Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Limburg

Beleidsregels voor het investeringsbudget stedelijke vernieuwing (ISV2), periode 2005-2009, voor de ISV-projectgemeenten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLimburg
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingBeleidsregels voor het investeringsbudget stedelijke vernieuwing (ISV2), periode 2005-2009, voor de ISV-projectgemeenten
CiteertitelBeleidsregels voor het investeringsbudget stedelijke vernieuwing (ISV2), periode 2005-2009, voor de ISV-projectgemeenten
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerpleefomgeving, subsidies

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-04-200519-02-2015Nieuwe regeling

12-04-2005

Provinciaal Blad, 2005, 19

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels voor het investeringsbudget stedelijke vernieuwing (ISV2), periode 2005-2009, voor de ISV-projectgemeenten

SUBSIDIEVERORDENING VOOR HET INVESTERINGSBUDGET STEDELIJKE VERNIEUWING, PERIODE 2005-2009

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  stedelijke vernieuwing:

   

  op stedelijk gebied gerichte inspanningen die strekken tot verbetering van de leefbaarheid en veiligheid, bevordering van een duurzame ontwikkeling en verbetering van de woon- en milieukwaliteit, versterking van het economisch draagvalk, bevordering van de sociale samenhang, verbetering van de bereikbaarheid, verhoging van de kwaliteit van de openbare ruimte of anderszins tot structurele kwaliteitsverhoging van dat stedelijk gebied;

 • b.

  provinciaal beleidskader:

   

  door Provinciale Staten vastgesteld Provinciaal Beleidskader Stedelijke Vernieuwing 2005-2009;

 • c.

  investeringsbudget:

   

  een projectsubsidie aan gemeenten, ter tegemoetkoming in de kosten van uitvoering van een ontwikkelingsprogramma of een stedelijke vernieuwingsactiviteit ten behoeve van de uitvoering van gemeentelijk en provinciaal beleid inzake stedelijke vernieuwing en leefbaarheid. Subsidies worden niet verstrekt ter dekking van apparaatskosten, plankosten of anderszins kosten welke geen betrekking hebben op fysieke activiteiten inzake de stedelijke vernieuwingsopgave;

 • d.

  reservering bestuurlijke afspraak ‘geluid’:

   

  een binnen het investeringsfonds stedelijke vernieuwing te reserveren bedrag voor projectgemeenten, ter grootte van de voor die gemeente berekende component voor geluidssanering van de       A- en raillijst;

 • e.

  afsprakenkader:

   

  een overeenkomst tussen Provincie en gemeente, waarin wederzijdse verplichtingen worden vastgelegd omtrent de uitvoering van het provinciaal thema “Vitale kernen en buurten” en waarvan afspraken over het verlenen van investeringsbudget onderdeel uit kunnen maken;

 • f.

  investeringstijdvak:

   

  tijdvak van vijf kalenderjaren waarvoor een investeringsbudget wordt verleend:

 • g.

  de commissie:

   

  het door Gedeputeerde Staten ingestelde Bestuurlijk Overleg Bouwen en Wonen (BOBW);

 • h.

  programmagemeenten:

   

  de niet-rechtstreekse gemeenten die door Provinciale Staten in het provinciaal beleidskader, vanwege de aard en omvang van hun stedelijke vernieuwingsopgave, zijn aangewezen als

   

  gemeenten van wie een ontwikkelingsprogramma wordt verlangd om in aanmerking te komen voor investeringsbudget in het investeringstijdvak;

 • i.

  projectgemeenten:

   

  de niet-rechtstreekse gemeenten die door Provinciale Staten niet zijn aangewezen als programmagemeenten en welke op projectbasis investeringsbudget kunnen aanvragen.

Artikel 2 Investeringsfonds stedelijke vernieuwing

 • 1.

