Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Kaag en Braassem

Verordening politiek forum bestemmingsplannen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKaag en Braassem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening politiek forum bestemmingsplannen
CiteertitelVerordening politiek forum bestemmingsplannen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 82

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-02-2011Nieuwe regeling

07-02-2011

Witte Weekblad, 16-02-2011

11.007

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening politiek forum bestemmingsplannen

De raad van de gemeente Kaag en Braassem;

gelezen het voorstel van het presidium d.d. 10 januari 2011;

gelet op het bepaalde in artikel 82 van de Gemeentewet;

b e s l u i t:

vast te stellen de Verordening politiek forum bestemmingsplannen

Artikel 1 Begripsbepalingen

a. politiek forum: een vast forum voor het horen van belanghebbenden;b. belanghebbende: degene die schriftelijk dan wel mondeling zijn zienswijze naar voren heeft gebracht over een ontwerpbestemmingsplan of de verklaring van geen bedenkingen aangaande een Wabo projectbesluit en de aanvrager daarvan;c. ruimtelijk project: een plan waarbij de bevoegdheid tot vaststelling of het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen bij de gemeenteraad ligt.

Artikel 2 Taak politiek forum bestemmingsplannen

Het politiek forum heeft de volgende taken:a. het horen van belanghebbenden;b. het uitbrengen van een advies aan de raad over de door het college van burgemeester en wethouders voorgestelde beantwoording van de zienswijzen;c. het uitbrengen van advies aan de raad over het (voor)ontwerpbestemmingsplan;d. het fungeren als klankbordgroep voor het college voor ruimtelijke projecten.

Artikel 3 Samenstelling van het politiek forum

 • 1

  Het politiek forum bestaat uit vier leden en een voorzitter; allen afkomstig uit de raad.

 • 2

  De raad benoemt de leden en de plaatsvervangende leden van het politiek forum.

 • 3

  De agendacommissie wijst uit haar midden een vaste voorzitter aan voor het politiek forum bestemmingsplannen. De voorzitter is tevens lid van het politiek forum.

Artikel 4 Ambtelijke bijstand

Het politiek forum wordt in zijn werkzaamheden bijgestaan door de griffie.

Artikel 5 Zittingsduur

 • 1

  De forumleden worden voor de duur van een raadsperiode benoemd.

 • 2

  De forumleden kunnen onbeperkt worden herbenoemd.

 • 3

  De forumleden kunnen elk moment ontslag nemen.

Artikel 6 Hoorzitting

 • 1

  De voorzitter bepaalt plaats en tijdstip van de zitting waarin de belanghebbenden in de gelegenheid worden gesteld om hun zienswijze mondeling toe te lichten.

 • 2

  De hoorzitting vindt niet eerder plaats dan nadat de termijn van terinzagelegging verstreken is.

Artikel 7 Uitnodiging hoorzitting

De voorzitter nodigt de belanghebbenden en het college van burgemeester en wethouders ten minste 10 dagen voor de hoorzitting schriftelijk uit.

Artikel 8 Quorum

Voor het houden van een zitting is vereist dat de meerderheid van het aantal leden, onder wie in elk geval de voorzitter, aanwezig is.

Artikel 9 Openbaarheid hoorzitting

 • 1

  Het politiek forum is in beginsel openbaar.

 • 2

  De deuren kunnen worden gesloten indien de voorzitter of één van de aanwezige leden het nodig oordeelt of indien een belanghebbende of een lid van het college van burgemeester en wethouders daartoe een verzoek doet en het forum over dit verzoek heeft beslist.

Artikel 10 Schriftelijke verslaglegging

 • 1

  Van de vergadering wordt een besluitenlijst gemaakt.

 • 2

  Van de vergadering wordt een audioverslag gemaakt en dit wordt geplaatst op het internet.

 • 3

  Indien de deuren worden gesloten als in artikel 9 bedoeld, wordt het audioverslag en het betreffende gedeelte van de besluitenlijst niet openbaar gemaakt.

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1

  De verordening treedt in werking op de dag, volgende op die waarop de bekendmaking heeft plaatsgevonden.

 • 2

  De verordening wordt aangehaald als: Verordening politiek forum bestemmingsplannen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Kaag en Braassem gehouden op 7 februari 2011de griffier,                             de voorzitter,drs. B.S.M. Sepers             mr. K.M. van der Velde-Menting