Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Drechterland

Beleidsregels exploitatievergunningen Drechterland 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDrechterland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels exploitatievergunningen Drechterland 2010
CiteertitelBeleidsregels exploitatievergunningen Drechterland 2010
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

openbare orde en veiligheid

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening Drechterland 2008, artikel 2.3.1.2 en 2.3.1.4

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-01-2010nieuwe regeling

21-12-2009

de Middenstander, 30-12-2009

1.3

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels exploitatievergunningen Drechterland 2010

De burgemeester van Drechterland,

 

Overwegende

 

dat er beleidsregels zijn vastgesteld over de exploitatievergunningen;

 

dat bij de vaststelling van het beleid op 21 december 2009 is bepaald dat dit beleid na een jaar wordt geëvalueerd;

 

gelet op de Algemene Plaatselijke Verordening Drechterland 2008 (APV);

 

gelet op de Beleidsregels sluitingstijden horeca Drechterland 2010;

 

B E S L U I T :

 

 • 1.

  in te trekken de Beleidsregels exploitatievergunningen en sluitingstijden Drechterland 2007, zoals vastgesteld op 19 december 2006;

   

 • 2.

  op grond van artikel 2.3.1.2 juncto 2.3.1.4 APV de volgende beleidsregels als bedoeld in artikel 4:81 juncto artikel 1:3, vierde lid Awb vast te stellen:

   

BELEIDSREGELS EXPLOITATIEVERGUNNINGEN DRECHTERLAND 2010

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze beleidsregels wordt onder horecabedrijf verstaan: commerciële horeca en paracommerciële inrichtingen waarvan de horeca is verpacht aan een commerciële onderneming.

Artikel 2 Opheffing vergunningplicht exploitatievergunning

De vergunningplicht als bepaald in artikel 2.3.1.3 van de APV geldt niet voor de volgende inrichtingen: paracommerciële inrichtingen (zoals dorpshuis, buurthuis, clubhuis, of kantine van een sportvereniging) waarvan de horeca in eigen beheer is en niet is verpacht.

Artikel 3 Sancties

 • 1.

  Bij het niet nakomen van de exploitatievergunning en/of een daarbij behorend voorschrift beoordeelt de burgemeester op welke wijze wordt gesanctioneerd: last onder bestuursdwang, last onder dwangsom, intrekking drank- en horecavergunning, intrekking van de verruimde sluitingstijd of intrekking van de exploitatievergunning. Indien het horecabedrijf geen verruimde sluitingstijden heeft, neemt de burgemeester andere passende maatregelen.

 • 2.

  Het intrekken van de verruimde sluitingstijd gaat als volgt:

  • a.

   bij constatering dat een vergunningsvoorschrift niet wordt nagekomen volgt een waarschuwing;

  • b.

   bij een volgende constatering dat een vergunningsvoorschrift niet wordt nagekomen binnen één jaar na toepassing van sub a. wordt de verruiming van de sluitingstijden op vrijdag en zaterdag voor één weekend ingetrokken;

  • c.

   bij een volgende constatering dat een vergunningsvoorschrift niet wordt nagekomen binnen één jaar na toepassing van sub b. wordt de verruiming van de sluitingstijden op vrijdag en zaterdag voor vier weekenden ingetrokken;

  • d.

   bij een volgende constatering dat een vergunningsvoorschrift niet wordt nagekomen binnen één jaar na toepassing van sub c. wordt de verruiming van de sluitingstijden op vrijdag en zaterdag voor 26 weekenden ingetrokken.

 • 3.

  In bijzondere omstandigheden kan de burgemeester gemotiveerd afwijken van de voorgeschreven sancties.

Artikel 4 Citeertitel en inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking op 2 januari 2010 kunnen worden aangehaald als: “Beleidsregels exploitatievergunningen Drechterland 2010 ”.

Aldus besloten door de burgemeester van Drechterland op 21 december 2009,

R.J.H. van der Riet