Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Someren

Regeling subsidiering intergemeentelijke sportvereniging Asten-Someren 1975

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSomeren
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling subsidiering intergemeentelijke sportvereniging Asten-Someren 1975
CiteertitelRegeling subsidiering intergemeentelijke sportvereniging Asten-Someren 1975
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-06-197510-06-1975nieuwe regeling

26-06-1975

't Contact, 02-02-2011

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling subsidiering intergemeentelijke sportvereniging Asten-Someren 1975

De raad der gemeente Someren:

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. juni 1975

gelet op de wet:

-BESLUITEN:-

Vast te stellen de regeling subsidiëring intergemeentelijke sportverenigingen Asten-Someren.

Artikel 1 Begripsomschrijving

  • -

    Intergemeentelijke sportvereniging:

  • een sportvereniging die, hoewel statutair gevestigd in de ene gemeente, tenminste 10 leden telt uit de anderen gemeente.

Artikel 2

Voorzover deze regeling niet afwijkt van de Sportsubsidieregeling blijven de daarin gestelde artikelen onverkort van toepassing.

Artikel 3

Een in Someren gevestigde intergemeentelijke sportvereniging kan in aanmerking komen voor een subsidie ingevolge de Sportsubsidieregeling, wanneer het aantal Somerense leden tenminste 50% van het totaal aantal leden uitmaakt.

Artikel 4

De in artikel 6 van de Sportsubsidieregeling opgenomen factor:

aantal Somerense leden : totaal aantal leden, is niet van toepassing op intergemeentelijke sportverengingen.

Bij berekening van de subsidie voor intergemeentelijke sportverenigingen wordt het berekende subsidie vermenigvuldigd met de factor:

aantal Astense + Somerense leden : totaal aantal leden

Artikel 5

De gemeente Someren kan het over de Astense leden uitgekeerde subsidie declareren bij de gemeente Asten overeenkomstig de formule:

aantal Astense leden : totaal aantal leden x uitgekeerd subsidie.

Artikel 6

De gemeente Asten kan over Somerense leden uitgekeerde subsidies aan de aldaar gevestigde intergemeentelijke sportverenigingen declareren bij de gemeente Someren, overeenkomstig de in artikel 5 bepaalde wijze.