Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oost Gelre

Procedureregeling schadevergoeding monumentenlijst gemeente Groenlo 2005

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOost Gelre
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingProcedureregeling schadevergoeding monumentenlijst gemeente Groenlo 2005
CiteertitelProcedureregeling schadevergoeding monumentenlijst gemeente Groenlo 2005
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerpVolkshuisvesting en woningbouw

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-11-2010nieuwe regeling

22-09-2005

11-11-2010 Elna / Groenlose Gids

22-09-2005 / 25  

Tekst van de regeling

Intitulé

Procedureregeling schadevergoeding monumentenlijst gemeente Groenlo 2005

De raad van de gemeente Groenlo-Lichtenvoorde;

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders de dato 08-08-2005

 

gelet op artikel 14 van de “Monumentenverordening gemeente Groenlo 2005”

 

b e s l u i t:

 

vast te stellen de volgende

 

Procedureregeling schadevergoeding monumentenlijst gemeente Groenlo 2005.

Artikel 1 Begripsbepalingen

De regeling verstaat onder:

a. schade: schade als bedoeld in artikel 14 van de Monumentenverordening gemeente Groenlo 2005;

b. aanvrager: degene die een aanvraag om vergoeding van planschade indient;

c. college: het college van burgemeester en wethouders;

d. adviseur: een persoon of commissie belast met het adviseren inzake de door het college te nemen beschikking op een aanvraag om vergoeding van schade en niet werkzaam onder verantwoordelijkheid van dat bestuursorgaan.

Artikel 2 Indiening van de aanvraag

1. Een aanvraag om vergoeding van schade wordt bij het college ingediend met gebruikmaking van een door het college vastgesteld formulier; 2. het college tekent de datum van ontvangst van de aanvraag als bedoeld in het eerste lid onverwijld

aan op het formulier waarbij de aanvraag is ingediend. De ontvangst wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk medegedeeld aan de aanvrager.

Artikel 3 Buiten behandeling laten van de aanvraag

1. Het college deelt de aanvrager binnen 4 weken na ontvangst van de aanvraag mee dat indien de verstrekte gegevens en bescheiden onvoldoende zijn, de aanvrager de gelegenheid krijgt binnen 2 weken aanvullende gegevens in te dienen. 2. Indien de aanvrager geen of onvoldoende aanvullende gegevens aanlevert wordt de aanvraag buiten behandeling gelaten;

Artikel 4 Besluit tot opdrachtverstrekking

Indien geen toepassing wordt gegeven aan artikel 3 wijst het college uiterlijk bij het verstrijken van de in artikel 3 bedoelde termijn een adviseur aan en verstrekt een opdracht om ter zake van de aanvraag advies uit te brengen.

Artikel 5 Werkwijze van de adviseur

1. de adviseur stelt de aanvrager en het college in de gelegenheid om naar keuze schriftelijk of mondeling hun visie te geven over de aanvraag om vergoeding van schade. 2. van een mondelinge uiteenzetting door de aanvrager of de vertegenwoordiger van het college wordt door de adviseur een verslag gemaakt. Dit verslag wordt toegezonden aan de aanvrager en het college en tezamen met eventuele schriftelijke reacties als bijlage aan het advies gehecht. 3. De adviseur neemt de situatie ter plaatse op.

Artikel 6 Advisering

1. De adviseur brengt binnen twaalf weken na verzending van de opdracht een schriftelijk en gemotiveerd conceptadvies aan het college uit omtrent de gegrondheid van de aanvraag en de hoogte van de te vergoeden schade. 2. van een overschrijding van de in het eerste lid genoemde termijn stelt de adviseur het college schriftelijk in kennis, met vermelding van de nieuwe termijn waarbinnen hij het conceptadvies zal uitbrengen. 3. De adviseur zendt een afschrift van het conceptadvies aan de aanvrager en stelt deze in de gelegenheid om binnen vier weken na verzending van het conceptadvies schriftelijk een reactie daarop ter kennis van de adviseur te brengen. 4. Bij tijdige ontvangst van eventuele reacties brengt de adviseur binnen vier weken na verloop van de in het derde lid bedoelde termijn een definitief advies uit aan het college. Hij kan de termijn van vier weken eenmalig met vier weken verlengen, van welke verlenging hij mededeling doet aan het college. 5. Indien niet binnen de in het derde lid bedoelde termijn een reactie is uitgebracht, brengt de adviseur binnen twee weken na verloop van deze termijn een definitief advies uit aan het college. 6. De adviseur zendt een afschrift van het definitieve advies aan de aanvrager.

Artikel 7 Beschikking van het college

1. Binnen zes weken na ontvangst van het advies beslist het college op de aanvraag om vergoeding van schade. 2. het college kan deze termijn een keer met ten hoogste vier weken verlengen.

Artikel 8 Uitbetaling

Indien het college een vergoeding van schade vaststelt, vindt uitbetaling plaats op een door aanvrager aangegeven rekening binnen vier weken na bekendmaking van het besluit.

Artikel 9 Slotbepalingen

1. Deze regeling wordt aangehaald als “Procedureregeling schadevergoeding monumentenlijst gemeente Groenlo 2005”; 2. Deze regeling treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking.

Vastgesteld ter openbare raadsvergadering van d.d. 22-09-2005,

De griffier,

De voorzitter,