Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Schinnen

Algemene Plaatselijke Verordening Gemeente Schinnen 2009 na tweede wijziging

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSchinnen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAlgemene Plaatselijke Verordening Gemeente Schinnen 2009 na tweede wijziging
CiteertitelAPV Gemeente Schinnen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-07-201022-12-2011Onbekend

08-07-2010

Onbekend

Onbekend
08-07-2010

08-07-2010

Goed Nieuws

Tekst van de regeling

Intitulé

Algemene Plaatselijke Verordening Gemeente Schinnen 2009 na tweede wijziging

De raad van de gemeente Schinnen besluit vast te stellen:

 

De Algemene Plaatselijke Verordening 2009 na tweede wijziging

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1:1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

a.   openbare plaats: een voor het publiek toegankelijke plaats, waaronder begrepen de weg als bedoeld onder b;

b.   weg: weg, als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van de Wegenverkeerswet 1994;

c.   openbaar water: wateren die voor het publiek bevaarbaar of op andere wijze toegankelijk zijn;

d.   bebouwde kom: de bebouwde kom of kommen waarvan gedeputeerde staten de grenzen hebben vastgesteld overeenkomstig artikel 27, tweede lid, van de Wegenwet, bij hun laatstelijk vastgesteld besluit;

e.   rechthebbende: degene die over een zaak zeggenschap heeft krachtens een zakelijk of persoonlijk recht;

f.    bouwwerk: bouwwerk als bedoeld in artikel 1 van de Bouwverordening gemeente Schinnen;

g.   gebouw: gebouw als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder c, van de Woningwet;

h.   handelsreclame: iedere openbare aanprijzing van goederen of diensten, waarmee kennelijk beoogd wordt een commercieel belang te dienen;

i.    bevoegd gezag: bestuursorgaan als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Wet algemene    bepalingen omgevingsrecht.

 Artikel 1:2 Beslistermijn

1.   Het bevoegde bestuursorgaan beslist op een aanvraag voor een vergunning of ontheffing binnen acht weken na de datum van ontvangst van de aanvraag.

2.   Het bestuursorgaan kan de termijn voor ten hoogste acht weken verlengen.

3.   In afwijking van het tweede lid is artikel 3.9 van de wet algemene bepalingen omgevingsrecht van       toepassing indien beslist wordt op een aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 4:11.

 Artikel 1:3 Indiening aanvraag

1.   Indien een aanvraag voor een vergunning of ontheffing wordt ingediend minder dan drie weken vóór het tijdstip waarop de aanvrager de vergunning of ontheffing nodig heeft, kan het bestuursorgaan besluiten de aanvraag niet te behandelen.

2.   Voor bepaalde, door het bestuursorgaan aan te wijzen, vergunningen of ontheffingen kan de in het eerste lid genoemde termijn worden verlengd tot ten hoogste acht weken.

 Artikel 1:4 Voorschriften en beperkingen

1.   Aan een vergunning of ontheffing kunnen voorschriften en beperkingen worden verbonden. Deze voorschriften en beperkingen strekken slechts tot bescherming van het belang of de belangen in verband waarmee de vergunning of ontheffing is vereist.

2.   Degene aan wie een vergunning of ontheffing is verleend, is verplicht de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen na te komen.

 Artikel 1:5 Persoonlijk karakter van vergunning of ontheffing

De vergunning of ontheffing is persoonsgebonden, tenzij bij of krachtens deze verordening anders is bepaald of de aard van de vergunning zich daartegen verzet.

 

 

 

 Artikel 1:6 Intrekking of wijziging van vergunning of ontheffing

De vergunning of ontheffing kan worden ingetrokken of gewijzigd:

a.   indien ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

b.   indien op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten opgetreden na het verlenen van de ontheffing of vergunning, intrekking of wijziging noodzakelijk is vanwege het belang of de belangen ter bescherming waarvan de vergunning of ontheffing is vereist;

c.   indien de aan de vergunning of ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

d.   indien van de vergunning of ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn dan wel, bij het ontbreken van een gestelde termijn, binnen een redelijke termijn;

e.   indien de houder dit verzoekt.

 Artikel 1:7 Termijnen

De vergunning of ontheffing geldt voor onbepaalde tijd, tenzij bij de vergunning of ontheffing anders is bepaald of de aard van de vergunning of ontheffing zich daartegen verzet.

 Artikel 1:8 Weigeringsgronden

De vergunning of ontheffing kan door het daartoe bevoegde gezag of het bevoegde bestuursorgaan worden geweigerd in het belang van:

a.   de openbare orde;

b.   de openbare veiligheid;

c.   de volksgezondheid;

d.   de bescherming van het milieu.

 

Artikel 1:9 Van toepassing verklaren paragraaf 4.1.3.3 Awb

Gereserveerd

 

Artikel 1:10 Buiten toepassing verklaren paragraaf 4.1.3.3 Awb

Paragraaf 4.1.3.3. van de algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) is niet van toepassing op de volgende artikelen in deze verordening:

 • Artikel 2:25            Vergunning evenementen

 • Artikel 2:28            Exploitatievergunning horeca

 • Artikel 3:4  Vergunning seksinrichting

 • Artikel 4:18            Ontheffing van het verbod tot recreatief nachtverblijf buiten kampeerterreinen

 

Hoofdstuk 2. Openbare orde Afdeling 1. Bestrijding van ongeregeldheden Artikel 2:1 Samenscholing en ongeregeldheden

1.   Het is verboden op een openbare plaats deel te nemen aan een samenscholing, onnodig op te dringen, door uitdagend gedrag aanleiding te geven tot ongeregeldheden of in groepsverband dan wel afzonderlijk anderen lastig te vallen, te vechten of op andere wijze de openbare orde te verstoren.

 

 

 

2.   Hij die op een openbare plaats aanwezig is bij een voorval waardoor ongeregeldheden ontstaan of dreigen te ontstaan, of bij een tot toeloop van publiek aanleiding gevende gebeurtenis waardoor ongeregeldheden ontstaan of dreigen te ontstaan, dan wel zich bevindt in of aanwezig is bij een samenscholing, is verplicht op bevel van een ambtenaar van politie zijn weg te vervolgen of zich in de door hem aangewezen richting te verwijderen.

3.   Het is verboden zich te begeven of te bevinden op openbare plaatsen die door of vanwege het bevoegde bestuursorgaan in het belang van de openbare veiligheid of ter voorkoming van wanordelijkheden zijn afgezet.

4.   De burgemeester kan ontheffing verlenen van het in het derde lid gestelde verbod.

5.   Het bepaalde in de voorgaande leden geldt niet voor betogingen, vergaderingen en godsdienstige en levensbeschouwelijke samenkomsten als bedoeld in de Wet openbare manifestaties. Afdeling 2. BetogingArtikel 2:2 Optochten

Externe link[gereserveerd]

 Artikel 2:3 Kennisgeving betogingen op openbare plaatsen

1.   Hij die het voornemen heeft op een openbare plaats een betoging te houden, geeft daarvan voor de openbare aankondiging en ten minste 48 uur voordat de betoging wordt gehouden, schriftelijk kennis aan de burgemeester.

2.   De kennisgeving bevat:

a.  naam en adres van degene die de betoging houdt;

b.  het doel van de betoging;

c.  de datum waarop de betoging wordt gehouden en het tijdstip van aanvang en van beëindiging;

d.  de plaats en, voorzover van toepassing, de route en de plaats van beëindiging;

e.  voorzover van toepassing, de wijze van samenstelling;

f.   maatregelen die degene die de betoging houdt zal treffen om een regelmatig verloop te bevorderen.

3.   Hij die de kennisgeving doet, ontvangt daarvan een bewijs waarin het tijdstip van de kennisgeving is vermeld.

4.   Indien het tijdstip van de schriftelijke kennisgeving valt op een vrijdag na 12.00 uur, een zaterdag, een zondag of een algemeen erkende feestdag, wordt de kennisgeving gedaan uiterlijk 12.00 uur op de aan de dag van dat tijdstip voorafgaande werkdag.

5.   De burgemeester kan in bijzondere omstandigheden de in het eerste lid genoemde termijn verkorten en een mondelinge kennisgeving in behandeling nemen.

 Artikel 2:4 Afwijking termijn

[gereserveerd]

  Artikel 2:5 Te verstrekken gegevens

[gereserveerd]

 Afdeling 3. Verspreiden van gedrukte stukkenArtikel 2:6 Beperking aanbieden e.d. van geschreven of gedrukte stukken of afbeeldingen

[gereserveerd]

 

  Afdeling 4. Vertoningen e.d. op de wegArtikel 2:7 Feest, muziek en wedstrijd e.d.

[gereserveerd]Artikel 2:8 Dienstverlening

[gereserveerd]Artikel 2:9 Straatartiest e.d.

[gereserveerd] Afdeling 5. Bruikbaarheid en aanzien van de wegArtikel 2:10 Het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg in strijd met de publieke functie ervan

1.   Het is verboden de weg of een weggedeelte anders te gebruiken dan overeenkomstig de publieke functie daarvan, als:

a.  het beoogde gebruik schade toebrengt aan de weg, gevaar oplevert voor de bruikbaarheid van de weg of voor het doelmatig en veilig gebruik daarvan, dan wel een belemmering kan vormen voor het doelmatig beheer en onderhoud van de weg;

b.  het beoogde gebruik hetzij op zichzelf, hetzij in verband met de omgeving niet voldoet aan redelijke eisen van welstand.

2.   Het bevoegd bestuursorgaan kan in het belang van de openbare orde of de woon- en leefomgeving nadere regels stellen ten aanzien van terrassen en uitstallingen.

3.   Het bevoegd bestuursorgaan kan ontheffing verlenen van het in het eerste lid gestelde verbod.

4.   Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het in het eerste lid bedoelde gebruik, voor zover dit een activiteit betreft als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder j. of onder k. van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

5.   Het verbod in het eerste lid geldt niet voor:

a.  evenementen als bedoeld in artikel 2:24;

b.  standplaatsen als bedoeld in artikel 5:19.

6.   Het verbod in het eerste lid van dit artikel geldt niet voorzover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wet beheer rijkswaterstaatwerken, artikel 5 van de Wegenverkeerswet, of de Wegenverordening Provincie Limburg.

 Artikel 2:11 (Omgevings)vergunning voor het aanleggen, beschadigen en veranderen van een weg

[gereserveerd]

 Artikel 2:12 Maken, veranderen van een uitweg

1.   Het is verboden een uitweg te maken naar de weg of verandering te brengen in een bestaande uitweg naar de weg:

a.  indien degene die voornemens is een uitweg te maken naar de weg of verandering te brengen in een bestaande uitweg naar de weg daarvan niet van tevoren melding heeft gedaan aan het college, onder indiening van een situatieschets van de gewenste uitweg en een foto van de bestaande situatie;

b.  indien het college het maken of veranderen van de uitweg heeft verboden.

2.   Het college verbiedt het maken of veranderen van de uitweg:

a.  indien daardoor het verkeer op de weg in gevaar wordt gebracht;

b.  indien dat zonder noodzaak ten koste gaat van een openbare parkeerplaats;

c.  indien het openbaar groen daardoor op onaanvaardbare wijze wordt aangetast;

d.  indien er sprake is van een uitweg van een perceel dat al door een andere uitweg wordt ontsloten, en de aanleg van deze tweede uitweg ten koste gaat van een openbare parkeerplaats of het openbaar groen.

3.   De uitweg kan worden aangelegd indien het college niet binnen vier weken na ontvangst van de melding heeft beslist dat de gewenste uitweg wordt verboden.

4.   Het verbod in het eerste lid geldt niet voorzover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wet beheer Rijkswaterstaatswerken, de Waterschapskeur of de Wegenverordening Provincie Limburg.

