Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Strijen

Besluit ondermandaat mandaatregeling gemeente Strijen 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieStrijen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit ondermandaat mandaatregeling gemeente Strijen 2011
CiteertitelBesluit ondermandaat mandaatregeling gemeente Strijen 2011
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De Interne instructie mandaatregeling gemeente Strijen 2011 is op deze regeling van toepassing alsmede de Mandaatlijst uit de Mandaatregeling gemeente Strijen 2011.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht
 2. Mandaatregeling gemeente Strijen 2011
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-02-201107-06-2014Nieuwe regeling

01-02-2011

Het Kompas, 11-02-2011

2011/203

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit ondermandaat mandaatregeling gemeente Strijen 2011

De gemeentesecretaris, alsmede de hoofden van de sectoren Maatschappelijke Zaken, Wonen & Werken en Middelen, elk voor zover bevoegd:

Overwegende dat het wenselijk is om een besluit ondermandaat vast te stellen;

Gelet op de mandaatregeling gemeente Strijen 2011 en de Algemene wet bestuursrecht;

BESLUITEN:

I  

ondermandaat te verlenen aan de medewerkers zoals genoemd in de kolom ‘ondermandaat (aan)’ van de mandaatlijst behorende bij de mandaatregeling gemeente Strijen 2011 om:

 • a.

  besluiten voor te bereiden;

 • b.

  besluiten te nemen, in te trekken of te wijzigen;

 • c.

  aan besluiten voorschriften te verbinden;

 • d.

  besluiten te ondertekenen;

 • e.

  besluiten bekend te maken, en;

 • f.

  besluiten af te doen;

met betrekking tot bij of krachtens de wet gegeven bevoegdheden zoals aangegeven en omschreven in de mandaatlijst behorende bij de mandaatregeling gemeente Strijen 2011.

II  

ondermandaat te verlenen aan de medewerkers zoals genoemd in de kolom ‘ondermandaat (aan)’ van de mandaatlijst behorende bij de mandaatregeling gemeente Strijen 2011 om in naam van de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders andere handelingen dan besluiten te verrichten zoals aangegeven en omschreven in de genoemde mandaatlijst bij de mandaatregeling gemeente Strijen 2011.

III  

de medewerkers aan wie ondermandaat wordt verleend maakt van de aan hem of haar op grond van dit besluit verleende bevoegdheden uitsluitend gebruik conform het gestelde in de mandaatlijst behorende bij de mandaatregeling gemeente Strijen 2011.

IV  

dat de bepalingen van de ‘mandaatregeling gemeente Strijen 2011’ van overeenkomstige toepassing zijn.

V  

dat de ‘interne instructie mandaatregeling gemeente Strijen 2011’ behorende bij de mandaatregeling gemeente Strijen 2011 van overeenkomstige toepassing is.

VI  

ingeval van uitoefening van ondermandaat worden besluiten of uitgaande stukken als volgt getekend:

 • a.

  burgemeester en wethouders van Strijen, namens hen, en/of

 • b.

  burgemeester van Strijen, namens hem, gevolgd door;

 • c.

  handtekening van de mandataris;

 • d.

  de voorletter(s) en achternaam van mandataris, en tenslotte;

 • e.

  de functie aanduiding

VII  

dat dit besluit wordt aangehaald als: besluit ondermandaat mandaatregeling gemeente Strijen 2011’;

VIII  

te bepalen dat dit besluit algemeen bekend wordt gemaakt in het huis aan huisblad ‘het Kompas’ op 11 februari 2011 en tevens op de website van de gemeente Strijen wordt geplaatst;

IX  

 • te bepalen dat dit besluit in werking treedt op 12 februari 2011.

 

Strijen, 1 februari 2011

De gemeentesecretaris,

C.J. de Visser

Het hoofd van de sector Maatschappelijke Zaken,

C.W.A.M. Rommens

Het hoofd van de sector Wonen & Werken,

J.de Pee

Het hoofd van de sector Middelen,

J.Huisman