Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Voerendaal

Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVoerendaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening overleg lokaal onderwijsbeleid
CiteertitelVerordening overleg lokaal onderwijsbeleid gemeente Voerendaal
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerponderwijs
Eigen onderwerpWelzijn en Onderwijs

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Regeling vervangt verordening lokaal onderwijsbeleid 1998

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet op het primair onderwijs

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-01-2007Nieuwe regeling

18-12-2006

Weekblad Parkstad, 03-01-2007

 2006 / 11 / 13

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid

De raad van de gemeente Voerendaal;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 oktober 2006;

gelet op de bepalingen over het op overeenstemming gericht overleg in de Wet op het Primair Onderwijs;

gezien het advies van de commissie Algemene bestuurlijke aangelegenheden;

gezien het gevoerde overleg met de vertegenwoordigers van de schoolbesturen;

overwegende dat het noodzakelijk is een regeling vast te stellen voor het overleg tussen de gemeente en de schoolbesturen over het lokaal onderwijsbeleid;

besluit vast te stellen de volgende:

Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid

HOOFDSTUK 1 BEGRIPSBEPALING

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder

 • a.

  schoolbestuur:

  het bevoegd gezag van een volgens de Wet op het primair onderwijs bekostigde openbare of bijzondere school voor het basisonderwijs, die gelegen is op het grondgebied van de gemeente;

 • b.

  advies:

  het advies van de Onderwijsraad als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs;

 • c.

  het college:

  het college van burgemeester en wethouders.

HOOFDSTUK 2 OVERLEG

Artikel 2 Functie overlegorgaan

 • 1.

  Er is een overlegorgaan lokaal onderwijsbeleid waarin het college met de vertegenwoordigers van alle schoolbesturen overleg voert over de voorbereiding en uitvoering van het lokaal onderwijsbeleid.

 • 2.

  In het overlegorgaan komen aan de orde:

  • a.

   de onderwerpen waarop het op overeenstemming gericht overleg van toepassing is als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs;

  • b.

   overige onderwerpen van overleg aangaande het lokaal onderwijsbeleid.

 • 3.

  Op de onderwerpen, als genoemd in het tweede lid onder b, is artikel 6 niet van toepassing.

Artikel 3 Samenstelling overlegorgaan

 • 1.

  De schoolbesturen kunnen zich laten vertegenwoordigen in het overlegorgaan. Een schoolbestuur wijst daartoe één of meer vertegenwoordigers aan, die namens dit schoolbestuur het overleg voeren.

 • 2.

  Schoolbesturen kunnen zich gezamenlijk laten vertegenwoordigen in het overlegorgaan.

 • 3.

  Het college wordt in het overleg vertegenwoordigd door de portefeuillehouder onderwijs. De portefeuillehouder onderwijs fungeert als voorzitter van het overlegorgaan.

 • 4.

  Het college kan een voorbereidend overleg tussen vertegenwoordigers van de schoolbesturen en het college instellen dat voorafgaat aan het overleg in het overlegorgaan.

Artikel 4 Uitnodiging

 • 1.

  Alvorens het college een voorstel aan de raad doet over een onderwerp, wordt de voorgenomen inhoud van dit voorstel met een toelichting daarop toegezonden aan alle schoolbesturen.

 • 2.

  De toezending geschiedt onder bekendmaking van de plaats, de datum en het tijdstip waarop het overleg hierover zal aanvangen. Tussen de datum van de toezending van het voorstel en de datum van het overleg liggen tenminste twee weken.

 • 3.

  De schoolbesturen die niet deelnemen aan het overleg kunnen voor de datum van dit overleg hun zienswijzen schriftelijk kenbaar maken aan het college.

Artikel 5 Secretariaat

Het college voert het secretariaat van het overlegorgaan.

Artikel 6 Advies Onderwijsraad

 • 1.

  Indien één of meer schoolbesturen of het college een advies wensen over een onderwerp waarop het op overeenstemming gericht overleg van toepassing is, maken ze dit uiterlijk kenbaar in het overleg waarin het onderwerp in finale zin aan de orde is. Dit gebeurt schriftelijk en gemotiveerd. Hierbij wordt tevens het verband aangegeven tussen het onderwerp en de vrijheid van richting en vrijheid van inrichting van het onderwijs.

 • 2.

  Alle vertegenwoordigers krijgen in het overleg de gelegenheid hun zienswijzen naar voren te brengen over het verzoek om advies.

 • 3.