  Er is een provinciaal investeringsfonds stedelijke vernieuwing, dat wordt gevoed met het door het Rijk aan de provincie verleend investeringsbudget, de toe te rekenen rente over de middelen in het fonds alsmede de niet-benutte middelen uit eerdere investeringstijdvakken.

 • 2.

  Op basis van de stand van het fonds wordt, voor zover het subsidieverleningen aan projectgemeenten betreft, per 31 december van het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar rente berekend. De rente wordt per 1 januari van het begrotingsjaar bijgeschreven.

 • 3.

  Gedeputeerde Staten bepalen hoe de aan het provinciaal investeringsfonds stedelijke vernieuwing toegevoegde rentemiddelen worden ingezet in de niet-rechtstreekse gemeenten.

Artikel 3 Investeringsbudgetten

 • 1.

  Gedeputeerde Staten kunnen uit het fonds als bedoeld in artikel 2, investeringsbudgetten verlenen aan programma- en projectgemeenten ten behoeve van de stedelijke vernieuwing gericht op de fysieke leefomgeving conform het bepaalde in deze regeling.

 • 2.

  Gedeputeerde Staten reserveren, gelet op de Invoeringswet stedelijke vernieuwing waarin is bepaald dat oude bestuurlijke afspraken tussen rijk en gemeenten bij de uitvoering van de Wet stedelijke vernieuwing gestand dienen te worden gedaan, voor projectgemeenten binnen het Investeringsfonds stedelijke vernieuwing een reservering bestuurlijke afspraak.

 • 3.

  De projectgemeenten hebben, gelet op de Wet stedelijke vernieuwing waarin is bepaald dat investeringsbudgetten ondeelbaar zijn en binnen de kaders van genoemde wet mogen worden besteed, de vrijheid om de voor hen bestemde reservering bestuurlijke afspraak vrij te besteden binnen de kaders van genoemde wet, het provinciaal beleidskader ISV2 en deze subsidieverordening voor het investeringsbudget stedelijke vernieuwing, periode 2005-2009.

 • 4.

  Verleende investeringsbudgetten voor projectgemeenten worden in eerste instantie ten laste gebracht van de reservering bestuurlijke afspraak ‘geluid’.

 • 5.

  Gedeputeerde Staten verstrekken per jaar en per investeringstijdvak een overzicht aan Provinciale Staten van hun besluiten in het kader van aanvragen op grond van deze regeling.

Artikel 4 Subsidieplafonds

 • 1.

  Voor het subsidieplafond voor verlening van een investeringsbudget aan programmagemeenten wordt verwezen naar de vastgestelde bedragen in het Provinciaal beleidskader ISV2.

 • 2.

  Voor het subsidieplafond voor verlening van een investeringsbudget aan projectgemeenten wordt verwezen naar de per projecttype vastgestelde bedragen in de Beleidsregels ISV2 projectgemeenten.

Artikel 5 Subsidieaanvragers

 • 1.

  Voor subsidie uit het investeringsbudget voor programmagemeenten komen de gemeenten in aanmerking die in het provinciaal beleidskader ISV2 zijn aangewezen als programmagemeente.

 • 2.

  Voor subsidie uit het investeringsbudget voor projectgemeenten komen de gemeenten in aanmerking die in het provinciaal beleidskader ISV2 zijn aangewezen als projectgemeente.

Artikel 6 Subsidiegrondslag en criteria

 • 1.

  In het provinciaal beleidskader ISV2 zijn de provinciale doelstellingen en prioriteiten van stedelijke vernieuwing geformuleerd, is het rijksbeleid stedelijke vernieuwing uitgewerkt en zijn inhoudelijke criteria voor het verlenen van investeringsbudget aan programma- en projectgemeenten opgenomen.

 • 2.

  Een programmagemeente komt alleen voor investeringsbudget in aanmerking indien:

  • a.

   De gemeente een Meerjaren Ontwikkelingsprogramma (MOP) heeft vastgesteld dat betrekking heeft op het onderhavig investeringstijdvak;

  • b.