 

Afdeling 6. Veiligheid op de weg Artikel 2:13 Veroorzaken van gladheid  

[gereserveerd]

 Artikel 2:14 Winkelwagentjes

[gereserveerd]Artikel 2:15 Hinderlijke beplanting of gevaarlijk voorwerp

Het is verboden beplanting of een voorwerp aan te brengen of te hebben op zodanige wijze dat aan het wegverkeer het vrije uitzicht wordt belemmerd of daaraan op andere wijze hinder of gevaar oplevert.

 Artikel 2:16 Openen straatkolken e.d.

[gereserveerd]

 Artikel 2:17 Kelderingangen e.d.

[gereserveerd]

 Artikel 2:18 Rookverbod in bossen en natuurterreinen

[gereserveerd]

 Artikel 2:19 Gevaarlijk of hinderlijk voorwerp

[gereserveerd]

 

Artikel 2:19a Gevaarlijke voorwerpen

 • 1.

  Het is verboden op door burgemeester en wethouders aangewezen wegen en daaraan gelegen voor het publiek toegankelijke gebouwen en terreinen, messen, knuppels, slagwapens of andere voorwerpen die als wapen kunnen worden gebruikt, openlijk bij zich te dragen.

 • 2.

  2.    Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet voor wapens behorende tot de categorieën I, II, III en IV Wet wapens en munitie en voorzover door het bij zich dragen van voorwerpen bedoeld in het eerste lid de openbare orde en veiligheid niet in gevaar komt of kan komen.

 Artikel 2:20 Vallende voorwerpen

[gereserveerd]

 Artikel 2:21 Voorzieningen voor verkeer en verlichting

1.   De rechthebbende op een bouwwerk is verplicht toe te laten dat op of aan dat bouwwerk voorwerpen, borden of voorzieningen ten behoeve van het verkeer of de openbare verlichting worden aangebracht, onderhouden, gewijzigd of verwijderd.

 

 

 

2.   Het bepaalde geldt niet voorzover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de Waterstaatswet 1900, de Onteigeningswet, of de Belemmeringenwet Privaatrecht.

 Artikel 2:22 Objecten onder hoogspanningslijn

[gereserveerd]

 Artikel 2:23 Veiligheid op het ijs

[gereserveerd]

 Afdeling 7. EvenementenArtikel 2:24 Begripsbepaling

1.   In deze afdeling wordt onder evenement verstaan elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak, met uitzondering van:

a.  bioscoopvoorstellingen;

b.  markten als bedoeld in artikel 160, eerste lid, onder h, van de Gemeentewet en artikel 5:22 van deze verordening;

c.  kansspelen als bedoeld in de Wet op de kansspelen;

d.  het in een inrichting in de zin van de Drank en Horecawet gelegenheid geven tot dansen;

e.  betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties;

f.   activiteiten als bedoeld in artikel 2:9 en 2:39 van deze verordening.

2.   Onder evenement wordt mede verstaan:

a.  een herdenkingsplechtigheid;

b.  een braderie;

c.  een optocht, niet zijnde een betoging als bedoeld in artikel 2:3 van deze verordening, op de weg;

d.  een feest, muziekvoorstelling of wedstrijd op of aan de weg.

  Artikel 2:25 Evenement

1.   Het is verboden zonder vergunning van de burgemeester een evenement te organiseren.

2.   De vergunning kan worden geweigerd in het belang van:

a.         de openbare orde;

b.         het voorkomen of beperken van overlast;

c.         de verkeersveiligheid of de veiligheid van personen of goederen;

d.         de zedelijkheid of gezondheid.

3.   De burgemeester kan vrijstelling verlenen voor door hem aan te wijzen categorieën   evenementen;

4.   Het verbod van het eerste lid geldt niet voor de in het tweede lid, onder d, van artikel 2.2.1 voorziene gevallen, voorzover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door artikel 10 juncto artikel 148 Wegenverkeerswet 1994.

 Artikel 2:26 Ordeverstoring

[gereserveerd]

 

Artikel 2:26a Evenementen

 • 1.

  Het is verboden bij evenementen onnodig op te dringen, door uitdagend gedrag aanleiding te geven tot wanordelijkheden of wanordelijkheden te veroorzaken.

 

 

 

 

 • Het is verboden bij evenementen messen, knuppels, slagwapens of andere voorwerpen die als wapen kunnen worden gebruikt, op een zodanige wijze mee te voeren dat de openbare orde of veiligheid in gevaar komt of kan komen.

 • Het in het tweede lid gestelde verbod geldt niet voor wapens behorende tot de categorieën I, II, III en IV Wet wapens en munitie.

 • 4.    Een ieder is verplicht bij evenementen alle aanwijzingen van ambtenaren van politie en brandweer in het belang van openbare orde of veiligheid terstond en stipt te volgen.

 

Artikel 2:26b Betaald voetbalwedstrijden

 • 1.

  De organisator van een wedstrijd tegen een betaald voetbal organisatie is verplicht ten minste dertig dagen voor de vastgestelde speeldag daarvan schriftelijk kennisgeving te doen aan de Burgemeester. In door de Burgemeester te bepalen bijzondere gevallen geldt een termijn van zeven dagen;

 • 2.

  Kennisgeving als bedoeld in het eerste lid bevat een opgave van het verwachte aantal toeschouwers en bevat een omschrijving van de wanordelijkheden welke redelijkerwijs kunnen worden tegemoet gezien.

 • 3.

  De Burgemeester kan het spelen of het doen spelen van een voetbalwedstrijd, bedoeld in het eerste lid, verbieden:

  • 1.

   uit vrees voor het ontstaan van ernstige verstoring van de openbare orde;

  • 2.

   indien geen of niet tijdig schriftelijke kennisgeving als bedoeld in het eerste lid is gedaan.

 • 4.

  Het is verboden een voetbalwedstrijd, bedoeld in het eerste lid, te spelen of te doen spelen wanneer een verbod als bedoeld in het derde lid is uitgevaardigd;

 • 5.

  De burgemeester kan in het belang van de openbare orde en/of veiligheid met betrekking tot een voetbalwedstrijd, bedoeld in het eerste, voorschriften geven.

 Afdeling 8. Toezicht op horecabedrijvenArtikel 2:27 Begripsbepalingen

In deze afdeling wordt verstaan onder:

a.   horecabedrijf: de voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was logies wordt verstrekt of dranken worden geschonken of rookwaren of spijzen voor directe consumptie worden bereid of verstrekt. Onder een horecabedrijf wordt in ieder geval verstaan: een hotel, restaurant, pension, café, cafetaria, snackbar, discotheek, buurthuis of clubhuis. Onder horecabedrijf wordt tevens verstaan een bij dit bedrijf behorend terras en andere aanhorigheden;

b.   terras: een buiten de besloten ruimte van de inrichting liggend deel van het horecabedrijf waar sta- of zitgelegenheid kan worden geboden en waar tegen vergoeding dranken kunnen worden geschonken of spijzen voor directe consumptie kunnen worden bereid of verstrekt.

 Artikel 2:28 Exploitatievergunning horecabedrijf

1.   Het is verboden een horecabedrijf te exploiteren zonder vergunning van de burgemeester.

2.   De burgemeester weigert een vergunning als bedoeld in het eerste lid, indien uit de hem ter beschikking staande gegevens kan worden afgeleid dat in het horecabedrijf middelen als bedoeld in de artikelen 2 en 3 van de Opiumwet zullen worden bereid, bewerkt, verwerkt, verkocht, afgeleverd, verstrekt, vervaardigd of aanwezig zullen zijn.

 

 

 

 

3.   De burgemeester weigert de vergunning indien de vestiging of exploitatie van het horecabedrijf in strijd is met een geldend bestemmingsplan.

4.   In afwijking van artikel 1:8 kan de burgemeester kan de vergunning geheel of gedeeltelijk weigeren, indien naar zijn oordeel moet worden aangenomen dat de woon- en leefsituatie in de omgeving van het horecabedrijf of openbare orde op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed.

5.   Bij de toepassing van de in het vierde lid genoemde weigeringsgrond houdt de burgemeester rekening met het karakter van de straat en de wijk, waarin het horecabedrijf is gelegen of zal zijn gelegen, de aard van het horecabedrijf en de spanning, waaraan het woonmilieu ter plaatse reeds blootstaat of bloot zal komen te staan door de exploitatie.

6.   Het eerste lid geldt niet voor een horecabedrijf in een winkel als bedoeld in artikel 1 van de Winkeltijdenwet voorzover de horeca een nevenactiviteit is van de winkelactiviteit;

7.   Voor het horecabedrijf als bedoeld in het vijfde lid gelden dezelfde sluitingstijden als voor de winkel.

8.   Voorts geldt het eerste lid niet voor:

a.  een horecabedrijf in zorginstellingen;

b.  een horecabedrijf in musea;

9.   De burgemeester weigert de vergunning als bedoeld in het eerste lid indien de         houder geen verklaring omtrent het gedrag overlegt die uiterlijk drie maanden voor de        datum waarop de vergunningaanvraag is ingediend, is afgegeven.

 Artikel 2:29 Sluitingstijd

1.   Het is de houder van een horecabedrijf, waarin alcoholische dranken voor gebruik ter plaatse worden verstrekt, verboden deze voor bezoekers geopend te hebben en aldaar bezoekers toe te laten of te laten verblijven:

op dinsdag tot en met vrijdag tussen 2.00 uur en 7.00 uur, en op zaterdag, zondag en maandag tussen 3.00 uur en 7.00 uur.

2.   Het is de houder van een horecabedrijf, waarin geen alcoholische dranken voor gebruik ter plaatse worden verstrekt, verboden deze voor bezoekers geopend te hebben en aldaar bezoekers toe te laten of te laten verblijven:

     op dinsdag tot en met vrijdag tussen 2.00 uur en 7.00 uur, en op zaterdag, zondag    en maandag tussen 2.00 uur en 7.00 uur

2.   De burgemeester kan door middel van een vergunningvoorschrift andere sluitingstijden vaststellen voor een afzonderlijk horecabedrijf of een daartoe behorend terras.

3.   Het in het eerste en tweede lid bepaalde geldt niet voorzover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door op de Wet milieubeheer gebaseerde voorschriften.

 Artikel 2:30 Afwijking sluitingstijd; tijdelijke sluiting

1.   De burgemeester kan in het belang van de openbare orde, veiligheid, zedelijkheid of gezondheid of in geval van bijzondere omstandigheden voor een of meer horecabedrijven tijdelijk andere dan de krachtens artikel 2:29 geldende sluitingstijden vaststellen of tijdelijk sluiting bevelen.

2.   Het in het eerste lid bepaalde geldt niet voorzover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door artikel 13b van de Opiumwet.

 Artikel 2:31 Aanwezigheid in gesloten horecabedrijf

Het is bezoekers verboden zich in een horecabedrijf te bevinden gedurende de tijd dat het bedrijf krachtens artikel 2:29 of ingevolge een op grond van artikel 2:30 genomen besluit gesloten dient te zijn.

 

 

 Artikel 2:32 Handel in horecabedrijven

De exploitant van een horecabedrijf laat niet toe dat een handelaar of een voor hem handelend persoon in dat bedrijf enig voorwerp verwerft, verkoopt of op enig andere wijze overdraagt.

 Artikel 2:33 Ordeverstoring

[gereserveerd]

 Artikel 2:34 Het college als bevoegd bestuursorgaan

Indien een horecabedrijf geen inrichting is in de zin van artikel 174 van de Gemeentewet, treedt het college op als bevoegd bestuursorgaan voor de toepassing van artikel 2:28 tot en met 2:31.

 

 Afdeling 9. Toezicht op inrichtingen tot het verschaffen van nachtverblijfArtikel 2:35 Begripsbepaling

In deze afdeling wordt verstaan onder inrichting: elke al dan niet besloten ruimte waarin, in de uitoefening van beroep of bedrijf, aan personen de mogelijkheid van nachtverblijf of gelegenheid tot kamperen wordt verschaft

 Artikel 2:36 Kennisgeving exploitatie

Degene die een inrichting opricht, overneemt, verplaatst of de exploitatie of feitelijke leiding van een inrichting staakt, is verplicht binnen drie dagen daarna daarvan schriftelijk kennis te geven aan de burgemeester.

