Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Limburg

Uitgangspunten verlenen van bijstand voor verzoeken schadevergoeding Grensmaas groter dan 50.000 euro

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLimburg
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingUitgangspunten verlenen van bijstand voor verzoeken schadevergoeding Grensmaas groter dan 50.000 euro
CiteertitelUitgangspunten verlenen van bijstand voor verzoeken schadevergoeding Grensmaas groter dan 50.0000 euro
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpschadevergoeding

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht; Provinciewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-09-2007Nieuwe regeling

25-09-2007

Provinciaal Blad, 2007, 70

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitgangspunten verlenen van bijstand voor verzoeken schadevergoeding Grensmaas groter dan 50.000 euro

Uitgangspunten verlenen van bijstand voor verzoeken schadevergoeding Grensmaas groter dan € 50.000,00

Uitgangspunten verlenen van bijstand voor verzoeken schadevergoedingGrensmaas groter dan € 50.000,00

 • 1.

  Deze uitgangspunten hebben betrekking op bijstand voor verzoeken om schadevergoeding groter dan € 50.000,00 voor uitvoeringsschade, zoals bedoeld in artikel 23 van de Overeenkomst tussen de Staat der Nederlanden en de provincie Limburg en Consortium Grensmaas B.V. met betrekking tot de integrale zelfrealisatie van het Grensmaasplan door Consortium Grensmaas B.V., getekend op 1 juli 2005. (Uitvoeringsovereenkomst Grensmaas)

 • 2.

  Een ieder die een dergelijk schadeverzoek heeft, kan om bijstand vragen.

 • 3.

  Gedeputeerde Staten beslissen over een verzoek om bijstand. Zij bepalen of en in welke mate een verzoek gehonoreerd kan worden. Een dergelijke beslissing wordt schriftelijk en gemotiveerd aan verzoeker medegedeeld.

 • 4.

  Een verzoek om schadevergoeding moet eerst aan het Meldpunt zoals bedoeld in artikel 23 van de Uitvoeringsovereenkomst Grensmaas, worden voorgelegd. Verzoeken om bijstand voor schadeverzoeken die niet door het Meldpunt zijn beoordeeld, worden niet door Gedeputeerde Staten behandeld.

 • 5.

  Gedeputeerde Staten stellen de hoogte van de kosten voor te verlenen bijstand vast. Van verzoeker kan een eigen bijdrage worden gevraagd.

 • 6.

  De vergoeding van kosten van bijstand zijn aanvullend op een bestaande verzekering van de verzoeker of andere mogelijkheden om de kosten vergoed te krijgen.

 • 7.

  Voor de kosten van bijstand is jaarlijks een maximum bedrag van € 100.000,00 beschikbaar.

 • 8.

  Indien het aantal verzoeken om bijstand zo groot is dat het jaarlijks beschikbare bedrag niet toereikend is, maken Gedeputeerde Staten een keuze. Bij deze keuze is in principe de voorrangsvolgorde: eerst particulieren dan ondernemingen dan (semi) overheden.

 • 9.

  De vorm waarin bijstand wordt verleend is niet nader bepaald. Hij kan bijvoorbeeld bestaan uit het leveren en/of financieren van juridische ondersteuning, technische ondersteuning of het verrichten van onderzoek.

 • 10.

  De mogelijkheden tot het verlenen van bijstand staan open tot 6 jaar na oplevering van het laatste deelproject Grensmaas.

   

   

Gedeputeerde Staten voornoemd,  

L.J.P.M. Frissen, voorzitter

drs. W.L.J. Weijnen, secretaris

 

Uitgegeven, 27 september 2007  

De Secretaris,

drs. W.L.J. Weijnen