   Het MOP voldoet aan de gestelde eisen zoals bedoeld in artikel 8 van deze regeling;

  • c.

   Het MOP voldoende intergemeentelijk is afgestemd, en

  • d.

   Het MOP verenigbaar is met het provinciaal beleidskader ISV2 en het rijksbeleid.

 • 3.

  Gedeputeerde Staten gaan niet over tot afwijzing van investeringsbudget in relatie tot het bepaalde in dit artikel, dan nadat de gemeente in de gelegenheid is gesteld het MOP aan te passen binnen een door Gedeputeerde Staten te bepalen termijn.

Artikel 7 Algemene subsidieverordening 2004

In aanvulling op de bepalingen uit deze verordening wordt de Algemene subsidieverordening 2004 van overeenkomstige toepassing verklaard op subsidieaanvragen in het kader van deze verordening.

Hoofdstuk 2 Investeringsbudget voor programmagemeenten

Artikel 8 Indicatieve subsidiebedragen voor programmagemeenten

 • 1.

  Uiterlijk op 1 juli 2009 geven Gedeputeerde Staten een programmagemeente schriftelijk bericht omtrent de te verwachten hoogte van het investeringsbudget voor het eerstkomende investeringstijdvak. Dit zogenaamde indicatieve investeringsbudget betreft een in het provinciaal beleidskader bepaald deel van het door het Rijk in totaal aan de Provincie beschikbaar gestelde indicatief budget.

 • 2.

  Gedeputeerde Staten geven een programmagemeente een redelijke termijn om hun ontwikkelingsprogramma aan te vullen of te wijzigen indien bekendmaking van individuele deelbudgetten niet vóór genoemde datum heeft plaats kunnen vinden.

Artikel 9 Aanvragen voor investeringsbudget door programmagemeenten

 • 1.

  Een programmagemeente kan tot uiterlijk 1 juli van het eerste jaar van het investeringstijdvak een aanvraag voor het verlenen van een investeringsbudget indienen bij Gedeputeerde Staten van Limburg.

 • 2.

  De aanvraag dient een ontwikkelingsprogramma voor het investeringstijdvak te bevatten, waarin de volgende elementen zijn opgenomen:

  • a.

   De gemeentelijke doelstellingen van stedelijke vernieuwing, voldoende onderbouwd en weergegeven in termen van toetsbare resultaten, waarin wordt ingegaan op de relatie met stedelijke vernieuwing die zich niet richt op de fysieke leefomgeving zoals bedoeld in de provinciale aanpak rondom het thema ‘vitale buurten en kernen’, betrekking heeft op het investeringstijdvak en inzicht geeft in het volgende tijdvak;

  • b.

   Een financiële paragraaf die inzicht geeft in de in verband met stedelijke vernieuwing te verwachten kosten en opbrengsten;

  • c.

   Een overzicht van de resultaten van het overleg met betrokken partijen, waarbij wordt aangegeven hoe deze partijen bij het overleg worden betrokken en;

  • d.

   Een beschrijving van de wijze waarop de landelijke en provinciale doelstellingen van stedelijke vernieuwing in acht zijn genomen.

 • 3.

  Een programmagemeente pleegt overleg met Gedeputeerde Staten over de opstelling van het ontwikkelingsprogramma, voorafgaande aan de indiening van de aanvraag.

 • 4.

  In geval een te laat ingediende aanvraag alsnog in behandeling wordt genomen kunnen Gedeputeerde Staten ter voorkoming van kennelijke onbillijkheid een lager investeringsbudget verlenen dat het indicatieve budget zoals bedoeld in artikel 7.

Artikel 10 Beslissingen op aanvragen voor een investeringsbudget aan programmagemeenten

 • 1.

  Alvorens te beslissen op een aanvraag tot subsidieverlening uit het investeringsbudget vragen Gedeputeerde Staten advies aan de commissie.

