Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rheden

Uitvoeringsbesluit voor de graven, asbezorging en gedenkplaatsen gemeente Rheden 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRheden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsbesluit voor de graven, asbezorging en gedenkplaatsen gemeente Rheden 2011
CiteertitelUitvoeringsbesluit voor de graven, asbezorging en gedenkplaatsen gemeente Rheden 2011
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Beheersverordening begraafplaatsen gemeente Rheden 2007

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-02-201101-01-2011Nieuwe regeling

01-02-2011

Regiobode, 9 februari 2011

Geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsbesluit voor de graven, asbezorging en gedenkplaatsen gemeente Rheden 2011

Het college van burgemeester en wethouders van Rheden;

gelezen het besluit van het college van burgemeester en wethouders van 1 februari 2011;

gelet op de Beheersverordening begraafplaatsen gemeente Rheden 2007, vastgesteld door de raad d.d. 18 december 2007;

b e s l u i t :

vast te stellen: Uitvoeringsbesluit voor de graven, asbezorging en gedenkplaatsen gemeente Rheden 2011

Artikel 1 Begripsbepalingen

Deze nadere regels verstaan onder:

college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden;

particulier graf: een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

 • -

  het doen begraven en begraven houden van lijken;

 • -

  het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • -

  het doen verstrooien van as;

algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer, waarin aan eenieder gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken;

particulier urnengraf: een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

 • -

  het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • -

  het doen verstrooien van as;

kindergraf: een algemeen of particulier graf waarin gelegenheid wordt gegeven tot het doen begraven van lijken van kinderen tot 12 jaar;

particuliere urnennis : een nis, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

algemene verstrooiingsplaats: een plaats waarop aan eenieder de gelegenheid wordt geboden as te doen verstrooien;

gedenkplaats: een plaats waar aan eenieder de gelegenheid wordt geboden om de overledenen te gedenken;

urn: een voorwerp ter berging van een asbus;

asbus: een bus ter berging van as van een overledene.

Artikel 2 Indeling en uitgifte van graven
 • 1.

  De algemene graven zijn bestemd voor het daarin begraven van drie lijken conform de wettelijke grafrusttermijn van 10 jaar. Deze termijn kan niet worden verlengd. Een lijk kan echter na afloop van de termijn op verzoek van de nabestaand(en) in een particulier graf worden herbegraven.

 • 2.

  Particuliere graven worden door het college uitgegeven voor de tijd van 30 of 50 jaren, met de mogelijkheid deze termijn telkens met een termijn van 5, 10 of 20 jaar te kunnen verlengen. Particuliere graven zijn bestemd voor het begraven van ten hoogste twee lijken en/of het plaatsen van drie asbussen met of zonder urnen.

 • 3.

  In afwijking van het bepaalde in het tweede lid kan het college op uitdrukkelijk schriftelijk verzoek van een rechthebbende -mits gedaan voor de aankoop van het grafrecht- toestaan dat een particulier graf wordt ingericht voor het begraven van drie lijken en/of het plaatsen van drie asbussen met of zonder urnen.

 • 4.

  Particuliere kindergraven worden door het college uitgegeven voor de tijd van 30 of 50 jaren, met de mogelijkheden deze termijn telkens met een termijn van 5, 10 of 20 jaar te kunnen verlengen. Particuliere kindergraven zijn bestemd voor het begraven van ten hoogste 2 lijken en/of het plaatsen van 3 asbussen met of zonder urn.

Artikel 3 Indeling en uitgifte van eigen urnengraven en urnennissen
 • 1.

  De particuliere urnengraven worden uitgegeven voor de tijd van 30 jaren, met de mogelijkheid deze termijn telkens met een termijn van 5, 10 of 20 jaar te kunnen verlengen. Particuliere urnengraven zijn bestemd voor het daarin bijzetten van ten hoogste vier asbussen, met of zonder urnen.

 • 2.

  De particuliere urnennissen worden uitgegeven voor de tijd van 20 jaren, met de mogelijk-heid deze termijn telkens met een termijn van vijf jaar te kunnen verlengen. Particuliere urnennissen zijn bestemd voor de bijzetting van ten hoogste twee asbussen, met of zonder urn.

Artikel 4 Verstrooiingsplaatsen

Verstrooiingsplaatsen worden onderverdeeld in:

 • 1.

  algemene verstrooiingsplaatsen, zijnde een daarvoor speciaal ingericht gedeelte van de begraafplaats;

 • 2.

  particuliere verstrooiingsplaatsen, zijnde een particulier graf c.q. particulier urnengraf.

Artikel 5 Gedenkplaatsen

De gemeentelijke begraafplaatsen beschikken over een algemene gedenkplaats.

Artikel 6 Slotbepalingen
 • 1.

  Het ‘Uitvoeringsbesluit voor de graven, asbezorging en gedenkplaatsen gemeente Rheden 2007’ wordt ingetrokken.

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2011.

 • 3.

  Dit besluit wordt aangehaald als: ‘Uitvoeringsbesluit voor de graven, asbezorging en gedenkplaatsen gemeente Rheden 2011’.

   

  Vastgesteld bij besluit van burgemeester en wethouders d.d. 1 februari 2011.

De Steeg, 1 februari 2011

Burgemeester en wethouders voornoemd,

burgemeester.

secretaris.