samenstelling commissie

 • 1.

  De commissie bestaat uit de volgende raadsleden:

  • -

   de heer J. Gardeitchik (EVA)

  • -

   de heer H.J. van der Graaff (PvdA)

  • -

   de heer M.C.C. Goedknegt (VVD)

  • -

   mevrouw S.E.M. Hek (CDA)

  • -

   mevrouw J.E. de Leeuwe (NAP)

  • -

   de heer J. van Wolfswinkel (CU/SGP)

  • -

   de heer R.F.A.C.M. van Meijbeek (plv. raadsvoorzitter)

 • 2.

  De commissie kiest uit haar midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter.

 • 3.

  De commissie kent geen plaatsvervangende leden

Artikel 4 - Ambtelijke ondersteuning

 • 1.

  De griffier is secretaris van de commissie.

 • 2.

  De secretaris draagt zorg voor de ambtelijke ondersteuning van de commissie.

 • 3.

  De secretaris is geen lid van de commissie.

 • 4.

  De commissie wijst uit haar midden een plaatsvervangend secretaris aan.

Artikel 5 - Vergaderingen

 • 1.

  De vergaderingen van de commissie zijn besloten.

 • 2.

  De commissie vergadert zo dikwijls als de voorzitter of ten minste twee leden dit noodzakelijk achten.

 • 3.

  De voorzitter doet van elke vergadering tenminste vierentwintig uur tevoren aankondiging aan de leden van de commissie.

 • 4.

  De commissie vergadert niet als niet ten minste de helft plus één van het aantal leden aanwezig is.

Artikel 6 - Geheimhouding

 • 1.

  De commissie legt in elke vergadering, met toepassing van artikel 86 van de Gemeentewet, geheimhouding op over de inhoud van de stukken en het behandelde tijdens de vergadering, met inachtneming van het bepaalde in artikel 8.

 • 2.

  De voorzitter ziet erop toe dat aan het gestelde in het vorige lid wordt voldaan.

 • 3.

  De commissie en haar leden verstrekken geen inzage in de stukken noch informatie over de stukken en over het behandelde in haar vergadering aan raadsleden die geen zitting hebben in de commissie, noch aan anderen, behoudens het bepaalde in artikel 2, lid 4.

 • 4.

  De commissie, noch de gemeenteraad zal de geheimhouding waartoe het eerste lid verplicht, opheffen.

 • 5.

  De geheimhouding blijft na ontbinding van de commissie van kracht.

 • 6.

  Het bepaalde in dit artikel is van overeenkomstige toepassing op de secretaris.

Artikel 7 - Verslag

 • 1.

  Het verslag van de commissie wordt bij meerderheid van stemmen vastgesteld.

 • 2.

  Leden van de commissie kunnen in het verslag van een minderheidsstandpunt blijk geven.

 • 3.

  Bij het staken van de stemmen over het uit te brengen verslag, wordt het nemen van een beslissing uitgesteld tot de volgende vergadering. Is uitstel van de beslissing niet mogelijk of staken de stemmen ook in die volgende vergadering, dan worden geen opvattingen van de commissie, maar de verschillende meningen binnen de commissie in het verslag opgenomen.

Artikel 8 - Overleg tussen de commissie en de burgemeester

 • 1.

  De commissie kan bij de aanvang van haar werkzaamheden een gesprek hebben met de burgemeester.

 • 2.

  Alvorens het verslag aan de raad te zenden, bespreekt de commissie het concept met de burgemeester.

 • 3.

  Indien ter zake van zijn functioneren in het in lid 2 genoemde gesprek afspraken met de burgemeester worden gemaakt, worden deze in het verslag aan de raad vermeld.

 • 4.

  De commissie zendt het verslag aan de raad, de burgemeester en de commissaris. De burgemeester kan, voorafgaand aan de bespreking in de raad, zijn zienswijze over het verslag geven.

Artikel 9 - Ontbinding vertrouwenscommissie

De vertrouwenscommissie wordt geacht te zijn ontbonden met ingang van de dag volgend op die waarop de minister een besluit heeft genomen op de aanbeveling van de raad.

Artikel 10 - Archivering van stukken

 • 1.

  De voorzitter en de secretaris van de commissie dragen er zorg voor dat op het tijdstip bedoeld in artikel 9 alle archiefbescheiden onverwijld in een verzegelde envelop en gerubriceerd als "geheim" worden overgebracht naar een krachtens de wet door de raad aangewezen archiefbewaarplaats.

 • 2.

  De voorzitter en de secretaris van de commissie dragen er zorg voor dat van de in het eerste lid bedoelde overbrenging een 'verklaring van overbrenging' als bedoeld in artikel 9 van het Archiefbesluit 1995 wordt opgemaakt. In deze verklaring wordt melding gemaakt van de met toepassing van artikel 15 lid 1 sub. a en c van de Archiefwet 1995 gestelde beperkingen aan de openbaarheid, geldende voor een periode van 75 jaar.

 • 3.

  De voorzitter en de secretaris van de commissie dragen er zorg voor dat alle overige bescheiden en kopieën van de in dit artikel bedoelde bescheiden onmiddellijk worden vernietigd.

Artikel 11 - Contactpersoon

 • 1.

  De voorzitter van de commissie treedt op als contactpersoon naar buiten.

 • 2.

  Alle stukken bestemd voor de commissie worden gericht aan de voorzitter en gezonden aan het privé-adres van de secretaris en aldaar bewaard.

 • 3.

  Alle stukken die van de commissie uitgaan worden door de voorzitter en de secretaris ondertekend en vanaf het privé-adres van de secretaris verzonden.

Artikel 12 - Onvoorziene aangelegenheden

In alle gevallen waarin deze verordening dan wel de circulaire niet voorzien, beslist de commissie.

Artikel 13 - Inwerkingtreding en vervaldatum

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.

 • 2.

  Deze verordening vervalt met ingang van de dag volgend op die waarop door de minister een besluit is genomen op de aanbeveling van de raad, met dien verstande dat het bepaalde in artikel 6 van kracht blijft.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente

Albrandswaard in zijn openbare vergadering van

7 februari 2011.

De griffier, De voorzitter,

mr. Renske van der Tempel mr. Harald M. Bergmann

Bijlage 1 PDF Regeling

Verordening scan PDF