 • 2.

  Bij de beslissing op een aanvraag voor een investeringsbudget houden Gedeputeerde Staten rekening met het advies van de commissie.

 • 3.

  Bij de bekendmaking van de beslissing aan de programmagemeente, kunnen Gedeputeerde Staten zo nodig een voorbehoud maken ten aanzien van mogelijke financiële consequenties bij de vaststelling van investeringsbudget uit het vorige tijdvak.

Artikel 11 Subsidieverlening programmagemeenten

Voor een tijdig ingediende aanvraag van een programmagemeente voor een investeringsbudget die voldoet aan de gestelde vereisten en een voldoende ambitieniveau kent, is het subsidiebedrag gelijk aan het indicatieve budget zoals bedoeld in artikel 7 van deze regeling.

Artikel 12 Bevoorschotting

Gedeputeerde Staten verlenen gedurende het investeringstijdvak een voorschot aan een programmagemeente van maximaal 100% van het verleende investeringsbudget, daarbij rekening houdend met het uitbetalingsritme van het Rijk aan de Provincie.

Artikel 13 Verplichtingen

Aan de subsidieverlening zijn de volgende verplichtingen verbonden:

 • -

  als de landelijke doelstellingen van stedelijke vernieuwing gedurende het investeringstijdvak worden gewijzigd, wordt het ontwikkelingsprogramma daaraan aangepast.

 • -

  indien onvoorziene omstandigheden die een zwaarwegende reden opleveren, of een beleidswijziging waarvoor zwaarwegende redenen bestaan, leiden tot wijziging van de gemeentelijke doelstellingen van stedelijke vernieuwing gedurende het investeringstijdvak, kan het ontwikkelingsprogramma hieraan worden aangepast, doch niet nadat Gedeputeerde Staten hiermee hebben ingestemd.

 • -

  de gemeente richt een stelsel van kwaliteitszorg op ter bewaking en verbetering van de kwaliteit van de stedelijke vernieuwing. Dit stelsel houdt ten minste in dat de gemeente, afgestemd op de aard en omvang van de uitvoering van stedelijke vernieuwing, zorg draagt voor:

  • a

   het mede door een of meerdere onafhankelijke deskundigen, op systematische wijze toetsen in hoeverre de wijze van uitvoering van de stedelijke vernieuwing leidt tot de beoogde resultaten;

  • b

   het op basis van de uitkomsten daarvan zonodig aanpassen van het gemeentelijke stedelijk vernieuwingsbeleid of de wijze waarop dit beleid wordt uitgevoerd.

Artikel 14 Aanvraag tot vaststelling van investeringsbudget aan programmagemeenten

Bij de aanvraag tot vaststelling van het investeringsbudget wordt door de programmagemeente binnen zes maanden na afloop van het investeringstijdvak bij Gedeputeerde Staten ingediend en bevat naast de vereisten zoals opgenomen in de Algemene subsidieverordening 2004 ten minste:

 • -

  een overzicht van de bereikte resultaten;

 • -

  een verklaring voor niet behaalde resultaten waaruit de rol van de gemeente en de werking van het kwaliteitszorgsysteem blijkt;

 • -

  een overzicht van de besteding van de middelen en een verklaring over de rechtmatigheid daarvan.

Artikel 15 Vaststelling van investeringsbudget van programmagemeenten

 • 1.

  Alvorens te beslissen op een aanvraag tot subsidievaststelling uit het investeringsbudget vragen Gedeputeerde Staten advies aan de commissie.

 • 2.

  Bij de vaststelling van het investeringsbudget van een programmagemeente houden Gedeputeerde Staten rekening met het advies van de commissie.

 • 3.

  Gedeputeerde Staten kunnen aan de vaststelling van investeringsbudget zo nodig financiële consequenties verbinden aan de hoogte van het investeringsbudget voor het volgende investeringstijdvak.

