Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Putten

Subsidieverordening energiebesparing bestaande bouw particulieren

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePutten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieverordening energiebesparing bestaande bouw particulieren
CiteertitelSubsidieverordening energiebesparing bestaande bouw particulieren
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerpruimtelijke ordening, ontsluiting en exploitatie van gronden, volkshuisvesting

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 Gemeentewet en artikel 4.2. Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-03-2013artikelen 1, 8 en 10

07-03-2013

Puttens Weekblad 27 maart 2013

297249
13-12-201228-03-2013artikelen 1, 6 en 7

06-12-2012

Puttens Weekblad 12 december 2012

285205
19-01-201213-12-2012artikel 7

12-01-2012

Puttens Weekblad 18 januari 2012

240916
03-03-201119-01-2012artikel 7

03-02-2011

Puttens Weekblad 02-03-2011

204924
04-11-201003-03-2011Nieuwe regeling

28-10-2010

Puttens Weekblad 03-11-2010

197037

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieverordening energiebesparing bestaande bouw particulieren

Vastgesteld bij besluit van de raad van 28 oktober 2010 nr. 197037 en gewijzigd bij besluit van de raad van 3 februari 2011 nr. 204924 (1e), 12 januari 2012 nr. 240916 (2e), 6 december 2012 nr. 285205 (3e) en 7 maart 2013 nr. 297249 (4e)

 

 

De raad der gemeente Putten;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 februari 2013, nr. 297246;

gelet op het bepaalde in artikel 147 van de Gemeentewet en artikel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

besluit:

 

de 'Subsidieverordening energiebesparing bestaande bouw particulieren' als volgt te wijzigen (4e wijziging)

 

Artikel 1 Defenities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  college:

  college van burgemeester en wethouders van de gemeente Putten;

 • b.

  eigenaar-bewoner(s):

  de persoon of personen die zowel juridisch eigenaar van de woning zijn en ook zelf in de woning wonen;

 • c.

  Rc-waarde:

  warmteweerstand van dichte constructies uitgedrukt in m²K/W;

 • d.

  subsidiabele kosten:

  kosten die gemaakt moeten worden voor maatregelen omschreven in artikel 6 lid 1, met uitzondering van loonkosten indien de maatregelen zelf worden uitgevoerd;

 • e.

  woning:

  een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één of meerdere huishoudens, waar volgens de geldende (bouw)regelgeving waaronder het bestemmingsplan door die huishouden(s) gewoond mag worden.

 • f.

  Rd-waarde:

  warmteweerstand van isolatiemateriaal uitgedrukt in m2K/W.

 • g.

  HR++glas:

  dubbel glas met een U-waarde kleiner of gelijk aan 1,2 W/m2 k;

 • h.

  burenbonus:

  een gezamenlijke subsidieaanvraag van tenminste zes eigenaar-bewoners afkomstig uit de gemeente Putten.

Artikel 2 Bevoegdheid college

Het college is bevoegd te besluiten over het verstrekken van subsidies als bedoeld in deze verordening.

Artikel 3 Doelgroep

Subsidie kan worden verstrekt aan een eigenaar-bewoner van een woning in de gemeente Putten.

Artikel 4 Subsidiabele activiteit

Subsidie kan worden verstrekt voor de uitvoering van isolatie maatregelen aan de eigen woning.

Artikel 5 Weigeringsgronden

Subsidie wordt geweigerd voor maatregelen die gericht zijn op het voldoen aan wettelijke verplichtingen of gangbare minimum kwaliteitseisen.

Artikel 6 Subsidievereisten

Om voor subsidie als bedoeld in artikel 4 in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de door het college nader vast te stellen subsidievereisten.

Artikel 7 Subsidieplafond

Het college dient subsidieplafond(s) vast te stellen voor de verlening van subsidies als bedoeld in deze verordening.

Artikel 8 Hoogte van de subsidie

 • 1.

  De hoogte van de subsidie bedraagt, op grond van één of meerdere aanvragen, een derde van de subsidiabele kosten tot maximaal € 500,- per woning.

 • 2.

  De hoogte van de subsidie, genoemd onder artikel 8 lid 1, kan hiervan afwijken indien:

  • a.

   men gebruikmaakt van de burenbonus; de hoogte van de subsidie bedraagt dan een derde van de subsidieabele kosten tot een maximum van € 750,- per woning;

  • b.

   voor dezelfde woning eerder gebruik is gemaakt van de subsidie op basis van de Subsidieverordening energiebesparing bestaande bouw particulieren; het eerder ontvangen subsidiebedrag wordt dan in mindering gebracht op de hoogte van de subsidie.

Artikel 9 Behandeling subsidieaanvragen

 • 1.

  Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

 • 2.

  Indien een subsidieaanvraag nog niet volledig is wordt het tijdstip van binnenkomst bepaald door het moment waarop de subsidieaanvraag wel volledig is.

Artikel 10 Verplichtingen van de subsidieontvanger

 • 1.

  Aan de subsidieontvanger worden de volgende verplichtingen opgelegd:

  • a.

   de maatregel of maatregelen worden uitgevoerd binnen zestien weken na het besluit tot subsidieverstrekking;

  • b.

   bij aanvraag van subsidie dient de aanvrager de offerte te overleggen en bij verzoek tot vaststelling van de subsidie dient de aanvrager de factuur te overleggen;

  • c.

   zodra aannemelijk is dat de activiteiten, waarvoor de subsidie is verleend, niet of geheel niet zullen worden verricht of dat niet of geheel niet aan de aan de beschikking tot subsidieverlening verbonden verplichtingen zal worden voldaan, zal onverwijld melding aan het college worden gedaan;

  • d.

   een door de gemeente aangestelde inspecteur wordt op zijn verzoek in de gelegenheid gesteld de uitgevoerde werkzaamheden ter plaatse te inspecteren;

  • e.

   op verzoek wordt medewerking verleend aan publicitaire acties;

  • f.

   wanneer de maatregelen door de bewoner zelf worden uitgevoerd, zijn loonkosten niet subsidieabel.

 • 2.

  Indien gebruik wordt gemaakt van de burenbonus, dienen aanvragers, naast de verplichtingen onder artikel 10 lid 1, te voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • a.

   het gezamenlijke subsidieaanvraagformulier dient te zijn ondertekend door tenminste zes eigenaar-bewoners;

  • b.

   het verzoek tot vaststelling van de subsidie dient gezamenlijk te worden ingediend.

 • 3.

  Indien niet aan de voorwaarden onder artikel 10 lid 2 wordt voldaan, komt de burenbonus, als genoemd in artikel 8 lid 2 sub a te vervallen en valt men voor de hoogte van de subsidie terug op artikel 8 lid 1.

Artikel 11 Hardheidsclausule

Het college kan, in bijzondere gevallen, een artikel of artikelen van deze verordening buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover de toepassing gelet op het belang van de aanvrager of subsidieontvanger leidt tot onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 12 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag volgend op haar bekendmaking.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Subsidieverordening energiebesparing bestaande bouw particulieren.