Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Duiven

Verordening op de vaart met snelle motorboten op de Loowaard in Loo

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDuiven
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de vaart met snelle motorboten op de Loowaard in Loo
CiteertitelVerordening op de vaart met snelle motorboten op de Loowaard
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

art. 133 Gemeentewet en de bepalingen van de Awb

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-06-1994Onbekend

20-12-1993

Duivenpost

1993/XI-20

Tekst van de regeling

Intitulé

Nr. 1993/XI – 20

Verordening op de vaart met snelle motorboten op de Loowaard in Loo.

De raad van de gemeente Duiven;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 december 1993;

gelet op de artikel 133 van de Gemeentewet en de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

vast te stellen de navolgende:

Verordening op de vaart met snelle motorboten en de beoefening van de waterskisport op de plas de Loowaard te Loo.

Artikel 1.
 • 1.

  Deze verordening is van toepassing op het tot het gebied van de gemeente Duiven behorende water de Loowaard.

 • 2.

  In deze verordening wordt verstaan onder “snelle motorboot”een race-, glij- of speedboot dan wel een soortgelijke boot, die een snelheid van meer dan 16 km per uur kan bereiken.

Artikel 2.
 • 1.

  Het is de bestuurder van een snelle motorboot verboden daarmede in de wateren de Loowaard in de gemeente Duiven te varen met een hogere snelheid dan 9 km per uur.

 • 2.

  Het is een waterskier verboden zich voort te bewegen of zich te laten voortbewegen in de wateren de Loowaard in de gemeente Duiven.

 • 3.

  Burgemeester en wethouders kunnen een gebied aanwijzen in de Loowaard waarvoor de in het eerste lid genoemde snelheidsbeperkingen niet geldt en waar tevens mag worden gewaterskied.

Artikel 3.

Het is verboden met een snelle motorboot te varen, indien niet wordt voldaan aan elk der volgende eisen:

 • a.de boot moet ten name van de eigenaar zijn geregistreerd bij een orgaan, dat door de Minister van Verkeer en Waterstaat is aangewezen;

  • b.

   de boot moet zijn voorzien van een registratieteken, toegekend door het onder a. genoemde orgaan, bestaande uit één of meer letters en een nummer, die aan weerszijden van de boot op de huid midscheeps of aan de boeg met een hoogte van ten minste 15 cm, een breedte van ten minste 10 cm en een stamdikte van ten minste 2 cm in een van de onderkant sterk afwijkende kleur goed zichtbaar zijn aangebracht;

  • c.

   het door het onder a. bedoelde orgaan afgegeven registratiebewijs moet aan boord van de boot aanwezig zijn;

  • d.

   de boot moet zijn voorzien van een deugdelijke en doelmatige stuurinrichting;

  • e.

   er moet een zwemvest of een drijfkussen voor ieder der opvarenden, alsmede een deugdelijk brandblusapparaat aanwezig zijn;

  • f.

   de inrichting van de boot en van de motor moet zodanig zijn, dat gevaar voor brand of ontploffing en hinder voor de omgeving door rook, damp of walm wordt voorkomen;

  • g.

   De afgewerkte gassen van voortstuwings- en/of hulpmotor moeten door een behoorlijk geluiddempende inrichting worden afgevoerd;

  • h.

   De boot moet zodanig zijn ingericht, dat het uitzicht voor de bestuurder naar alle kanten vrij is;

  • i.

   De boot moet zijn voorzien vaneen technische inrichting, waarbij door het ontbreken van de besturing de middelen tot voortbeweging onmiddellijk of nagenoeg onmiddellijk tot stilstand komen;

Artikel 4.
 • 1.

  Een snelle motorboot mag niet worden bestuurd door een persoon, die de leeftijd va 18 jaren niet heeft bereikt.

 • 2.

  De bestuurder van een snelle motorboot is verplicht te zijn gezeten op de voor hem bestemde zitplaats.

 • 3.

  indien een snelle motorboot wordt gebruikt voor het trekken van een waterskiër, moet de bestuurder zich doen bijstaan door een medeopvarende van ten minste 15 jaar oud, als uitkijk.

Artikel 5.

De bestuurder van een snelle motorboot moet zodanig varen en is verplicht zich zodanig te gedragen, dat geen hinder of gevaar aan andere gebruikers van de waterwegen en gebruikers van oevers van de waterwegen kan worden veroorzaakt.

Artikel 6.

Het is verboden met de motor van een snelle motorboot onnodig geluidshinder te veroorzaken of de motor van een stilliggende snelle motorboot onnodig lang of zonder redelijk doel in werking te hebben.

Artikel 7.

De eigenaar van een snelle motorboot is verplicht ervoor zorg te dragen, dat daarmede niet in strijd met de verordening wordt gevaren.

Artikel 8.

De bestuurder van een snelle motorboot is verplicht de bevelen en aanwijzingen op te volgen, die met het oog op het toezicht op de naleving van deze verordening en de veiligheid van de vaart door de met de handhaving hiervan belaste ambtenaren worden gegeven.

Artikel 9.
 • 1.

  De bestuurder van een snelle motorboot is verplicht het registratiebewijs bedoeld in artikel 3, onder a, op eerste vordering van de met de handhaving van deze verordening belaste ambtenaren ter inzage te verstrekken.

 • 2.

  De bestuurder van een snelle motorboot is verplicht alle bevelen en aanwijzingen op te volgen, welke hem door een bevoegd opsporingsambtenaar, in de uitoefening van het toezicht op de naleving van deze verordening, worden gegeven

Artikel 10.

Verkeerstekens van de vaarweg als bedoeld in de bijlage 7 van het Besluit Rijnvaartpolitiereglement 1983 (Stbl. 389/1983 c.q. bijlage 7 van het Binnenvaartpolitiereglement, Stbl 38 d.d. 8 februari 1984) zijn van kracht.

Artikel 11.

Overtreding van enige bepaling van deze verordening wordt gestraft met een hechtenis van ten hoogste twee maanden of een geldboete van ten hoogste de tweede categorie.

Artikel 12.

Deze verordening treedt in werking op de derde dag na bekendmaking. Op die datum vervalt de verordening vastgesteld bij raadsbesluit van 3 oktober 1990.

Artikel 13.

Deze verordening kan worden aangehaald onder de titel Verordening op de vaart met snelle motorboten op de Loowaard

Aldus vastgesteld in zijn openbare

vergadering van 20 december 1993.

De raad voornoemd,

secretaris, voorzitter