Hoofdstuk 3 Investeringsbudget voor projectgemeenten

Artikel 16 Aanvraag voor investeringsbudget van projectgemeenten

 • 1.

  Een projectgemeente kan gedurende het gehele lopende investeringstijdvak een aanvraag tot het verlenen van investeringsbudget indienen.

 • 2.

  De aanvraag moet in ieder geval bevatten een onderbouwing van de voorgenomen stedelijke vernieuwing waarin in elk geval een financiële paragraaf is opgenomen en een vermelding van de wijze waarop de gemeente inspeelt op provinciale doelen uit het provinciaal beleidskader en het thema ‘vitale buurten en kernen’.

 • 3.

  Aanvragen door een projectgemeente moeten worden ingediend aan de hand van een door Gedeputeerde Staten vastgesteld aanvraagformulier.

 • 4.

  Gedeputeerde Staten verlenen alleen een investeringsbudget aan een projectgemeente indien het betreffende project kan worden gekenschetst als stedelijke vernieuwing die gericht is op de fysieke omgeving zoals omschreven in het provinciaal beleidskader.

Artikel 17 Selectiecriteria voor plannen van projectgemeenten

 • 1.

  Gedeputeerde Staten stellen een selectie van kansrijke plannen vast op basis van door de projectgemeenten aan te leveren globale gegevens over hun fysieke stedelijke vernieuwingsopgaven en de samenhang daarvan met andere relevante beleidsvelden.

 • 2.

  Om te komen tot een zorgvuldige selectie alsmede voor het bepalen van de hoogte van het subsidiebedrag binnen de beschikbare middelen, stellen Gedeputeerde Staten nadere beleidsregels vast.

 • 3.

  Ter ondersteuning bij het bepalen van de selectie nemen Gedeputeerde Staten een puntenscoretabel op in de nadere beleidsregels.

 • 4.

  Bij de selectie van plannen kunnen Gedeputeerde Staten prioriteiten stellen op basis van de volgende uitgangspunten:

  • a.

   De mate waarin de aanvraag aansluit op de in het provinciaal beleidskader aangegeven prestatievelden en provinciale beleidsaccenten;

  • b.

   De mate waarin de aanvraag aansluit op de in de provinciale thema’s ‘Jong zijn in Limburg’ en ‘Vitale buurten en kernen’ aangegeven doelen;

  • c.

   Het maatschappelijk rendement van het project en de relatie met andere beleidssectoren;

  • d.

   De mate van urgentie van het project;

  • e.

   De door een projectgemeente aangegeven prioriteitvolgorde van projecten.

 • 5.

  Gedeputeerde Staten kunnen de selectie van kansrijke plannen wijzigen of aanvullen indien:

  • a.

   tijdens de verdere uitwerking van een reeds geselecteerd plan de opzet dermate wordt gewijzigd, dat dit plan geheel niet meer aansluit bij de uitgangspunten als bedoeld onder lid 4;

  • b.

   een reeds geselecteerd plan alsnog niet tot uitvoer wordt gebracht;

  • c.

   zich in de loop van een investeringstijdvak een nieuw plan in een projectgemeente aandient dat eveneens kansrijk wordt geacht op basis van de uitgangspunten als bedoeld onder lid 4.

 • 6.

  Alvorens een selectie van kansrijke plannen vast te stellen vragen Gedeputeerde Staten advies aan de commissie.

 • 7.

  Bij de vaststelling c.q. wijziging van de selectie houden Gedeputeerde Staten rekening met het advies van de commissie.

Artikel 18 Subsidiecriteria voor aanvragen van projectgemeenten

 • 1.

  Een projectgemeente komt alleen voor investeringsbudget in aanmerking, indien een project is opgenomen in de door Gedeputeerde Staten vastgestelde selectie van kansrijke plannen als bedoeld in artikel 16, lid 1.