  Het college is belast met de indiening van een verzoek om advies. Het college doet dit uiterlijk twee weken na afloop van het overleg. Daarbij informeert het college tevens de Onderwijsraad over de in het tweede lid bedoelde zienswijzen.

 • 4.

  De wettelijke termijn voor het uitbrengen van het advies wordt opgeschort met ingang van de dag waarop de onderwijsraad het college uitnodigt het verzoek voor het uitbrengen van een advies aan te vullen met de gegevens die hij nodig heeft voor een goede vervulling van zijn taak, tot de dag waarop het verzoek is aangevuld.

 • 5.

  De raad neemt gedurende de termijn voor het uitbrengen van het advies geen besluit over het onderwerp waarover advies is gevraagd.

 • 6.

  Een afschrift van het uitgebrachte advies wordt zo spoedig mogelijk door het college toegezonden aan alle schoolbesturen. Indien het geheel of gedeeltelijk opvolgen van het advies zou leiden tot een of meer inhoudelijke bijstellingen van het voorstel over een onderwerp waarover advies is gevraagd, worden de schoolbesturen bij de toezending van het afschrift van het advies uitgenodigd voor nader overleg.

  In alle andere gevallen beoordeelt het college of nader overleg over het advies wenselijk is. Het college geeft dit aan bij de toezending van het afschrift van het advies.

 • 7.

  Het overleg als bedoeld in het vorige lid vindt plaats binnen twee weken nadat de Onderwijsraad zijn advies heeft uitgebracht. Het college informeert de raad over dit overleg in de vorm van een aanvulling op het verslag als bedoeld in artikel 7.

Artikel 7 Verslaglegging - informeren gemeenteraad

 • 1.

  Het college maakt een verslag van het overleg.

 • 2.

  Het overlegorgaan stelt het verslag vast. In afwijking hiervan kan het college spoedheidshalve het verslag ter commentaar toezenden aan de schoolbesturen. Binnen 10 dagen na de dag waarop het conceptverslag is toegezonden, maken de schoolbesturen die deel hebben genomen aan het overleg schriftelijk hun opmerkingen over het concept van het verslag kenbaar. Het college stelt het verslag vast met inachtneming van de opmerkingen.

 • 3.

  Het college brengt het verslag gelijktijdig met het voorstel over het onderwerp ter kennis van de raad. Voor zover het college afwijkt van de tijdens het overleg naar voren gebrachte zienswijzen, wordt dit gemeld in het voorstel aan de raad. Daarbij worden de redenen voor het niet of niet geheel overnemen van deze zienswijzen vermeld.

Artikel 8 Heropening overleg

 • 1.

  Indien uit het oordeel van de betrokken raadscommissie over het voorgenomen voorstel aan de raad over een onderwerp blijkt dat de meerderheid van de raadscommissie of een deel van de raadscommissie dat volgens het college geacht wordt een meerderheid in de gemeenteraad te vertegenwoordigen, van oordeel is dat het voorstel inhoudelijk bijstelling behoeft, dan kan een heropening van het overleg plaats vinden. Het college beslist daarover. Zij heropenen het overleg in ieder geval indien de inhoudelijke bijstelling betrekking heeft op een onderwerp als bedoeld in artikel 2, tweede lid onder a, waarover in het overlegorgaan overeenstemming was bereikt.

 • 2.

  Indien het college het overleg heropent, dan roept het college het overlegorgaan zo spoedig mogelijk bijeen, doch uiterlijk vóór het moment waarop de gemeenteraad een definitief besluit neemt over het onderwerp. In dit overleg hebben de vertegenwoordigers de gelegenheid om hun zienswijze te geven op het oordeel van de raadscommissie. Het college informeert de raad over het resultaat van dit overleg in de vorm van een aanvulling op het verslag als bedoeld in artikel 7. De raad betrekt de in dit aanvullend verslag neergelegde zienswijzen bij haar definitieve besluitvorming over het onderwerp.

HOOFDSTUK 3 SLOTBEPALINGEN

Artikel 9 Beslissing college in gevallen waarin de verordening niet voorziet

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college gehoord de vertegenwoordigers van de schoolbesturen in het overleg.

Artikel 10 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  De verordening kan worden aangehaald als: Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid gemeente Voerendaal.

 • 2.

  Deze verordening treedt, onder gelijktijdige intrekking van de verordening lokaal onderwijsbeleid 1998, in werking met ingang van de dag na de bekendmaking.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van de gemeente Voerendaal op 18 december 2006.

DE RAAD VAN DE GEMEENTE VOERENDAAL,

de griffier, de voorzitter,