 Artikel 2:37 Nachtregister

[gereserveerd]

 Artikel 2:38 Verschaffing gegevens nachtregister

Degene die in een inrichting nachtverblijf houdt of de kampeerder is verplicht de exploitant of feitelijk leidinggevende van die inrichting volledig en naar waarheid naam, adres, woonplaats, geboortedatum, geboorteplaats, betrekking, dag van aankomst en de dag van vertrek te verstrekken.

 Afdeling 10. Toezicht op speelgelegenhedenArtikel 2:39 Speelgelegenheden

[gereserveerd]

 Artikel 2:40 Speelautomaten

1.   In dit artikel wordt verstaan onder:

a.  Wet: de Wet op de kansspelen;

b.  speelautomaat: automaat als bedoeld in artikel 30, onder a, van de Wet;

c.  kansspelautomaat: automaat als bedoeld in artikel 30, onder c, van de Wet;

d.  hoogdrempelige inrichting: inrichting als bedoeld in artikel 30, onder d, van de Wet;

e.  laagdrempelige inrichting: inrichting als bedoeld in artikel 30, onder e, van de Wet.

2.   In hoogdrempelige inrichtingen zijn 2 speelautomaten toegestaan, waarvan maximaal twee kansspelautomaten.

3.   In laagdrempelige inrichtingen zijn 2 speelautomaten toegestaan, met dien verstande dat kansspelautomaten in het geheel niet zijn toegestaan.

 

 

 Afdeling 11. Maatregelen tegen overlast en baldadigheidArtikel 2:41 Betreden gesloten woning of lokaal

1.   Het is verboden een krachtens artikel 174a van de Gemeentewet gesloten woning, een niet voor publiek toegankelijk lokaal of een bij die woning of dat lokaal behorend erf te betreden.

2.   Het is verboden een krachtens artikel 13b van de Opiumwet gesloten woning, een niet voor het publiek toegankelijk lokaal, een bij die woning of dat lokaal behorend erf, een voor het publiek toegankelijk lokaal of bij dat lokaal behorend erf te betreden.

3.   Deze verboden gelden niet voor personen wier aanwezigheid in de woning of het lokaal wegens dringende reden noodzakelijk is.

 Artikel 2:42 Plakken en kladden

1.   Het is verboden een openbare plaats of dat gedeelte van een onroerende zaak dat vanaf die plaats zichtbaar is te bekrassen of te bekladden.

2.   Het is verboden zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende op een openbare plaats of dat gedeelte van een onroerende zaak dat vanaf die plaats zichtbaar is:

a.  een aanplakbiljet of ander geschrift, afbeelding of aanduiding aan te plakken, te doen aanplakken, op andere wijze aan te brengen of te doen aanbrengen;

b.  met kalk, krijt, teer of een kleur of verfstof een afbeelding, letter, cijfer of teken aan te brengen of te doen aanbrengen.

3.   Het in het tweede lid gestelde verbod is niet van toepassing indien gehandeld wordt krachtens wettelijk voorschrift.

4.   Het college kan aanplakborden aanwijzen voor het aanbrengen van meningsuitingen en bekendmakingen.

5.   Het is verboden de in het vierde lid bedoelde aanplakborden te gebruiken voor het aanbrengen van handelsreclame.

6.   Het college kan nadere regels stellen voor het aanbrengen van meningsuitingen en bekendmakingen, die geen betrekking mogen hebben op de inhoud van de meningsuitingen en bekendmakingen.

7.   De houder van de in het tweede lid bedoelde schriftelijke toestemming is verplicht die aan een opsporingsambtenaar op diens eerste vordering terstond ter inzage af te geven.

 Artikel 2:43 Vervoer plakgereedschap e.d.

1.   Het is verboden op de weg of openbaar water te vervoeren of bij zich te hebben enig aanplakbiljet, aanplakdoek, kalk, teer, kleur of verfstof of verfgereedschap.

2.   Dit verbod is niet van toepassing, indien de genoemde materialen of gereedschappen niet zijn gebruikt of niet zijn bestemd voor handelingen als verboden in artikel 2:42.Artikel 2:44 Vervoer inbrekerswerktuigen

Het is verboden op een openbare plaats inbrekerswerktuigen te vervoeren of bij zich te hebben.

 

Artikel 2:44a Geprepareerde voorwerpen

 • 1.

  Het is verboden op de weg in de nabijheid van winkels te vervoeren of bij zich te hebben een voorwerp dat er kennelijk toe is uitgerust om het plegen van winkeldiefstal te vergemakkelijken.

 • 2.

  Het in het eerste lid gestelde verbod is niet van toepassing indien redelijkerwijs kan worden aangenomen dat het in dat lid bedoelde voorwerp niet bestemd is voor de in dat lid bedoelde handelingen.

 

 

 

 Artikel 2:45 Betreden van plantsoenen e.d.

Het is aan degene die daartoe niet bevoegd is verboden zonder ontheffing van het college zich te bevinden in of op bij de gemeente in onderhoud zijnde parken, wandelplaatsen, plantsoenen, groenstroken of grasperken, buiten de daarin gelegen wegen of paden.

  Artikel 2:46 Rijden over bermen e.d.

[gereserveerd]

  Artikel 2:47 Hinderlijk gedrag op openbare plaatsen

1.   Het is verboden :

a.  op een openbare plaats te klimmen of zich te bevinden op een beeld, monument, overkapping, constructie, openbare toiletgelegenheid, voertuig, hekheining of andere afsluiting, verkeersmeubilair en daarvoor niet bestemd straatmeubilair;

b.  zich op een openbare plaats zodanig op te houden dat aan weggebruikers of bewoners van nabij de weg gelegen woningen onnodig overlast of hinder wordt veroorzaakt

2.   Het verbod geldt niet voorzover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door artikel 424, 426bis of 431 van het Wetboek van Strafrecht of artikel 5 van de Wegenverkeerswet 1994.

 

Artikel 2:47a Verplichte route

1.   Het is de door de burgemeester aangewezen groepen van personen verboden op door         hem aangewezen tijdstippen van een door hem aangewezen route af te wijken.

2.   De burgemeester kan ontheffing verlenen van het in het eerste lid gestelde verbod.

 Artikel 2:48 Verboden drankgebruik

1.   Het is verboden binnen de bebouwde kom en op een openbare plaats, die deel uitmaakt van een door het college aangewezen gebied, alcoholhoudende drank te gebruiken of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben.

2.   Het bepaalde in het eerste lid geldt niet voor:

a.  een terras dat behoort bij een horecabedrijf, als bedoeld in artikel 1 van de Drank- en Horecawet;

b.  de plaats, niet zijnde een horecabedrijf, als bedoeld onder a, waarvoor een ontheffing geldt krachtens artikel 35 van de Drank en Horecawet.

      c. tijdens carnaval.

 Artikel 2:49 Verboden gedrag bij of in gebouwen

1.   Het is verboden:

a.  zich zonder redelijk doel in een portiek of poort dan wel onder een overkapping op te houden;

b.  zonder redelijk doel in, op of tegen een raamkozijn of een drempel van een gebouw te zitten of te liggen.

2.   Het is aan anderen dan bewoners of gebruikers van flatgebouwen, appartementsgebouwen en soortgelijke meergezinshuizen en van gebouwen die voor publiek toegankelijk zijn, verboden zich zonder redelijk doel te bevinden in een voor gemeenschappelijk gebruik bestemde ruimte van zo'n gebouw.

 

 

 

 

 

 

 Artikel 2:50 Hinderlijk gedrag in voor het publiek toegankelijke ruimten

Het is verboden zich zonder redelijk doel op een voor anderen hinderlijke wijze op te houden in of op een voor het publiek toegankelijke ruimte dan wel deze te verontreinigen of te bezigen voor een ander doel dan waarvoor de desbetreffende ruimte is bestemd.

 Artikel 2:51 Neerzetten van fietsen e.d.

Het is verboden op een openbare plaats een fiets of een bromfiets te plaatsen of te laten staan tegen een raam, een raamkozijn, een deur, de gevel van een gebouw dan wel in de ingang van een portiek indien:

a.   dit in strijd is met de uitdrukkelijk verklaarde wil van de gebruiker van dat gebouw of dat portiek;

b.   daardoor die ingang versperd wordt.

 Artikel 2:52 Overlast van fiets of bromfiets op markt en kermisterrein e.d.

Het is verboden op de door het college of de burgemeester aangewezen uren en plaatsen zich met een fiets of bromfiets te bevinden op een door het college of de burgemeester aangewezen terrein waar een markt, kermis, uitvoering, bijeenkomst of plechtigheid gehouden wordt die publiek trekt, mits dit verbod kenbaar is aan de bezoekers van het terrein.

 Artikel 2:53 Bespieden van personen

1. Het is verboden zich in de nabijheid van een persoon dan wel een gebouw of woonwagen op te houden met de kennelijke bedoeling deze persoon dan wel een zich in dit gebouw of deze woonwagen bevindende persoon, te bespieden.

2. Het is verboden door middel van een verrekijker of enig ander optisch instrument een zich in een gebouw of woonwagen bevindende persoon te bespieden.

  Artikel 2:54 Bewakingsapparatuur

Externe link[gereserveerd]

 Artikel 2:55 Nodeloos alarmeren

[gereserveerd]

 Artikel 2:56 Alarminstallaties

[gereserveerd]

 Artikel 2:57 Loslopende honden

1.   Het is de eigenaar of houder van een hond verboden die hond te laten verblijven of te laten lopen:

a.  binnen de bebouwde kom op de weg zonder dat die hond aangelijnd is;

b.  op een voor het publiek toegankelijke en kennelijk als zodanig ingerichte kinderspeelplaats, zandbak of speelweide of op een andere door het college aangewezen plaats;

c.  op de weg zonder voorzien te zijn van een halsband of een ander identificatiemerk dat de eigenaar of houder duidelijk doet kennen.

2.   Het college kan plaatsen aanwijzen waar het verbod genoemd in het eerste lid onder a niet geldt.

3.   De verboden genoemd in het eerste lid onder a en b gelden niet voorzover de eigenaar of houder van een hond zich vanwege zijn handicap door een geleidehond laat begeleiden of als een eigenaar of houder van een hond deze aantoonbaar gekwalificeerd opleidt tot geleidehond.   Artikel 2:58 Verontreiniging door honden

1.   Het is de eigenaar of houder of hij die een hond onder zijn hoede heeft verboden,    indien hij zich met de hond op de openbare weg, op een voor het publiek toegankelijke plaats of op een andere door het college aangewezen plaats begeeft       dan            wel bevindt, dit te doen zonder een deugdelijk hulpmiddel voor het opruimen van de      uitwerpselen van de hond bij zich te hebben.

2.   Het college kan plaatsen aanwijzen waar het verbod genoemd in het eerste lid niet geldt.

3.   Het in het eerste lid van dit artikel bedoelde hulpmiddel dient op de eerste aanvraag van de toezichthoudende ambtenaar direct te worden getoond.

4.   Het is de eigenaar of houder of hij die een hond onder zijn hoede heeft verboden, die hond op de openbare weg, op een voor het publiek toegankelijke plaats of op een andere door het college aangewezen plaats zich te laten ontdoen van uitwerpselen.

5.   Het in het vierde lid van dit artikel genoemde verbod wordt opgeheven, indien de     eigenaar of houder of hij die de hond onder zijn hoede heeft de uitwerpselen met dat             hulpmiddel onmiddellijk verwijdert en in de daarvoor bestemde afvalbakken stopt of mee          naar huis neemt.