 • 2.

  Gedeputeerde Staten verlenen alleen investeringsbudget aan een projectgemeente, indien een geselecteerd plan na verdere uitwerking nog steeds voldoende aansluit bij de criteria als bedoeld in artikel 16, lid 3.

 • 3.

  Voor de volgorde van de prioritering alsmede voor de hoogte van het subsidiebedrag binnen de beschikbare middelen stellen Gedeputeerde Staten nadere beleidsregels vast.

 • 4.

  Afspraken over ISV-bijdragen worden vastgelegd in afsprakenkaders welke gemeenten en Provincie opstellen in het kader van een structurele samenwerking bij de uitvoering van het thema “Vitale kernen en buurten”.

Artikel 19 Bedrag van de subsidieverlening

 • 1.

  Voor de bepaling van de hoogte van het subsidiebedrag aan een projectgemeente geldt het bepaalde in het Provinciaal beleidskader ISV2 en de door Gedeputeerde Staten vastgestelde nadere beleidsregels.

 • 2.

  Indien zich naar de mening van Gedeputeerde Staten de situatie voordoet dat er, in relatie tot het beschikbare investeringsbudget, te weinig aanvragen van projectgemeenten zijn waaraan prioriteit kan worden gegeven op basis van het bepaalde in artikel 16 en 17, kunnen zij besluiten het resterend investeringsbudget over te hevelen naar het volgend begrotingsjaar.

 • 3.

  Indien er sprake is van een omvangrijk project, kan een meerjarenafspraak worden gemaakt met de betrokken gemeente om het te verlenen subsidie over meerdere jaren uit te betalen.

 • 4.

  Het subsidiebedrag kan nooit hoger zijn, dan de in de nadere beleidsregels vermelde limitatieve bedragen per projecttype.

Artikel 20 Aanvraag tot vaststellen van investeringsbudget van projectgemeenten

Naast de eisen zoals opgenomen in de Algemene subsidieverordening 2004, bevat de aanvraag in ieder geval een overzicht van de gerealiseerde stedelijke vernieuwingsactiviteiten en de wijze waarop het verleende investeringsbudget op basis van de voorgenomen stedelijke vernieuwingsactiviteiten besteed zijn.

Hoofdstuk 4 Slotbepalingen

Artikel 21 Hardheidsclausule

Indien toepassing van het bepaalde in deze regeling naar het oordeel van Gedeputeerde Staten tot kennelijke onbillijkheden leidt, dan kunnen Gedeputeerde Staten van enige bepaling afwijken.  

Artikel 22 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na publicatie in het Provinciaal Blad.

Artikel 23 Vervallen nadere subsidieregels en overgangsrecht

 • 1.

  Bij het inwerking treden van deze verordening vervallen de ‘Nadere subsidieregels voor het investeringsbudget stedelijke vernieuwing’ van 25 maart 2004 (provinciaal blad 2004, nr. 34)

 • 2.

  Aanvragen die op basis van de “Nadere subsidieregels voor het investeringsbudget stedelijke vernieuwing” zijn ingediend en waarover bij de inwerkingtreding van deze verordening nog niet is beslist, worden geacht te zijn ingediend op basis van de “Subsidieverordening voor het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing, periode 2005-2009”.

 • 3.

  Voor subsidiebesluiten die zijn genomenvóór de inwerkingtreding van deze verordening blijven de “Nadere subsidieregels voor het investeringsbudget stedelijke vernieuwing” van toepassing, ook voor de volgende stappen in het subsidietraject.

Artikel 24 Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als “Subsidieverordening voor het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing, periode 2005-2009”.  

Gedeputeerde Staten voornoemd,  

mr. B.J.M. baron van Voorst tot Voorst, voorzitter

drs. W.L.J. Weijnen, secretaris

 

Uitgegeven, 21 april 2005  

De Secretaris,

drs. W.L.J. Weijnen