Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Drechterland

Beleidsregels evenementen op schepen Drechterland 2006

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDrechterland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels evenementen op schepen Drechterland 2006
CiteertitelBeleidsregels evenementen op schepen Drechterland 2006
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

openbare orde en veiligheid

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene wet bestuursrecht, artikel 4:81 en verder
  2. Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Drechterland 2006, artikel 2.2.2
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-01-2006nieuwe regeling

17-01-2006

de Middenstander, 25-01-2006

1.7

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels evenementen op schepen Drechterland 2006

De burgemeester van gemeente Drechterland,

 

Gelet op artikel 2.2.2 van de algemene plaatselijke verordening van de gemeente Drechterland 2006 en de artikelen 4:81 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht,

 

Besluit:

 

I Vast te stellen de “evenementen op schepen”;

II De inwerking te bepalen op de dag na de publicatie;

III De Beleidsregels evenementen op schepen van de gemeente Venhuizen zoals vastgesteld op 20 januari 2004 in te trekken.

1. Begripsomschrijvingen

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

Evenement op een schip: Een (dans)feest op een passagiersschip dat een vaartocht maakt.

Organisator: De natuurlijke of rechtspersoon onder wiens verantwoordelijkheid een evenement op een schip wordt georganiseerd.

Passagiersschip: Een vaartuig dat middel van vervoer en / of verblijf is of hoofdzakelijk gebezigd wordt voor bedrijfsmatig vervoer en / of verblijf van meer dan twaalf personen.

Vergunning: Een vergunning als bedoeld in artikel 2.2.2. van de algemene plaatselijke verordening.

 

2. Juridisch kader

Artikel 2.2.2. APV bepaalt dat voor het organiseren van een evenement een vergunning van de burgemeester vereist is. Op grond van lid 2 van dit artikel kan de burgemeester in het kader van openbare orde en veiligheid, zedelijkheid of gezondheid dan wel het voorkomen of beperken van overlast voorschriften verbinden aan een vergunning dan wel de vergunning weigeren.

Een evenement is gedefinieerd als: elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak (met enkele met name genoemde uitzonderingen daarop die hier niet relevant zijn). Het houden van een (grootschalig) dansfeest, zoals een house- of technoparty op een passagiersschip wordt beschouwd als een openbaar evenement waarvoor een vergunning is vereist. De vergunning geldt voor zover het passagierschip zich binnen de grenzen van de gemeente bevindt ten behoeve van het aan- en / of afmeren.

 

2.1 Voorwaarden

Ter bescherming van de openbare orde en veiligheid, het voorkomen van geluidsoverlast zowel in de haven als op de randmeren, vernielingen en baldadigheid bij het in - en uitschepen van passagiers en de bescherming van de veiligheid van de passagiers worden de volgende voorwaarden aan de vergunning verbonden.

 

Algemeen

 

2.1.1 Certificaat

Een passagierschip waarop een evenement wordt gehouden dient te beschikken over een Certificaat van Onderzoek volgens de Binnenschepenwet. Aan een organisator die niet over een certificaat beschikt, dan wel geen afschrift daarvan heeft overgelegd, wordt geen vergunning verleend.

 

2.1.2 Ander vaartuig dan een passagierschip

Voor een evenement op een ander vaartuig dan een passagierschip wordt geen vergunning verleend.

 

2.1.3. Samenloop van evenementen

Er wordt voor niet meer dan één evenement op één schip een vergunning afgegeven. Voorts wordt ook geen vergunning afgegeven voor een evenement op een schip indien op het voorgestelde tijdstip tevens een ander evenement plaatsvindt in de haven.

 

Openbare ruimte

 

2.1.3 Ligplaats

Het passagierschip is verplicht af te meren overeenkomstig aanwijzingen van de havenmeester.

 

2.1.4. Laad en losplaatsen

De laad en losplaatsen en de plaatsen waar goederen en afvallen worden opgeslagen of gedeponeerd dienen zodanig zijn gesitueerd dat bij brand het oprijden en opstellen van de voertuigen en andere hulpmiddelen van de brandweer niet worden bemoeilijkt of belemmerd.