6.   Het is verboden uitwerpselen al dan niet rechtstreeks te verwijderen via het riool.

7.   Onder een deugdelijk hulpmiddel als bedoeld in het eerste, derde of vijfde lid van dit           artikel wordt verstaan een hulpmiddel, dat gezien de vorm en constructie dient tot het        opruimen van hondenuitwerpselen en/of tot dat doel in de handel is.

8.   Het college kan van de in het eerste en vierde lid van dit artikel gestelde verboden    in         zeer bijzondere gevallen ontheffing verlenen.

 Artikel 2:59 Gevaarlijke honden

1.   Het is de eigenaar of houder van een hond verboden die hond te laten verblijven of te laten lopen op een openbare plaats of op het terrein van een ander:

a.  anders dan kort aangelijnd nadat het college aan de eigenaar of de houder heeft bekendgemaakt dat het die hond gevaarlijk of hinderlijk acht en een aanlijngebod in verband met het gedrag van die hond noodzakelijk vindt;

b.  anders dan kort aangelijnd en voorzien van een muilkorf nadat het college aan de eigenaar of de houder heeft bekendgemaakt dat het die hond gevaarlijk of hinderlijk acht en een aanlijn en muilkorfgebod in verband met het gedrag van die hond noodzakelijk vindt.

2.   In afwijking van artikel 2:57, eerste lid onder c, geldt voor het bepaalde in het eerste lid bovendien dat de hond voorzien moet zijn van een optisch leesbaar, niet- verwijderbaar identificatiekenmerk in het oor of de buikwand.

3.   In het eerste lid wordt verstaan onder:

a.  muilkorf: een muilkorf vervaardigd van stevige kunststof, of van stevig leer of van beide stoffen, die door middel van een stevige leren riem rond de hals zodanig is aangebracht dat verwijdering zonder toedoen van de mens niet mogelijk is en die zodanig is ingericht dat de drager geen mens of dier kan bijten, dat de afgesloten ruimte binnen de korf een geringe opening van de bek toelaat en dat geen scherpe delen binnen de korf aanwezig zijn;

b.   kort aanlijnen: aanlijnen van een hond met een lijn met een lengte, gemeten van hand tot halsband, die niet langer is dan 1,50 meter.

 

Artikel 2:60 Houden van hinderlijke of schadelijke dieren

1.   Het college kan buiten een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer plaatsen aanwijzen waar het ter voorkoming of opheffing van overlast of schade aan de openbare gezondheid verboden is daarbij aangeduide dieren:

a.  aanwezig te hebben,of

 

 

 

b.  aanwezig te hebben anders dan met inachtneming van de door hen gestelde regels, of

c.  aanwezig te hebben tot een groter aantal dan in die aanwijzing is aangegeven.

2.   Het is verboden op een krachtens het eerste lid aangewezen plaats daarbij aangeduide dieren aanwezig te hebben, dan wel aanwezig te hebben anders dan met inachtneming van de door het college gestelde regels, dan wel aanwezig te hebben in een groter aantal dan door het college is aangegeven.

3.   Het college kan de rechthebbende op een onroerende zaak gelegen binnen een krachtens het eerste lid aangewezen gedeelte van de gemeente ontheffing verlenen van het in het tweede lid gestelde verbod.

 Artikel 2:61 Wilde dieren

[gereserveerd]

 Artikel 2:62 Loslopend vee

De rechthebbende op vee dat zich bevindt in een aan een weg liggend weiland of terrein dat niet van die weg is afgescheiden door een deugdelijke veekering, is verplicht ervoor te zorgen dat zodanige maatregelen getroffen worden dat dit vee die weg niet kan bereiken.

 Artikel 2:63 Duiven

[gereserveerd]

 Artikel 2:64 Bijen

1.   Het is verboden bijen te houden:

a.  binnen een afstand van dertig meter van woningen of andere gebouwen waar overdag mensen verblijven;

b.  binnen een afstand van dertig meter van de weg.

2.   Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet indien op een afstand van ten hoogste zes meter vanaf de korven of kasten een afscheiding is aangebracht van twee meter hoogte of zoveel hoger als noodzakelijk is om het laag uit- en invliegen van de bijen te voorkomen.

3.   Het in het eerste lid, aanhef en onder a, gestelde verbod geldt niet voorzover de bijenhouder rechthebbende is op de woningen of gebouwen als bedoeld in dat lid.

4.   Het in het eerste lid, aanhef en onder b, gestelde verbod geldt niet voorzover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wegenverordening provincie Limburg.

5.   Het college kan van het in het eerste lid gestelde verbod ontheffing verlenen.

  Artikel 2:65 Bedelarij

Externe linkHet is verboden op of aan de weg of in een voor het publiek toegankelijk gebouw te bedelen om geld of andere zaken.

 Afdeling 12. Bepalingen ter bestrijding van heling van goederenArtikel 2:66 Begripsbepaling

[gereserveerd]

  Artikel 2:67 Verplichtingen met betrekking tot het verkoopregister

[gereserveerd]

 

 

 

 Artikel 2:68 Voorschriften als bedoeld in artikel 437ter van het Wetboek van Strafrecht

[gereserveerd]

 Artikel 2:69 Vervreemding van door opkoop verkregen goederen

[gereserveerd]

 Artikel 2:70 Handel in horecabedrijven

[gereserveerd] Afdeling 13. VuurwerkArtikel 2:71 Begripsbepalingen

Externe linkIn deze afdeling wordt verstaan onder consumentenvuurwerk: Consumentenvuurwerk waarop het Besluit van 22 januari 2002, houdende nieuwe regels met betrekking tot consumenten- en professioneel vuurwerk (Vuurwerkbesluit) van toepassing is.

 Artikel 2:72 Ter beschikking stellen van consumentenvuurwerk tijdens de verkoopdagen

Het is verboden in de uitoefening van een bedrijf of nevenbedrijf consumentenvuurwerk ter beschikking te stellen dan wel voor het ter beschikking stellen aanwezig te houden, zonder een vergunning van het college van de gemeente waar het bedrijf is of zal worden gevestigd.

  Artikel 2:73 Bezigen van consumentenvuurwerk tijdens de jaarwisseling

1.   Het is verboden consumentenvuurwerk te bezigen op een door het college in het belang van de voorkoming van gevaar, schade of overlast aangewezen plaats.

2.   Het is verboden consumentenvuurwerk op een openbare plaats te bezigen als dat gevaar, schade of overlast kan veroorzaken.

3.   De in het eerste en tweede lid gestelde verboden gelden niet voorzover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door artikel 429, aanhef en onder 1, van het Wetboek van Strafrecht.

 Afdeling 14. DrugsoverlastArtikel 2:74 Drugshandel op straat

Onverminderd het bepaalde in de Opiumwet is het verboden op of aan de weg post te vatten of zich daar heen en weer te bewegen en zich op of aan wegen in of op een voertuig te bevinden of daarmee heen en weer of rond te rijden, met het kennelijke doel om middelen als bedoeld in artikel 2 en 3 van de Opiumwet, of daarop gelijkende waar, al dan niet tegen betaling af te leveren, aan te bieden of te verwerven, daarbij behulpzaam te zijn of daarin te bemiddelen.

 

Artikel 2:74a Openlijk drugsgebruik

Het is verboden op of aan de weg, op een voor publiek toegankelijke plaats of in een voor publiek toegankelijk gebouw, middelen als bedoeld in de artikelen 2 en 3 van de Opiumwet te gebruiken, toe te dienen, dan wel voorbereidingen daartoe te verrichten of ten behoeve van dat gebruik voorwerpen en/of stoffen voorhanden te hebben.

   Afdeling 15. Bestuurlijke ophouding, veiligheidsrisicogebieden en cameratoezicht op openbare plaatsenArtikel 2:75 Bestuurlijke ophouding

De burgemeester kan overeenkomstig artikel 154a van de Gemeentewet besluiten tot het tijdelijk doen ophouden van door hem aangewezen groepen van personen op een door hem aangewezen plaats indien deze personen het bepaalde in

artikel 2:1         (samenscholing en ongeregeldheden);

artikel 2:10       (het plaatsen van voorwerpen of stoffen op of aan de weg in strijd met de                                  publieke functie ervan);

artikel 2:15       (gevaarlijk of hinderlijk voorwerp);

artikel 2:19a     (gevaarlijke voorwerpen);

artikel 2:26a     (evenementen);

artikel 2:47       (hinderlijk gedrag op of aan de weg);

artikel 2:47a     (verplichte route)

artikel 2:48       (hinderlijk drankgebruik);

artikel 2:49       (hinderlijk gedrag bij of in gebouwen);

artikel 2:50       (gedrag in voor publiek toegankelijke ruimten);

artikel 2:73       (bezigen van consumentenvuurwerk tijdens de jaarwisseling) of

artikel 5:34       (verbod vuur te stoken)

 

van de Algemene Plaatselijke Verordening groepsgewijs niet naleven

 Artikel 2:76 Veiligheidsrisicogebieden

De burgemeester kan overeenkomstig artikel 151b van de Gemeentewet bij verstoring van de openbare orde door de aanwezigheid van wapens, dan wel bij ernstige vrees voor het ontstaan daarvan, een gebied, met inbegrip van de daarin gelegen voor het publiek openstaande gebouwen en daarbij behorende erven, aanwijzen als veiligheidsrisicogebied.

 Artikel 2:77 Cameratoezicht op openbare plaatsen

1.   De burgemeester kan overeenkomstig artikel 151c van de Gemeentewet besluiten tot plaatsing van vaste camera’s voor een bepaalde duur ten behoeve van het toezicht op een openbare plaats.

2.   De burgemeester heeft de bevoegdheid als bedoeld in het eerste lid eveneens ten aanzien van andere voor eenieder toegankelijke plaatsen.

   Hoofdstuk 3. Seksinrichtingen, sekswinkels, straatprostitutie e.d.Afdeling 1. BegripsbepalingenArtikel 3:1 Begripsbepalingen

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

a.   prostitutie: het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander tegen vergoeding;

b.   prostituee: degene die zich beschikbaar stelt tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander tegen vergoeding;

c.   seksinrichting: de voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van erotisch-pornografische aard plaatsvinden. Onder een seksinrichting worden in elk geval verstaan: een seksbioscoop, seksautomatenhal, sekstheater, een parenclub of een prostitutiebedrijf waaronder tevens begrepen een erotische-massagesalon, al dan niet in combinatie met elkaar;

d.   escortbedrijf: de natuurlijke persoon, groep van personen of rechtspersoon die bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was prostitutie aanbiedt die op een andere plaats dan in de bedrijfsruimte wordt uitgeoefend;

e.   sekswinkel: de voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin hoofdzakelijk goederen van erotisch-pornografische aard aan particulieren plegen te worden verkocht of verhuurd;

f.    exploitant: de natuurlijke persoon of personen of rechtspersoon of rechtspersonen die een seksinrichting of escortbedrijf exploiteert, dan wel exploiteren en de tot vertegenwoordiging van die rechtspersoon of rechtspersonen bevoegde natuurlijke persoon of personen;

g.   beheerder: de natuurlijke persoon of personen die de onmiddellijke feitelijke leiding uitoefent, dan wel uitoefenen in een seksinrichting of escortbedrijf;

h.   bezoeker: degene die aanwezig is in een seksinrichting, met uitzondering van:

1.  de exploitant;

2.  de beheerder;

3.  de prostituee;

4.  het personeel dat in de seksinrichting werkzaam is;

5.  toezichthouders die zijn aangewezen op grond van artikel 6.2 van deze verordening;

6.  andere personen wier aanwezigheid in de seksinrichting wegens dringende redenen noodzakelijk is.

 Artikel 3:2 Bevoegd bestuursorgaan

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder bevoegd bestuursorgaan: het college of, voorzover het betreft voor het publiek openstaande gebouwen en daarbij behorende erven als bedoeld in artikel 174 van de Gemeentewet, de burgemeester.

