Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rheden

Uitvoeringsbesluit voor de grafbedekkingen/grafkelders gemeente Rheden 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRheden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsbesluit voor de grafbedekkingen/grafkelders gemeente Rheden 2011
CiteertitelUitvoeringsbesluit voor de grafbedekkingen/grafkelders gemeente Rheden 2011
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Beheersverordening begraafplaatsen gemeente Rheden 2007

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-02-201101-01-2011Nieuwe regeling

01-02-2011

Regiobode, 9 februari 2011

Geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsbesluit voor de grafbedekkingen/grafkelders gemeente Rheden 2011

Het college van burgemeester en wethouders van Rheden;

gelezen het besluit van burgemeester en wethouders van 1 februari 2011;

gelet op de Beheersverordening begraafplaatsen gemeente Rheden 2007, vastgesteld door de raad d.d. 18 december 2007;

b e s l u i t :

vast te stellen: Uitvoeringsbesluit voor de grafbedekkingen/grafkelders gemeente Rheden 2011

Artikel 1 Begripsbepaling

Deze nadere regels verstaan onder:

 • a.

  grafbedekking: gedenkteken en/of winterharde grafbeplanting;

 • b.

  gedenkteken: voorwerp op het graf voor het aanbrengen van opschriften of figuren, daaronder begrepen kettingen en hekwerken;

 • c.

  grafbeplanting: winterharde beplanting welke door de rechthebbende op een particulier graf wordt aangebracht;

 • d.

  grafkelder: een gemetselde ruimte voor het begraven en begraven houden van lijken.

Artikel 2 Aanvraag vergunning
 • 1.

  Bij een schriftelijke aanvraag voor vergunning tot het hebben van een gedenkteken behoort een werktekening te worden ingediend.

 • 2.

  Op deze werktekening dienen ten minste voor te komen:

  • a.

   een boven-, voor- en zijaanzicht met alle hoogte-, breedte, dikte- en lengtematen;

  • b.

   de soort, kleur, bewerking van het te gebruiken materiaal;

  • c.

   de vermelding of de letters e.d. ingehakt of van metaal zijn;

  • d.

   de woordindeling van het opschrift en de plaats van de figuraties;

  • e.

   de soort van het materiaal van de fundering en de wijze van bevestiging van het gedenkteken daarop.

 • 3.

  Voor het afgeven van de in het eerste lid bedoelde vergunningen worden kosten in rekening gebracht.

 • 4.

  Het (doen) plaatsen of aanbrengen van monumenten, grafstenen, zerken of andere gedenktekens of van heesters of andere beplantingen op graven geschiedt door de rechthebbende of gebruiker.

 • 5.

  Alle kosten voor het plaatsen of aanbrengen, herstellen of vernieuwen van monumenten, grafstenen, zerken of andere gedenktekens of van beplantingen op graven komen voor rekening van de rechthebbende of gebruiker.

Artikel 3 Gedenkteken
 • 1.

  Voor de gedenktekens mogen alleen duurzame materialen worden gebruikt.

 • 2.

  De lengte en breedte van het gedenkteken op een particulier graf mag maximaal 2,00 meter x 1,00 meter bedragen. De letterplaat op dit monument mag niet boven de 1,10 meter uit komen. Gedenktekens over de breedte van meer dan één graf zijn met ingang van 1 januari 2008 niet langer toegestaan.

  De afmetingen van een gedenkteken op een particulier urnengraf mag maximaal 1,00 meter x 1,00 meter bedragen. De letterplaat van dit monument mag niet groter zijn dan 0,70 m x 0,70 meter. De gedenktekens en letterplaten mogen niet aanstootgevend of kwetsend van aard zijn, dit ter beoordeling van het college van burgemeester en wethouders.

 • 3.

  Gedenktekens voor algemene graven zijn 0,50 meter x 0,50 meter. Met ingang van 1 januari 2008 moeten de gedenktekens in ‘lessenaarstand’ worden geplaatst. Tevens geldt vanaf 1 januari 2008 dat de gedenktekens zwart of grijs van kleur moeten zijn.

 • 4.

  De onderdelen moeten vast aan het gedenkteken zijn verbonden.

 • 5.

  De fundering van het gedenkteken dient te bestaan uit een gewapende betonplaat met een minimale dikte van 0,05 meter.

 • 6.

  Het staande gedeelte van de steen moet met daarvoor geschikte aan te gieten doken op het voetstuk worden bevestigd.

 • 7.

  Op de natuurbegraafplaats te Dieren mag alleen een staande steen worden geplaatst eventueel omgeven door vaste planten met een bosachtig karakter. Andere verfraaiingen van het graf zijn niet toegestaan.

 • 8.

  De staande steen op deze natuurbegraafplaats moet een natuurlijke vorm hebben.

