Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bonaire

EILANDSBESLUIT HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN van de 18e september 1992, no. 2, ter uitvoering van artikel 3b, tweede lid van de Loterijverordening Bonaire (A.B. 1992, no. 14) en ter vaststelling van de voorwaarden waar een verkooporganisatie als bedoeld in artikel 3b, eerste lid van die verordening aan dient te voldoen (Wederverkopersbesluit)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBonaire
OrganisatietypeCaribisch openbaar lichaam
Officiële naam regelingEILANDSBESLUIT HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN van de 18e september 1992, no. 2, ter uitvoering van artikel 3b, tweede lid van de Loterijverordening Bonaire (A.B. 1992, no. 14) en ter vaststelling van de voorwaarden waar een verkooporganisatie als bedoeld in artikel 3b, eerste lid van die verordening aan dient te voldoen (Wederverkopersbesluit)
CiteertitelWederverkopersbesluit
Vastgesteld doorBestuurscollege
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vastgesteld en in werking getreden vóór 10-10-2010, maar op grond van artikel 7 van de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het Eilandsbesluit vaststellen positieve lijst regelgeving Bestuurscollege Bonaire (AB 2010, nr. 19) tevens vastgesteld voor het openbaar lichaam Bonaire en derhalve met ingang van 10-10-2010 in het openbaar lichaam Bonaire van toepassing.

Abusievelijk is het eerste lid van artikel 7 niet genummerd en het tweede lid genummerd als eerste lid.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen van 08 OKT. 2010 no. 12 tot vaststelling van de eilandsbesluiten, houdende algemene maatregelen voor het openbaar lichaam Bonaire
 2. Loterijverordening Bonaire, art. 1a, lid 1, en art. 3b, lid 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-10-2010Bestendiging eilandsregeling in het openbaar lichaam

08-10-2010

A.B. 2010, no. 19

Onbekend
19-09-199210-10-2010Nieuwe regeling

18-09-1992

A.B. 1992, no. 26

n.v.t.

Tekst van de regeling

Intitulé

EILANDSBESLUIT HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN van de 18e september 1992, no. 2, ter uitvoering van artikel 3b, tweede lid van de Loterijverordening Bonaire (A.B. 1992, no. 14) en ter vaststelling van de voorwaarden waar een verkooporganisatie als bedoeld in artikel 3b, eerste lid van die verordening aan dient te voldoen (Wederverkopersbesluit)

 

 

Artikel 1

Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

a. verordening:

de Loterijverordening Bonaire (A.B. 1992, no. 14);

b. wederverkoper:

een verkooporganisatie als bedoeld in artikel 3b, eerst lid van de verordening;

c. rechtspersoon:

de rechtspersoon, bedoeld in artikel 3a, eerste lid van de verordening;

d. vergunning:

de vergunning, bedoeld in artikel 3b, eerste lid van de verordening.

Artikel 2

Het bestuurscollege verleent voor niet meer dan 28 lokaliteiten een vergunning.

Artikel 3

Het vergunningsrecht voor het hebben van een vergunning bedraagt f.100,= per jaar per lokaliteit waarvoor de vergunning is verleend.

Artikel 4
 • 1.

  De wederverkoper dient:

  • a.

   meerderjarig te zijn of door de rechter handlichting te zijn verleend;

  • b.

   geen gevaar op te leveren voor de openbare orde, de goede zeden of de publieke rust;

  • c.

   te beschikken over een overeenkomst met de rechtspersoon.

 • 2.

  Een aanvrager van een vergunning komt daarvoor niet in aanmerking indien:

  • a.

   de aanvrager niet aan de in het eerste lid onder a of b gestelde voorwaarden voldoet;

  • b.

   de aanvrager binnen de laatste vijf jaar onherroepelijk is veroordeeld wegens één der feiten bedoeld in de artikelen 339 en 451, eerste en tweede lid van het Wetboek van Strafrecht van de Nederlandse Antillen;

  • c.

   de aanvrager binnen de laatste vijf jaar onherroepelijk is veroordeeld wegens overtreding van artikel 2 of 6 van de verordening;

  • d.

   een ingevolge de verordening aan de aanvrager verleende vergunning binnen de laatste vijf jaar is ingetrokken krachtens artikel 6a van de verordening.

Artikel 5
 • 1.

  De vergunning wordt verleend voor een bepaalde, nader in de vergunning op te nemen, periode.

 • 2.

