Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Albrandswaard

Subsidieverordening oud papier 2010 van de gemeente Albrandswaard

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAlbrandswaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieverordening oud papier 2010 van de gemeente Albrandswaard
CiteertitelSubsidieverordening oud papier 2010 van de gemeente Albrandswaard
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Externe bijlageVerordening oud papier 2010

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 149 Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-02-2011Onbekend

07-02-2011

De Schakel Albrandswaard

83417

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieverordening oud papier 2010 van de gemeente Albrandswaard

RAADSBESLUIT

 

Besluit nr.: 83417

 

Onderwerp:

- Het verhogen van de garantieprijs die instellingen, verenigingen en scholen krijgen voor het inzamelen van oud papier bij particuliere huishoudens in de gemeente Albrandswaard naar € 0,032 per kg;

- De subsidieverordening oud papier 2010 van de gemeente Albrandswaard.

 

De raad van de gemeente Albrandswaard;

 

Gezien het voorstel van het college van de gemeente Albrandswaard met kenmerk 83417, 21 november 2010;

 

B E S L U I T :

 

1. De oude subsidieverordening inzamelen oud papier BZ/95/001van 1995 in te trekken;

2. De subsidieverordening oud papier 2010 van de gemeente Albrandswaard vast te stellen.

Artikel 1 Aanwijzing inzameling oud papier

Plaatselijke verenigingen, scholen en instellingen zonder winstoogmerk kunnen bij het college van burgemeester en wethouders aangeven dat zij in aanmerking willen komen voor een aanwijzing als bedoeld in artikel 2 lid 2 van de Afvalstoffenverordening, voor het inzamelen van oud papier.

Artikel 2 Voorwaarden

Aan een aanwijzing als bedoeld in artikel 1 worden in elk geval de volgende voorwaarden verbonden:

 • a.

  dat er geen oud papier wordt ingezameld op zon- en algemeen erkende feestdagen;

 • b.

  dat uitsluitend oud papier afkomstig van Albrandswaardse particuliere huishoudens wordt ingezameld;

 • c.

  dat het oud papier wordt afgevoerd op een door burgemeester en wethouders aan te geven wijze;

 • d.

  dat het inzamelen, tijdelijk opslaan en afvoeren van het oud papier zodanig geschiedt dat er geen vervuiling van de omgeving zal plaatsvinden.

Artikel 3 Subsidie

De aanwijzing als bedoeld in artikel 1 geeft de houder het recht op een vergoeding voor het ingezamelde oud papier indien aan alle aan de aanwijzing verbonden voorwaarden is voldaan.

Artikel 4 Vergoeding

De vergoeding bedraagt een aanvulling op de geldende oud papierprijs tot € 0,032 per kilogram, zonder maximum, waarbij opslagcontainers en transportfaciliteiten gratis beschikbaar worden gesteld.

Artikel 5

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet besluit het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 6
 • 1.

  Deze verordening treedt in werking na bekendmaking.

 • 2.

  Deze verordening kan worden aangehaald als: Subsidieverordening inzameling oud papier 2010 van de gemeente Albrandswaard.

 • 3.

  De subsidieverordening inzamelen oud papier BZ/ 95/001 d.d. 30 januari 1995 wordt ingetrokken op het moment waarop deze verordening in werking treedt zoals genoemd in eerste lid.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente

Albrandswaard in zijn openbare vergadering van

7 februari 2011.

De griffier, De voorzitter,

mr. Renske van der Tempel mr. Harald M. Bergmann

Bijlage 1 PDF Verordening

Verordening oud papier 2010