Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Someren

Deelverordening 2009 beleidsgestuurde contractfinanciering professionele instellingen gemeente Someren

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSomeren
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDeelverordening 2009 beleidsgestuurde contractfinanciering professionele instellingen gemeente Someren
CiteertitelDeelverordening 2009 beleidsgestuurde contractfinanciering professionele instellingen gemeente Someren
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht 
 2. Gemeentewet 

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-11-200805-11-2008nieuwe regeling

05-11-2008

't Contact, 02-02-2011

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Deelverordening 2009 beleidsgestuurde contractfinanciering professionele instellingen gemeente Someren

De raad van de gemeente Someren;

overwegende dat kennis is genomen van het college om op onderscheidelijke beleidsterreinen beleidsregels vast te stellen;

gelet op de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 8 oktober 2008

BESLUIT:

Vast te stellen de Deelverordening beleidsgestuurde contractfinanciering professionele instellingen.

Artikel 1 Definities

Voor de toepassing van deze deelverordening wordt verstaan onder:

 • 1.

  beleidsgestuurde contractfinanciering (BCF):

 • op voorhand gemaakte afspraken over de gemeentelijke beleidsdoelen die nagestreefd worden, welke diensten daarvoor bij de professionele instellingen worden afgenomen, hoe en op basis van welke criteria de prestaties afgerekend worden en hoe resultaten/effecten worden gemeten.

 • 2.

  uitvoeringsovereenkomst:

 • de aan de beschikking tot subsidieverlening gerelateerde overeenkomst die kan worden beschouwd als een subsidieverplichting, waarin afspraken worden gemaakt over de gemeentelijke beleidsdoelen die nagestreefd worden, welke diensten daarvoor bij professionele instellingen worden afgenomen, hoe en op basis van welke criteria de prestaties afgerekend worden en hoe de resultaten/effecten worden gemeten.

 • 3.

  college:

 • het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Someren.

Artikel 2 Inhoud van de subsidieaanvraag bij de subsidieverlening

In afwijking van de bescheiden die in de Algemene subsidieverordening worden vereist, verstrekt de professionele instelling, waarmee een uitvoeringsovereenkomst wordt gesloten, voor 1 mei van het jaar voorafgaande aan het subsidiejaar de volgende bescheiden:

 • 1.

  een (bijgestelde) (meerjaren)begroting;

 • 2.

  een kostenverdeelstaat, waarbij de professionele instelling aangeeft van welke productiviteitsnormen wordt uitgegaan;

 • 3.

  een berekening van de gehanteerde integrale uurtarieven met een specificatie van de componenten personele, overhead-, huisvestings-, activiteiten- en organisatiekosten.

Artikel 3 Te overleggen bescheiden bij de subsidievaststelling

In afwijking van de bescheiden die in de Algemene subsidieverordening worden vereist, verstrekt de professionele instelling, waarmee een uitvoeringsovereenkomst wordt gesloten, voor 1 mei volgend op het subsidiejaar de volgende bescheiden:

 • 1.

  een door of namens het bestuur getekende jaarrekening over het jaar waarop het subsidie betrekking heeft, voorzien van een accountantsverklaring of samenstellingsverklaring zoals door het college is aangegeven.

 • 2.

  een kostenverdeelstaat, waarbij de professionele instelling aangeeft welke productiviteitsnormen gehanteerd zijn.

 • 3.

  een opgave van de gehanteerde integrale uurtarieven met een specificatie van de componenten personele-, overhead-, huisvestings-, activiteiten- en organisatiekosten.

 • 4.

  een registratie van de diensten en teleenheden.

 • 5.

  een verslag van de gerealiseerde productie conform de opdrachtformulering.

 • 6.

  de resultaten van een tevredenheidsonderzoek onder de cliënten, leden, deelnemers van de professionele instelling, indien dit in de uitvoeringsovereenkomst voor het betreffende kalenderjaar is bepaald.

Artikel 4 Aanvullende bevoegdheid

In de gevallen waarin deze deelverordening niet voorziet beslist het college.

Artikel 5 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Deze deelverordening kan worden aangehaald als de “Deelverordening 2009 beleidsgestuurde contractfinanciering professionele instellingen gemeente Someren”.

 • 2.

  Deze deelverordening treedt in werking op de dag na de bekendmaking ervan.

Aldus besloten in de vergadering van de raad van de gemeente Someren,

De raadsgriffier, de voorzitter,

J. Laurens Janse –Oostdijk, A.P.M. Veltman