Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Limburg

Reglement Kwaliteitscommissie Limburg

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLimburg
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingReglement Kwaliteitscommissie Limburg
CiteertitelReglement Kwaliteitscommissie Limburg
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerpruimtelijke ordening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht;
 2. Provinciewet;
 3. Woningwet, art. 12;
 4. Monumentenwet, art. 15, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-08-2005Nieuwe regeling

09-08-2005

Provinciaal Blad, 2005, 54

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement Kwaliteitscommissie Limburg

REGLEMENT KWALITEITSCOMMISSIE LIMBURG

Artikel 1 De Kwaliteitscommissie Limburg

Er is een onafhankelijke adviescommissie, de Kwaliteitscommissie Limburg (hierna: de commissie), in het kader van de POL-herziening op onderdelen Contourenbeleid Limburg. Deze commissie treedt in de plaats van de adviescommissie Ruimte voor Ruimte Zuid-Limburg en de adviescommissie Rood voor Groen.

Artikel 2 Taak

 • 1)

  De commissie brengt schriftelijk advies uit aan Burgemeester en Wethouders van alle gemeenten in Limburg over principe-aanvragen in het kader van het contourenbeleid, Rood voor Groen en Ruimte voor Ruimte Zuid-Limburg, waarbij met name gelet wordt op:

  • a:

   wat de bouwaanvraag betreft: de locatie, de situering op de kavel, de maat en schaal in relatie tot de directe omgeving;

  • b:

   wat de kwaliteitsverbetering betreft: een ten aanzien van de inhoud en omvang in verhouding tot de bouwaanvraag gepaste kwaliteitsverbetering.

 • 2)

  De commissie blijft bij haar advisering binnen de provinciale beleidskaders en respecteert daarbij het door de gemeenteraad op grond van artikel 12 van de Woningwet vastgestelde welstandsbeleid en de taken van de commissie op het gebied van de monumentenzorg als bedoeld in artikel 15, eerste lid van de Monumentenwet.

Artikel 3 Samenstelling en lidmaatschap

 • 1.

  De commissie bestaat uit vijf, onafhankelijk van Gedeputeerde Staten en Burgemeester en Wethouders van de alle Limburgse gemeenten opererende, leden en plaatsvervangers met kennis van natuur, landschap, cultuurhistorie, archeologie, stedenbouw en financiën/planeconomie/projectontwikkeling.

 • 2.

  De leden van de commissie, waaronder de voorzitter, worden benoemd, geschorst en ontslagen door Gedeputeerde Staten; de benoeming geschiedt in beginsel voor onbepaalde tijd, met dien verstande dat er na drie jaar een evaluatie plaatsvindt door Gedeputeerde Staten.

 • 3.

  De plaatsvervanger van de voorzitter wordt door de leden van de commissie aangewezen uit haar midden.

 • 4.

  De leden van de commissie kunnen ook zelf tussentijds ontslag nemen, met in achtneming van een opzegtermijn van één maand. Zij doen daarvan onverwijld mededeling aan Gedeputeerde Staten en aan de voorzitter.

Artikel 4 Voorzitter

 • 1.

  De voorzitter bepaalt de datum, plaats en tijdstip van de vergadering.

 • 2.

  Hij roept de leden schriftelijk op voor de vergadering, onder opgaaf van de punten die zullen worden behandeld.

 • 3.

  De voorzitter leidt de vergadering en ondertekent samen met de secretaris het advies.

Artikel 5 Secretaris

 • 1.

  De secretaris wordt namens Gedeputeerde Staten aangewezen.

 • 2.

  De secretaris bereidt de behandeling van de aanvragen voor, zo mogelijk op basis van een preadvies.

 • 3.

  Hij neemt de nodige initiatieven en maatregelen ter bevordering van de kwaliteit en de voortgang van de advisering.

 • 4.

  Hij bespreekt met de voorzitter de datum, plaats en tijdstip van de vergadering alsmede de te behandelen punten.

 • 5.

