Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Schinnen

Verordening winkeltijden voor de gemeente Schinnen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSchinnen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening winkeltijden voor de gemeente Schinnen
CiteertitelVerordening winkeltijden voor de gemeente Schinnen.
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet art.149
 2. Winkeltijdenwet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-07-199601-06-199604-10-2012nieuwe regeling

20-06-1996

Goed Nieuws, 03-07-1996

Onbekend
20-06-199601-06-1996

20-06-1996

Tekst van de regeling

Intitulé

VERORDENING WINKELTIJDEN VOOR DE GEMEENTE SCHINNEN

De Raad van de gemeente Schinnen;

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 4 juni 1996 gelet op de Winkeltijdenwet en artikel 149 van de Gemeentewet;

besluit:

1. in te trekken de bij raadsbesluit van 13 oktober 1994 vastgestelde "Winkelsluitingsverordening"; en

2. vast te stellen de navolgende "VERORDENING INZAKE DE WINKELTIJDEN";

 

HOOFDSTUK 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

a.                  de wet:      de Winkeltijdenwet;

b.                   feestdagen:         Nieuwjaarsdag; tweede Paasdag; Hemelvaartsdag; tweede Pinksterdag: eerste Kerstdag en tweede Kerstdag.

 

Artikel 2. Overdracht van de ontheffing

 

 

 • 1.

  Ontheffingen op grond van deze verordening zijn overdraagbaar na verkregen toestemming van het college van burgemeester en wethouders.

 • 2.

  In geval van een voorgenomen overdracht van de in het eerste lid bedoelde ontheffingen doet de houder van de ontheffing hiervan onmiddellijk schriftelijk mededeling aan het college van burgemeester en wethouders onder verrnelding van de naam en het adres van de voorgestelde rechtverkrijgende.

Artikel 3. Intrekken of wijzigen van de ontheffing  

 

Het college van burgemeester en wethouders kan een ontheffing intrekken of wijzigen indien:

 • 1.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • 2.

  op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten, opgetreden na het verlenen van de ontheffing, moet worden aangenomen dat intrelcking of wijziging wordt gevorderd door het belang of de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • 3.

  het gebruik van de winkel of de uitoefening van een bedrijf anders dan in een winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 • 4.

  de aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • 5.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn of, bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen een redelijke termijn;

  6. de houder of zijn rechtverkrijgende dit verzoekt.

Artikel 4. Zon- en feestdagen

1. De verboden, vervat in artikel 2, eerste lid, onder a en b van de wet, gelden niet op ten hoogste twaalf, door het college van burgemeester en wethouders aan te wijzen, zon- en feestdagen per kalenderjaar, waarvan er tenminste twee in de maand december zijn gelegen.

2. De in het eerste lid bedoelde bevoegdheid geldt voor elk kerkdorp afzonderlijk.

Artikel 5. Ontheffing zon- en feestdagen voor afzonderlijke situaties

1. Het college van burgemeester en wethouders kan ontheffing verlenen van de in artikel 2 van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag, Nieuw­jaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag en eerste of tweede Kerstdag, ten behoeve van:

a. bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard;

b. het uitstallen van goederen.

2. De in het eerste lid genoemde ontheffing kan worden verleend in geval van: feestelijkheden. bijeenkomsten, veilingen en beurzen.

Artikel 6. Verbod straatverkoop bepaalde goederen op zon- en feestdagen

Het college van burgemeester en wethouders kan bepalen dat de vrijstelling genoemd in artikel 12 van het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwer niet geldt voor de gehele gemeente of voor een of meer delen van de gemeente.

Artikel 7. Openstelling op werkddagen tussen 22.00 en 06.00 uur

1.            Het college van burgemeester en wethouders kan op aanvraag ontheffing verlenen van de verboden van artikel 2 van de wet, voor zover deze betrekking hebben op werkdagen.

2             De ontheffing kan worden geweigerd indien de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beinvloed door de openstelling van de winkel.

Artikel 8. Overgangsregeling

Op basis van de oude "Winkelsluitingsverordening" door het college van burgemeester en wethouders aangewezen zon- en/of feestdagen in de periode juni t/m december 1996 worden geacht tevens op grond van deze nieuwe verordening te zijn aangewezen.

Artikel 9. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als de "Verordening winkeltijden voor de gemeente Schinnen".

Artikel 10. Inwerkingtreding

1. Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na die van haar bekendmaking en werkt terug tot 1 juni 1996.

2. De bij raadsbesluit van 13 oktober 1994 vastgestelde "Winkelsluitingsverordening" wordt ingetrokken.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 20 juni 1996

De Secretaris

De Voorzitter