 Artikel 3:3 Nadere regels

Met het oog op de in artikel 3:13 genoemde belangen, kan het college over de uitoefening van de bevoegdheden zoals genoemd in dit hoofdstuk nadere regels vaststellen.

   

Afdeling 2. Seksinrichtingen, straatprostitutie, sekswinkels en dergelijke Artikel 3:4 Seksinrichtingen

1.   Het is verboden een seksinrichting of escortbedrijf te exploiteren of te wijzigen zonder vergunning van het bevoegd bestuursorgaan.

2.   In de aanvraag om vergunning en in de vergunning wordt in ieder geval vermeld:

a.  de persoonsgegevens van de exploitant;

b.  de persoonsgegevens van de beheerder; en

c.  de aard van de seksinrichting of het escortbedrijf.

 Artikel 3:5 Gedragseisen exploitant en beheerder

1.   De exploitant en de beheerder:

a.  staat niet onder curatele en is niet ontzet uit de ouderlijke macht of de voogdij;

b.  is niet in enig opzicht van slecht levensgedrag; en

c.  heeft de leeftijd van eenentwintig jaar bereikt.

2.   Naast de gestelde eisen in het eerste lid, is de exploitant en de beheerder niet:

a.  met toepassing van de artikel 37 van het Wetboek van Strafrecht in een psychiatrisch ziekenhuis geplaatst of met toepassing van artikel 37a van het Wetboek van Strafrecht ter beschikking gesteld;

b.  binnen de laatste vijf jaar onherroepelijk veroordeeld tot een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf van zes maanden of meer door de rechter in Nederland, de Nederlandse Antillen of Aruba, dan wel door een andere rechter wegens een misdrijf waarvoor naar Nederlands recht een bevel tot voorlopige hechtenis ingevolge artikel 67, eerste lid van het Wetboek van Strafvordering is toegelaten;

c.  binnen de laatste vijf jaar bij tenminste twee rechterlijke uitspraken onherroepelijk veroordeeld tot een onvoorwaardelijke geldboete van 500 euro of meer of tot een andere hoofdstraf als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder a van het Wetboek van Strafrecht, wegens dan wel mede wegens overtreding van:

 • bepalingen gesteld bij of krachtens de Drank- en Horecawet, de Opiumwet, de Vreemdelingenwet en de Wet arbeid vreemdelingen;

 • de artikelen 137c tot en met 137g, 140, 240b, 242 tot en met 249, 252, 250a (oud), 273a, 300 tot en met 303, 416, 417, 417bis, 426, 429quater en 453 van het Wetboek van Strafrecht;

 • de artikelen 8 en 162, derde lid, alsmede artikel 6 juncto artikel 8 of juncto artikel 163 van de Wegenverkeerswet 1994;

 • de artikelen 1, onder a, b en d, 13, 14, 27 en 30b van de Wet op de kansspelen;

 • de artikelen 2 en 3 van de Wet op de weerkorpsen;

 • de artikelen 54 en 55 van de Wet wapens en munitie.

3.   Met een veroordeling als bedoeld in het tweede lid wordt gelijk gesteld:

a.  vrijwillige betaling van een geldsom als bedoeld in artikel 74, tweede lid onder a van het Wetboek van Strafrecht of artikel 76, derde lid onder a van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, tenzij de geldsom minder dan 375 euro bedraagt;

b.  een bevel tot tenuitvoerlegging van een voorwaardelijke straf.

4.   De periode van vijf jaar, genoemd in het tweede lid, wordt:

a.  bij de weigering van een vergunning teruggerekend vanaf de datum van beslissing op de aanvraag van de vergunning;

 

 

 

 

b.  bij de intrekking van een vergunning teruggerekend vanaf de datum van de intrekking van deze vergunning.

5.   De exploitant of de beheerder is binnen de laatste vijf jaar geen exploitant of beheerder geweest van een seksinrichting of escortbedrijf die voor ten minste een maand door het bevoegde bestuursorgaan is gesloten, of waarvan de vergunning bedoeld in artikel 3:4, eerste lid, is ingetrokken, tenzij aannemelijk is dat hem terzake geen verwijt treft.

 Artikel 3:6 Sluitingstijden

1.  Het is verboden een seksinrichting voor bezoekers geopend te hebben en daarin bezoekers toe te laten of te laten verblijven op dinsdag tot en met vrijdag tussen 2.00 uur en 7.00 uur, en op zaterdag, zondag en maandag tussen 3.00 uur en 7.00 uur.

2.   Het bevoegd bestuursorgaan kan door middel van een voorschrift als bedoeld in artikel 1:4 voor een afzonderlijke seksinrichting andere sluitingstijden vaststellen.

3.   Het is bezoekers van een seksinrichting verboden zich daarin te bevinden gedurende de tijd dat die seksinrichting krachtens het eerste lid of tweede lid, dan wel krachtens artikel 3.7, eerste lid, gesloten dient te zijn.

4.   Het in het eerste tot en met derde lid bepaalde geldt niet voorzover in de daarin geregelde onderwerpen wordt voorzien door de op de Wet milieubeheer gebaseerde voorschriften.

 Artikel 3:7 Tijdelijke afwijking sluitingstijden; (tijdelijke) sluiting

1.   Met het oog op de in artikel 3:13, tweede lid, genoemde belangen of in geval van strijdigheid met de bepalingen in dit hoofdstuk kan het bevoegd bestuursorgaan:

a.  tijdelijk andere dan de krachtens artikel 3:6, eerste of tweede lid, geldende sluitingsuren vaststellen;

b.  van een afzonderlijke seksinrichting al dan niet tijdelijk de gedeeltelijke of algehele sluiting bevelen.

2.   Onverminderd het bepaalde in artikel 3:41 van de Algemene wet bestuursrecht, maakt het bevoegd bestuursorgaan het in het eerste lid bedoelde besluit openbaar bekend overeenkomstig artikel 3:42 Algemene wet bestuursrecht.

 Artikel 3:8 Aanwezigheid van en toezicht door exploitant en beheerder

1.   Het is verboden een seksinrichting voor bezoekers geopend te hebben, zonder dat de ingevolge artikel 3:4 op de vergunning vermelde exploitant of beheerder in de seksinrichting aanwezig is.

2.   De exploitant en de beheerder zien er voortdurend op toe dat in de seksinrichting:

a.  geen strafbare feiten plaatsvinden, waaronder in ieder geval de feiten genoemd in de titels XIV (misdrijven tegen de zeden), XVIII (misdrijven tegen de persoonlijke vrijheid), XX (mishandeling), XXII (diefstal) en XXX (heling) van het Tweede Boek van het Wetboek van Strafrecht, in de Opiumwet en in de Wet wapens en munitie; en

b.  geen prostitutie wordt uitgeoefend door personen in strijd met het bij of krachtens de Wet arbeid vreemdelingen of de Vreemdelingenwet bepaalde.

 Artikel 3:9 Straatprostitutie

1.   Het is verboden, door handelingen, houding, woord, gebaar of op andere wijze, passanten tot prostitutie te bewegen, uit te nodigen dan wel aan te lokken:

a.  op of aan andere dan door het college aangewezen wegen of gebieden;

b.  gedurende andere dan door het college vastgestelde tijden.

 

 

 

 

2.   Met het oog op de naleving van het in het eerste lid gestelde verbod, kan door politieambtenaren het bevel worden gegeven zich onmiddellijk in een bepaalde richting te verwijderen.

3.   Met het oog op de in artikel 3:13, tweede lid, genoemde belangen kan door politieambtenaren aan personen die zich bevinden op de wegen en gedurende de tijden bedoeld in het eerste lid, het bevel worden gegeven zich onmiddellijk in een bepaalde richting te verwijderen.

4.   De burgemeester kan met het oog op de in artikel 3:13, tweede lid, genoemde belangen personen aan wie ten minste eenmaal een bevel is gegeven als bedoeld in het derde lid bij besluit verbieden zich gedurende bepaalde termijn, anders dan in een openbaar middel van vervoer, te bevinden op of aan de wegen en op de tijden bedoeld in het eerste lid.

5.   De burgemeester beperkt het in het vierde lid genoemde verbod indien dat in verband met de persoonlijke omstandigheden van betrokkene noodzakelijk is.

6.   Het is verboden zich te gedragen in strijd met een door de burgemeester opgelegd verbod als bedoeld in het vierde lid.

 Artikel 3:10 Sekswinkels

Het is de rechthebbende op een onroerende zaak verboden daarin een sekswinkel te exploiteren in door het college in het belang van de openbare orde of de woon- en leefomgeving aangewezen gebieden of delen van de gemeente.

  Artikel 3:11 Tentoonstellen, aanbieden en aanbrengen van erotisch-pornografische goederen, afbeeldingen en dergelijke

1.   Het is de rechthebbende op een onroerende zaak verboden daarin of daarop goederen, opschriften, aankondigingen, gedrukte of geschreven stukken dan wel afbeeldingen van erotisch-pornografische aard openlijk ten toon te stellen, aan te bieden of aan te brengen:

a.  indien het bevoegd bestuursorgaan aan de rechthebbende heeft bekendgemaakt dat de wijze van tentoonstellen, aanbieden of aanbrengen daarvan, de openbare orde of de woon- en leefomgeving in gevaar brengt;

b.  anders dan overeenkomstig de door het bevoegd bestuursorgaan in het belang van de openbare orde of de woon- en leefomgeving gestelde regels.

2.   Het in het eerste lid gestelde verbod is niet van toepassing op het tentoonstellen, aanbieden of aanbrengen van goederen, opschriften, aankondigingen, gedrukte of geschreven stukken dan wel afbeeldingen, die dienen tot het openbaren van gedachten en gevoelens als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Grondwet.

 Afdeling 3. Beslissingstermijn; weigeringsgrondenArtikel 3:12 Beslissingstermijn

1.   Het bevoegd bestuursorgaan neemt het besluit op de aanvraag om vergunning bedoeld in artikel 3.4, eerste lid, binnen twaalf weken na de dag waarop de aanvraag ontvangen is.

2.   Het bevoegd bestuursorgaan kan zijn besluit voor ten hoogste twaalf weken verdagen.

 Artikel 3:13 Weigeringsgronden

1.   De vergunning bedoeld in artikel 3:4, eerste lid, wordt geweigerd indien:

a.  de exploitant of de beheerder niet voldoet aan de in artikel 3:5 gestelde eisen;

b.  de vestiging of de exploitatie van de seksinrichting of het escortbedrijf in strijd is met een geldend bestemmingsplan, stadsvernieuwingsplan of leefmilieuverordening;

 

 

 

 

c.  er aanwijzingen zijn dat in de seksinrichting of het escortbedrijf personen werkzaam zijn of zullen zijn in strijd met artikel 273f van het Wetboek van Strafrecht of met het bij of krachtens de Wet arbeid vreemdelingen of de Vreemdelingenwet bepaalde.

2.   In afwijking van artikel 1:8 kan de vergunning bedoeld in artikel 3:4, eerste lid, dan wel de aanwijzing of vaststelling bedoeld in artikel 3:9, eerste lid, worden geweigerd in het belang van:

a. de openbare orde;

b. het voorkomen of beperken van overlast;

c. het voorkomen of beperken van aantasting van het woon- en leefklimaat;

d. de veiligheid van personen of goederen;

e. de verkeersvrijheid of – veiligheid;

f. de gezondheid of zedelijkheid;

g.  de arbeidsomstandigheden van de prostituee.

 Afdeling 4. Beëindiging exploitatie; wijziging beheerArtikel 3:14 Beëindiging exploitatie

1.   De vergunning vervalt zodra de ingevolge artikel 3:4 op de vergunning vermelde exploitant, de exploitatie van de seksinrichting of het escortbedrijf feitelijk heeft beëindigd.

2.   Binnen een week na de feitelijke beëindiging van de exploitatie, geeft de exploitant daarvan schriftelijk kennis aan het bevoegd bestuursorgaan.