  Hij ondertekent alle uitgaande stukken en draagt zorg voor een tijdige terugkoppeling en voor monitoring aan de leden van de commissie.

 • 6.

  De secretaris heeft geen stemrecht.

Artikel 6 Vergaderingen

 • 1.

  De voorzitter, in samenspraak met de secretaris, kan ambtenaren of andere deskundigen en de initiatiefnemers uitnodigen tot het deelnemen aan de vergaderingen van de commissie.

 • 2.

  Ambtenaren, andere deskundigen en initiatiefnemers die de vergaderingen bijwonen hebben geen stemrecht.

 • 3.

  Het deel van de vergadering waarin de commissie beraadslaagt over het uit te brengen advies vindt achter gesloten deuren plaats.

Artikel 7 Werkwijze

 • 1.

  De agenda en de vergaderstukken worden twee weken voor de vergadering aan de leden toegezonden.

 • 2.

  De commissie mag geen besluiten nemen omtrent de uit te brengen adviezen, indien niet tenminste drie van de vijf leden, waaronder de voorzitter of diens plaatsvervanger aanwezig zijn. Indien bij een vergadering minder dan drie leden aanwezig zijn, wordt het besluit waaromtrent advies moet worden uitgebracht opnieuw geagendeerd en behandeld in de volgende vergadering waarbij wel tenminste drie leden aanwezig zijn.

 • 3.

  Adviezen worden uitgebracht bij meerderheid van stemmen. Indien de stemmen staken, beslist de voorzitter.

 • 4.

  In het geval dat een lid van de commissie, in verband met belangenverstrengeling tussen zijn werk als commissielid en andere werkzaamheden, niet onafhankelijk kan oordelen over een bepaalde aanvraag onthoudt hij zich van stemming.

 • 5.

  Het advies van de commissie bevat tenminste de motivering hoe men tot het advies is gekomen en de relevante opvattingen van de leden.

 • 6.

  Het advies wordt uiterlijk binnen zes weken na de vergadering waarin de zaak is behandeld uitgebracht aan Burgemeester en Wethouders van de betrokken gemeente(n). Een afschrift van dit advies wordt verstuurd naar Gedeputeerde Staten en de initiatiefnemers.

 • 7.

  De termijn van 6 weken kan maximaal met 4 weken worden verlengd indien het een complexe aanvraag betreft, dan wel het tweede lid van dit artikel van toepassing is.

 • 8.

  De commissie draagt zorg voor een adequate publicatie van het advies, waaronder in ieder geval wordt verstaan het publiceren van het advies op internet.

Artikel 8 Verantwoording

De commissie brengt jaarlijks verslag uit aan Gedeputeerde Staten over de verrichte werkzaamheden. Dit verslag wordt uiterlijk vóór 1 maart van het volgende kalenderjaar bij Gedeputeerde Staten ingediend.

Artikel 9 Bezoldiging

De commissieleden ontvangen voor hun werkzaamheden een vergoeding conform het bepaalde in hoofdstuk III van de "Verordening regelende de geldelijk en andere rechtspositionele voorzieningen ten behoeve van staten en commissieleden". Voor wat betreft de vergoeding van de voorbereiding- en vergadertijd wordt het maximaal aantal te vergoeden uren voor de voorzitter en de leden vastgesteld op respectievelijk 10 uur en 8 uur per vergadering.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking op 24 augustus 2005.

Artikel 11 Vervallen commissies en overgangsrecht

 • 1.

  Bij het inwerking treden van dit reglement vervallen de adviescommissie Ruimte voor Ruimte Zuid-Limburg en de adviescommissie Rood voor Groen.

 • 2.

  Aanvragen die bij de adviescommissie Ruimte voor Ruimte Zuid-Limburg of de adviescommissie Rood voor Groen zijn ingediend en waarover bij de inwerkingtreding van dit reglement nog niet is beslist, worden behandeld door de Kwaliteitscommissie Limburg.

Artikel 12 Citeertitel

Dit reglement wordt aangehaald als “Reglement Kwaliteitscommissie Limburg”.