 

2.1.4 In - en uitscheepbeleid

De organisator regelt de toestroom van de bezoekers, zonodig door de inzet van (verkeers)stewards, zodat problemen worden voorkomen.

 

2.1.5 Reclame-uitingen

Niet opgenomen.

 

Openbare orde en veiligheid

 

2.1.6 Maximum aantal bezoekers

Het is verboden om meer dan het toegestane aantal bezoekers op het passagierschip aanwezig te laten zijn. Het passagierschip zal nooit meer dan in de vergunning vermelde maximum bezoekers hebben.

 

2.1.7 EHBO en beveiliging

Er is aan boord voldoende EHBO-personeel aanwezig. Onder verantwoordelijkheid van de organisator is een vergunninghoudend beveiligingsbedrijf belast met de beveiliging van de bezoekers. In verhouding tot het aantal bezoekers dienen voldoende beveiligingsbeambten aanwezig te zijn (minimaal 1 per honderd bezoekers).

 

2.1.8 Melding GHOR/CPA

In afwijking van artikel 1.3 lid 2 van de algemene plaatselijke verordening dient de organisator de Geneeskundige hulpverlening zes weken van tevoren, gelijktijdig met het aanvragen van de vergunning, te informeren over datum, tijdstip, plaats en omvang van een evenement op een schip.

 

2.1.9 Veiligheidsplan

Bij de vergunningaanvraag dient de organisator van een evenement op een schip een veiligheidsplan over te leggen waarin in ieder geval vermeld is wat de instructies zijn voor de bemanning en het personeel voor het geval het schip lek raakt, er brand aan boord uitbreekt, de passagiers moeten worden geëvacueerd of er een man over-boord-situatie is. Zonder deugdelijk veiligheidsplan wordt geen vergunning verleend.

 

2.1.10 Toegangscontrole

Er wordt gezorgd voor een goede uitvoering van de toegangscontrole en fouillering op wapen en drugsbezit. Indien er drugs en / of wapens worden gevonden wordt de politie direct geïnformeerd.

 

2.1.11 Passagierslijst

Voordat het schip de haven verlaat kan de organisator verplicht worden om aan de politie een passagierslijst over te leggen met daarop aangegeven de personen (in ieder geval met naam en geboortedatum en geboorteplaats) die aan boord zijn van het schip.

 

2.1.12 Overleg

De organisator overlegt van tevoren met medewerkers van de politie en gemeente over de te nemen beveiligingsmaatregelen.

 

Geluid

2.1.13 Ontheffing

Er wordt geen ontheffing verleend van het verbod voor het veroorzaken van geluidshinder als bedoeld in artikel 4.1.7 van de algemene plaatselijke verordening. Dit betekent dat de installaties (inclusief muziekgeluid en aggregaten) opgesteld ten behoeve van het bootfeest niet hoorbaar mogen zijn op de kade. Uitgezonderd hiervan zijn het geluid ten gevolge van de voorstuwing gedurende het aanmeren en de afvaart en de normale energie voorziening.

 

2.1.14 Rustige ruimte

Aan boord van het passagierschip zijn een - of meerdere ruimtes waar geen harde muziek wordt gedraaid.

 

Brandveiligheid

2.1.15 Gebruiksvergunning

Een passagiersschip waarop een evenement wordt gehouden dient te beschikken over een gebruiksvergunning als bedoeld in artikel 2.1.1. van de Brandveiligheidverordening van de gemeente Drechterland. Aan een organisator die niet over een gebruiksvergunning beschikt, wordt geen vergunning verleend. De brandweer kan in het kader van de brandveiligheid nadere regels stellen omtrent het gebruik van het passagiersschip.

 

Reikwijdte van deze beleidsregel

2.1.15 Deze beleidsregel is niet van toepassing op feesten met een strikt persoonlijk c.q. besloten karakter, zoals bruiloften en verjaardagen, en bedrijfsfeesten.

Aldus besloten door de burgemeester van Drechterland op 17 januari 2006,

A.G.M. van de Vondervoort