 Artikel 3:15 Wijziging beheer

1.   Indien een beheerder als bedoeld in artikel 3:1, onder g, het beheer in de seksinrichting of het escortbedrijf feitelijk heeft beëindigd, geeft de exploitant daarvan binnen een week na de feitelijke beëindiging van het beheer schriftelijk kennis aan het bevoegd bestuursorgaan.

2.   Het beheer kan worden uitgeoefend door een nieuwe beheerder, indien het bevoegd bestuursorgaan op aanvraag van de exploitant heeft besloten de verleende vergunning overeenkomstig de wijziging in het beheer te wijzigen. Het bepaalde in artikel 3:13, eerste lid, aanhef en onder a, is van overeenkomstige toepassing.

3.   In afwachting van het besluit bedoeld in het tweede lid, kan het beheer worden uitgeoefend door een nieuwe beheerder zodra de exploitant een aanvraag als bedoeld in het tweede lid heeft ingediend, totdat over de aanvraag is besloten.

 Afdeling 5. OvergangsbepalingArtikel 3:16 Overgangsbepaling

[gereserveerd]  Hoofdstuk 4. Bescherming van het milieu en het natuurschoon en zorg voor het uiterlijk aanzien van de gemeenteAfdeling 1. Geluidhinder EN VERLICHTINGArtikel 4:1 Begripsbepalingen

Externe linkIn deze afdeling wordt verstaan onder:

a.   Besluit: het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer;

b.   inrichting: inrichting type A of type B als bedoeld in het Besluit;

c.   houder van een inrichting: degene die als eigenaar, bedrijfsleider, beheerder of anderszins een inrichting drijft;

d.   gereserveerd;

e.   incidenteel evenement: festiviteit of activiteit die gebonden is aan één of een klein aantal inrichtingen;

f.    geluidsgevoelige gebouwen: woningen en gebouwen die op grond van artikel 1 van de Wet geluidhinder worden aangemerkt als geluidsgevoelige gebouwen met uitzondering van gebouwen behorende bij de betreffende inrichting;

g.   geluidsgevoelige terreinen: terreinen die op grond van artikel 1 van de Wet geluidhinder worden aangemerkt als geluidsgevoelige terreinen met uitzondering van terreinen behorende bij de betreffende inrichting;

h.   onversterkte muziek: muziek die niet elektronisch is versterkt.

i.    overmatige hinder: er is sprake van overmatige hinder indien meer dan 20 dB(A)      muziekgeluid wordt geproduceerd boven de vigerende geluidsnorm van de betreffende      inrichting.

 Artikel 4:2 Aanwijzing collectieve festiviteiten

[gereserveerd]

 Artikel 4:3 Kennisgeving incidentele evenementen

1.   Het is een inrichting toegestaan maximaal 12 incidentele festiviteiten per kalenderjaar te       houden waarbij de geluidsnormen als bedoeld in artikel 2.17 van het          Besluit en artikel 4:5      van deze verordening niet van toepassing zijn, mits de houder van de inrichting ten       minste twee weken voor de aanvang van de festiviteit het college daarvan in kennis heeft       gesteld.

De houder van de inrichting waar een incidenteel evenement wordt gehouden dient maatregelen ter voorkoming van overmatige hinder te treffen. Er mag dan niet meer dan 20 dB(A) muziekgeluid hoger dan de normaal geldende geluidsnormen overeenkomstig de artikel 2.17, eerste lid van het Besluit.

2.   Het college stelt een formulier vast voor het doen van een kennisgeving.

3.   De kennisgeving wordt geacht te zijn gedaan wanneer het formulier, volledig en naar waarheid ingevuld, tijdig is ingeleverd op de plaats op dat formulier vermeld.

4.   De kennisgeving wordt tevens geacht te zijn gedaan wanneer het college op verzoek van de houder van een inrichting een incidentele festiviteit, die redelijkerwijs niet te voorzien was, terstond toestaat.

5..  Bij het ten gehore brengen van muziekgeluid blijven ramen en deuren gesloten, behoudens voor het onmiddellijk doorlaten van personen of goederen.

 Artikel 4:4 Verboden incidentele festiviteiten

[gereserveerd]

 

 

 Artikel 4:5 Onversterkte muziek

1.   Bij het ten gehore brengen van onversterkte muziek, zoals bedoeld in artikel 2.18, eerste lid onder f en vijfde lid van het Besluit binnen inrichtingen is de onder e. opgenomen tabel van toepassing, met dien verstande dat:

a.  de in de tabel aangegeven waarden binnen in- of aanpandige gevoelige gebouwen niet gelden indien de gebruiker van deze gevoelige gebouwen geen toestemming geeft voor het in redelijkheid uitvoeren of doen uitvoeren van geluidsmetingen;

b.  de in de tabel aangegeven waarden op de gevel ook gelden bij gevoelige terreinen op de grens van het terrein;

c.  de waarden in in- en aanpandige gevoelige gebouwen, voor zover het woningen betreft, gelden in geluidsgevoelige ruimten en verblijfsruimten;

d.  bij het bepalen van de geluidsniveaus zoals vermeld in de tabel geen bedrijfsduurcorrectie wordt toegepast.

e.  Tabel

 

7.00 – 19.00 uur

19.00 – 23.00 uur

23.00 – 7.00 uur

LAr,LT op de gevel van gevoelige gebouwen

50 dB(A)

45 dB(A)

40 dB(A)

LAr,LT in in- en aanpandige gevoelige gebouwen

35 dB(A)

30 dB(A)

25 dB(A)

LAmax op de gevel van gevoelige gebouwen

70 dB(A)

65 dB(A)

60 dB(A)

LAmax in in- en aanpandige gevoelige gebouwen

55 dB(A)

50 dB(A)

45 dB(A)

2.   Voor de duur van 12 uur in de week is onversterkte muziek, vanwege het oefenen door muziekgezelschappen zoals orkesten, harmonie- en fanfaregezelschappen, in een inrichting gedurende de dag- en avondperiode uitgezonderd van de genoemde geluidsniveaus in het eerste lid. Indien versterkte elementen worden gecombineerd met onversterkte elementen, wordt het hele samenspel beschouwd als versterkte muziek en is het Besluit van toepassing.

3.   Het eerste lid geldt niet indien artikel 4:2 of artikel 4:3 van deze verordening van toepassing is.

 Artikel 4:6 Overige geluidhinder

1.   Het is verboden buiten een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer of het Besluit toestellen of geluidsapparaten in werking te hebben of handelingen te verrichten op een zodanige wijze dat voor een omwonende of voor de omgeving geluidhinder wordt veroorzaakt.

2.   Het college kan van het verbod ontheffing verlenen.

3.   Het verbod geldt niet voorzover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wet geluidhinder, de Zondagswet, de Wet openbare manifestaties, het Vuurwerkbesluit of de Provinciale milieuverordening Limburg.

 

Artikel 4:6a Geluidhinder door dieren

 • 1.

  Degene die de zorg heeft voor een dier, moet voorkomen dat dit voor een omwonende of voor de omgeving geluidhinder veroorzaakt.

 • 2.

  Het in het eerste lid bepaalde geldt niet, voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de op de wet milieubeheer gebaseerde voorschriften, de Wet Geluidhinder, de Zondagswet of het Wetboek van Strafrecht.

 

Afdeling 2. Bodem-, weg- en milieuverontreiniging Artikel 4:7 Straatvegen

[gereserveerd]

  Artikel 4:8 Natuurlijke behoefte doen

Het is verboden binnen de bebouwde kom op een openbare plaats zijn natuurlijke behoefte te doen buiten daarvoor bestemde plaatsen.

 

Artikel 4:8a Zindelijkheid van de weg en het water

Onverminderd het bepaalde in artikel 22 van de Afvalstoffenverordening is het verboden de weg of een openbaar water te verontreinigen. Onder verontreinigen wordt in dit artikel verstaan het zich op enigerlei wijze ontdoen van voorwerpen of stoffen.

 Artikel 4:9 Toestand van sloten en andere wateren en niet openbare riolen en putten buiten gebouwen

Sloten en andere wateren en niet openbare riolen en putten buiten gebouwen mogen zich niet bevinden in een toestand die gevaar oplevert voor de veiligheid, nadeel voor de gezondheid of hinder voor de gebruikers van de gebouwen of voor anderen.

 Afdeling 3. Het bewaren van houtopstandenArtikel 4:10 Begripsbepalingen

1.   In deze afdeling wordt verstaan onder:

a.  houtopstand: hakhout, een houtwal of een of meer bomen;

b.  hakhout: een of meer bomen die na te zijn geveld, opnieuw op de stronk uitlopen.

2.   In deze afdeling wordt onder vellen mede verstaan: rooien, met inbegrip van verplanten, alsmede het verrichten van handelingen die de dood of ernstige beschadiging of ontsiering van houtopstand ten gevolge kunnen hebben.

 Artikel 4:11 Omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstanden

1.   Het is verboden zonder vergunning van het collegebevoegd gezag de houtopstanden te vellen of te doen vellen die staan vermeld op de lijst vermeld op bijlage 1 (Bomenlijst).

2.   De vergunning kan worden geweigerd op grond van:

a.  de natuurwaarde van de houtopstand;

b.  de landschappelijke waarde van de houtopstand;

c.  de waarde van de houtopstand voor stads- en dorpsschoon;

d.  de beeldbepalende waarde van de houtopstand;

e.  de cultuurhistorische waarde van de houtopstand;

f.   de waarde voor de leefbaarheid van de houtopstand.

3.   Het collegebevoegd gezag kan een herplantplicht opleggen onder nader te stellen voorschriften.

 Artikel 4:12 Vergunning van rechtswege

De vergunning wordt geacht te zijn verleend, wanneer niet binnen de in artikel 1:2 genoemde termijn een beslissing is genomen op de aanvraag voor een vergunning.

Vervallen     Afdeling 4. Maatregelen tegen ontsiering en stankoverlast Artikel 4:13 Opslag voertuigen, vaartuigen, mest, afvalstoffen enz.

[gereserveerd]

 Artikel 4:14 Stankoverlast door gebruik van meststoffen

[gereserveerd]

 Artikel 4:15 Verbod hinderlijke of gevaarlijke reclame

1.   Het is de rechthebbende op een onroerende zaak alsmede de hoofdgebruiker van die zaak verboden zonder vergunning van burgemeester en wethouders deze zaak of een daarop aanwezige zaak te gebruiken of het gebruik daarvan toe te laten voor het maken van (handels)reclame met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, die vanaf de weg of vanaf een andere voor het publiek toegankelijke plaats zichtbaar is.

2.   Het verbod geldt niet voor onverlichte:

a.         opschriften, aankondigingen en afbeeldingen in het inwendig gedeelte van een onroerende zaak;

b.         opschriften en aankondigingen op zuilen, borden, muren of andere constructies, aangewezen door de overheid;

c.          opschriften en aankondigingen kleiner dan 0,50 m2 en de langste zijde korter dan 1 meter die betrekking hebben op:

-          openbare verkoping, aanbiedingen ter verkoop, verhuur of verpachting van een onroerende zaak voor zolang zij feitelijke betekenis hebben;

 • het beroep, de dienst, of het bedrijf dat in of op de onroerende zaak wordt uitgeoefend of waarvoor die zaak is bestemd, zomede op naamborden;

 • maximaal één bord bij de oprit van een bedrijf indien en voorzover de oprit geen deel uitmaakt van het bedrijfsperceel;

mits deze opschriften en aankondigingen zijn aangebracht op of aan de onroerende zaak waarop de handelsreclame betrekking heeft;

d.         opschriften die betrekking hebben op de naam of aard van in uitvoering zijnde bouwwerken of op de namen van degenen die bij het ontwerp of de uitvoering van het bouwwerk betrokken zijn, mits deze opschriften zijn aangebracht op borden bij of op de in uitvoering zijnde bouwwerken zelf en niet verlicht zijn, zulks voor zolang zij feitelijke betekenis hebben;

e.         opschriften en aankondigingen aan gebouwen en inrichtingen van openbaar vervoer, indien deze zijn aangebracht ten dienste van dat vervoer;

f.                      opschriften en aankondigingen van tijdelijke aard, voor de verkoop van seizoensgebonden agrarische produkten ter plaatse waar deze worden gekweekt.