  De vergunning kan worden verleend voor één of meerdere lokaliteiten.

 • 3.

  De vergunning kan niet overgedragen, noch verhuurd worden.

Artikel 6

De wederverkoper is niet bevoegd het aantal lokaliteiten uit te breiden, noch te verplaatsen, zonder vergunning van het bestuurscollege.

Artikel 7

In ieder van de lokaliteiten waarvoor de vergunning is verleend, dient een door of vanwege het bestuurscollege gewaarmerkt afschrift van de vergunning of een door het bestuurscollege goedgekeurd embleem te worden opgehangen op een voor het publiek duidelijk zichtbare plaats.

 • 1.

  Het is de wederverkoper verboden loten te verkopen of te doen verkopen:

  • a.

   door danwel aan personen beneden de leeftijd van achttien jaar;

  • b.

   buiten de dagen waarop door of vanwege het bestuurscollege trekkingen worden gehouden;

  • c.

   terzake een trekking anders dan die goedgekeurd door het bestuurscollege;

  • d.

   buiten de aantallen per series per loterij zoals maximaal door het bestuurscollege toegestaan;

  • e.

   anders dan die daartoe worden verstrekt door de rechtspersoon.

Artikel 8

In afwijking van het in het eerste lid, onder e bepaalde is de wederverkoper bevoegd, na daartoe voorafgaand verkregen toestemming van de rechtspersoon, tevens loten te verkopen of te doen verkopen van enige andere loterij waarvoor ingevolge de verordening vergunning is verleend door het bestuurscollege.

Artikel 9

Het is de wederverkoper verboden een bedrag aan prijzen uit te betalen anders dan het bedrag dat daartoe door de rechtspersoon wordt uitgekeerd.

Artikel 10

De wederverkoper is verplicht dagelijks uiterlijk een uur voor de trekking de door de rechtspersoon te verstrekken verzamelstaten en bijbehorende bescheiden in te leveren op een door de rechtspersoon aangewezen plaats.

Artikel 11
 • 1.

  De wederverkoper dient een deugdelijke administratie bij te houden, en de richtlijnen terzake gegeven door of vanwege het bestuurscollege op te volgen.

 • 2.

  De wederverkoper is verplicht te allen tijde aan door het bestuurscollege schriftelijk aangewezen personen op hun verzoek inzage te verlenen in de administratie en alle daartoe behorende boeken en bescheiden.

Artikel 12
 • 1.

  De vergunning wordt ingetrokken bij faillissement of surséance van betaling van de wederverkoper.

 • 2.

  Indien de wederverkoper een natuurlijke persoon is, wordt de vergunning tevens ingetrokken bij ondercuratelestelling of overlijden van de wederverkoper.

Artikel 13

De vergunning kan worden ingetrokken voor één of meerdere lokaliteiten waarvoor de vergunning is verleend, indien:

 • a.

  daartoe krachtens artikel 6a van de verordening aanleiding bestaat;

 • b.

  de wederverkoper langer dan een maand van de desbetreffende lokaliteit(en) geen gebruik maakt, althans niet een zodanig gebruik als waarvoor de vergunning is verleend.

Artikel 14
 • 1.

  In afwijking van het in artikel 2 bepaalde kunnen bij de inwerkingtreding van dit eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen alle verkooporganisaties die gedurende een half jaar daarvoor als zodanig daadwerkelijk betrokken waren bij de verkoop van loten, in aanmerking komen voor een vergunning.

 • 2.

  Indien de vergunning voor meer dan één lokaliteit is verleend, kan het bestuurscollege bij het verloop van de in het eerste lid bedoelde vergunning bepalen dat een nieuwe vergunning slechts zal worden verleend voor een geringer aantal lokaliteiten dan waarvoor de in het eerste lid bedoelde vergunning is verleend.

 • 3.
  • a.

   De vermindering van het nieuwe aantal lokaliteiten zal in overleg met de wederverkoper worden bepaald, in ieder geval zodanig dat een wederverkoper met een groot aantal lokaliteiten een groter aantal lokaliteiten zal dienen af te stoten dan een wederverkoper met een geringer aantal lokaliteiten.

  • b.

   Bij gebreke aan overeenstemming omtrent het nieuwe aantal lokaliteiten beslist het bestuurscollege.

Artikel 15

Dit eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen treedt inwerking op de dag na die van zijn afkondiging.

Artikel 16

Dit eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen kan worden aangehaald als "Wederverkopersbesluit".