  De vormen hiervan worden als volgt beschreven:

  • -

   een zwerfkei met een maximale afmeting van 0,80 meter x 0,80 meter;

  • -

   een natuurlijk duurzame scherf met een maximale afmeting van 0,80 meter x 0,80 meter;

  • -

   op dit gedeelte van de begraafplaats mogen zich op de steen geen gepolijste gedeelten bevinden;

  • -

   tevens wordt elke vorm van kunst op het monument niet toegestaan;

  • -

   voor elke andere vorm van een monument (inclusief witte monumenten) wordt op dit gedeelte geen vergunning verleend;

  • -

   op de natuurbegraafplaats worden de monumenten niet met biomos behandeld.

 • 9.

  Bovengronds geplaatste urnen met daarin één asbus behoren bevestigd te worden op een monument c.q. een betonnen fundering.

 • 10.

  Voor een gedenktekenplaatje t.b.v. het strooiveld mag alleen het door de begraafplaats aangeboden model worden gebruikt. Op het strooiveld Imboslaan te Dieren kan een steen van maximaal 15 bij 15 cm geplaatst worden. Op de steen kan een gedenkplaatje worden geplaatst. Voor plaatsing van het gedenkplaatje gelden de voorwaarden genoemd in de tarieventabel van de verordening lijkbezorgingrechten.

 • 11.

  Voor de begraafplaats op de Harderwijkerweg geldt dat vanaf 1 januari 2008 voor vervanging van bestaande gedenktekens of nieuw te plaatsen gedenktekens alleen gezoet Belgisch hardsteen mag worden gebruikt.

 • 12.

  Het is niet toegestaan op de strooivelden bloembakjes, bloemen, etc. te plaatsen anders dan op de daartoe aangewezen plek.

 • 13.

  Voor alle begraafplaatsen geldt dat kunstbloemen en kunstplanten niet zijn toegestaan.

Artikel 4 Losse bloemen en planten

Op een graf kunnen potplanten en bloemen in vazen worden geplaatst. Glazen vazen c.q. potten mogen niet worden gebruikt. De gemeente stelt daarom kunststof vazen ter beschikking. Het is toegestaan op een graf losse bloemen te leggen. Op een graf mogen éénjarige gewassen worden geplant.

 

Op de natuurbegraafplaats is het planten van éénjarige gewassen en het leggen van losse bloemen niet toegestaan.

Artikel 5 Winterharde gewassen

De winterharde gewassen die op graven worden geplant mogen bij volle wasdom de voor het graf beschikbare oppervlakte niet overschrijden of moeten door besnoeiing binnen de oppervlakte worden gehouden. De gewassen mogen niet hoger zijn dan 1,5 meter.

Artikel 6 Grafkelders
 • 1.

  Het plaatsen van een grafkelder is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van het college. Daartoe dient een schriftelijke aanvraag bij het college te worden ingediend, vergezeld van een werktekening.

 • 2.

  Op deze werktekening dienen ten minste voor te komen:

  • a.

   een boven-, voor- en zijaanzicht met alle hoogte-, breedte, dikte- en lengtematen;

  • b.

   de soort, kleur, bewerking van het te gebruiken materiaal;

  • c.

   de vermelding of de letters e.d. ingehakt of van metaal zijn;

  • d.

   de woordindeling van het opschrift en de plaats van de figuraties;

  • e.

   de soort van het materiaal van de fundering en de wijze van bevestiging van het gedenkteken daarop;

  • f.

   tevens moet de kelder van een goed ventilatiesysteem worden voorzien;

  • g.

   het gedenkteken op de kelder mag niet hoger zijn dan 1,10 meter;

  • h.

   elke vorm van monument voor het gedenkteken mag niet hoger zijn dan 0,50 meter, tenzij er alleen een zerk geplaatst wordt als afsluiting van de kelder. Bij de vergunningaanvraag wordt gekeken naar de constructie en maatvoering.

 • 3.

  Ten behoeve van de particuliere urnengraven is het mogelijk om tot aanschaf van een keldertje over te gaan. Deze kosten zijn voor rekening van de rechthebbende.

Artikel 7 Regels voor op en rond de graven
 • 1.

  Op en rond de graven zijn grint, marmerslag en kunstgras niet toegestaan.

 • 2.

  Op en rond de graven is hekwerk niet toegestaan.

Artikel 8

Het college kan in bijzondere omstandigheden ontheffing verlenen van de in dit uitvoeringsbesluit opgenomen regels.

Artikel 9 Slotbepalingen
 • 1.

  Het ‘Uitvoeringsbesluit voor de grafbedekkingen/kelders gemeente Rheden 2007’ wordt ingetrokken.

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2011.

 • 3.

  Dit besluit wordt aangehaald als ‘Uitvoeringsbesluit voor de grafbedekkingen/grafkelders gemeente Rheden 2011’.

   

  Vastgesteld bij besluit van burgemeester en wethouders d.d. 1 februari 2011.

De Steeg, 1 februari 2011

Burgemeester en wethouders voornoemd,

burgemeester.

secretaris.