3.         Het verbod in het eerste lid geldt niet voor opschriften of aankondigingen van kennelijk tijdelijke aard, voor zolang zij feitelijke betekenis hebben, mits:

            a.         van het aanbrengen ervan tevoren schriftelijk kennisgeving is gedaan aan                       burgemeester en wethouders;

            b.         burgemeester en wethouders niet binnen twee weken na ontvangst van die                     kennisgeving van enig bezwaar hebben doen blijken;

            c.         deze opschriften of aankondigingen niet langer dan zes weken op de                             onroerende zaak aanwezig zijn.

 

 

 

 

 

4.         Het is verboden door een opschrift, aankondiging of afbeelding als bedoeld in het tweede en derde lid de veiligheid van het verkeer in gevaar te brengen of ernstige hinder voor de omgeving te veroorzaken;

5.         Een vergunning als bedoeld in het eerste lid kan worden geweigerd:

a.         indien de handelsreclame, hetzij op zichzelf, hetzij in verband met de    omgeving niet voldoet aan de redelijke eisen van welstand;

            b.         in het belang van de verkeersveiligheid;

            c.         in het belang van de voorkoming of beperking van overlast voor gebruikers                     van een in de nabijheid gelegen onroerende zaak.

6.         a.         De weigeringsgrond van het vijfde lid, onder a, geldt niet voor bouwwerken;

            b.         De weigeringsgrond van het vijfde lid, onder c, geldt niet voor zover in het                                  daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wet milieubeheer.

 Artikel 4:16 Vergunningsplicht lichtreclame

[gereserveerd]

   Afdeling 5. Kamperen buiten kampeerterreinenArtikel 4:17 Begripsbepaling

In deze afdeling wordt onder kampeermiddel verstaan: Een onderkomen of voertuig waarvoor geen bouwvergunning in de zin van artikel 40 van de Woningwet is vereist, dat bestemd of opgericht is dan wel gebruikt wordt of kan worden gebruikt voor recreatief nachtverblijf.

 Artikel 4:18 Recreatief nachtverblijf buiten kampeerterreinen

1.   Het is verboden ten behoeve van recreatief nachtverblijf kampeermiddelen te plaatsen of geplaatst te houden buiten een kampeerterrein dat als zodanig in het bestemmingsplan is bestemd of mede bestemd.

2.   Het verbod geldt niet voor het plaatsen van kampeermiddelen voor eigen gebruik door de rechthebbende op een terrein.

3.   Het college kan ontheffing verlenen van het verbod als bedoeld in het eerste lid.

4.   Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8 kan de ontheffing worden geweigerd in het belang van:

a.  de bescherming van natuur en landschap;

b.  de bescherming van een stadsgezicht.

 Artikel 4:19 Aanwijzing kampeerplaatsen

1.   Het college kan plaatsen aanwijzen waarop het verbod van artikel 4:18, eerste lid niet geldt.

2.   Het college kan daarbij nadere regels stellen in het belang van de gronden, genoemd in artikel 4:18, vierde lid.  Hoofdstuk 5. Andere onderwerpen betreffende de huishouding der gemeenteAfdeling 1. ParkeerexcessenArtikel 5:1 Begripsbepalingen

In deze afdeling wordt verstaan onder:

a.   voertuigen: voertuigen als bedoeld in artikel 1, onder al, van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV 1990) met uitzondering van kleine wagens zoals: kruiwagens, kinderwagens en rolstoelen;

b.   parkeren: parkeren als bedoeld in artikel 1, onder ac, van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV 1990).

 Artikel 5:2 Parkeren van voertuigen van autobedrijf e.d.

1.   Onder verhuren als bedoeld in dit artikel wordt mede verstaan:

a.  het gebruiken van een voertuig voor het geven van lessen;

b.  het gebruiken van een voertuig voor het vervoeren van personen tegen betaling.

2.   Tot de voertuigen als bedoeld in dit artikel worden niet gerekend:

a.  voertuigen waaraan herstel- of onderhoudswerkzaamheden worden verricht die in totaal niet meer dan een uur vergen, en dit gedurende de tijd die nodig is en gebruikt wordt voor deze werkzaamheden;

b.  voertuigen voor persoonlijk gebruik van de in het derde lid bedoelde persoon.

3.   Het is degene die er zijn bedrijf, nevenbedrijf dan wel een gewoonte van maakt voertuigen te stallen, te herstellen, te slopen, te verhuren of te verhandelen, verboden:

a.  drie of meer voertuigen die hem toebehoren of zijn toevertrouwd, op de weg te parkeren binnen een cirkel met een straal van 25 meter met als middelpunt een van deze voertuigen;

b.  de weg als werkplaats voor voertuigen te gebruiken.

4.   Het college kan ontheffing van het verbod verlenen.

 Artikel 5:3 Te koop aanbieden van voertuigen

[gereserveerd]

 Artikel 5:4 Defecte voertuigen

[gereserveerd]

  Artikel 5:5 Voertuigwrakken

1.   Het is verboden een voertuig dat rijtechnisch in onvoldoende staat van onderhoud en tevens in een kennelijk verwaarloosde toestand verkeert op de weg te parkeren.

2.   Het verbod geldt niet voorzover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wet milieubeheer.

 Artikel 5:6 Kampeermiddelen e.a.

1.   Het is verboden een voertuig dat voor recreatie of anderszins voor andere dan verkeersdoeleinden wordt gebruikt:

a.  langer dan op drie achtereenvolgende dagen te plaatsen of te hebben op een door het college aangewezen weg, waar dit naar zijn oordeel buitensporig is met het oog op de verdeling van beschikbare parkeerruimte of schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van de gemeente;

 

 

 

 

b.  op een door het college aangewezen plaats te parkeren, waar dit naar zijn oordeel schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van de gemeente.

2.   Het college kan ontheffing verlenen van het in het eerste lid, aanhef en onder a, gestelde verbod.

3.   Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet voorzover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wegenverordening Provincie Limburg.Artikel 5:7 Parkeren van reclamevoertuigen

1.   Het is verboden een voertuig dat is voorzien van een aanduiding van handelsreclame, op de weg te parkeren met het kennelijk doel om daarmee handelsreclame te maken.

2.   Het college kan van het verbod ontheffing verlenen.

 Artikel 5:8 Parkeren van grote voertuigen

1.   Het is verboden een voertuig dat, met inbegrip van de lading, een lengte heeft van meer dan 6 meter of een hoogte van meer dan 2,4 meter te parkeren op een door het college aangewezen plaats, waar dit naar zijn oordeel schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van de gemeente.

2.   Het is verboden een voertuig dat, met inbegrip van de lading, een lengte heeft van meer dan 6 meter te parkeren op een door het college aangewezen weg, waar dit parkeren naar zijn oordeel buitensporig is met het oog op de verdeling van beschikbare parkeerruimte.

3.   Het in het tweede lid gestelde verbod geldt niet op werkdagen van maandag tot en met vrijdag, dagelijks van 08.00 tot 18.00 uur.

4.   Het college kan van de in het eerste en tweede lid gestelde verboden ontheffing verlenen.

 Artikel 5:9 Parkeren van uitzichtbelemmerende voertuigen

1.   Het is verboden een voertuig dat, met inbegrip van lading, een lengte heeft van meer dan 6 meter of een hoogte van meer dan 2,4 meter, op de weg te parkeren bij een voor bewoning of ander dagelijks gebruik bestemd gebouw op zodanige wijze dat daardoor het uitzicht van bewoners of gebruikers vanuit dat gebouw op hinderlijke wijze wordt belemmerd of hun anderszins hinder of overlast wordt aangedaan.

2.   Het verbod geldt niet gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt voor het uitvoeren van werkzaamheden waarvoor de aanwezigheid van het voertuig ter plaatse noodzakelijk is.

 Artikel 5:10 Parkeren van voertuigen met stankverspreidende stoffen

[gereserveerd]

 Artikel 5:11 Aantasting groenvoorzieningen door voertuigen

1.   Het is verboden met een voertuig te rijden door of deze te doen of te laten staan in een park of plantsoen of een van gemeentewege aangelegde beplanting of groenstrook.

2.   Dit verbod is niet van toepassing:

a.  op de weg;

b.  op voertuigen die worden gebruikt voor werkzaamheden door of vanwege de overheid;

c.  op voertuigen, waarmee standplaats wordt of is ingenomen op terreinen die voor dit doel zijn bestemd.

3.   Het college kan van het verbod ontheffing verlenen

Artikel 5:12 Overlast van fiets of bromfiets

Het college kan op de weg gelegen plaatsen aanwijzen waar het in het belang van het uiterlijk aanzien van de gemeente, ter voorkoming of opheffing van overlast, of ter voorkoming van schade aan de openbare gezondheid, verboden is fietsen of bromfietsen onbeheerd buiten de daarvoor bestemde ruimten of plaatsen te laten staan.

 

Afdeling 2. Collecteren Artikel 5:13 Inzameling van geld of goederen

1.   Het is verboden zonder vergunning van het college een openbare inzameling van geld of goederen te houden of daartoe een intekenlijst aan te bieden.

2.   Onder een inzameling van geld of goederen wordt mede verstaan: het bij het aanbieden van goederen, waartoe ook worden gerekend geschreven of gedrukte stukken, dan wel bij het aanbieden van diensten aanvaarden van geld of goederen, indien daarbij te kennen wordt gegeven of de indruk wordt gewekt dat de opbrengst geheel of ten dele voor een liefdadig of ideëel doel is bestemd.

3.   Het verbod geldt niet voor een inzameling die in besloten kring gehouden wordt.

 Afdeling 3. VentenArtikel 5:14 Begripsbepaling

1.   In deze afdeling wordt onder venten verstaan: het in de uitoefening van de ambulante handel te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen dan wel diensten aan te bieden op een openbare en in de open lucht gelegen plaats of aan huis;

2.   Onder venten wordt niet verstaan:

a.  het aan huis afleveren van goederen door of vanwege degene die dit doet ter exploitatie van zijn winkel als bedoeld in artikel 1 van de Winkeltijdenwet;

b.  het te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen dan wel het aanbieden van diensten op jaarmarkten en markten als bedoeld in artikel 160, eerste lid, onder h, van de Gemeentewet of op snuffelmarkten als bedoeld in artikel 5:22;

c.  het te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen dan wel het aanbieden van diensten op een standplaats als bedoeld in artikel 5:17.

 Artikel 5:15 Ventverbod

1.   Het is verboden te venten indien daardoor de openbare orde, de openbare veiligheid,de volksgezondheid of het milieu in gevaar komt.

2.   Het verbod als bedoeld in het eerste lid geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door artikel 5 van de Wegenverkeerswet.

 Artikel 5:16 Vrijheid van meningsuiting

1.   Het verbod als bedoeld in artikel 5:15, eerste lid geldt niet voor venten met gedrukte of geschreven stukken waarin gedachten en gevoelens worden geopenbaard als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Grondwet.

2.   Het college kan de vrijheid van meningsuiting als bedoeld in het eerste lid beperken door een verbod in te stellen:

a.  op door het college aangewezen openbare plaatsen, of

b.  voor bepaalde dagen en uren.

3.   Het college kan ontheffing verlenen van het verbod als bedoeld in het tweede lid.

 

 

 Afdeling 4. StandplaatsenArtikel 5:17 Begripsbepaling

1.   In deze afdeling wordt verstaan onder standplaats: het vanaf een vaste plaats op een openbare en in de openlucht gelegen plaats te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen dan wel diensten aan te bieden,, gebruikmakend van fysieke middelen, zoals een kraam, een wagen of een tafel.

