Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Raalte

Destructieverordening Raalte

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRaalte
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDestructieverordening Raalte
CiteertitelDestructieverordening Raalte
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Destructiewet , art. 17
 2. Destructiebesluit

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-03-2003nieuwe regeling

30-01-2003

Weekblad van Salland, 05-02-2003

D-1924

Tekst van de regeling

Intitulé

Destructieverordening Raalte

Destructieverordening Raalte.

Artikel 1  

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  wet: de Destructiewet;

 • b.

  aangifteplichtige: degene die als houder of eigenaar van destructiemateriaal ingevolge de wet verplicht is daarvan aangifte te doen;

 • c.

  destructiemateriaal: dode honden, dode katten en het krachtens artikel 2, tweede lid, van de wet aangewezen dierlijke afval.

Artikel 2  

Burgemeester en wethouders wijzen een of meer verzamelplaatsen aan, waar het destructiemateriaal in ontvangst wordt genomen.

Artikel 3  

De aangifteplichtige is gehouden uiterlijk op de eerste werkdag, die volgt op de dag waarop het destructiemateriaal is ontstaan, het materiaal te vervoeren naar de aangewezen verzamelplaats en het daar aan te geven en af te staan.

Artikel 4  

Tot het tijdstip van afgifte is de aangifteplichtige gehouden het destructiemateriaal zodanig te bewaren dat vermenging met ander materiaal wordt voorkomen.

Artikel 5  

De artikelen 3 en 4 vinden geen toepassing voor zover artikel 6 van het Destructiebesluit van toepassing is.

Artikel 6  

 • 1

  Deze verordening kan worden aangehaald als Destructieverordening Raalte.

 • 2

  Zij treedt in werking met ingang van 6 weken na de dag van bekendmaking.

Aldus besloten in de openbarevergadering van 30 januari 2003.de griffier a.i. de voorzitter,