2.   Onder standplaats wordt niet verstaan:

a.  een vaste plaats op een jaarmarkt of markt als bedoeld in artikel 160, eerste lid, aanhef en onder h, van de Gemeentewet;

b.  een vaste plaats op een evenement als bedoeld in artikel 2:24.

 Artikel 5:18 Standplaatsvergunning en weigeringsgronden

1.   Het is verboden zonder vergunning van het college een standplaats in te nemen of te hebben.

2.   Het college weigert de vergunning wegens strijd met een geldend bestemmingsplan.

 

3.   Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8 kan de vergunning worden geweigerd:

a.  indien de standplaats hetzij op zichzelf hetzij in verband met de omgeving niet voldoet aan eisen van redelijke welstand;

b.. indien als gevolg van bijzondere omstandigheden in de gemeente of in een deel van de gemeente redelijkerwijs te verwachten is dat door het verlenen van de vergunning voor een standplaats voor het verkopen van goederen een redelijk verzorgingsniveau voor de consument ter plaatse in gevaar komt.

 Artikel 5:19 Toestemming rechthebbende

Het is de rechthebbende op een perceel verboden toe te staan dat daarop zonder vergunning van het college standplaats wordt of is ingenomen.

 Artikel 5:20 Afbakeningsbepalingen

1.   Het verbod van artikel 5:18, eerste lid geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wet beheer rijkswaterstaatswerken of het Provinciaal wegenreglement.

2.   De weigeringsgrond van artikel 5:18, derde lid, onder a, geldt niet voor bouwwerken.

 Afdeling 5. SnuffelmarktenArtikel 5:22 Begripsbepaling

[gereserveerd]

 Artikel 5:23 Organiseren van een snuffelmarkt

[gereserveerd]

 

 

 

 

 

 

 

 

  Afdeling 6. Openbaar waterArtikel 5:24 Voorwerpen op, in of boven openbaar water

1.   Het is in verband met de veiligheid op het openbaar water verboden een voorwerp, niet zijnde een vaartuig, op, in of boven openbaar water te plaatsen, aan te brengen of te hebben, indien dit door zijn omvang of vormgeving, constructie of plaats van bevestiging gevaar oplevert voor de bruikbaarheid van het openbaar water of voor het doelmatig en veilig gebruik daarvan, dan wel een belemmering vormt voor het doelmatig beheer en onderhoud van het openbaar water.

2.   Degene die voornemens is een steiger, een meerpaal of een ander voorwerp met een permanent karakter op, in of boven openbaar water te plaatsen, doet daarvan uiterlijk twee weken tevoren een aan het college.

3.   De melding bevat in ieder geval naam, adres en contactgegevens van de melder, en een beschrijving van de aard en omvang van het voorwerp.

4.   Het verbod in het eerste lid geldt niet voorzover in de daarin geregelde onderwerpen wordt voorzien door het Wetboek van Strafrecht, de Scheepvaartverkeerswet, het Binnenvaartpolitiereglement, de Wet beheer rijkswaterstaatswerken, de Provinciale vaarwegenverordening, de Telecommunicatiewet of de daarop gebaseerde Telecommunicatieverordening.

 Artikel 5:25 Ligplaats woonschepen en overige vaartuigen

[gereserveerd]

 Artikel 5:26 Aanwijzingen ligplaats [gereserveerd]

Artikel 5:27 Verbod innemen ligplaats

[gereserveerd]Artikel 5:28 Beschadigen van waterstaatswerken

1.   Het is verboden schade toe te brengen aan of veranderingen aan te brengen in de toestand van bij de gemeente in beheer zijnde openbare wateren, havens, dijken, wallen, kaden, trekpaden, beschoeiingen, oeverbegroeiing, bruggen, zetten, duikers, pompen, waterleidingen, gordingen, aanlegpalen, stootpalen, bakens of sluizen.

2.   Het verbod geldt niet voorzover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door het Wetboek van Strafrecht, het Binnenvaartpolitiereglement, de Wet beheer rijkswaterstaatswerken of de Provinciale vaarwegenverordening.

 Artikel 5:29 Reddingsmiddelen

Het is verboden een voor het redden van drenkelingen bestemd en daartoe bij het water aangebracht voorwerp te gebruiken voor een ander doel dan wel voor dadelijk gebruik ongeschikt te maken.

 Artikel 5:30 Veiligheid op het water

1.   Het is aan een ieder die zich als bader of zwemmer in het openbaar water ophoudt, verboden zich zodanig te gedragen dat het scheepvaartverkeer daarvan hinder of gevaar kan ondervinden.

2.   Het verbod geldt niet voorzover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door het Binnenvaartpolitiereglement, de Wet beheer rijkswaterstaatswerken of de Provinciale vaarwegenverordening Limburg.

 

 

 Artikel 5:31 Overlast aan vaartuigen

[gereserveerd]

 Afdeling 7. Crossterreinen en gemotoriseerd en ruiterverkeer in natuurgebiedenArtikel 5:32 Crossterreinen

1.   Het is verboden op enig terrein, geen weg zijnde, met een motorvoertuig als bedoeld in artikel 1, onderdeel z, en een bromfiets als bedoeld in artikel 1, onderdeel i van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 een wedstrijd dan wel, ter voorbereiding van een wedstrijd, een trainings- of proefrit te houden of te doen houden dan wel daaraan deel te nemen, dan wel een motorvoertuig of een bromfiets met het kennelijke doel daartoe aanwezig te hebben.

2.   Het college kan terreinen aanwijzen waarvoor het verbod niet van toepassing is. Het kan daarbij regels stellen voor het gebruik van deze terreinen:

a.  in het belang van het voorkomen of beperken van overlast;

b.  in het belang van de bescherming van het uiterlijk aanzien van de omgeving en ter bescherming van andere milieuwaarden;

c.  in het belang van de veiligheid van de deelnemers van de in het eerste lid bedoelde wedstrijden en ritten of van het publiek.

3.   Voor de toepassing van het eerste lid wordt dat onder weg verstaan wat artikel 1 van de Wegenverkeerswet 1994 daaronder verstaat.

4.   Het verbod in het eerste lid geldt niet voorzover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wet milieubeheer of het Besluit geluidproductie sportmotoren.

 Artikel 5:33 Beperking verkeer in natuurgebieden

1.   Het is verboden binnen voor publiek toegankelijke natuurgebieden, parken, plantsoenen of voor recreatief gebruik beschikbare terreinen te rijden of zich te bevinden met een motorvoertuig als bedoeld in artikel 1, onder z, Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, een bromfiets als bedoeld in artikel 1, onder i, Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 of met een fiets of een paard, met uitzondering van een ruiterpad.

2.   Het college kan terreinen aanwijzen waarvoor het in het eerste lid gestelde verbod niet van toepassing is. Het kan daarbij regels stellen ten aanzien van het gebruik van deze terreinen:

a.  in het belang van het voorkomen van overlast;

b.  in het belang van de bescherming van natuur- of milieuwaarden;

c.  in het belang van de veiligheid van het publiek.

3.   Het verbod in het eerste lid geldt niet voor bestuurders van motorvoertuigen en bromfietsen en voor fietsers of berijders van paarden:

a.  ten dienste van politie, brandweer en geneeskundige hulpverlening en van andere krachtens artikel 29, eerste lid, Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 door de minister van Verkeer en Waterstaat aangewezen hulpverleningsdiensten;

b.  die worden gebruikt in verband met beheer, onderhoud of exploitatie van de terreinen als in het eerste lid bedoeld;

c.  die worden gebruikt in verband met werken die krachtens wettelijk voorschrift moeten worden uitgevoerd;

d.  van de zakelijk gerechtigden, huurders en pachters van percelen die gelegen zijn binnen de terreinen als in het eerste lid bedoeld;

e.  voor het verkeer ten behoeve van bezoek en van de verzorging van de onder d bedoelde personen.

 

 

 

4.   Het in het eerste lid gestelde verbod geldt voorts niet:

a.  op wegen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van de Wegenverkeerswet 1994;

b.  binnen de bij of krachtens de Provinciale verordening 'Stiltegebieden' aangewezen stiltegebieden, ten aanzien van motorrijtuigen die bij of krachtens die verordening zijn aangewezen als 'toestel'.

5.   Het college kan ontheffing verlenen van het in het eerste lid gestelde verbod.

 Afdeling 8. Verbod vuur te stokenArtikel 5:34 Verbod afvalstoffen te verbranden buiten inrichtingen of anderszins vuur te stoken

1.   Het is verboden in de openlucht afvalstoffen te verbranden buiten inrichtingen in de zin van de Wet milieubeheer of anderszins vuur aan te leggen, te stoken of te hebben.

2.   Het verbod geldt niet voorzover het betreft:

a.  verlichting door middel van kaarsen, fakkels en dergelijke;

b.  sfeervuren zoals terrashaarden en vuurkorven, indien geen afvalstoffen worden verbrand, voorzover dat geen gevaar, overlast of hinder voor de omgeving oplevert;

c.  vuur voor koken, bakken en braden, voorzover dat geen gevaar, overlast of hinder voor de omgeving oplevert.

3.   Het college kan van dit verbod ontheffing verlenen.

4.   Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8 kan de ontheffing worden geweigerd ter bescherming van de flora en fauna.

5.   Het verbod geldt niet voorzover in het geregelde onderwerp wordt voorzien door artikel 429, aanhef en onder 1 of 3, van het Wetboek van Strafrecht of de Provinciale milieuverordening.

 Afdeling 9. Verstrooiing van asArtikel 5:35 Begripsbepaling

In deze afdeling wordt verstaan onder incidentele asverstrooiing: het verstrooien van as als bedoeld in de Wet op de lijkbezorging op een door de overledene of nabestaande(n) gewenste plek buiten een permanent daartoe bestemd terrein.

    Artikel 5:36 Verboden plaatsen

1.   Incidentele asverstrooiing is verboden op:

a.  verharde delen van de weg;

b.  gemeentelijke begraafplaatsen en crematoriumterreinen.

2.   Het college kan een besluit nemen waarin voor een bepaalde termijn wordt verboden dat op andere plaatsen dan genoemd in het eerste lid asverstrooiing plaatsvindt.

3.   Het college kan op verzoek van de nabestaande die zorgdraagt voor de asbus op grond van bijzondere omstandigheden ontheffing verlenen van het verbod uit het eerste lid, behoudens de gemeentelijke begraafplaatsen en crematoriumterreinen.

 Artikel 5:37 Hinder of overlast

Incidentele asverstrooiing is verboden indien daardoor hinder of overlast wordt veroorzaakt voor derden.

 

 

 

 Hoofdstuk 6. Straf-, overgangs- en slotbepalingenArtikel 6:1 Strafbepaling

Overtreding van het bij of krachtens deze verordening bepaalde en de op grond van artikel 1.4 daarbij gegeven voorschriften en beperkingen wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie en kan bovendien worden gestraft met openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak.

 Artikel 6:2 Toezichthouders

1.   Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de daartoe aangewezen beëdigde opsporingsambtenaren van de sector Ontwikkeling en Beheer en politie-ambtenaren van de Politieregio Limburg Zuid.

2.   Voorts zijn met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening belast de bij besluit van burgemeester en wethouders dan wel de burgemeester aan te wijzen personen.

 Artikel 6:3 Binnentreden woningen

Zij die belast zijn met het toezicht op de naleving of de opsporing van een overtreding van de bij of krachtens deze verordening gegeven voorschriften welke strekken tot handhaving van de openbare orde of veiligheid of bescherming van het leven of de gezondheid van personen, zijn bevoegd tot het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner.

 

   

Deze verordening wordt aangehaald als: Algemene plaatselijke verordening gemeente Schinnen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 09-07-2009

de raad van de gemeente Schinnen

De secretaris

De voorzitter